Arama sonuçları

PISA'ya alternatif ABİDE'de sonuçlar ne oldu?

PISA'ya alternatif ABİDE'de sonuçlar ne oldu?

PISA'ya alternatif ABİDE'de sonuçlar ne oldu? PISA, TIMSS gibi uluslararası ölçme ve değerlendirme sistemlerinin "Türk öğrencilerine uygun olmadığı" bir süredir tartışılıyor. Hatta "Türk usulü PISA yapılması" tartışmaları bile gündeme geldi. 

2016 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi'ni yaşama geçirdi. ABİDE projenin ileriye dönük eğitimpolitikalarının geliştirilmesinde kullanılması planlanan ve öğrenci başarısındaki gelişimin izlenmesi amacıyla yaşama geçtiği açıklandı. 

Bu yıl 25 il merkezinde ölçme ve değerlendirme merkezleri kuruldu. 2019 yılına kadar da bu merkezler tüm illerde açılacak. İşte ABİDE Projesi'nin verilerinden oluşan ilk rapor da açıklandı. 

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğrenci başarısındaki gelişimin izlenmesi için yürütülen projenin ilk araştırması ABİDE 2016, geçen yıl nisan ve mayısta 81 il 495 ilçede bin 299 okuldan 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapıldı.Öğrencilerin zihinsel becerilerinin ortaya konulması ve onların başarılarıyla ilişkili öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan araştırmada, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler olmak üzere 4 dersten çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular yer aldı.

PISA'YA ALTERNATİF ABİDE'DE SONUÇLAR NE OLDU?

Araştırmayla, temel eğitimde olan öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerileri ile üst düzey zihinsel yeteneklere sahip olma düzeyleri belirlendi.

Araştırmada, her dersten 51 soruya yer verildi. Bunlardan 27'si, pilot uygulamada denenen ve madde istatistikleri ortaya konulmuş, öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılan esas sorudan seçildi.

ÖĞRENCİLERİN 4 DERSTEN YETERLİLİKLERİ ÖLÇÜLDÜ

ABİDE 2016 raporundaki 4 derse ilişkin başarı düzeyleri, 2018 uygulamasında ve daha sonraki periyotlarda referans alınacak. İlerleme ya da gerileme olup olmadığı, 2016 puanıyla karşılaştırılarak yorumlanacak.

Araştırmada, 4 dersten ayrı ayrı temel altı, temel, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere 5 yeterlik düzeyi ölçüldü.

ÖĞRENCİLERİN SONUÇLARI NE OLDU?

İşte Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ile sosyal bilgiler derslerinden öğrencilerin sonuçları: 

TÜRKÇE: Yüzde 3,6'sı temel altı, yüzde 22,4'ü temel, yüzde 44,6'sı orta, yüzde 23'ü orta üstü ve yüzde 6,4'ü ileri düzeyinde.

MATEMATİK: Yüzde 26,4'ü temel altı, yüzde 33,6'sı temel, yüzde 28,7'si orta, yüzde 8,2'si orta üstü ve yüzde 3,1'i ileri yeterlik düzeyinde.

FEN VE TEKNOLOJİ: Yüzde 17.9'u temel altı, yüzde 34,4'ü temel, yüzde 33,3'ü orta, yüzde 10,3'ü orta üstü ve yüzde 4,1'ü ileri yeterlik düzeyinde. 

SOSYAL BİLGİLER: Yüzde 6,3'ü temel altı, yüzde 25,7'si temel, yüzde 40,9'u orta, yüzde 16,8'in orta üstü ve yüzde 10,3'ü ileri yeterlik düzeyinde. 

MEB bu sonuçların PISA ve TIMSS ile örtüştüğünü de açıkladı. Araştırmada, öğrencilerineğitim hedefleri yükseldikçe, ABİDE'de değerlendirme yapılan alanlardaki puanlarının da arttığı sonucuna ulaşıldı. Eğitim hedefi, yükseköğrenime (lisans, yüksek lisans, doktora) devam etmek olan öğrencilerin başarılarının, hedefi liseyi bitirmek olan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. 

AKRAN  ZORBALIĞI VAR MI?

ABİDE araştırması kapsamında öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma durumları ile 4 alan arasındaki ilişki de incelendi. Elde edilen bulgular, öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma durumları ile öğrencilerin bütün derslerdeki başarıları arasında düşük pozitif yöndeilişki olduğunu gösterdi. Raporda, akademik başarısı yüksek öğrencilerin akran zorbalığınamaruz kalma olasılığının az da olsa arttığının ileri sürülebileceği belirtildi. 

TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 çalışmalarından elde edilen bulgular, öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma sıklığı arttıkça puanlarının düşme eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu.

Öğrenci, öğretmen ve okul anketleri yoluyla toplanan verilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler derslerindeki başarı puanlarıyla ilişkilendirilmesinde genel olarak benzer sonuçlar elde edildi.

ANNENİN EĞİTİMİ DÜZEYİ BAŞARIYI ETKİLİYOR

Tüm alanlar için öğrencilerin sosyoekonomik durumları, anne eğitim düzeyi, evdeki kitap sayısı, eğitim hedefi, okula yönelik tutum ve aile ilgisi gibi öğrenci özellikleri ile öğrencibaşarısı arasında pozitif yönlü ilişki bulundu. Aynı durum öğretmenin kıdemi, mevcut okulda çalışma süresi, mesleki yeterlik algısı ve mesleki doyum gibi öğretmen özellikleri için de geçerli oldu.

ABİDE 2016 raporunda, öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi arttıkça, öğrenci başarısının da yükseldiği görüldü. Annesi üniversite ya da yüksek lisans ve doktora mezunu öğrencilerin akademik başarılarının, diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Öğrencilerin evlerindeki kitap sayısı arttıkça, başarılarının da yükseldiği görüldü. Raporda bu duruma ilişkin, ailenin kültürel zenginliği arttıkça, öğrencilerin başarılarının da arttığı yorumu yapıldı. Bunun, TIMSS 2011 bulgularıyla örtüştüğü tespit edildi.

Raporda, öğrencilerin derslere ilişkin öz yeterlik algıları yükseldikçe derslerdeki başarılarının da arttığı sonucuna ulaşıldı. Ayrıca öğrencilerin dersler konusunda, öz güvenleriyle birlikte başarılarının da arttığı ortaya konuldu.

KURSA GİDEN DAHA BAŞARILI 

Çalışmada, destekleme ve yetiştirme kurslarına her iki dönem giden öğrencilerin tümalanlardaki başarı puanlarının, buna devam etmeyen ya da bir dönem devam edenlerden daha yüksek olduğu vurgulandı.

AİLE BASKISI BAŞARISIZLIĞA GÖTÜRÜYOR 

Raporda, ailelerin akademik çalışmalarla ilgili öğrencilere uyguladıkları baskının başarıyı olumsuz, onları desteklemesinin ise olumlu etkilediği sonucuna ulaşıldı. Ailelerin öğrencilere başarı konusunda baskı yapmasının da başarısızlığı getirdiği ortaya çıktı.

ÇOK ÖDEV BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR

Öğrencilerin ev ödevi için ayırdıkları süre arttıkça başarılarının düşme eğilimi gösterdiği sonucuna ulaşılması, araştırmada dikkati çekti. 

Ev ödevi için çok fazla zaman ayıran ya da öğretmeni daha fazla ev ödevi veren öğrencilerin başarılarının, buna makul bir süre ayıran ya da öğretmeni makul düzeyde ev ödevi verenlerin başarısından daha düşük olduğu görüldü.

ÖĞRETMENİN KIDEMİ BAŞARIYI OLUMLU ETKİLİYOR

Raporda, öğretmenlerin aldıkları akademik eğitim düzeyinden ziyade kıdemlerinin, öğrencibaşarısında daha etkili olduğu bulgusuna ulaşıldı. Çalışmada, öğretmenlerin aynı okulda çalışma süreleri arttıkça, öğrencilerin başarılarının yükseldiği sonucu ortaya çıktı. Ayrıca öğretmenlerin, belli bir okulda çalışma süreleri arttıkça buraya bağlılıklarının arttığı, öğrencileri ve okulun özelliklerini daha iyi tanıyabildikleri tespit edildi.

Raporda, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin, katılmayanlara göre, öğrencilerinin başarılarında etkili olduğu belirlendi.

SINIFTAKİ ÖĞRENCİ SAYISININ ETKİSİ 

Sınıflardaki öğrenci sayısının 25 ile 30 arasında olmasının, öğrencilerin akademik başarılarını daha yükselttiği de rapora yansıdı.

İKİNCİ ARAŞTIRMAYA 50 BİN KATILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Mart 2018'de de yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımıyla ABİDE araştırmasının ikincisini yapacak.

 

30-11-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş