Arama sonuçları

Danıştay'dan tematik liselere atamaların durdurulması kararı

Danıştay'dan tematik liselere atamaların durdurulması kararı

Danıştay'dan tematik liselere atamaların durdurulması kararı. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim ve öğretim yapacak okulların belirlenmesi, yönetimi, öğretmen ataması, yönetici görevlendirmesi, öğrenci kayıt/nakil ve geçişlerine ilişkin usul ve esasların yürütmesi durduruldu.​

 

DANIŞTAY'DAN TEMATİK LİSELERE ATAMALARIN DURDURULMASI KARARI  

 

Eğitim Sen yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce ve 29 Mart 2017 günlü Bakanlık oluruyla, “Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Eğitim ve Öğretim Yapacak Okulların Belirlenmesi, Yönetimi, Öğretmen Ataması, Yönetici Görevlendirmesi, Öğrenci Kayıt/Nakil ve Geçişlerine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe kondu. Esaslarda bu eğitim kurumlarının da ‘proje okulu’ kapsamında olduğu düzenlendi. Bu eğitim kurumlarına hiçbir duyuru ve başvuruya dayanmaksızın ve idarenin (sektör temsilcileri ile birlikte) tek taraflı olarak belirlediği öğretmenler arasından mülakatla öğretmen ve yönetici atanacağına ilişkin hükümlere yer verildi. 

 

Esaslar, Anayasa’nın 128. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına aykırıydı. Bu nedenle de esasların iptali istemiyle dava açıldı. 

 

ÖNCE RED KARARI ÇIKTI 

 

Danıştay İkinci Dairesi’nin 26 Eylül 2017 gün ve E.2017/1304 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verildi. Eğitim Sen, Danıştay İkinci Dairesi’nin söz konusu kararının kaldırılması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti.

 

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA GİDİLDİ

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 18 Ocak 2018 gün ve YD İtiraz No: 2017/1099 sayılı kararıyla itirazımızı kabul etti. Bakanlık oluruyla yürürlüğe konulan esasların yönetici atanması ve öğretmen görevlendirmesine ilişkin hükümlerinin tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

 

NEDEN BU KARAR ALINDI?

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenlemenin esasına girmeden bunun ancak yönetmelikle yapılabileceğini belirterek Bakanlık oluruyla yürürlüğe konulan esasların yürütmesini durdurdu. Danıştay’ın bu kararı uyarınca esaslar uygulanamayacak. Duyuru yapılmadan yapılmış olan bütün öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri iptal edilecek. Çünkü tematik meslek liselerine öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin hükümlerinin tamamı açıkça hukuka aykırı bulunarak, yürütmesi durduruldu. Bakanlıkça bu konuda ancak bir yönetmelik yürürlüğe konulabilecek. Yürürlüğe konulacak yönetmelikte de benzer hükümlere yer verilmesi durumunda sendikamızca bir kez daha dava açılacak. 

 

TEMATİK LİSELER PROJE OKUL MU?

 

Kuşkusuz bu karar tematik meslek lisesi kurulamayacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu liseler proje okulu kapsamında değerlendirilecek ise bunun için bir yönetmelik çıkarılacak ve öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesi ancak bu yönetmeliğe göre yürürlüğe konacaktır.

05-04-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş