Arama sonuçları

2020 LGS: Eğitimciler şubat ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler şubat ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler şubat ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) ilişkin örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Şubat ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. 5'inci örnek soru kitapçığına bakanlığın "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

2020 LGS: EĞİTİMCİLER ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

7 Haziran'da yapılacak 2020 LGS'ye 8'nci sınıfta okuyan öğrencilerin yaklaşık 1.6 milyonun girmesi bekleniyor. Öğrenci sayısının bu yıl artması veli ve öğrencilerin soruların zor olup olmayacağını merak etmelerine nede oluyor. LGS örnek sorular ise sınavla ilgili bilgi veriyor.

Biz de her zaman olduğu gibi eğitimcilerden örnek soruları değerlendirmelerini istedik.

 

FMV AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKÇE: GÖRSEL VE METİNLERE DİKKAT

Türkçe sorularına bakıldığında kullanılan metinlerin çok farklı alanlardan seçilmiş olduğunu görüyoruz. Soruların hazırlanmasındaki teknik PISA soru tekniğine giderek daha çok yaklaşıyor. Türkçe sorularında dikkat çeken bir başka konu da fen ve matematik alanlarına ait görsellerin ve metinlerin daha fazla kullanılması. Bu durum, okuma anlama becerisinin tüm alanları kapsayan en önemli beceri olduğunu bir kez daha vurguluyor. 

 

MATEMATİK: SORULAR UZUN ANLAMAK GEREK

 

Uzun soruların çoğunluğu oluşturduğu görülüyor. Öğrencilerden okuduğunu anlama ve anladığını matematiğe çevirmeleri beklenmekte. Öğrencilerin iyi birer matematik okuryazarı olması bu soruları çözmelerinde önemli bir katkı sağlayacak. Daha önceki yayınlanan sorularla karşılaştırıldığında problem çözme becerisi ve analitik düşünme becerisi gerektiren sorular yine çoğunlukta. Diğer taraftan baktığımızda sorularda yapılması gereken işlemlerin çok uzun olmadığını söyleyebiliriz. Öğrencilerin soruyu anladıktan sonra çözmelerinin çok zaman almayacağı tahmin etmekteyiz. Seviye olarak daha önce yayınlanan sorulara göre biraz daha kolay sorular olduğunu söyleyebiliriz.

 

FEN BİLİMLERİ: DİKKAT ÇEKEN SORU TARZLARI

Geçen yıl yayınlanan sorularda da, bu yıl yayınlanan sorularda da bilgiyi doğrudan test eden kavrama seviyesindeki sorulardan vazgeçilmiştir. Fen Bilimlerinde yer alan sorulardaki geçmiş yıllara kıyasla gözlenen değişimler şu şekildedir:

-Ders kitaplarında geçmeyen, günlük yaşamla ilişkili, öğrencilerin daha önce duymamış olma ihtimali yüksek kavramları kullanmaktan çekinilmemekte. Bilgi olarak soru içerisinde verilen, şaşırtıcı olabilen, ders kitaplarından bağımsız bu kavramlardan yola çıkarak, öğrencilerin ders içerisinde hali hazırda öğrendiği bilgileri ilişkilendirerek yorum yapması, çıkarım yapması, öğrenilen bilginin farklı durumlara uyarlanması beklenmekte.

-Örneğin; asit-baz konusunda MEB kitabında turnusol kağıdı, metil oranj, fenolftalein yer alırken, örnek sorularda bromtimol mavisinin kullanılması, ayraçların temel çalışma prensibini anlamış olmayı ve öğrenilen beceriyi farklı durumlara uygulamayı gerektirmekte. Buna benzer sorular aslında zor soru olarak değerlendirilmemeli. Bu sorular farklı kavramlar içerse de cevabı içinde sorular olarak görülebilir.

-Sorularda sadece verilen metne bağlı kalarak konunun özünü yakalaması, net düşünmesi beklenmekte. Bu tarz sorular öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini, çıkarım yapma becerisini ve üst düzey düşünme becerilerini ölçmekte. Örneğin geçmiş yıllarda adaptasyon kavramı ile ilgili olarak yalnızca ‘hangisi bir adaptasyondur?’ gibi sorular sorulurken, bu kazanımda artık beklenen sorular, bir hayvanın geliştirdiği adaptasyonun hangi amaçla olduğunun çıkarım yoluyla anlaşılması (savunma, avlanma, kamuflaj gibi), buna benzer adaptasyon geçiren canlının şıklarda bulunması gibi bir soru tarzına dönmüştür. Bu yeni soru tarzında öğrenciler her şıkkı incelerken metinde yaptığı yorumun üzerine, yine çıkarımlar yaparak ilerlemektedir.

-Araştırma, bilimsel bilgi, deney düzeneği kurma soruları fen bilimlerinde eski sistemlerde de vardı, ancak bu sorularda da soruların uzunluğu artmıştır. Geçmiş yıllardaki deney sorularında öğrencilerin doğrudan deney değişkenlerini bulmaları beklenirken, artık verilen amaca uygun düzenek kurabilmeleri ve deney değişkenlerini kendilerinin belirlemeleri beklenmektedir. Bu açıdan sorgulama dayalı öğrenmede zorluk derecesi artırılmıştır denilebilir.

-Grafik yorumlama sorularında, öğrencilerin çok dikkatli olması beklenmektedir. Grafiklerin eksenleri alışılmış değişkenlerle verilmeyip iki-üç basamaklı, neden sonuç ilişkileri kurarak, hatta dolaylı düşünmeyi gerektirebilmektedir. Bu soruların çözümünde öğrencilerin sonucu görebilmek için çözüm basamaklarını, ilişkilendirmeleri, net biçimde, hiçbir basamağı atlamadan not etmeleri gerekebilir. 

-İşlem gerektiren soru kalmamıştır. Sorular formülle değil, konunun temel prensiplerine hakimiyet üzerinden yorum gerektirmektedir.

-LGS’de ezber bilgiler tamamen gereksizdir demek doğru olmayacaktır, zor denebilecek bilgileri soruda vermeden, bilginin alışılmadık bir bağlamda kullanılmasını gerektiren sorular da sorulabilmektedir. Konuya ait her türlü detayın önemli olduğu 2019 Mayıs ayı örnek sorularında örneği sorulmuş ve LGS’de çıkan araba boyama sorusundan anlaşılabilir. LGS’de sorulan soru hem zor bir bilginin bilinmesini, hem de üzerinden yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple en ufacık detayların, her çeşit örneğin önemli olduğu net bir biçimde görülmüştür.

Özetle ders içerisinde edinilen bilgi günlük hayata ilişkin ne kadar farklı durumda ilişkilendirerek, uyarlanarak öğrenilirse, öğrenciler bu şekilde düşünmeye ne kadar alışırlarsa LGS’de başarıya o kadar yaklaşmış olacaklardır.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİNE DİKKAT

Soruların geneline bakıldığında okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin ölçülmek istendiği görülüyor. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kavram bilgisine de değinilmektedir. Bu noktada öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama dışında dersin içeriği ile ilgili kavramları doğru yerde kullanma becerilerinin de ölçüldüğü görülmektedir. Kavram bilgisinin konular arasında geçiş unsuru olarak kullanıldığı görülmekte ve öğrenciden bağlantıları yapabilmesi beklenmektedir. Ayrıca örnek sorularda haritalara yer verilerek öğrencilerin harita bilgisinin ve haritayı doğru okuma ve yorumlama becerilerinin ölçülmek istendiği görülmektedir. MEB örnek sorularında görsel okuma becerisinin de üzerinde durulduğu göze çarpmaktadır. Bu tür sorularda öğrencilerin dikkat becerileri de sorunun çözümünde büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin olayların neden sonuç ilişkilerini doğru oluşturmaları da ölçülmek istenmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNDELİK HAYATTAN SORULAR

Sorularda öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçmenin yanında kavram bilgisine ve bu bilginin doğru kullanılmasına önem verildiği görülmekte. Soruların bir kısmının gündelik hayattan ve sosyal problemlerden yola çıkılarak örneklemeler üzerinden çıkarımlarda bulunma şeklinde hazırlanmış olması dikkat çekmekte. MEB müfredatında yer alan kazanımlara uygun olarak oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olduğu görülmekte. MEB örnek sorularında görsel okuma becerisinin de üzerinde durulduğu göze çarpmakta. Bu tür sorularda öğrencilerin dikkat becerileri de sorunun çözümünde büyük önem taşımaktadır.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: TEMEL DİL BECERİLERİ YOKLANIYOR

 

2020 Şubat ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımlarına uygun, yayımlanan örnek sorulara ve LGS’ye paralel olduğu görülmekte. Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılır. Öğrencinin sadece bilgisini değil; okuduklarını anlama-yorumlama, deyimler arası ilişki kurma, dil ve düşünce bağı oluşturma, doğru analiz ve sentez yapabilme, grafik-tablo okuma, akıl yürütme becerisini de sorgulayan sorular. Okuduklarını grafik ile ifade edebilme sorusu, öğrencilerin birden fazla becerisi yoklamakta ve grafikle somutlaştırılması istemekte. 

Ayrıca bu ayki örnek sorular, öğrencilerden sözel mantık becerisini kullanmayı, simgeleri doğru analiz edip yerine koyabilmeyi, metinlerdeki anlam bütünlüğünü yakalayabilmeyi, okuduklarını anlamlandırıp metinle ilişkilendirerek sonuç çıkarmayı hedeflemekte. Temel bilgisi öncülde verilen “cümlenin ögeleri” ile ilgili dil bilgisi sorusunda öğrencinin bilgiyi doğru transfer etmesi istenmekte. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “hava durumu” ile ilgili sorularda ise öğrencinin güncel yaşamda edindiği bilgileri kullanması beklenmekte.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEMEL KAZANIMLAR SORGULANIYOR

2020 LGS şubat ayı örnek soruları daha önceki sorularda olduğu gibi görsel okuma becerisini ölçen bir soruya yer verilmiş. Savaşların bitmesi; yeni devletin kurulması sonrasında çağdaşlaşan Türkiye’nin toplumsal, ekonomik alandaki gelişimini anlatan orta güçlükte metinlere ve öncüllü sorulara yer verilmiş. Bu soru türlerinde öğrencinin doğru yanıta ulaşabilmesi için; temel kazanımları edinmiş olmasının yanı sıra okuma-anlama, yorumlama ve ilişki kurma becerilerinin yeterli olması gerekmekte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

2020 LGS yubat ayı örnek soruları müfredata uygun hazırlanmış olup okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik. Ayetler ve günlük yaşamdan örneklerle desteklenen soruların yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da örnekler arasında yer almakta. Genel olarak soruların orta güçlükte olduğu düşünülmekte.

 

İNGİLİZCE: DİKKATLİ OKUMA İSTİYOR

Güncel temalardan görsellerle desteklenerek hazırlanan sorular olumlu mesaj içermekte.  Zorluk düzeyinin yüksek olduğu düşünülen ‘The Internet’ ünitesi ile ilgili ilk soru, online kısa bir metni okuyup metinden çıkarım yapılmasını gerektirmekte. ‘Adventures’ temasına yönelik olarak hazırlanan 3. soru görselle desteklenmiş, okuduğunu anlama becerisi ve dikkati ölçmekte. Aynı temadan hazırlanan anlama ve kelime bilgisi becerilerini ölçmeye yönelik 4 ve 5. soruların ise olumsuz soru kökü ile hazırlanmış olması dikkatli okumayı gerektirmekte. Genel olarak soruların zor olduğu söylenebilir.

 

MATEMATİK: ANLAMA BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Zorluk derecesi, önceki aylarda yayımlanan örnek sorulara paralel. Ağırlıklı olarak “Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler” konusunu içeren soruların yanı sıra “Olasılık, Veri Analizi, Cebirsel İfadeleri Çarpanlarına Ayırma” konuları ile ilgili sorular da yer almakta. Günlük hayatla ilişkilendirilen, görsellerle desteklenen sorularda okuma anlama becerisinin öne çıktığı görülmekte. Öğrencilerin doğru yanıta ulaşabilmeleri için soruları dikkatli bir biçimde okuyarak işlem basamaklarını adım adım çözmeleri gerekmekte.

 

FEN BİLİMLERİ: TABLO VE GRAFİK YORUMLAMALARINA DİKKAT

2020 LGS şubat ayı örnek soru kapsamında yoğunluklu olarak basit makineler konusuna yer verilmekle birlikte her üniteden soru yer almakta. Günlük hayatla ilişkilendirilen ve örnek durumlarda verilen bilgileri kullanarak sonuca ulaşmayı gerektiren sorularda, deneysel verilerin tablo ve grafiklerle yorumlanmasına ağırlık verilmiş. Faklı bir gösterimle hazırlanan periyodik tablo sorusu dikkat çekici nitelikte. Soruların güçlüğünün yüksek, çeldiricilerin kuvvetli olduğu düşünülmekte.

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUMA BECERİLERİ ÖN PLANDA

Okuma becerilerinin ön planda olduğu sorular, öğrencilerin temel beceri ve yetkinliklerini sınamakta. Seçilen metinlerde öğrencilere kazandırılmak istenen kültürel farkındalık, dijital yetkinlik, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler yer almakta. Bilgilendirici metinler, haber metinleri, tablo ve grafik yerleştirilmiş karma içerikli metinleri bu ayın sorularında da görüyoruz. Bağlamdan yararlanarak söz öbeklerinin anlamını bulabilme, metni tamamlama, metnin anlam akışını sağlama, yardımcı düşünceleri belirleyebilme, anlam bütünlüğünü dikkate alarak cümleleri birleştirebilme, metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrayabilme, metnin içeriğini yorumlayabilme yetilerinin ölçüldüğü sorular; okuma-anlama temeline oturtulmuş. Dil bilgisi becerisi olarak öncülde verilen tanım doğrultusunda ögelerden bir soru sorulmuş. Öğrencilerimize sosyal, kültürel, sanatsal, güncel içerikli metinler okumaya devam etmelerini öneriyoruz.

MATEMATİK: ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİ İSTİYOR

Soruların yüzde 50’sini Doğrusal Denklemler konusu oluşturmakta, geriye kalan soruların ise 2’si Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler, 2’si Basit Olayların Olma Olasılığı ve 1 tanesi ise Veri Analizi konusundan sorulmuş. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu görülmekte. Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmekte.

Sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmekte. Soruların görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmekte. Analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verildiği ve sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmekte. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.

FEN BİLİMLERİ: KAZANIMLARA HAKİM OLMAK GEREK

 

Fen Bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmakta. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermekte.

1.soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir sorudur. 2. soru “Basınç” ünitesinden sıvılarda basınç konusundan; 3. soru “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden adaptasyon konusundan, 4 ve 5.sorular ise “Madde ve Endüstri” ünitesinden, periyodik tablo ve asitler ve bazlar konusundan; 6, 7, 8, 9 ve 10. sorular  “Basit Makineler” ünitesinden yöneltilen müfredat kazanımlarına hâkim olan ve yorum gücü yardımı ile öğrencilerin bu soruları çözebileceğini görmekteyiz.

Yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA

 

Şubat ayı soruları beklentimiz dahilinde okuduğunu anlama ve yorumlama gücünü kullanabilen öğrencilerin çözebileceği nitelikte. Sorular çelişkiye yer vermeyecek şekilde kazanımlarımıza uygun olarak hazırlanmış. Kazanımlara ve dersle ilgili kavramlara hakim olan öğrenciler zorlanmaz.

 

Soruları tek tek irdelediğimizde:

 

1.Soru

3.Ünitemiz Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm’den, Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı alan ve tarafların harekâtıyla ilgili sorulan soruda öğrencilerin verilen öncüller doğrultusunda harita bilgilerini de kullanarak çıkarım yapmaları istenmiştir .Bu soru ile tarihi olayların geçtiği yeri hayallerinde canlandırabilme, harita sembollerini, konumu ve yönü anlayabilme, haritaları çizebilme ve yorumlayabilme becerilerinin öğrenciye kazandırılması haritalı tarih öğretiminin önemi bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

 

2.Soru

5.Ünitemiz Demokratikleşme Çabaları ile ilgili soruda Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımlar doğrultusunda Serbest Cumhuriyet Fırkası parti programıyla ilgili hükümler verilerek öğrencilerin ön bilgilerini de kullanarak çıkarım yapmaları istenmiştir.

 

3.Soru

4.Ünitemiz Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ile ilgili Türk kadınına toplumsal alanda sağlanan haklarla ilgili Atatürk’ün bir konuşmasına yer verilip amaçlanan durumlar sorgulanmıştır.

 

4.Soru

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesiyle ilgili ekonomi alanında meydana gelen gelişmelerden biri olan İzmir İktisat Kongresi’nde gerçekleşen Atatürk’ün konuşmasına yer verilerek bu sözü doğrultusunda alınan kararlar sorgulanmıştır.

 

5.Soru

Yine Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesiyle ilgili sanayi alanında gerçekleşen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planıyla ilgili öncül verilerek uygulanma nedeni sorgulanmıştır.

 

Genel itibariyle düzenli çalışan, okuma alışkanlığına sahip, konu tekrarlarını ihmal etmeyen öğrencilerimiz sınavda başarılı olacaklardır.

İNGİLİZCE: KELİME BİLGİSİ ÖNEMLİ

 

Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde soruların; daha önce yayınlanan örnek sorulara benzer nitelikte uzun metinlerden oluştuğu ve kelime bilgisinin önemli bir detay olduğu ortaya çıkmakta Sadece konu, kazanım ve kelime bilgisi yeterli olmayıp bilgiyi yorumlama gücünün ön plana çıktığı açık ve net. Örnek sorularda metinler arası ilişki kurma, metinden, görselden ya da verilen bilgiden çıkarım yapma tipi soruları göz önünde bulundurulduğunda Haziran ayında uygulanacak olan sınavda; soruların analiz-sentez düzeyinde olacağını ve muhakeme yapma yeteneği yüksek olan öğrencilerin ön plana çıkacağı tahmin edilmektedir. Soruların uzun metinlerden oluşması sebebiyle öğrencilerin süreyi iyi kullanmaları gerektiği anlaşılmakta.

 

Kelime bilgisinin ve soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerinin ön plana çıktığı görülmekte. Öğrencilerin soruları çözerken soru yönergelerindeki ifadelere dikkat etmesi gerektiği Şubat ayı soru örneklerinde de dikkat edici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM GÜCÜ ÖNEMLİ

 

Sorularda -öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçmesinin yanında- bilgiye daha fazla önem verildiği görülmekte. Oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olan sorularda MEB kazanımlarının ağırlığı hemen göze çarpıyor. Önceki aylarda yayınlanan örnek sorulara göre soruların zorluk derecesinde bir azalma söz konusu. Yine önceki örnek sorulara göre bu ay yayınlanan sorular biraz daha kısa tutulmuş. Soruların hepsini doğru bir şekilde cevaplamak için kazanımlarda geçen kavramların iyi bilinmesi gerekiyor.

Şubat ayı örnek sorularında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmekte. Yine “Çocuk destek merkezleri, tüketici mahkemeleri” gibi kamu kuruluşları ile kişisel haklar arasındaki bağlantıya vurgu yapan soruda olduğu gibi bilginin yanında temel haklara vurgu yapan soruların varlığı da bu ay yayınlanan sorularda dikkat çekmektedir.

 

ERKAN ULU OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

 

MATEMATİK: KAZANIMLAR ÖNEMLİ

 

Bu örnek sorular bir kez daha gösterdi ki 7. sınıfta edinilmesi gereken matematik kazanımları (oran/orantı, yüzde hesapları gibi) LGS için önem teşkil ediyor. Bu gerçeği gözden kaçırmamak gerekir. 10 sorudan 3-4’ünün ayırt ediciliği yüksek. Bunun yanı sıra zaman kazanılabilecek bir kaç soru da var. Sorular dengeli ve kazanımları iyi ölçüyor.

 

TÜRKÇE: AYIRT EDİCİLİĞİ YÜKSEK

 

Türkçe soruları; metinden hareketle çıkarımda bulunma, metin içinde kullanılan deyimlerin hangi anlam ifade ettiği, grafik yorumlama, sözel mantık ve cümlenin ögeleri sorularından örnekler ile sorulmuş. Sorular, daha önceki sorulara benzer nitelikte olup ayırt ediciliği yüksektir.

 

FEN BİLİMLERİ: DENEY YORUMLARI İSTENİYOR

 

Öğrencinin yorumlama ve analiz yeteneğini ölçen, değerlendiren bir sınav olmuş. Daha çok deneyler üzerinden gidilmiş ve deney yorumlama istenmiş. Bu da konuyu iyi bilen öğrenciler için zaman açısından önemli bir avantaj. Eleyici 1-2 soru dışında şıklar açık ve net verilmiş.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEOG TARZI SORULAR

 

Örnekler; bir soruda görsel ve bu görselden hareketle sonuca ulaşma sorulmuş olsa da soru görünümünün farklı olması hariç ayırt ediciliği diğer örnek sorulara göre daha düşük ve sınav formatını pek yansıtmayan TEOG tarzı sorulardan oluşmaktadır.

 

İNGİLİZCE: KELİMELERİ BİLMEK ÖNEMLİ

 

Kelime anlamını bilmeye ve okuduğunu anlayıp çıkarım yapmaya yönelik sorular sorulmuş. Grafik sorularından ziyade parçadan çıkarım yapmaya ağırlık verilmiş. Örnekler arasında bir soru eleyici nitelikte. Sene başından bu yana sorulan soru tarzlarıyla benzer sorular sorulmuş.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: HEM ANLAMA HEM YORUM İSTİYOR

 

Genel hatlarıyla kolay yapılabilecek sorular sorulmuş. Cümlede anlam sorularına eş değer soru tipleri dikkat çekiyor. İki soru bilgi sorusu ve 3 soru ise hem bilgi hem anlama yorumlama sorusu olarak verilmiş.

24-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş