Arama sonuçları

Kimler teşekkür ve takdir belgesi alacak? VBS nedir?

Kimler teşekkür ve takdir belgesi alacak? VBS nedir?

Kimler teşekkür ve takdir belgesi alacak? VBS nedir? 2018-2019 öğretim yılı 18 Ocak Cuma gün son buluyor. 18 milyondan fazla öğrenci ilk dönemin karnelerini alacak ve iki haftalık sömestr tatiline başlayacak.

 

Aileler ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemine girerek çocuklarının karne notlarını öğrenmeye çalışıyor. Karnelerin alınmasına sayılı günler kala öğrenci ve veliler de Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden notları görmeye çalışıyor. E- okul sistemine yoğun ilgi olması ise erişimde sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

 

KİMLER TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ ALACAK? VBS NEDİR?

E-Okul VBS'ye nasıl girileceğine gelince; bunun için öncelikle "e-okul.meb.gov.tr" adresine ulaşmanız gerek. Bundan sonra da ekrandan öğrencinin TC kimlik belgesi, okul numarası gibi istenen bilgileri girmeli ve doğrulama kodlarını yapmalısınız. Öğrencinizin fotoğrafının çıkacağı ekranı tıklayarak, istenen bilgileri girdiğinizde ise çocuğunuzla ilgili bilgilere de erişim sağlayacaksınız. Açılan ekran size çocuğunuzun notlarını, devamsızlık bilgilerini gösterecek.

NOT DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Velilerin merak ettiği bir başka konu ise teşekkür ve takdir almak için gereken not ortalaması oluyor. Bunun nasıl olacağını ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliği açıklıyor.

Gelin bu yönetmeliklere bakalım ve değerlendirmenin nasıl yapıldığını görelim:

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRİLMESİ

 

İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

PUANLA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

 

LİSELERDE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre değerlendirme şöyle yapılıyor:

Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı s ınavlar, uygulamalı s ınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.

c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir. 

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.

e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. 

f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır. 

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır. 

PUANLA DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. 

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. 

85,00-100: Pekiyi

70,00-84,99: İyi

60,00-69,99:  Orta

50,00-59,99: Geçer 

0-49,99: Geçmez

 

 KİMLER TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ ALIR?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilere

a) Teşekkür belgesi,

 b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

 ç) Üstün başarı belgesi verilir.

 

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00’den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi.

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi.

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

 ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak.

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek.

 c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak.

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek.

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek.

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak.

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak.

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

 

 

14-01-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş