Arama sonuçları

Müdür yılda 2 kez öğretmenin dersini izleyecek

Müdür yılda 2 kez öğretmenin dersini izleyecek

Müdür yılda 2 kez öğretmenin dersini izleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul müdürlerine öğretmenlerin derslerini izleme ve rehberlik etme görevi verdi.

 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından 2018-2019 öğretim yılının başlaması nedeniyle 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

MÜDÜR YILDA İKİ KEZ ÖĞRETMENİN DERSİNİ İZLEYECEK

21 maddenin oluşan bu genelgede resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında yani liselerde eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlendiği vurgulandı. Bu kapsamda da bakanlığa ulaşan bildirimler ile müfettişlerin yaptıkları incelemeler sonucunda hazırlanan raporlara istinaden okullarda yapılacak düzenlemelere yer verildi.

MÜDÜRLERE DERS DÜZENLEMESİ

Bu genelgede okul müdürlerine de “ders” düzenlemesi yapıldı. Buna göre okul müdürü her öğretim yılında en az bir defa öğretmenlerin derslerini izleyecek ve rehberlik yapacak.

Valilikler aracılığıyla eğitim kurumlarına ulaştırılan geneldeki yer alan 21 madde şöyle sıralanıyor:

21 MADDE HALİNDE SIRALANDI

 1. Değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenip 1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (a) ve (b) Yönetmelikler ile 8/8/2018 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren ilgi (c) ve (ç) Yönerge hükümlerinde yapılan değişikliklerin uygulanması.
 2. Tüm kurul ve zümre toplantıları ile özellikle şube öğretmenler kurulunun mevzuatta belirtilen hükümlere göre ve zamanında yapılması.
 3. Ortaöğretime Uyum Programının, 10-14 Eylül 2018 tarih aralığında veya 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında pansiyonlarda kalacak 9 uncu sınıf öğrencileri de dâhil olmak üzere en az 3 yarım gün süreyle tüm ortaöğretim kurumlarında uygulanması.
 4. Eğitim ve öğretim yılının ilk haftasından itibaren tüm öğrenciler ile velilerin; devam-devamsızlık, sınıf geçme, teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme kriterleri, ders seçimi, nakil ve geçişler, performans görevi ve proje, disiplinle ilgili hususlar, pansiyonlu okullarda pansiyonun işleyişi gibi ilgi (a) Yönetmeliğin ilgili maddeleri hakkında okul yöneticileri, rehberlik öğretmenleri ve sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilmelerinin sağlanması
 5. Sosyal Etkinlikler Kurulunun ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre oluşturularak söz konusu kurulda öğretmen, öğrenci ve veli temsilcilerine de yer verilmesine yönelik eksikliklerin tamamlanması.
 6. Topluma hizmet çalışmalarının ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre planlanması, yerine getirilmesi ve Sosyal Etkinlik Modülüne işlenerek kayıt altına alınması.
 7. Okul Müdürü tarafından her öğretim yılında en az bir defa öğretmenlerin derslerinin izlenmesi ve rehberlikte bulunulması.
 8. Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi gereken iş ve işlemlerin tam olarak zamanında yerine getirilmesi.

KÖK DEĞERLER İÇİN PROJELER YAPILACAK

9) Öğretim programında yer alan kök değerlere (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik); uygulama, performans çalışmaları, deneyler, etkinlikler ve projelerde de yer verilmesi.

 1. Şube ve sınıflar bazında yapılan sınav analizleriyle; konu ve kazanım eksiği görülen öğrencilerin durumlarının ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi, sınav analizleri sonucunda eksikliği belirlenen konu ve kazanımların tamamlanması.
 2. Şube ve sınıflar bazında yapılacak yazılı sınavlar ile uygulamalı sınavlarda sorulacak soruların; öğretim programında yer alan genel ve özel amaçlar doğrultusunda konu ve kazanımları kapsayacak şekilde sorulması.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanan performans görevi ve proje çalışmalarının danışman öğretmenlerce periyodik olarak takip edilmesi ve bu çalışmalara yönelik ölçme ve değerlendirmeye dair puanlama ölçütlerinin önceden belirlenerek öğrencilerle paylaşılması.
 4. Pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere, belletmen öğretmenin görev ve sorumlulukları ile pansiyon talimatnamesine yönelik bilgilendirmelerin yapılması.
 5. Okul aile birliği gelir-gider kayıtlarının eğitim ve öğretim yılında her dönem en az birer defa velilerin görebileceği şekilde okulun ilan panosunda ve internet sayfasından duyurulması.
 6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ödeneklerin etkili, ekonomik ve tasarruf anlayışı içerisinde kamu yararı gözetilerek kullanılması; bu bağlamda okullara gönderilen ödeneklerin amacı dışında kullanılmaması, özellikle yakıt, su ve elektrik faturalarının zamanında ödenmesi ve bu amaçla gönderilen ödeneklerin diğer ihtiyaçlara yönelik kullanılmaması.
 7. Okulların 03.8 Küçük Onarım Giderleri (Bakım, onarım, binaların boya, badana vb. giderleri ile elektrik, su ve doğalgaz tevzii bakım giderleri ile 06.1 Mâmul Mal Alımları taleplerinin Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden istenmesi ve takibinin yapılması.
 8. Okulların; elektrik, su, doğalgaz gibi faturaya dayalı giderlerini MEBBİS'te oluşturulan "Ödenek Takip Modülü Fatura İşlemleri"nden, faturaya dayalı olmayan ön ödemeli su ve doğalgaz ile diğer câri giderlere ilişkin taleplerin ise "Ödenek Talep" işlemlerinden sisteme girilmesi.
 9. Okullara gönderilen ödeneklerin; Muhasebe ve Mal Müdürlüklerinden tâkibinin yapılarak ödenek gönderme belgesinin açıklama kısmında hangi amaçla gönderilmiş ise o amacın dışında kullanılmaması, okul müdürlerinin ödeme belgesini harcama yetkilisi olarak imzalamadan önce ödeneğin ne için geldiğini kontrol ederek imzalaması.
 10. Öğrencilerimizin sağlığının korunması ve geliştirilmesini teminen okullardaki ortak kullanım alanlarının hijyeninin sağlanması amacıyla ilgi (d) Genelge'nin uygulanması.
 11. Türkçenin doğru ve etkili kullanımına daha fazla önem verilmesi ve öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması çalışmalarının düzenli olarak yapılarak takip edilmesi, bu kapsamda mevcut kütüphanelerin zenginleştirilerek öğrenciler tarafından daha etkin bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmesi.
 12. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde atölye, laboratuvar ve teknolojik imkanların daha yoğun bir şekilde kullanılması.

 

23-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş