Arama sonuçları

Üniversite sınavında puan hesaplama değişiyor

Üniversite sınavında puan hesaplama değişiyor

Önümüzdeki yıldan itibaren üniversite sınavlarında puanlama sistemi değişecek. TBMM Başkanlığı’na sunulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaştığı takdirde başta üniversite sınavları olmak üzere ÖSYM’nin puan hesaplama sisteminde de değişikliklere yol açacak. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda iptal edilen sorular tüm adaylar tarafından doğru kabul edilerek, hesaplanırken tasarıyla bu durum değişecek. 

Tasarıda öngönülen değişiklikler ÖSYM Başkanlığı’nın yurtdışında yapacağı tüm sınavlarda da uygulanacak bu kanun hükümleri uygulanacak. 

İşte taslakta ÖSYM’yi ilgilendiren değişiklikler: 

İPTALLER DEĞERLERLENDİRME DIŞI: Sınavlardan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılacak. 

DENEME SORULARI SORULACAK AMA ADAY BİLMEYECEK: Sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla aynı anda veya farklı zamanlarda, basılı veya elektronik ortamda uygulanacak, sınavlar bireyselleştirilmiş sınav şeklinde de yapılabileceği gibi sınavlarda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara aynı veya farklı sorulardan oluşan deneme soruları da sorulacak. Adaylara dahil hiç kimseye hangi sorunun deneme sorusu olduğu hakkında bilgi verilmeyecek.

SORUYA ZORLUK DERECESİNE GÖRE PUAN: Sınav puanları hesaplanırken güçlük ve ayırt edicilik özelliklerine göre her soru için farklı puan değeri belirlenebilecek. Hangi alan veya konularda hangi sınav türlerinin uygulanacağına, ihtiyaçlar ve imkanlar çerçevesinde ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek.

DENEME AMAÇLI SORULAR AÇIKLANMAYACAK: Sınavlara ilişkin sorular ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile sınava giren adaylara özel erişim usulleri ile açıklanabilinecek, ancak asıl sınavlarda sorulmak üzere deneme amaçlı sorulan sorular hiçbir şekilde açıklanmayacak, sınavdan sonra bu soruları edinen, saklayan, nakleden veya paylaşanlar hakkında cezai yaptırım uygulanacak. 

EVRAKLAR İMHA EDİLECEK: Soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde yasada belirtilen süreler beklenmeksizin bu belgeler imha edilecek. Elektronik ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmünde kabul edilecek.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA: ÖSYM Başkanlığı daha güvenli kimlik doğrulama modeli olan yüz tanıma, avuç içi tarama gibi biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemine geçecek. Bu yöntemle sahte sınava giriş ve kimlik belgeleri ile ortaya çıkabilecek hukuka aykırılık risklerini ortadan kaldırılacak. Biyometrik doğrulamanın kullanılmadığı durumlarda; adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport haricinde başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilmeyecek.

ÖSYM’YE KİMSE TALİMAT VEREMEZ: ÖSYM Başkanlığı'na; sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulamasının yanı sıra sınav görevlilerinin tespiti ve görevlendirilmesi konusunda da hiçbir organ, makam, merci veya kişi talimat veremeyecek.

UZAKTAN BAĞLANARAK KATILACAKLAR: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunun bazı kararları almasında 2 haftalık sürenin beklenilmeyecek kadar ivedilik arz etmesi, şehir dışından toplantıya katılması gereken Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya intikal edebilmesi için belli bir sürenin tanınması gerekebildiğinden ses, görüntü veya yazı nakleden bilişim sistemleri ile toplantıların gerçekleştirilebilmesi ve gerekli kararların çok daha hızlı alınabilmesi sağlanacak.

ELEKTRONİK SINAV MERKEZLERİ: ÖSYM Başkanlığı'nın merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik sınav merkezlerinden oluşmasına imkan tanıyan tasarıyla temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulu’nca belirlenecek.

SORULARI HAZIRLAYACAK BİRİM: "Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı", "Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı" ismini alırken, bu başkanlık sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak, soru havuzu oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak ile görevli olacak.

ENGELLİ ADAYLAR BAŞKANLIĞI KURULACAK: "Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı"nın adının da "Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmesini öngören tasarıyla ÖSYM Başkanlığı’na "Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı" ve "Engelli Adaylar Daire Başkanlığı" kurulacak.

ÖSYM ÜYELERİNE EKSTRA ÜCRET: ÖSYM Yönetim Kurulu üyelerine ayda azami dört toplantı için huzur hakkı ödenecek. 

JÜRİYE EN ÜST ÜCRET: ÖSYM uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe kabulü aşamasında tez danışmanı veya jüri olarak görevlendirilenlere ödenecek ücretin üst limiti belirlenerek, usul ve esasların Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. 

KARİYER UZMANLIKLARI OLUŞTURULACAK: ÖSYM Başkanlığı adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimini başarıyla tamamlayanlar "ÖSYM Uzmanı", yüksek lisans öğrenimlerini tamamlayanların ise "ÖSYM Uzman Yardımcısı" kadrolarına, Başkanlıkta mevcut üç ayrı uzman istihdam şeklinden kariyer uzmanlıklara atanmaları sağlanacak. 

ÜCRET AYRIMI YAPILDI: "Soru ücreti" ve "sınav ücreti" kavramları birbirinden ayrılarak, sınav ücreti ve soru ücreti alabilecek ve alamayacak görevliler belirlendi. Görevlendirilenlere ödenecek sınav veya soru ücreti tutarları ile ÖSYM temsilcisi veya elektronik sınav merkezi görevli ve personeline ödenecek ücretlere yönelik usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek.

DAMGA VERGİSİNDEN MUAF: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile sınav koordinatörlüklerinin yapacakları sınavlar için alacakları mal ve hizmetlere ilişkin ödemelerine ilişkin düzenledikleri kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak. ÖSYM Başkanlığında "Başkanlık Müşaviri" kadrosu tahsis edilecek ve kurum güvenlik ilkelerine aykırı durumları tespit edilenler ÖSYM Başkanlığına bağlı başka birimlerde görevlendirilecek. 

SORU İÇİN AKADEMİSYENE GİDİLECEK: ÖSYM Başkanlığı, soru hazırlama, değerlendirme ve denetleme ile ilgili sınav hizmetlerinde üniversitelerin yardımcı doçent kadrosunda bulunan alanında uzman akademisyenlerinden istifade edebilecek. 

ULUSLARARASI SINAV MERKEZLERİNE DENETİM: ÖSYM Başkanlığı eşdeğerlik belirlediği uluslararası yabancı dil sınav uygulamalarını yapan merkezlerde her türlü inceleme yapabilecek veya yaptırabilecek.

YAZILI VE GÖRSEL ESERLER: Soru hazırlama faaliyetlerinde, yayımlanmış ve alenileşmiş her türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserlerden yararlanılacak, iktibas yapılması eğitim ve öğretim kapsamında değerlendirilecek. 

UYGUN OLANLAR SINAVLARDA GÖREVLENDİRİLECEK: ÖSYM Başkanlığı’nca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden uygun görülenler ihtiyaç duyulması halinde sınavlarda görevlendirilecek ve bu görevlerinde ihmalleri tespit edilmesi halinde bu kişiler tedbir amaçlı olarak yapmakta olduğu görevin derhal iptali ve daha sonraki sınavlar için geçerli olacak şekilde süreli veya süresiz olarak görev verilmemesi sağlanacak. Bu gibi kişilerin davranışlarının bir disiplin cezasını gerektirmesi halinde ise kurumlarına bilgi verilecek.

SINAVLARA İTİRAZ: Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itirazlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ivedi yargılamaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan ÖSYM Başkanlığı’na yapılacak. 

E-SINAV MERKEZİ KİRALAYABİLECEK: Elektronik sınav merkezi ihtiyacı bulunan yerlerde, mülkiyeti veya kullanım hakkı üniversitelere, gerçek veya tüzel kişilere ait olan arsa üzerine elektronik sınav binası inşa etmek isteyen üniversite, gerçek veya tüzel kişiler, ÖSYM Başkanlığının uygun göreceği ya da belirleyeceği sınav merkezi projesine bağlı olarak bina yapabilecek, yapımı devam eden veya tamamlanmış binaları 15 yıla kadar kiralayabilecek. 

GÜVENLİĞİ ALMAK GÖREVİ: ÖSYM Başkanlığı Başkanlık, gizlilik ve güvenliğin sağlanması için sınav öncesinde, sınav sırasında ve sonrasında gerekli bütün tedbirleri alacak, ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller çerçevesinde veri tabanlarında sınav ve yerleştirmeler için ihtiyaç duyulan kişisel veri sorgulaması yapabilecek. 

SINAVLAR GEÇERSİZ SAYILACAK: Sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla yönetmelik veya kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden davranışlarının tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılacak, bu sınav veya yerleştirmeyle kendisine sağlanan haklar geri alınacak.

KOPYA İÇİN ÖZEL CİHAZ: ÖSYM Başkanlığı, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla sınav sırasında veya sonrasında kopya amaçlı kullanıldığı yolunda şüpheler üzerine ses ve kamera görüntü çözümleri ile yazı, imza, ifade ve sınav evrakında her türlü tespit, işleme, karşılaştırma, analiz ve inceleme yapabilecek ve doğruluk analizi yapmak üzere gerekli cihazları kullanacak. Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilecek. 

DEVLET MEMURU TRANSFERİ: Başkanlık, Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görev yapmış olan devlet memurları arasından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar sırasıyla Milli Eğitim Uzmanı ve Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına; diğer personeli ise kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirecek. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayısı sınırlamasına tabi tutulmaksızın bu madde kapsamında Başkanlık kadrolarından ayrılan personel sayısı kadar Başkanlığın boş kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilecek.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NE ÖZEL KADRO: Kanunla yeni kurulan üniversitelerde ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kullanılmak üzere öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilecek. Teftiş Kurulu Başkanı, genel müdür yardımcısı, bakanlık maarif müfettişi ve yardımcılığı için Milli Eğitim Bakanlığı’na 781, ÖSYM Başkanlığına 136, Eskişehir Teknoloji Üniversitesine 603, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 600, Tarsus Teknoloji Üniversitesine 601, Trabzon Üniversitesine 601, Van Zehra Üniversitesine 724, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine 230 kadro ihdas edilecek. 

ÖSYM’YE BİREYSEL SINAV TANIMI: ÖSYM Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, "Elektronik ortamda her bir adaya aynı veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınav" bireyselleştirilmiş sınav olarak tanımlanıyor. "Birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan sorulan tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan soru" ise deneme soru şeklinde tanımlanıyor. 

Bu blog AA abonesidir

Kaynak: Habertürk, AA

24-05-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş