Arama sonuçları

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne itirazlar dikkate alınmalı

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne itirazlar dikkate alınmalı

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne itirazlar dikkate alınmalı. MEB’te rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti yürüten iş görenlerin çalışma esasları ile görev tanımlarını düzenleyen yeni yönetmeliğe itiraz var. Alanla ilgili uzmanlar ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti yürütenler tarafından ortaklaştırılan itiraz maddeleri aşağıda olduğu gibidir. Alanın yapısal varlığına aykırı olan bu düzenlemelerin itiraz noktaları değerlendirilerek yeniden yazılması gerekir.    

REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NE İTİRAZLAR DİKKATE ALINMALI

17.04.2001/24376 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma HizmetleriVe 10.11.2017/30236 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

Arasındaki Farklar.

İKİ YÖNETMELİK ARASINDA FARKLAR NEDİR?

Birinci bölüm Amaç kapsam dayanak kısmında 

Önceki

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Şimdiki

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kurumlarındaki rehberlikservislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kurumlarda çalışan personelin görev,yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu maddede 

Son çıkan yönetmelikle çalışmaların hepsi Rehberlik hizmeti olarak tanımlanmış Psikolojik Danışma kısmı çıkarılmıştır. 

 

DAYANAK KISMINDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Dayanak Kısmında 

Önceki

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun, 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre hazırlanmıştır.

Şimdiki

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim

Kanunu, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5.6.1986 tarihli ve 3308sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 1.7.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 30.5.1997 tarihli ve 573 sayılı Özel

Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin dayandığı maddeler farklı ayrıca incelenmeli.

 

TANIMLAR KISMINDAHANGİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Önceki

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık:

b) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü:

c) Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü: 

d) Merkez: 

e) Merkez Müdürü: 

f) Okul Müdürü: 

g) Bölüm Başkanı:

h) Bölüm: 

ı) Koordinatör Psikolojik Danışman: 

i) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): 

j) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi: 

k) Sınıf Rehber Öğretmeni: 

l) Psikolog: 

m) Psikometrisi: 

n) Eğitim Programcısı: 

o) Özel Eğitimci: 

ö) Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi: 

p) Sosyal Çalışmacı: 

r) Psikolojik Ölçme Araçları: 

s) Öğrenci: Her türlü eğitim-öğretİm kurumlarında eğitim görmekte olan bireyleri,

t) Danışan: 

u) Danışan Dosyası: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde hizmet verilen bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği bilgileri içeren ve her birey için ayrı ayrı tutulan dosyayı,

ü) Öğrenci Gelişim Dosyası:,

ŞimdikiTanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bölüm: 

c) Bölüm başkanı: 

ç) Çocuk gelişimi ve eğitimcisi: 

d) Danışan:,

e) Danışan dosyası: Rehberlik hizmetlerinden yararlanan bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiğiözel ve gizlilik içeren; bireyin ve öğrenci ise velisinin izni olmadan (mevzuat ile yetkili kılınan makamlar hariç) paylaşılmayan bilgilerin kaydedildiği dosyayı,

f) Danışmanlık tedbiri:

g) Eğitim programcısı:

ğ) Ergoterapist:

h) Fizyoterapist

ı) Koordinatör rehberlik öğretmeni: 

i) Psikolog: 

j) Psikolojik danışma: 

k) Psikolojik ölçme araçları: 

l) Psikometrist: 

m) Rehberlik öğretmeni:

n) Rehberlik ve araştırma merkezi:

o) Rehberlik servisi: 

ö) Sınıf rehber öğretmeni: 

p) Sosyal Çalışmacı: 

Burada kırmızı olan yerler yeni tanımlanmış alanlardır. Danışan dosyası kısmında kırmızı yaptığım kısımdaki ibareler dikkat çekicidir. Rehberlik Öğretmeni kavramı gelmiş. Psikolojik danışman kaldırılmıştır. 

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI NEDİR?

 

Öncekinde olmayan şimdikinde olan 

Danışmanlık tedbiri uygulamaları

MADDE 13 – (1) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında koruyucuve destekleyici danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilecek olan uygulamalaraşağıdaki şekilde yürütülür:

Önceki

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kısmında 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanların Görevleri

Psikolojik Danışmanın Görevleri

Şimdiki

Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehberlik öğretmeniningörevleri şunlardır:

Şeklinde düzenlenmiştir. Yani Artık Rehberlik Öğretmeniyiz. 

Önceki

Psikolojik Danışmanın Görevleri:

Madde 50 - Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:

Şimdiki

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim Kurumlarında Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Rehberlik öğretmeninin görevleri

MADDE 34 – (1) Rehberlik öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

HANGİ YENİ MADDELER GELDİ?

Yeni Maddeler

ç) Sınıf ve pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden,rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütür.

g) Rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulandurumlarda bireysel veya grupla psikolojik danışma ve görüşme yapmak üzere öğrenciyiders saati içerisinde rehberlik servisine davet eder. Görüşme içeriğinin gizliliğini koruyarakgörüşülecek öğrencinin yalnızca adını ve görüşme saatini eğitim kurumu idaresine bildirir.

g Maddesindeki kırmızı yer bizim istediğimiz gibi olmuş. Öğrenciyi ders saatinde almakta sıkıntı yaşıyorduk. 

h) Bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği özel ve gizlilik içeren bilgileri, mevzuat ileyetkili kılınan makamlar dışında öğrencinin ve velisinin izni olmadan kimseyle paylaşmaz.

Burada mevzuatla belirlenen makamlara bakmak lazım. 

n) Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıylaöğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder.

Bu maddede zaman belirtilmemiş akşam da ziyarete gidilebilir. 

aa) Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınan çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlukişilere hizmet sunar.

Bu yeni bir madde

ff) Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar.

ff maddesi bb)maddesiyle başlayan pansiyonla ilgili maddeler altında olduğu için pansiyonlar için yorumlanacağı gibi okul müdürü isterse sınavlarda görev verebilir, belleticilik yaptırır ve nöbet görevi de verebilir demektir. 

ÖNERİ:

Bu madde ile ilgili fiili durumla karşılaşınca yapmamak soruşturma açtırmak ve yasal yollara başvurmak önemlidir. 

Önceki

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yetiştirme

Madde 53 - Hizmeti geliştirmek ve niteliğini artırmak, rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerindeki elemanların, rehberlik alanındaki görevlerini yürütebilmeleri İçin gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla okul müdürleri, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer ilgili elemanlar için eğitim ve yetiştirme önlemleri Bakanlıkça alınır.

Çalışma Saatleri ve İzinler

Madde 54 - Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.

Verilemeyecek Görevler

Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.

Şimdiki

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma saatleri ve izinler

MADDE 37 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberliköğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

(2) Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göreokul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.

(3) Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılamasürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 17.4.2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MillîEğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Önceki yönetmelikte yer alan verilemeyecek görevler kaldırılmıştır.

ÖNERİLERİN DİKKATE ALINMASI GEREKİYOR

Sonuç olarak,eğitim ve bilim alanındabir düzenleme yapılırken alanın iş görenlerinin görüş ve önerilerini dikkate almak düzenlemenin sağlıklı uygulanabilmesinin ve muhatapları tarafından sahiplenilmesinin temel koşuludur. Emrivakiler ve dayatmalar üzerinden gerçekleştirilecek bu tür düzenlemeler büyük oranda tepki çekmektedir. Tepkiler, yapılan düzenlemeyi zaman içerisinde işlevsiz kılmaktadır. “Biz karar alırız sizde uyarsınız ya da uymak zorundasınız. İtiraz etmeye devam ederseniz başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz” yaklaşımı ne yönetim bilimleri ne de yöneticilik etiği ile bağdaşmayan bir tabloyu işaret etmektedir. Yönetmelikte yanlışlar ve zorlamalar vardır. Özel ihtisas ve uzmanlık gerektiren bu alan sıradanlaştırılıp, kazanılmış haklar yok sayılarak yürürlüğe konulmuştur. Mutlaka geri çekilerek taraf kurumların(sendika, dernek vb gibi) katılımı ile yeniden düzenlenmelidir. 

15-11-2017


Etiketler

MEB

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş