Arama sonuçları

Eğitim alanını düzenleyen tasarı

Eğitim alanını düzenleyen tasarı

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.Tasarıyla, Milli Eğitim Bakanlığında, 5 olan müsteşar yardımcısı sayısı 7'ye çıkarılıyor. İşte tasarıda yer alan diğer maddeler:

-Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü şeklinde teşkilatlandırılıyor.

-Aday çırak, çırak, kalfa ve ustalar, genel ve mesleki eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürecek.         

-Özel öğretim kurumlarında olduğu gibi, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve mevzuata aykırı durumun tespit edilmesi halinde Bakanlıkça kapatılabilecek. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ MERKEZİ ANKARA
-Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak merkez denetim birimi şeklinde yapılandırılıyor. Başkanlık, Milli Eğitim Bakanlığında, bakanın veya müsteşarın emir ve onayı üzerine Bakan adına görevleri yerine getirecek. Başkanlık; başkan, başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli bakanlık maarif müfettişi ve müfettiş yardımcılarından oluşacak. Başkanlığın görev merkezi Ankara olacak.

-Hukuk Müşavirliği, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü şeklinde teşkilatlandırılıyor.

-Tasarıyla, görevlerin tek elden yürütülmesi, eğitim-öğretim, denetim ve yönetim hizmetlerinde standardın oluşturulması, hizmetlerin tarafsız, zamanında ve hukuka uygun yapılması amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla, gerekli görülen illerde çalışma merkezleri oluşturulacak ve bu merkezlerde Bakanlık maarif müfettişi ve müfettiş yardımcıları görevlendirilecek. Çalışma merkezlerinde asgari çalışılacak süre ve bu kişilerin çalışma merkezi değiştirilebilecek.

-Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, biyometrik kimlik doğrulama sistemiyle yapılacak.

-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları, eğitim araç ve gereçleri, sınav sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ödenecek bedel ile telif ücretleri, taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödemeler, döner sermayeden karşılanacak.

SINAV VEYA SORU ÜCRETİ ÖDENECEK
-Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav sorumluları ile sınav koordinatörüne, sınav koordinatör yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele, döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenecek. Bakanlığın kadrolu veya sözleşmeli çalışan personeline, sınav sorularının hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca soru ücreti ödenmeyecek.

-Yurt dışında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

-ÖSYM Başkanlığınca yürütülen sınavlardaki bazı uygulamalar, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen merkezi sınavlarda da uygulanacak. Çıraklık eğitimi, zorunlu ortaöğretim kapsamına alınacak.

-Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya eklenen geçici maddeyle, 1. Hukuk Müşaviri olan personel Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Rehberlik ve Denetim Başkanı olan personel Teftiş Kurulu Başkanı olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar da bulundukları kadro dereceleriyle Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacak. Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar eski görevlerine devam edecek.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavıyla girilen ve yeterlik sınavından sonra Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni olanlar arasından yapılacak mülakatta başarı gösterenler, bakan onayıyla Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilecek.

-Mülakatta adayın; bir konuyu kavrayıp özetlemesi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü, özgüveni, ikna kabiliyeti, genel kültürü, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecek.

YURTDIŞINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLMESİ 
-Tasarı, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'da da düzenleme yapıyor. Yabancı ülkelere gönderilecek öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca yazılı ve/veya sözlü sınavla seçilecek. Belirtilen makamlar, göndermek istedikleri öğrencilerin sayısını, alanını, niteliklerini, okutmak istedikleri ülkeleri ve eğitim programının esaslarını, sınavdan önce bakanlığa bildirecek. Üniversiteler tarafından gönderilecek öğrenciler hakkında yapılacak bu işlemler ise YÖK aracılığıyla bakanlığa iletilecek.

-Tasarıyla, kanunla yurt dışına gönderilen bursiyerlerin eş ve çocuklarının tedavi giderlerinin karşılanmasına da imkan sağlanıyor. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanların yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok 3 ay içinde kurumlarına başvurma zorunluluğu 2 ay şeklinde değiştiriliyor.

-Yurt dışına gönderilmeye hak kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle ruh veya beden sağlığı bozulan öğrenciler, hastanelerden aldığı sağlık kurulu raporu ve bakanlığın istediği diğer belgelerle sağlık durumlarının öğrenimlerini sürdürmelerine imkan vermediğini belgelendirmeleri halinde öğrencilikle ilişikleri kesilecek. Bu öğrenciler tahsil masrafı ödemeyecek, mecburi hizmetle yükümlü tutulamayacak.

-Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen memurlar, öğrenim süreleri boyunca aylıksız izinli sayılacak. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç 6 ay içerisinde naklen atanacaklar. Ancak 2 ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ
-Tasarıyla, çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor. Ortaöğretim, ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsayacak. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilecek. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen fark derslerini tamamlaması gerekecek.
-Sınavsız geçişin kaldırılması nedeniyle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğrenci kaybı yaşamaması, öğrencilerin teşvik edilmesi ve meslek yüksekokullarına daha yetkin öğrenci kazandırılması için ek puan verilecek.

ALTI YENİ ÜNİVERSİTE
-Tasarıyla, Bakanlar Kurulunda ve Yasama Organı üyeliğinde bulunanların tecrübelerinden, yükseköğretim kurumlarında ve bilimsel çalışmalarda yararlanabilmek için düzenleme yapılıyor. Bu kişiler, ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına kadro şartı aranmaksızın, bir başka yükseköğretim kurumuna ise uygun kadro olması halinde atanabilecek.

-Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının oluşumu, görevleri ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleniyor. Devlet üniversitelerinde öğretim üyesi altyapısının sağlamlaştırılması amacıyla emeklilik yaşı 75  olarak belirleniyor.

 -Acıbadem Üniversitesinin adı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi şeklinde değiştiriliyor. Tasarıya göre, Eskişehir Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Teknoloji Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Van Zehra Üniversitesi ile İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi adı ile bir vakıf üniversitesi kuruluyor.

 MESLEKİ EĞİTİM
-İşletmelerde mesleki eğitim tanımına yer veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca alanlara göre belirlenen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programlarındaki uygulamalı meslek derslerinin eğitimi, öğretmen gözetiminde okulun atölye ve laboratuvarları yerine, usta öğretici veya eğitici personel gözetim ve denetiminde işletmelerce sağlanan ortamlarda verilecek. Bu süreçte öğrenci, edindiği mesleki yeterlikleri kullanma ve geliştirme imkanı bulacak.

 -Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alındığından çıraklığa giriş şartları da bu doğrultuda düzenleniyor ve çıraklık süresi de buna paralel olarak yapılandırılıyor. İşletmelerde beceri eğitimi ile birlikte staj ve tamamlayıcı eğitim de yapıldığı dikkate alınarak düzenlemeye gidiliyor. Buna göre işletmeler, beceri eğitimi yapılmayan yarıyıl ve yaz tatillerinde staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırma imkanı bulabilecek.

 -İşletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim uygulamalarına ilişkin usul ve esasların mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları açısından Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretim kurumları açısından Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükme yer veriliyor.

-Mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yapan öğrenciler işletme şartlarına uymak zorunda olacak.

ÖĞRETİM ELEMANLARI
-Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları yeniden düzenleniyor. Tasarıya göre yükseköğretim kurulu başkanı, üst kuruluşlar ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri de disiplin amiri olabilecek.

 -Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında disiplin amirlerince verilebilecek tüm cezaların kanun ile belirlenmesi sağlanacak. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları olacak.

 -Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için uyarma cezasını gerektiren fiiller; yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek, maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek, destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek şeklinde belirleniyor.

 KINAMA CEZASI
Kınama cezasını gerektiren fiiller ise şunlar olacak:
- Mevzuat uyarınca bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

 - Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

 - Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak veya tahrif etmek.

 - Üniversite veya bağlı birimlerin sınırlan içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

 - Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

 - İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

 - İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

 - Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

 - Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

 - Araştırma ve deneylerde, mevzuata veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı çalışmalarda bulunmak.

 - Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.

 -Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

 - Yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

 - Aylıktan veya ücretten kesme cezası devlet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde gerçekleşecek.

 - Hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar verenlere aylıktan kesme cezası.

 AYLIKTAN KESME CEZASI
Aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren filler tasarıda şu şekilde belirlendi:

 - Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

 - Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.

 - Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.

 - Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

 - Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

 - Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

 - Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

 - Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.

 - Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.

 - Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.

 - Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.

 - Kişilerin özel hayatı ile ilgili rızası olmadan açıklama yapmak suç olacak.

 KADEME İLERLEME DURDURULMASI

 -Tasarıda kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasının da koşulları belirleniyor.Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesi olarak belirleniyor. Bu ceza kapsamına giren fiiller şu şekilde sıralanıyor:

 - Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

 - Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.

 - Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemler yapmak suretiyle kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak.

 - Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.

 - Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

 - İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.

 - Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarlan doğrultusunda araştırma sonuçlarım tahrif etmek veya şekillendirmek.

 - Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA 
 -Tasarıda, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarma olarak tanımlandı. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ise, kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde hiç atıf yapmadan eserin bütünü dikkate alındığında önem arz edecek şekilde kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterme olarak düzenlendi.

 -Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller de bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak, amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek, hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek, kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak olarak belirlendi.

 -Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle; yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada suç işlediklerinin iddia edilmesi halinde, buna ilişkin ihbar veya şikayet başvurusunun somut ve inandırıcı mahiyette bilgi veya belge olmaksızın yapılması halinde veya suçun işlenmediğinin kısa bir inceleme ile açıkça görülebildiği diğer hallerde bir inceleme yapılmasının ardından ceza soruşturması başlatılmamasına karar verilebilmesi olanaklı hale getiriliyor.

 -Yükseköğretim Kanunu'nun Disiplin ve Ceza İşleri alt başlığındaki üniversite ifadesi "devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu" olarak değiştirilerek, üniversite dışındaki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları rektörleri ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkındaki ceza soruşturmasında da devlet üniversiteleri rektörleri gibi Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşekkül edecek üç kişilik kurulca son soruşturmanın başlatılıp başlatılmayacağına karar verilecek.

 YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI
 -Yükseköğretim Kanunu'na yapılan değişiklik ile "Disiplin soruşturması ve savunma hakkı" düzenleniyor. Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlar olacak:

 - Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatacak. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma ile birleştirilecek.

- Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunlu olacak.

 - Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep edilebilecek.

 - Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanından üst veya aynı düzeyde olacak.

 - Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi halinde soruşturma usulü ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenecek.

 - Soruşturulanın disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olması halinde disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür. Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu mevzuata göre belirlenecek.

 - Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haiz olacak.

 - Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin kendisine verilecek.

 - Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin disiplin amirine bildirecek.

 - Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunacak.

 - Soruşturmanın gizliliği esas olacak.

 - Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlacak. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verecek.

 - Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel olmayacak. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası, özlük' dosyasında saklanacak. Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim kurumunda göreve başlaması halinde uygulanacak.

 - Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilecek. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zaman aşımı süreleri duracak.

 - Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması; aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmeyecek.

 SAVUNMA HAKKI

 Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar ise şöyle sıralandı:
- Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

 - Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilecek.

 - Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, tekrar savunma isteyebilecek. Ancak üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarında savunma imkanı verilmesi zorunlu olacak.

 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

 - Görevden uzaklaştırma, devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olarak uygulanacak.

 - Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilecek. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilecek. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilecek. Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Devlet yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkili olacak.

Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilecek. Soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilecek.

 YÖK BAŞKANI DOĞRUDAN SORUŞTURMA AÇABİLECEK
-Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarında 1 ay içinde, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında 6 ay içinde, disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamayacak. Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından 6 yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemeyecek.

 -Uyarma ve kınama cezaları, sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından uygulanacak. Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalan Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilecek.

 -Öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilecek. Soruşturmalar sonucunda kınama cezası Yükseköğretim Kurulu Başkanınca, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile kamu görevinden çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilen cezalara karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilecek.

 -Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar 3 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar 5 yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, ana sanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, daire başkanı dengi ve üstü kadrolara atanamayacak

MAL VE HİZMET ALIMLARI
-Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATiH Projesi) kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

 -Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısına göre, aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek. Bu kişilere asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyecek. Staj yapacak işletme bulunamaması halinde okulda staj yapanlara ise ücret ödenmeyecek.

 -Söz konusu ücretin, stajın özendirilmesi ve ulusal istihdam stratejisinin ana bileşenlerinden olan eğitim­istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için devlet katkısı olarak ödenmesi gereken kısmı 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Bakanlar Kurulu, bu ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

 -Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

 -Tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilecek. Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla belirlenecek. Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. Böylece önceki öğrenmelerin tanınması ve belgelendirilmesi için gerekli tamamlama eğitimlerinin verilebilmesi amaçlanıyor.

 ‘FATİH’ KAMU İHALE KANUNUNDAN MUAF
 -Yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkanının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi iyileştirme Hareketi (FATiH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

 -Alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenecek.

 -FATiH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

 -Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri stajda olduğu gibi tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi sırasında da iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları kapsamında sigortalanacak.

 OKUL-AİLE BİRLİKLERİNİN BORÇLARINDAN VAZGEÇİLİYOR
-Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardaki okul-aile birliklerinin kamu iş yeri statüsünde değerlendirilerek, özel sektör iş yerlerine tanınan sigorta teşvik primi indiriminden yersiz yararlandığı sonucuna varmış ve birliklerin yersiz yararlandığı tutarların tahsil edilmesine karar vermişti. Tasarıyla, okul-aile birliklerinin bu mali yükün altından kalkamayacakları için ve uygulamanın okulların işleyişine telafisi mümkün olmayan zararlar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla okul-aile birliklerinin yersiz yararlandığı teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçların takip ve tahsilinden vazgeçilecek. Tahsil edilen teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçlar ise iade ve mahsup edilmeyecek.

 ÖZEL OKULLARA YENİ YAPTIRIMLAR
 -Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca eğitim-öğretim faaliyeti yapan, ancak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeyen yerler ile izinsiz eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan yerler valiliklerce kapatılacak.

 -İzin aldığı halde 2 yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

-Özel öğretim kurumunun, bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, haftalık ders çizelgesi ve programların bakanlık    izni olmadan kurumda uygulanması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması, mevzuata uygun olarak kapatılmaması, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması hallerinde asgari ücretin 5 katından 20 katına kadar para cezası uygulacak. İhlalin tekrarı halinde cezalar artırılacak. Mevzuata uygun kapatmama ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymama dışındaki hallerin üçüncü kez tekrarı halinde kurum açma ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

-Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak. Şartlara uymadan kurumunu kapatanlarla soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da ortak olma izni verilmeyecek.

 -Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde üretim yapılabilecek ve satıştan elde edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılacak.

 -Tasarıyla ÖSYM Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, "Elektronik ortamda her bir adaya aynı veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınav" bireyselleştirilmiş sınav olarak tanımlanıyor.

 MEB’E 781 KADRO
-TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre ÖSYM Başkanlığı'na; sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulamasının yanı sıra sınav görevlilerinin tespiti ve görevlendirilmesi konusunda da hiçbir organ, makam, merci veya kişi talimat veremeyecek.

 -Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunun bazı kararları almasında 2 haftalık sürenin beklenilmeyecek kadar ivedilik arz etmesi, şehir dışından toplantıya katılması gereken Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya intikal edebilmesi için belli bir sürenin tanınması gerekebildiğinden ses, görüntü veya yazı nakleden bilişim sistemleri ile toplantıların gerçekleştirilebilmesi ve gerekli kararların çok daha hızlı alınabilmesi sağlanacak.

 -ÖSYM Başkanlığı'nın merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik sınav merkezlerinden oluşmasına imkan tanıyan tasarıyla, temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulunca belirlenecek. 

 -Tasarıyla "Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı", "Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı" ismini alırken, bu başkanlık sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak, soru havuzu oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak ile görevli olacak.

-"Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı"nın adının da "Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmesini öngören tasarıyla ÖSYM Başkanlığına "Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı" ve "Engelli Adaylar Daire Başkanlığı" kurulacak. Tasarıyla ÖSYM Yönetim Kurulu üyelerine ayda azami dört toplantı için huzur hakkı ödenecek.

ÖSYM UZMANI
-Tasarıya göre ÖSYM Başkanlığı adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimini başarıyla tamamlayanlar "ÖSYM Uzmanı", yüksek lisans öğrenimlerini tamamlayanların ise "ÖSYM Uzman Yardımcısı" kadrolarına, Başkanlıkta mevcut üç ayrı uzman istihdam şeklinden kariyer uzmanlıklara atanmaları sağlanacak.

 -Tasarıyla "soru ücreti" ve "sınav ücreti" kavramları birbirinden ayrılarak, sınav ücreti ve soru ücreti alabilecek ve alamayacak görevliler belirlendi. Görevlendirilenlere ödenecek sınav veya soru ücreti tutarları ile ÖSYM temsilcisi veya elektronik sınav merkezi görevli ve personeline ödenecek ücretlere yönelik usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek.

 -Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile sınav koordinatörlüklerinin yapacakları sınavlar için alacakları mal ve hizmetlere ilişkin ödemelerine ilişkin düzenledikleri kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak.

 -ÖSYM Başkanlığında "Başkanlık Müşaviri" kadrosu tahsis edilecek ve kurum güvenlik ilkelerine aykırı durumları tespit edilenler ÖSYM Başkanlığına bağlı başka birimlerde görevlendirilecek.

 -ÖSYM Başkanlığı, soru hazırlama, değerlendirme ve denetleme ile ilgili sınav hizmetlerinde üniversitelerin yardımcı doçent kadrosunda bulunan alanında uzman akademisyenlerinden istifade edebilecek.

 -Tasarıya göre sınavlardan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

 -Sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla aynı anda veya farklı zamanlarda, basılı veya elektronik ortamda uygulanacak, sınavlar bireyselleştirilmiş sınav şeklinde de yapılabileceği gibi sınavlarda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara aynı veya farklı sorulardan oluşan deneme soruları da sorulacak. Adaylara dahil hiç kimseye hangi sorunun deneme sorusu olduğu hakkında bilgi verilmeyecek. Sınav puanları hesaplanırken güçlük ve ayırt edicilik özelliklerine göre her soru için farklı puan değeri belirlenebilecek. Hangi alan veya konularda hangi sınav türlerinin uygulanacağına, ihtiyaçlar ve imkanlar çerçevesinde ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek.

 -Soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde yasada belirtilen süreler beklenmeksizin bu belgeler imha edilecek. Elektronik ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmünde kabul edilecek.

 -ÖSYM Başkanlığı eşdeğerlik belirlediği uluslararası yabancı dil sınav uygulamalarını yapan merkezlerde her türlü inceleme yapabilecek veya yaptırabilecek. Soru hazırlama faaliyetlerinde, yayımlanmış ve alenileşmiş her türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserlerden yararlanılacak, iktibas yapılması eğitim ve öğretim kapsamında değerlendirilecek.

 -Tasarıya göre ÖSYM Başkanlığının yurt dışında yapacağı tüm sınavlarda da bu kanun hükümleri uygulanacak.

 -ÖSYM Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden uygun görülenler ihtiyaç duyulması halinde sınavlarda görevlendirilecek ve bu görevlerinde ihmalleri tespit edilmesi halinde bu kişiler tedbir amaçlı olarak yapmakta olduğu görevin derhal iptali ve daha sonraki sınavlar için geçerli olacak şekilde süreli veya süresiz olarak görev verilmemesi sağlanacak. Bu gibi kişilerin davranışlarının bir disiplin cezasını gerektirmesi halinde ise kurumlarına bilgi verilecek.

 SINAVLARA İTİRAZ
 -Tasarıyla sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itirazlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ivedi yargılamaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan ÖSYM Başkanlığına yapılacak.

 -Elektronik sınav merkezi ihtiyacı bulunan yerlerde, mülkiyeti veya kullanım hakkı üniversitelere, gerçek veya tüzel kişilere ait olan arsa üzerine elektronik sınav binası inşa etmek isteyen üniversite, gerçek veya tüzel kişiler, ÖSYM Başkanlığının uygun göreceği ya da belirleyeceği sınav merkezi projesine bağlı olarak bina yapabilecek, yapımı devam eden veya tamamlanmış binaları 15 yıla kadar kiralayabilecek.

 -ÖSYM Başkanlığı Başkanlık, gizlilik ve güvenliğin sağlanması için sınav öncesinde, sınav sırasında ve sonrasında gerekli bütün tedbirleri alacak, ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller çerçevesinde veri tabanlarında sınav ve yerleştirmeler için ihtiyaç duyulan kişisel veri sorgulaması yapabilecek.

 -Tasarıyla sınavlara ilişkin sorular ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile sınava giren adaylara özel erişim usulleri ile açıklanabilinecek, ancak asıl sınavlarda sorulmak üzere deneme amaçlı sorulan sorular hiçbir şekilde açıklanmayacak, sınavdan sonra bu soruları edinen, saklayan, nakleden veya paylaşanlar hakkında cezai yaptırım uygulanacak.

 -Sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla yönetmelik veya kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden davranışlarının tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılacak, bu sınav veya yerleştirmeyle kendisine sağlanan haklar geri alınacak.

 -ÖSYM Başkanlığı daha güvenli kimlik doğrulama modeli olan yüz tanıma, avuç içi tarama gibi biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemine geçecek. Bu yöntemle sahte sınava giriş ve kimlik belgeleri ile ortaya çıkabilecek hukuka aykırılık risklerini ortadan kaldırılacak.

 -Biyometrik doğrulamanın kullanılmadığı durumlarda; adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport haricinde başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilmeyecek.

 -ÖSYM Başkanlığı, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla sınav sırasında veya sonrasında kopya amaçlı kullanıldığı yolunda şüpheler üzerine ses ve kamera görüntü çözümleri ile yazı, imza, ifade ve sınav evrakında her türlü tespit, işleme, karşılaştırma, analiz ve inceleme yapabilecek ve doğruluk analizi yapmak üzere gerekli cihazları kullanacak.

 -Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilecek.

 -Başkanlık, Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görev yapmış olan devlet memurları arasından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar sırasıyla Milli Eğitim Uzmanı ve Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına; diğer personeli ise kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirecek.

 -2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayısı sınırlamasına tabi tutulmaksızın bu madde kapsamında Başkanlık kadrolarından ayrılan personel sayısı kadar Başkanlığın boş kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilecek.
-Kanunla yeni kurulan üniversitelerde ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kullanılmak üzere öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilecek.

-Tasarıyla; Teftiş Kurulu Başkanı, genel müdür yardımcısı, bakanlık maarif müfettişi ve yardımcılığı için Milli Eğitim Bakanlığına 781, ÖSYM Başkanlığına 136, Eskişehir Teknoloji Üniversitesine 603, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 600, Tarsus Teknoloji Üniversitesine 601, Trabzon Üniversitesine 601, Van Zehra Üniversitesine 724, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine 230 kadro ihdas edilecek.

Bu blog AA abonesidir.

23-05-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş