Arama sonuçları

Belediyelerin 'merkezlerine' 36 aylık çocuklar da alınacak

Belediyelerin 'merkezlerine' 36 aylık çocuklar da alınacak

Belediyelerin 'merkezlerine' 36 aylık çocuklar da alınacak. 20.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler ile belediyelere sosyal etkinlik merkezi açma yetkisi verildi. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda oluşturulacak olan bu etkinlik merkezlerine aynı zamanda özel öğretim kurumu statüsü tanındı. Daha önce MEB’in 25 belediye ile imzaladığı protokol çerçevesinde hazırlandığı anlaşılan merkezler sosyal amaçlı sürekli öğretim merkezleri işlevi görecek. Kişisel ve ilkesel olarak eğitimin yerelden ve yerinden demokratik esaslar üzerinden örgütlenmesi, yapılanması ve yönetilmesini savunmaktayım. Bu amaçla yerel yönetimlerin eğitim öğretim süreçlerinde daha aktif tutum almalarının doğru ve yerinde bulmaktayım. Bu anlamda MEB ile belediyelerin yürüteceği ortak eğitim etkinliklerinin kamusal bir hizmet olarak, ücretsiz ve bütün yurttaşlara eşit sunulmasının doğru olduğunu düşünmekteyim. MEB’in ilgili taşra kurumlarının belediyeler ile yapacakları protokollerde hiçbir belediyeye ayrımcılık yapmaması, ayrıcalıklı davranmaması, bütün belediyelere eşit uzaklıkta kalarak faaliyetleri planlaması üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.

Sosyal Etkinlik Merkezlerinin işleyişini düzenleyen özel öğretim kurumları yönetmeliğinde merkezler ile ilgili yer alan maddelerin içeriklerin bakıldığında,  

“y) Faaliyet dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

z) İşbirliği protokolü: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü,”

Yorum, Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin yasa gereği kapatılmasının ardından belediyelerle imzalanan protokoller çerçevesinde açılabilecek olan sosyal faaliyet etkinlik merkezlerini düzenliyor. Faaliyet dönemini 1 yıl olarak belirliyor. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş,  aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “üç nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si” ibaresi “öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “kat malikleri kurulu” ibaresi “kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(Belgede” ibaresinden sonra gelen “her” ibaresi “muvafakat veren” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (s) bendinde yer alan “dair belge veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (t) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “atanabileceğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.)”

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerinde ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “görülen okullar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(EK-3/A)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine (EK-2/B)” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolü tarihinden itibaren üç ay içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı da yer alır.”

“Kurumların adında “üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program adları yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosu yer alır.”

“(5) Kurumların adında kamu kurum ve kuruluşlarının adının, logosunun, işaretinin, markasının kullanılması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına uygun vereceği izne tabidir. Ancak bu isimler bu maddenin diğer fıkra hükümlerine aykırı olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun yerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(4) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderir.”

“Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin ilk 15 dakikası faaliyet hazırlığı için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilir. Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat 21.00’e kadar devam edebilir.”

“Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal etkinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinir.”

Yorum, yukarıda yazılı maddeler bu merkezlerin kuruluş ve işleyişini düzenliyor. Kurslarda uygulanacak programlar ve kurslara devam devamsızlık konuları ile etkinlik süreleri belirleniyor. Buna göre kurslara 2 ay devam etmeyen ya da devamsızlık gösteren kursiyerlerin o faaliyet dönemi için kurs ile ilişkilerinin kesileceğini ifade ediliyorKurs merkezlerinin tabelalarında ilgili belediye ile MEB’in logosunun birlikte yer alacağı ifade ediliyor.

MADDE 7 

“d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve  aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ancak; valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı,”

“(9) Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve işletme hakkı verilemez

Yorum; Bu maddelerde açılacak sosyal etkinlik merkezlerinin tamamen belediyelerin yetkisinde olacağı, etkinlik merkezlerinin aynı bina altında olabileceği gibi farklı binalarda da açılabileceği karar altına alınıyor. 8. maddenin e bendi Milletler Arası Okulları düzenleyen 5580 Sayılı Kanundaki eksik olan eklemeyi  ‘Bakanlar Kurulu Kararı’ eki yapılarak tanımlanmasını düzenliyor. Aynı maddelerde kurum içinde bulunması gereken destek kurslarına ait bölümler ile sosyal etkinlik aktiviteleri yürütülecek merkezler aynı binada ise girişlerinin farklı olacağı ile ilgili düzenleme yapılmış.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kurucu veya kurucu” ibaresi “kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Sosyal etkinlik merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel,

4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı,

5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ise asıl görevli aylık ücretli görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık azami 40 faaliyet saati olup hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir. Ancak aylık karşılığı faaliyet saati süresi haftalık 40 saatten az belirlenen personele 40 saate kadar tamamlamak üzere ders saati ücreti karşılığı görev verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı olarak atananların bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sosyal etkinlik merkezlerinde görevli eğitim personeli, öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlar ve kurum yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. Bu merkezler için ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

Yorum,

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere alan öğretmenleri görevlendirilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) İş sözleşmesi.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

c) İlk defa görev alacaklar hariç hizmet sınıfında daha önce yapılan görevleri gösterir hizmet belgesi.

ç) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge.

d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, yurt dışından alınmış diplomaların ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

(2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler; üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olup resmî veya vakıf üniversitelerinde en az iki yıl eğitim personeli olarak çalışmış olduğunu belgelendirenlerden ise pedagojik formasyon belgesi istenmez.

(3) Kurumda görevlendirilecek diğer personelden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

b) En az ilkokul  mezunu olunduğunu gösterir belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine  aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İŞKUR tarafından görevlendirilen personel ile bir yıldan daha az süreli sözleşme yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.”

MADDE 20 – 

“(10) Sosyal etkinlik merkezlerine devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40 faaliyet saati planlanır. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanır.”

Yorum, yukarıda yer alan maddelerde merkezlerde görevlendirilecek personelin özellikleri, çalışma sürreleri ile program ve çalışma koşulları düzenlenmektedir. Etkinliklere katılacak kursiyerlerin en az bir etkinlik faaliyetine katılması zorunlu tutuluyor. Kursiyerler, birden fazla etkinliğe de katılabilecekler. Bu etkinliklerde görevlendirilecek öğretmen dışı diğer personelin seçiminde özel hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Çocuklara hizmet verecek öğretmenler dışında kalan personellerde bulunması gereken şartlarda çocuklarla ilgili alanlarda kurs almış olma özelliğine ilişkin bir düzenleme yer almadığı görülmektedir. Okullarda ve sevişlerde geçmişte yaşanmış olumsuzlukların yaşanmaması için bu konuda daha hassas davranılması gerekirdi.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “12” ibaresi “6”  şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde her 24 öğrenciye kadar bir grup oluşturulur ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “özel öğretim kurslarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “hizmetiçi eğitim merkezlerine” ibaresinden sonra gelen “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “öğrenim vizesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve pasaport” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Okul öncesi eğitime devam edecek çocukların 36 ncı ayını tamamladığı ay itibarıyla kaydı yapılabilir.”

“Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bölümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilir. Ayrıca birden fazla seviyesi olan kurslarda kursiyerler bir üst seviyedeki programlara farklı kurumlarda devam edebilirler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilir. Bu ücretler, Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilenlerden alınmaz.”

Yorum, Kurslara 36 ayını doldurmuş çocuklarda katılabilecek. 24 öğrenciye bir grup sorumlusu belirleniyor. Öğrenci farklı merkezlere devam edebilecek. Alınacak ücretin adı katılım payı olarak belirlenmiş. Katılım payı asgari ücretin aylık brüt tutarının 1/4’ü olarak belirlenmiş. Bu tutar bugün için 500 TL’ye karşılık gelmektedir. Katılımcı bu katılım payını yıllık ödemekle mükelleftir. Bu rakamı bile ödemekte güçlük çekenler olabilir. Alınan katkı payı yetmedi denilerek yeniden katkı payı isteme söz konusu olabilir. Çünkü bunun eğitim alanında yaşanmış başka örnekleri var. Dolayısıyla kursların mutlaka ücretsiz olması gerekmektedir. Ancak bu yolla sosyal bir faaliyet gerçekleşmiş olur. Yoksa bu faaliyetlerde sadece parası olanların yararlanacağı, onlara avantaj sağlanacak sosyal faaliyetlere dönüşmüş olacaktır. 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin başlığı “Kurumların denetimi, inceleme ve kontrolü” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “şube müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarafından” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilir.”

Yönetmelikte kursların ücretsiz olacağı, ancak giderler için yıllık asgari ücretin ¼’ü kadar katkı payı alınabileceği ifade edilmektedir. Bugün itibarı ile bunun rakamsal karşılığı 500 TL’dir. Okullarda da ilk zamanlar katkı payı belli rakamlarla sınırlı tutulmuştu. Ancak daha sonraki yıllarda yetmezliği ileri sürülerek sürekli artış yoluna gidilmişti. O nedenle etkinlik merkezlerine katılacaklardan ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmamalıdır. Gelirleri az olan belediyelerin bütçelerinin yetersizliği gündeme gelebilir. Bütçe yetmezliği olan yerel yönetimlerin büyükşehir belediyeleri ve merkezi hükümet bütçesinden desteklenmesi hizmetlerin eşit ve nitelikli sunumu bakımından önemlidir. Yürütülecek etkinliklerin çocukları bir takım kültürel ve ideolojik kodlar üzerinden formatlamaya yöneltecek tavır ve tutumlardan kaçınılması faaliyetlerin amaca ulaşması bakımından yararlı olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kadınlar voleybol takımını “bütçe yok” bahanesiyle kapatması örneğinde olduğu gibi davranılmaması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, KHK ile iptal edilip daha sonra başka bir KHK ile izin verilen belediyeler bünyesine açılan örgün öğretim derslerine destek kurslarının yanında kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik merkezi açma yetkisinin belediyelere verilmesi eğitim sürecinin yeni bir aşama olarak görülmelidir. Böylece belediyeler okul yapımı, okul bahçesi, araç ve gereç sağlanması ve ihale duvarlarını düzenlenmesi yanında eğitimin farklı alanlarında daha etkin bir evreye geçmiş bulunmaktadırlar. Sosyal etkinliklerin çocukların ilgi yetenek ve becerilerinin açığa çıkarılması ve gelişmesine ne kadar katkı sağlayacağını önümüzdeki dönemde uygulamalar başladığında daha net göreceğiz. Uygulanacak etkinlik programlarının okullarda yürütülen programlar ile paralellik göstermemesi, bu doğrultuda yol almaması okul programlarını sekteye uğratıp, olumsuz yönde etkileyebilir. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak için program denetimlerinin yapılması, organizasyonlarda eşgüdüm ve koordinasyon sağlanmasına azami derecede dikkat edilmelidir.

Merkezlerde görev verilecek olan öğretmenler, öğretmen olma yeterlilik ve niteliklerine sahip, öğretmenlik programlarından mezun olmuş kişiler olmalıdır. Belediyeler sosyal etkinlik merkezlerini, özellikle spor alanlarını aynı zamanda okulların toplu etkinliklerinin kullanımına açmalıdır. Spor, sanat etkinliklerini gerçekleştirmede yeterli alt yapısı olmayan okulların belediyelerin sportif ve sanatsal alanlarını kullanmaları çocukların gelişimine katkı sağlayacaktır. Sosyal etkinliklere gün boyu katılan öğrencilerin beslenme ihtiyaçları da belediyeler tarafından karşılanmalıdır. Önerilerden görüleceği üzere yapılacak işin çok yönlü, planlı, komple ve bütünlüklü bir iş olduğu gerçeği ile konuyu yaklaşılması gerekmektedir. Sıradan ve rutinleşen örneklerin ötesine geçen bir anlayışla yaklaşıldığında çocuklara fayda sağlanabilir. Yoksa “dostlar alış verişte görsün” mantığıyla yapılacak işlerin faydadan çok zarar vereceği de akılda tutulmalıdır.      

 

22-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin