Arama sonuçları

Belediye dershaneleri mi geliyor?

Belediye dershaneleri mi geliyor?

Belediye dershaneleri mi geliyor?  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği protokolü yapan belediyeler sosyal etkinlik merkezlerinde açacakları “faaliyet kursları” ile adeta birer dershane gibi kurslar düzenleyebilecek.    

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği değiştirildi. 2012’den bu yana yönetmelikte 17 kez değişiklik yapılmış oldu. Yönetmelik belediyelerin sosyal etkinlik merkezleri açmasına, bu merkezlerde “ders” vermesine izin veriyor. Ücretsiz olacağı belirtilen belediyeler bu merkezlere kayıt olan öğrencilerden “giderlere katkı sağlamak” için aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek şekilde katkı ücreti alabilecek. 2017 yılı brüt asgari ücret 1.777.50 TL olduğuna göre belediyeler öğrencilerden yaklaşık 444 TL ücret talep edebilecek.

BELEDİYELER ‘DERSHANE’ GİBİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü yapan belediyeler sosyal etkinlik merkezleri açabilecek. Sosyal etkinlik merkezlerinde dersler her yılın eylül ayında başlayacak, bir dahaki dönem eylül ayında sona erecek. Her faaliyetin süresi 60 dakika. Bunun 45 dakikası faaliyet yani ders için ayrılacak. Bu faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak. Ancak 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bu süre saat 21.00’e kadar devam edebilecek. Öğrenciler haftada 40 saat ders alabilecek. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanacak.

25 BELEDİYE İLE PROTOKOL İMZALANDI

Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kaydı silinecek.

Bu arada geçtiğimiz günlerde de 25 belediye ile bu işbirliği protokolü imzalamıştı. Buna göre ilkokul 1'inci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar öğrencilerin bu kurslara devam edeceği bilgisi yer almıştı.

Öğrenci etüt merkezlerinin kapatıldığının ve bununla ilgili ibarelerin kaldırıldığı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle ilk, orta ve lise öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütüleceği özel öğretim kurumu olarak tanımlanan sosyal etkinlik merkezleri nin açılış şartları, fiziki özellikleri, faaliyet alanları ve görevlendirilecek personelle ilgili düzenleme yapıldı.

İşte yönetmelikteki değişiklikler:

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ EKLENDİ: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “özel öğretim kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları,” ibaresi eklendi.

ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ KALDIRILDI: Aynı bentte yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

ÇEŞİTLİ KURSLARA EK YAPILDI: Aynı fıkranın (ü) bendinde yer alan “Çeşitli kurslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (v) bendinde yer alan “mesleki yeterlilik kursu” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

EĞİTİMLER HANGİ DÖNEMLERİ KAPSAYACAK? “y) Faaliyet dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİNE MEB ONAYI: z) İşbirliği protokolü: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü,”

KURUCU TEMSİLCİSİ ÜNİVERSİTE MEZUNU OLACAK: Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş,  aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “üç nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si” ibaresi “öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “kat malikleri kurulu” ibaresi “kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(Belgede” ibaresinden sonra gelen “her” ibaresi “muvafakat veren” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (s) bendinde yer alan “dair belge veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (t) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “atanabileceğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.)”

VALİLİĞE MÜRACAT EDECEKLER: “(5) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir.”

3 AY İÇİNDE KURS AÇILMAZSA İPTAL: Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerinde ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “görülen okullar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(EK-3/A)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine (EK-2/B)” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(11) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolü tarihinden itibaren üç ay içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.”

BELEDİYENİN ADINI DA KULLANACAK: Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı da yer alır.”

PROGRAM ADINI KULLANAMAYACAK: “Kurumların adında “üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program adları yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosu yer alır.”

İZİNLE LOGO KULLANIMI: “(5) Kurumların adında kamu kurum ve kuruluşlarının adının, logosunun, işaretinin, markasının kullanılması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına uygun vereceği izne tabidir. Ancak bu isimler bu maddenin diğer fıkra hükümlerine aykırı olamaz.”

NEREDE AÇILABİLECEK? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun yerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

ÇALIŞMA TAKVİMLERİNİ GÖNDERECEKLER: Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “(4) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderir.”

HER FAALİYET İÇİN 60 DAKİKA OLACAK: “Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin ilk 15 dakikası faaliyet hazırlığı için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilir. Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat 21.00’e kadar devam edebilir.”

ÖĞRENCİ KAYDI NE ZAMAN SİLİNECEK? “Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal etkinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinir.”

AYNI BAHÇEDE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMU: Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde geçen “, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “2) Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; ortaokul ve en fazla iki ortaöğretim okulu; birden fazla ortaöğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulu birlikte,”

BELEDİYE İSTERLERSE BİNA KİRALAYABİLECEK: “d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.”

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ SATIŞ YA DA DEVİR: “(9) Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve işletme hakkı verilemez.”

CEZA VERİLMESİ: Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ: Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kurucu veya kurucu” ibaresi “kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.”

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİNDE KİMLER ÇALIŞACAK? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Sosyal etkinlik merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel,

4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı,

5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.”

EĞİTİMCİLER 40 SAAT ÇALIŞACAK: Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Sosyal etkinlik merkezlerinde ise asıl görevli aylık ücretli görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık azami 40 faaliyet saati olup hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir. Ancak aylık karşılığı faaliyet saati süresi haftalık 40 saatten az belirlenen personele 40 saate kadar tamamlamak üzere ders saati ücreti karşılığı görev verilebilir.”

EĞİTİM PERSONELİ GÖREVLERİ: Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(3) Sosyal etkinlik merkezlerinde görevli eğitim personeli, öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlar ve kurum yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. Bu merkezler için ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

4’LERDE SINIF ÖĞRETMENLERİ DİĞERLERİNDE ALAN: Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere alan öğretmenleri görevlendirilebilir.”

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇALIŞMA:  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine  aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir.”

İŞKUR PERSONELİ YOLLARSA 1 YILDAN AZ SÖZLEŞME: Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) İŞKUR tarafından görevlendirilen personel ile bir yıldan daha az süreli sözleşme yapılabilir.”

REHBER ÖĞRETMEN GİDERSE:  Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.”

HER 7 YILDA BİR ONAY ARANACAK:  Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(2) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için geliştirilen ve Bakanlığımızca onaylanan programlar onay tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. Yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

ÖĞRENCİ HAFTADA 40 SAAT DERS ALABİLECEK: “(10) Sosyal etkinlik merkezlerine devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40 faaliyet saati planlanır. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanır.”

SINIFLAR 24 KİŞİLİK OLACAK: Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “12” ibaresi “6”  şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde her 24 öğrenciye kadar bir grup oluşturulur ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilir.”

MERKEZ KAPANIRSA NE OLACAK? “Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bölümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilir. Ayrıca birden fazla seviyesi olan kurslarda kursiyerler bir üst seviyedeki programlara farklı kurumlarda devam edebilirler.”

ÖĞRENCİDEN ÜCRET ALINABİLECEK: Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilir. Bu ücretler, Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilenlerden alınmaz.”

YÜZDE 50’DAN FAZLA İNDİRİM YOK:  Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “tespit edilerek” ibaresi “Türk Lirası olarak tespit edilir,” ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Yapılacak indirim oranı ilan edilen eğitim ücretinin %50 sinden fazla olamaz.” 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan indirim oranı şartı 2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtları için geçerli olmak üzere uygulanır.

TÜM MADDELERDEN ÇIKARILDI: Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

DENETİMLERİNİ KİM YAPACAK? Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin başlığı “Kurumların denetimi, inceleme ve kontrolü” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “şube müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarafından” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilir.”

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARINA 1 AĞUSTOS’A KADAR SÜRE:  Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. “(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla bilim grubunda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere yeni yerleşim planı ile birlikte bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine müracaat ederler. Bu kurumlardan kurum kontenjanı değişikliği ile yerleşim planında fen laboratuvarı düzenlenmesi gerektirmeyenler için inceleme raporu düzenlenmeden, uygulanacak bilim grubuna uygun yerleşim planı millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak kurum açma izni valilikçe düzenlenir. Kurum kontenjanı değişikliği ve/veya fen laboratuvarı düzenlemesi gerektiren başvurularda 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu fıkra doğrultusunda millî eğitim müdürlüğüne yerleşim planıyla başvuran kurucu/kurucu temsilcisinin, yerleşim planının, kurumun yerleşimine uygun olarak düzenlendiğine veya en geç 4/8/2017 tarihine kadar düzenleneceğine dair taahhütnamesi de başvuru esnasında alınır.”

7 YILI DOLDURMUŞ OLANLAR ONAYA GİDECEK:  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir “GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için yürürlükte olan öğretim programlarından yedi yıllık süresi tamamlananlar, ilgili kurum/kuruluş tarafından iki yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. İki yıl içinde yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

TEMEL LİSELERDE EĞİTİM:  Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik EK-15’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde, bilim grubu sayısında artış olmaması kaydıyla bilim grubunda ve programlarında değişiklik yapılabilir.

ÖĞRENCİ ETÜT MERKEZLERİNE DÖNÜŞÜM: (1) 1/7/2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanır. (2) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1/7/2017 tarihine kadar yapılır. Dönüşüm iş ve işlemleri  15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmaz. Mevcut kurucu temsilcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kurucu temsilciliğine devam edebilir.”

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE KURSLARDA DEĞİŞİKLİK: MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan kişisel gelişim kursları kategorisinin “Açıköğretim Öğrencileri İçin Kurs Grubu”na ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı formun yetenek kursları kategorisinde yer alan “Dans ve Bale Kursu Grubu” satırının altına aşağıdaki satır eklenmiştir.

Kaynak: Resmi Gazete

20-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş