Arama sonuçları

2021 LGS: Aralık ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 LGS: Aralık ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 LGS: Aralık ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin tıpkı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) olduğu gibi tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı.

2021 LGS. ARALIK AYI ÖRNEK SORULARINI EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

2021 LGS için de ilk örnek sorular yayımlandı. LGS aralık ayı örnek sorularını eğitimcilerle değerlendirdik. Sorularda tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi kavram bilgisine sahip olmanın önemi dikkat çekiyor. Yine okuduğunu anlama ve yorumlayabilme becerileri ile bilgiyi transfer edebilmek soruları çözebilmek için önemli. Bunun için de konuları iyi bilmek, bol tekrar yapmak ve kazanımları sindirmiş olmak gerekiyor. İşlem gerektiren soruların dikkat ölçtüğü de unutulmamalı.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

2020 Aralık ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımlarına paralel olduğu görülmekte. Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili, açık ve anlaşılır. Öğrencinin sadece bilgisini değil; okuduklarını anlama yorumlama, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, infografik okuma, akıl yürütme becerisini sorgulayan sorular. Yazım kuralları ve söz sanatları sorularında, bilgilerin metin içinde fark edilmesi istenmekte. Bu yaklaşımla öğrenci, ezberci yaklaşımdan uzaklaştırılmakta ve öğrencinin bilgilerini soruya transfer edilebilme yeteneği ölçülmekte.

TÜRKÇE’DE KELİME BULMA OYUNU

Noktalama işaretleri sorusunda örnekten yola çıkarak virgülün hangi görevde kullanıldığı sorulmuştur. İnfografik sorusuna bakıldığında soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı ve güncel hayatla ilişkilendirildiği görülmekte. Harfleri doğru analiz edip yerine koyabilmeyi gerektiren “Kelime Bulma Oyunu” adlı şifreleme sorusu, öğrencinin dikkat becerisini ölçmeye yönelik ve çeldiricileri güçlü. Bu nedenle soru kökü ve sorunun her bir aşaması çok dikkatli okunmalı.  Dil bilgisi sorusu olarak beklenen “fiilimsi” ve “cümlenin ögelerine” bu ayki sorularda yer verilmemişt. Paragraf soruları, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş, genel kültürü besleyen metinlerden seçilmiş. 3 ve 4. sorularda bir metne bağlı birden çok soruya cevap vermeleri, paragrafın yapısı ile ilgili 7. soruda ise paragrafın giriş cümlesinin bulunması istenmiştir. Görüldüğü üzere paragraf sorularında cevaba ulaşabilmek; metindeki ifadelerden hareket etmeyi, metinlerdeki anlam bütünlüğünü yakalayabilmeyi, okuduklarını anlamlandırıp metinle ilişkilendirerek sonuç çıkarmayı gerektirmekte.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

MEB’in aralık ayı örnek soruları incelendiğinde soruların tamamının “Bir Kahraman Doğuyor“ ünitesinden “Avrupa’daki gelişmeler”, “Avrupa’daki gelişmeler  ve bu gelişmelerin Osmanlı Devletine yansımaları”nı içeren paragraflardan ve “Mustafa Kemal’in çocukluğuna” dair alıntılardan oluştuğu görülmekte.  Sorular,  paragraftan hareketle doğru bilgiye ulaşmayı gerektirmekte. Konuya hâkim metni dikkatli okuyan her öğrencinin yanıtlayabileceği orta güçlükte sorular olduğu düşünülmekte.

“Sömürgecilik“, “Kolonicilik“, “Diplomasi“ ve “Milliyetçilik“ kavramlarına yer verilmesi kavram bilgisinin soruların yanıtlanmasındaki önemini geçmiş yıllardaki örnek sorularda olduğu gibi bir kez daha ortaya koymakta. Bu kavramlara hâkim olmanın sınav başarısını önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmekte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Aralık ayı örnek soruları MEB kazanımlarına uygun bir biçimde hazırlanmış. Ayetlerden çıkarım yapmaya yönelik soruların yanı sıra kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular da örnekler arasında yer almakta. Bu amaçla hazırlanan bir soru örneği görsellerle desteklenmiş olup bir soruda da şiir yorumlamaya yer verilmiş. Soruların kavram bilgisi ve okuduğunu anlama becerisine sahip öğrenciler tarafından rahatlıkla yanıtlanabileceği düşünülmekte.

İNGİLİZCE

Yayımlanan İngilizce soru örneklerinde dijital okuryazarlığın ön planda olduğu, yeni nesil sorulara ağırlık verildiği gözlemleniyor. Günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek çeşitli okuma metinleri ( ilan, diyalog, kısa not, kısa mesaj vb.) sorularda yer almakta. Görsel ve içerikler soruların kolay anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Orta güçlükte olduğu düşünülen sorularda yer alan bazı çeldiricilerin soru kökünden uzun metinlerden oluşması dikkat çekmektedir. Bu sorularda öğrencilerin yanılgıya düşmemeleri için ve tüm çeldiricileri dikkatli okumaları ve anlamaları gerekmekte. Genel olarak sorular, okuduğunu anlamanın yanı sıra bağlantı kurarak ilişkilendirme, verilen görseli yorumlamaya yöneliktir.

MATEMATİK

Aralık ayı örnek soruları “Çarpanlar ve Katlar” alt öğrenme alanı kazanımlarından oluşmakta. Sorular geçen yıllarda yayımlanan sorulara benzer şekilde kurgulanmış. Tablo ve şemalar kullanılarak soruların daha anlaşılır hâle gelmesi sağlanmış. 6.soru disiplinler arası bir yaklaşımla fen bilimleri dersi ile ilişkilendirilmiş. Günlük hayat içindeki matematiği sorgulayan sorulara da örnekler arasında yer verilmiş. Çok adımlı işlem gerektiren soruların orta güçlükte olduğu düşünülmekte. Kazanımları kavrayan, sık tekrar yapan, verilen bilgiyi doğru yorumlayan öğrencilerin, soruda verilen yönergeye göre doğru yanıta ulaşmaları beklenmekte.

FEN BİLİMLERİ

Yayımlanan 10 sorunun 7 tanesi “Mevsimler ve İklim”  geri kalan 3 tanesi ise “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden hazırlanmış.  Müfredata uyumlu olan aralık ayı örnek fen bilimleri soruları, günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulanmış. Sorular okuduğunu anlama, görsel verileri ve grafikleri yorumlamanın yanı sıra direkt bilgi istemediği için ilişkilendirme yapmayı da gerektirmekte. Yanıtları net olan örnek sorular geçen yıl yayımlanan sorularla benzerlik göstermekte. Soyağacı ile ilgili hazırlanan örnek, LGS kapsamında uzun zamandan sonra karşımıza çıkan bir soru örneği. Farklı tarzda hazırlanan Futoshiki ile ilgili bulmaca sorusu ise ilk kez örnekler arasında yer alıyor. Disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan örnek sorular orta güçlükte.

FMV IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE

MEB tarafından yayımlanan “Aralık Ayı Türkçe Örnek Soruları”nın 2020 LGS’ye, müfredata paralel hazırlandığı ve  yeni nesil soru tarzının ön planda olduğu görülmektedir. Örnek sorularda okuduğunu anlama, yorumlama kazanımlarının yanında işlem basamaklarını doğru uygulama, bilgiyi transfer edebilme ve dikkat becerisini ölçmeye yönelik sorular da ağırlıklı olarak yer almaktadır. Paragraf soruları LGS’de olduğu gibi orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş, öğrencinin genel kültürünü besleyen metinlerden seçilmiştir. Metnin anlam bütünlüğünü yakalayabilmek, okuduklarını anlamlandırabilmek soru çözümünde önem kazanmaktadır. Son yıllarda sık karşılaşılan infografik sorusunda  disiplinler arası bir yaklaşıma yer verilmekte, okuduklarından çıkarım yapılarak ve  günlük hayatla ilişkilendirilerek  çözüme ulaşılması beklenmektedir.

“Kelime Bulma Oyunu” adlı şifreleme sorusu, LGS’de benzerleri sıkça görülen dikkat becerisini ölçmeye yönelik, işlem basamaklarını kavrayıp uygulamayı gerektiren ve çeldiricisi güçlü bir soru tarzı biçiminde  hazırlanmıştır. Akıl yürütme becerisinin soru çözümünde önemli olduğu görülmektedir. 3. örnek soruda bir metin üzerinden birden fazla kazanımın bulunması istenmiştir. Bu kazanımlar dil ve anlatım ilişkisi, cümleler arası anlam ilişkileri ve cümleye hâkim olan duygulardır. Bu soru tarzında her şıkta verilen bilgilerin doğruluğunun ve yanlışlığının sağlamasının yapılması ve bu doğrultuda ilerlenmesi gerekmektedir.

Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve söz sanatları soruları, öğrencinin ezberci yaklaşımdan uzaklaştırılıp verilen bilgileri transfer edebilmesi üzerine kurulmuştur.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Aralık ayı örnek soruları MEB müfredatına uyumlu, kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soruların tamamının  “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesini kapsadığı,  bir soruda Mustafa Kemal’in çocukluğuna dair bir metne yer verildiği görülmektedir. Sorular; doğrudan bilgiyi sorgulamaktan uzak, okuduğunu anlama ve paragrafı yorumlama gücünü ölçen,  öğrencinin tarih bilgisini kullanmasını gerektiren, analiz  becerisini destekler niteliktedir.

Özellikle “sömürgecilik, kolonicilik, diplomasi ve milliyetçilik” kavramlarına yer verilen sorular, öğrencinin kavram bilgisini sorgulayarak çıkarım yapabilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada kavram bilgisine sahip olmanın soruları çözmedeki önemi, önceki yıllarda olduğu gibi dikkat çekmektedir.  

2019 Aralık örnek sorularında görsel okuma ve tablo yorumlamaya yer verilmişken LGS’de bu tarz soru örneği görülmemiştir. Aralık ayı örnek soru içeriğinde de görsel okuma ve tablo yorumlama sorularının yer almadığı görülmektedir. Sorular; konuya hâkim, metni dikkatle okuyarak yorum yapabilen, kavram bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği niteliktedir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2020 Aralık ayı örnek soruları MEB kazanımlarına uygun biçimde hazırlanmıştır ve sadece 1.ünite kazanımlarını kapsamaktadır. Sorular 2020 LGS ile paralel niteliktedir. Örnek soruların geçen yılların örnek soruları ile farkı dikkat çekicidir. 2018 ve 2019 yıllarında yayımlanan örnek sorular bilgi ağırlıklı ve ayetlerin üzerinden yorum yapma üzerine hazırlanmıştır.  Aralık örnek sorularında ise okuduğunu anlama kazanımının yanında, ilk kez yer alan görsel yorumlama sorusu bulunmaktadır. Bu soru tarzı yeni nesil sorulara geçiş olduğunu göstermektedir. Metinler genellikle günlük hayatla ilişkilendirilmiş ve ayetlerden seçilmiş, her öğrencinin okuyup anlayabileceği orta uzunluktadır. Seçenekler çeldiricisi yüksek ancak açıktır. Kavram bilgisi, soruların çözümünde önemini korumaktadır.

Öğrencilerin okuma,  yorum yapabilme, bilgiyi transfer edebilme, çıkarım yapma, kavram bilgisi becerilerine sahip olması soru çözümünde etkili olacaktır.

İNGİLİZCE

Aralık ayı İngilizce örnek sorularının “MEB İngilizce Öğretim Hedefleri” doğrultusunda, 1 ve 2. ünite kazanımlarını ölçecek nitelikte hazırlandığı görülmektedir. 2, 3 ve 5. sorularda hedef kelimeler anlamsal bütünlük ve kavramsal yakınlık içindedir. Soruların çözümünde hedef kelimelerin, diğer kelimelerle ilişkilendirilmesi ve bu şekilde sonuca ulaşılması beklenmektedir. 1. soruda dilin işlevsel kullanımı, sorunun günlük hayatta öğrencinin karşısına çıkacak şekilde kurgulandığını göstermektedir.  4. soru basit düzeyde poster görseliyle sunulmuş okuma, anlama ve yorumlama sorusu niteliğindedir.

Sorular geçmiş yıllardaki sorulara benzer nitelikte ve zorluk seviyesindedir. 2019 Aralık ayı örnek sorularında 3. ünite de kapsam içinde tutulurken, bu yıl sadece ilk iki üniteye yer verilmiştir. Sorular A2 düzeyindedir, uygulama ve analiz becerisi gerektirmektedir. Sorularda dikkat çeken bir diğer nokta, üç soru kökünde de olumsuz ifadeye yer verilerek bu yolla öğrencilerin dikkatinin ölçülmesinin amaçlanmasıdır.

 

MATEMATİK

2021 Aralık ayı matematik örnek sorularının tamamı, müfredatın ilk ünitesinin ilk konusu olan “Çarpanlar ve Katlar” kazanımlarından oluşmaktadır. Sorular, geçtiğimiz yıl yayımlanan örnek sorularla zorluk derecesi ve kurgulanış biçimi açısından benzerlik taşımaktadır. Hazırlanan sorular gündelik hayatla ilişkilendirilerek hikâyeleştirilmiştir. Tablo, grafik, şema ve kroki gibi görsel içeriklerle daha anlaşılır hâle getirilen soruların orta güçlükte olduğu görülmektedir. Yoğun işlem gerektirmeyen,  birkaç adımlı işlemlerle sonuca ulaşılabilinecek  tarzda sorular yer almaktadır.

Okuduğunu anlayan, doğru yorumlayabilen, üst düzey düşünme ve dikkat becerisi gelişmiş, gerekli bilgi donanımına sahip ve bu bilgileri soruda uygun biçimde kullanabilen öğrencilerin çözebileceği özellikte soruların hazırlandığı görülmektedir.

 

FEN BİLİMLERİ

Aralık ayı fen bilimleri örnek soruları müfredata uyumludur ve günlük hayatla ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Önceki yıllarda sık karşılaşılan deney sorularına örnek sorularda rastlanmamaktadır. Soruların genelinde fen bilimleri merkez kazanımı çerçevesinde, yönergeleri okuyup takip etme, grafik-diyagram okuma, yorumlama, analiz etme becerisinin gerekli olduğu görülmektedir.

İkili diyagram sorusu önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da örnek sorularda yer almaktadır. Çizgi ve sütun grafiklerinin yanında farklı türde grafiklerin de kullanıldığı belirlenmiştir. Kalıtım konusunda yer alan soyağacı sorusu LGS kapsamında tekrar sorulmuştur.  

Oyun sorusu farklı tarzda hazırlanmış, yoğun bilgi gerektirmeyen ve mantıksal düşünmeyi ön plana çıkartır niteliktedir.  Soruda dikkatli okuma, yönergeleri takip edebilme ve mantık yürütme ile çözüme ulaşma hedeflenmiştir.

Aralık örnek soruları daha önce yayımlanan sorularla genel olarak benzerlik göstermektedir. Soru kalıpları açık ve net olup orta seviyededir.

BİLFEN ORTAOKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

TÜRKÇE: OKUĞUNU ANLAMAK ÖNEMLİ

MEB tarafından 2018 yılında uygulanmaya başlanan LGS’de Türkçe dersi adına sınav sorularında önemli değişiklikler yapıldı. Sorular tamamen okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı bir hâle getirildi. Bununla birlikte sınavda anlama becerilerine yönelik sorular ön plana çıkarken dil bilgisi kazanımlarına ait soruların sayısı azaldı. Türkçe sorularının öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Özellikle anlam bilgisi soruları, öğrencilerimizin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmektedir. Bu durumda okuduğunu anlayan, kelime hazinesi zengin öğrencilerin fark yaratacağı bir sınava hazırlandığımızı unutmamalıyız. Öğrencilerimizin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında geliştirebilmek adına düzenli konu tekrarı ve test çözümünün yanı sıra süreli yayınları takip etmelerini, makale, deneme tarzında düşünce yazıları okumalarını tavsiye ediyoruz. Bu tarz çalışmalar onların okuma anlama ve yorum yapma hususunda gelişimlerini destekleyecektir. Sınavımızdaki dil bilgisi soruları da artık doğrudan bilgi ölçmekten ziyade öncülde verilen bilgileri sorunun üzerinde yorumlayarak çözüme ulaşmayı gerektiren tarzda hazırlanmaktadır. Bu sebeple öğrencilerimiz LGS hazırlık sürecinde Türkçe dersi adına artık ezbere dayanan bir çalışma sisteminden uzak durmalıdırlar. Vakit buldukça okumalı, günlük yaşam becerilerini destekleyecek faaliyetler içinde yer almalı ve elbette planlı bir çalışma programıyla sınava hazırlanmaları onları hayallerini kurdukları okullara bir adım daha yaklaştıracaktır.

MATEMATİK: SINAVIN BELİRLEYİCİSİ

Matematik dersinin LGS’de belirleyici ders olma özelliği 2020 sınavında da değişmedi. Matematik dersinin çalışılması konusunda sadece soru çözerek ilerlenebileceği yönünde yanlış bir algı var. Günlük konu tekrarları, o gün içerisinde okulda çözülmüş soruların çözümlerinin incelemesi ve akabinde konu kavrama düzeyinden başlayarak soru çözülmesi, sonrasında ise içerisinde birden fazla kazanım içeren sorularla devam edilmesi gerekir, bu noktada öğrencilerin ilk kez karşılaştıkları yeni nesil soru çözümlerinde süre tutmamaları ve bu tarz soruların içeriğine alışmaları gerekir. Öğrencinin soru çözümü yapmasından sonraki en önemli aşama ise yapamadığı soruların çözümleri konusunda öğretmenlerinden destek almasıdır, doğru yapılan soru ile ilgili süreç öğrenci için biterken öğrenmenin yanlış yaptığı sorular aracılığı ile devam ettiği unutulmamalıdır. Matematik sorularının çözülebilmesi için öğrencinin farklı kaynaklardan bol soru çözümü yapması, kalemi elinden bırakmaması önemli bir ayrıntıdır.     

2020 LGS’de sadece ilk dönem konuları sınava dahil edilmişti, Bu yıl yapılan ilk açıklamalarda tüm 8. Sınıf konularının sınava dahil olduğu açıklandı, matematik müfredatının genel olarak sarmal yapıda ilerlemesi, konularının birbirleri ile bağlantılı olması günü gününe çalışılma gerekliliğini karşımıza çıkarıyor.

FEN BİLİMLERİ: ANALİZ ÖNEMLİ

2021 LGS’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir kısıtlama gelmediği takdirde 8.sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu üniteler; Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod, Basınç, Madde ve Endüstri, Basit Makineler, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ve Elektik Yükleri ve Elektrik Enerjisi şeklinde sıralanıyor. Fen Bilimleri Sınavında toplam 7 üniteden sorumlu olduğu bu sene öğrencilerin daha planlı ve sistemli bir şekilde çalışma programı içerisinde olmaları gerektiğini göstermektedir. Fen Bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına transfer edip yorumlayabilen, popüler bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri güncel olarak takip eden öğrenciler sınavda avantajlı olacaktır. Ancak mart ayından bu yana online eğitim sürecine maruz kalan öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenme noktasındaki eksikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLAR ÖNEMLİ

LGS hazırlık sürecinde öğrencilerin öncelikle konuyu çok iyi öğrenmeleri gerekmektedir. Öğrenme ve konunun pekiştirilmesi sürecinde; çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular çözülmeli, boşluk doldurma, konu özeti çıkarma, kavram haritası hazırlama gibi çalışmalar yapılmalıdır. MEB’in yayınlamış olduğu il çalışma soruları da ek kaynak olarak çözülebilir.

İNGİLİZCE: KELİME ÇALIŞMALARI

 

LGS İngilizce Testinin temelini oluşturacak olan kelime çalışmalarını düzenli ve sık bir şekilde yapmaları, öğretmenlerinin, soru çözüm teknikleri ile ilgili verdiği yönergelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

LGS’de 8. sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden “Kader İnancı”, “Zekât ve Sadaka”, “Din ve Hayat”, “Hz. Muhammed’in Örnekliği”, “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” başlıklı beş üniteden sınava girecekler.

LGS’de Din Kültürü dersi için öğrencilerimizden beklenen müfredattaki kavramların anlamlarına çok iyi hâkim olmaları ve konuları içselleştirerek değerlendirme ve analiz düzeyindeki soruları çözebilmek için konuların içeriğini bilmeleridir. Özellikle ayet, hadis ve dini metinleri konularına göre ayırabilmeleri, dini bir metin içerisinde ya da ayetlerde verilen kavramları bulabilmeleri, ayet, hadis ve dini metinlerden çıkarım yapabilmeleri için belirtilen konulara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

02-12-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş