Arama sonuçları

Matematikten kopmalar ortaokulda başlıyor

Matematikten kopmalar ortaokulda başlıyor

Türkiye’de çok sayıda öğrenci ilkokulu da ortaokulu da temel matematik becerilerden yoksun olarak tamamlıyor.  Cumhuriyet’te yer alan habere göre ortaokul yıllarında matematik performansı düşüş gösteriyor. Öğrencilerin matematik dersi hakkında görüşleri ve derse katılım oranları da 4. sınıftan 8. sınıfa doğru daha olumsuz yönde değişiyor. Bu durum, daha çok öğrencinin öğrenmekten vazgeçmesi ve ortaokul yıllarında bir kopuş yaşanması anlamına geliyor. Pek çok öğrenci için de okula gitmek öğrenmek anlamına gelmiyor. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki çıkmazına ışık tutmayı amaçlayan bir çalışma hazırladı. 

“Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları” adlı çalışmada TIMSS verileriyle gerçekleştirilen ilave analizler sonucunda okullar arası başarı farklılıklarını açıklamaya yönelik bulgulara yer verildi. Bu çalışmayla birlikte yayımlanan “Türkiye’nin TIMSS 2015 Performansı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” adlı çalışmada, öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki yetersizlikleri analiz edilerek, buna neden olan tüm faktörler irdelendi. Çocukların geleceklerinin ailelerin kısıtlılık ve yoksunlukları ile sınırlı olmadığına dikkat çekilen raporda kaliteli bir okul eğitiminin sosyo-ekonomik düzey, ev ortamının koşulları gibi dezavantajlara rağmen öğrenmede fark yaratabileceği vurgulandı.

OKULLAR DESTEKLEMİYOR

Bazı bulgular ve öneriler ise şunlar: 
-Türkiye’nin fen ve matematik performansında iyileşme olmasına karşın, pek çok öğrenci için okula gitmek öğrenmek anlamına gelmiyor.
-Matematikte ortaokulda öğrenmeden kopuş yaşanıyor.
-Okul öncesi dönemde bakım, gelişim ve eğitim fark yaratabilir.
-Öğrenci performansının tek başına ele alınması anlamlı değil, öğrenmeyi geliştirmek için öğrenme ile ilişkili faktörlerde iyileşme sağlamak şart.
-Türkiye’de evdeki öğrenme kaynakları kıt ancak kaynakların kıtlığı öğrenmeye engel değil.
-Okullar öğrenmeyi desteklemiyor. 4 Öğrenmeyi geliştirmek için eğitim politikalarında sürdürülebilirlik, tutarlılık ve öğrenmeyi etkileyen aktörler arasında uyum sağlanmalı.

KİMLER DAHA BAŞARILI?

-Öğrencilerin evdeki öğrenme kaynakları arttıkça matematik ve fen bilimleri performans düzeyi de artıyor.
-İlkokul eğitimine başlamadan önce ailede okuma yazma ve sayma etkinliklerinin daha sıklıkla yapıldığı öğrenciler 4. sınıf ve 8. sınıfta daha yüksek matematik ve fen bilimleri performansına sahip.
-Okulöncesi eğitim alan öğrencilerin matematik ve fen bilimleri performansı okulöncesi eğitim alamayanlardan daha yüksek.
-Sosyo-ekonomik düzeyi daha yüksek ailelerden gelen öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullardaki öğrenciler daha çok dezavantajlı öğrencilerin olduğu okullardaki öğrencilere göre daha yüksek matematik ve fen bilimleri performansı gösteriyor.
-Okulların fiziki koşulları ve kaynakları ile ilgili problemlerin daha fazla olduğu okullardaki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri performansı daha düşük.
-İlkokula başlamadan önce okuma yazma ve sayma gibi temel becerilere sahip öğrencilerin oranının daha yüksek olduğu okullarda öğrencilerin matematik ve fen bilimleri performansı daha yüksek. 
-Okulda akademik başarıya verilen önem derecesine göre öğrencilerin matematik ve fen bilimleri performansı artış gösteriyor.
-“Hemen hemen hiçbir disiplin problemi olmayan” okullarda öğrenim gören öğrencilerin matematik ve fen bilimleri performansı, disiplin problemleri yaşanan okullardaki öğrencilerin performansından belirgin bir şekilde daha yüksek.
-Güvenli ve düzenli okullarda öğrencilerin matematik ve fen bilimleri performansı güvenlik ve düzenlilik bakımından sorun yaşanan okullara göre daha yüksek.
-Öğrencilerin zorbalığa maruz kaldıkları okullarda matematik ve fen bilimleri performansı daha düşük.
-Öğrencilerin derse katılım düzeyi arttıkça matematik ve fen bilimleri performansı artış gösteriyor.

HEP SONLARDAYIZ

4. sınıf matematik performansı ile ilgili olarak Türkiye’nin 49 ülke içinde sıralamadaki yeri;
-Matematik performansındaki sırası 36, 
-Evdeki öğrenme kaynakları ve kaynakların miktarındaki sıralaması 36,
-İlkokul eğitimine başlamadan önce ailede çocukla okuma yazma ve sayma etkinlikleri yapma oranındaki sıralaması 39,
-Okulöncesi eğitim alan öğrenci oranındaki sıralaması 41,
-Okulların fiziki koşulları ve kaynakları ile ilgili problemlerin yoğunluğundaki sıralaması 35,
-İlkokula başlamadan önce okuma yazma ve sayma gibi temel becerilere sahip öğrencilerin oranındaki sıralaması 43,
-Okulda akademik başarıya verilen önem derecesine göre sıralaması 28,
-Okulda disiplin problemlerinin yoğunluğundaki sıralaması 41,
-Son iki yılda öğretmenlerin matematik alan içeriği ile ilgili mesleki gelişim etkinliklerine katılma oranlarındaki sıralaması 48,
-Son iki yılda öğretmenlerin matematik alan eğitimi ile ilgili mesleki gelişim etkinliklerine katılma oranlarındaki sıralaması 49.

03-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş