Arama sonuçları

‘MEB Denklik Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de yayımlandı

‘MEB Denklik Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de yayımlandı

"MEB Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüte düşülen öğretim kurumlarından alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmeyecek, ancak belge sahibine yaş ve sınıf düzeyi gözetilerek seviye tespit sınavı uygulanacak.

‘MEB DENKLİK YÖNETMELİĞİ’ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

"Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Denklikte kullanılacak karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asıllarının zayi olması veya bulunmaması halinde, işlemler, aslına uygunluğu öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından onaylanmış, suret ve fotokopiler ile de yapılabilecek.

ALAN, BÖLÜM VEYA DALA DENKLİK İŞLEMİ YAPILACAK

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için okuduğu ülke, okul ve sınıfa dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanacak, ancak veliden öğrencinin öğrenim belgelerini üç ay içinde getirmesi istenecek.

Savaş, afet veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı uygulanacak. Sınav neticesinde tespit edilen sınıf seviyesine denklik işlemi yapılacak ve öğrencinin öğrenimine devamı sağlanacak. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, öğrencinin velisi tarafından takip edilecek.

Denklik başvurusunda bulunan öğrencinin, farklı okul türlerine ait ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilerek, uygun ilköğretim veya ortaöğretim okullarından birine veya bir sınıf, alan, bölüm veya dala denklik işlemi yapılacak.

KKTC’DEN GELEN ÖĞRENCİLERDEN DENKLİK İSTENMEYECEK

Türkiye tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak. Bu öğrencilerin, tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılacak ve dosyaları okullarından istenecek.

Türkiye'de merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak. İlköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulacak.

TEREDDÜTE DÜŞÜLEN DURUMLARDA SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILACAK

Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüte düşülen öğretim kurumlarından alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmeyecek, ancak belge sahibine yaş ve sınıf düzeyi gözetilerek seviye tespit sınavı uygulanacak.

Denklik merkezine sunulan belgelerde tereddüte düşüldüğü durumlarda da belge dikkate alınmayacak ve belge sahibine seviye tespit sınavı yapılacak.

DENKLİK İŞLEMİ

Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden "Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu" doldurularak ilgili belgelerin aslı ve birer fotokopisi forma eklenecek. Başvuru formuna eklenen belgeler, başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenecek ve belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilecek.

Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde denklik verilmişse de iptal edilecek ve ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün halinde dikkate alınacak. Türkiye'deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılacak. Ancak ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerin son sınıfına geçenler gibi, lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerin son sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilecek.

İTİRAZ HALİNDE DENKLİK BELGESİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

İtirazda bulunulması halinde denklik belgesi yeniden değerlendirilecek. İtiraz, denklik belgesini düzenleyen denklik merkezine yapılacak. Ancak ikinci defa itirazda bulunulması halinde itiraz başvurusu, denklik belgesini düzenleyen denklik merkezince MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilecek. 

Başkanlık tarafından verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

Bu yönetmelikte ve denklik kılavuzunda yer almayan hususlarda, sağlık alanı ile kalfalık ve ustalık belgelerinin denkliklerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, meslek kurslarıyla ilgili denkliklerde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, diğer denkliklerde ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görüşü alınacak. 

Gerekli görülmesi halinde Talim ve Terbiye Kurulu mütalaasına göre işlem yapılacak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları hariç olmak üzere, diğer ortaöğretim kurumlarının ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılacak.

Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin en son tarihli öğrenim belgelerinden başlamak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar değerlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenecek.

Ortaöğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılacak.

Bu tespitin yapılamaması durumunda, denklik belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmeyecek.

Merkezi sınav puanı ile bir okula yerleştikten sonra eğitimine devam etmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin, merkezi sınavdan almış olduğu puan hakkı saklı kalacak. Bu öğrencilerin eğitimleri devam ederken yurda dönmeleri halinde, denklik işlemleri yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda nakil ve kayıt işlemleri yapılacak.

30-05-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş