Arama sonuçları

2022 LGS: Eğitimciler şubat ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2022 LGS: Eğitimciler şubat ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için Şubat ayı örnek sorularını da yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerLiseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) değişiklik olmayacağını açıklarken eğitimciler  LGS örnek sorularını değerlendirdi. 

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA

“2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Şubat Ayı Örnek Soruları”na baktığımızda soruların sözcük anlamını tahmin etme,  parça-bütün ilişkisi kurabilme, görsel ve metinlerden hareketle doğru yanıta ulaşma, tablo oluşturma, metinle ilgili soruları yanıtlama, metinlerden hareketle başlık oluşturma ve çıkarım yapma, düşünceyi geliştirme yollarını tespit etme, yardımcı düşünceyi bulma, noktalama işaretleri ve sözel mantık-muhakemeye yönelik olduğu görülmektedir.

Şubat ayı örnek sorularında öğrencinin bilgisinden ziyade; okuduklarını anlama-yorumlama, dil ve düşünce bağlantısı kurabilme, analiz ve sentez yapabilme, zamanı yönetebilme, akıl yürütme ve dikkat becerisini ölçen sorulara yer verildiğini görmekteyiz. Sorular, disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış ve güncel hayatla ilişkilendirilmiştir.

ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ SORULAR

Sözcük bilgisini ölçen 1. soru “Bağlamdan yararlanarak sözcük ve sözcük gruplarının anlamını çıkarır” kazanımıyla ilişkili ve çeldiricisi güçlü olan bir sorudur.

2. soruda öğrencinin parça-bütün ilişkisi kurarak doğru analiz ve sentez yapabilmesi beklenmektedir. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan 3. soruda metinde verilen bilgi ve sembolleri kullanarak öğrenciden bir tablo oluşturması beklenmektedir. Tablo oluşturma bilgisinin yoklandığı soru; işlem basamaklarını kavrayıp uygulama, zamanı iyi yönetebilme ve dikkat becerisi gerektirmektedir. 

“Metinle ilgili sorular sorar.” kazanımını yoklayan 4. soru, verilen bir metnin konusunu bulabilmek için sözcükleri ve metni doğru okuyup anlayabilme becerisini ölçmektedir. 

Başlık buldurmaya yönelik olan ve “Metnin içeriğine uygun başlık belirler.” kazanımıyla ilişkili 5. soruda üç farklı metni birbiriyle ilişkilendirerek ortak başlık bulabilme becerisi ölçülmektedir.

DİKKATLİ OKUMAK GEREKİYOR

Çeldiricisi güçlü olan bir diğer soru da 6. sorudur. Dikkatli okunması gereken bir sorudur. Bu soru, öğrencinin düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilme becerisini yoklamaktadır. 

7. soruda ise öğrencinin verilen metinler arasında karşılaştırma ve çıkarım yapabilmesi beklenmektedir. Paragrafta yardımcı düşünceyi buldurmaya yönelik olan 8. sorunun da okuma-anlama düzeyini yoklayan bir soru olduğu görülmektedir.

9. soru akıl yürütme, dikkat ve zaman yönetimi becerisini ölçen ve “İş ve işlem basamaklarını kavrar.” kazanımıyla ilişkili bir sözel mantık sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

10. sorunun, noktalama işaretleri ile ilgili olduğunu görüyoruz. Sorunun çözümü öğrenciyi ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmakta ve soru, seçeneklerde verilen kullanım yerlerini metne transfer edebilme becerisini ölçmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde orta güçlükte olan bu ayki sorularda, dil bilgisi ve yazım kurallarını yoklayan kazanımlara yer verilmediği görülmektedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HANGİ KONULARDAN ÇIKTI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın şubat ayı örnek soruları incelendiğinde soruların “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinden “Sarsılan Osmanlı”, “Osmanlıyı Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları ve Fransız İhtilali’nin Dünya’ya Etkileri”; “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesinden “Genelgeler, Kongreler” ve “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” ünitesinden “Anadolu’nun Güneyinde Milli Direniş” konu başlıklarından geldiği görülmüştür. Bu içeriklerle soruların çoğunluğu görsellerdeki ve paragraftaki bilgilerden hareketle doğru bilgiye ulaşma özelliği taşıyan, çeldiricisi çok güçlü olmayan, orta güçlükte sorulardan oluşmaktadır. Konuya hâkim olmak, kavram ve kelime bilgisini doğru kullanmak, metni dikkatli okumak geçmiş yıllardaki örnek sorularda olduğu gibi önemini korumaktadır. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPABİLME BECERİSİ

Şubat ayı örnek sorularının, MEB Talim Terbiye Kurulu’nca yayımlanan şubat ayı sonuna kadar işlenmesi gereken 2. ünite (Zekat ve Sadaka) ve 3. ünitenin (Din ve Hayat) tüm konu ve kazanımlarını içerecek biçimde hazırlandığı görülmektedir. Bu ayki soruların kavram bilgisinden hareketle metinden çıkarım yapabilme becerisini ölçmeye yönelik hazırlandığı, daha önceki sorulardan bilgi ve yorumlama becerisini ölçme noktasında çok farklı olmadığı gözlemlenmiştir.

Soru ağırlıkları, kolay sayılabilecek düzeyde olup günlük hayatla bağlantı kurarak çözülebilecek beceri temelli sorular biçiminde hazırlandığı sonucuna varılmıştır.

İNGİLİZCE: SORULAR AÇIK VE NET

Yayımlanan şubat ayı İngilizce örnek sorularının 8.sınıf Milli  Eğitim Bakanlığı öğretim programı kazanımlarına uygun olduğu görülmektedir. Sorular 3, 4 ve 5. ünitelerden sorulmuştur. Sorular açık ve nettir, zorluk seviyesi orta derecedir. Fakat bilgi transferi ve analiz yapma gibi becerilerin kullanılmasını gerektirmektedir. 3 olumlu, 2 olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Sorularda poster, diyalog, kısa metin analizi gibi farklı türlere yer verilmiştir. 1.soru; posteri doğru yorumlamayı gerektiren bir sorudur. 2.soru; verilen kısa metne göre yorum yapmayı aynı zamanda kelime bilgisini kullanmayı, olumsuz soru kökü içerdiği için dikkatli olmayı gerektiren bir sorudur. 3 ve 4.sorular birden fazla kişi ilgili verilen bilgileri yorumlamayı gerektiren sorulardır. 3.soruda olumsuz, 4.soruda ise olumlu soru kökü kullanılmıştır. Olumlu soru kökü kullanılan son soruda ise verilen görsele göre kişilerle ilgili verileri yorumlama becerisi ölçülmektedir.             

MATEMATİK: KAZANIM EKSİĞİ OLMAMALI

1. sorunun görsellerle desteklendiği ve karekök ile ilgili kazanım eksiği olmayan bir öğrencinin çözebileceği bir soru olduğu görülmektedir. 

 2. soru, daha önce yayımlanan üslü sayılar konusundaki örnek sorulara kıyasla daha kısadır. Görseli olmayan anlaşılması ilk okumada biraz zor olan eleyici bir soru olarak görülmektedir. 

3 ve 4. sorular, veri analizi sorusudur. 3. soruda öğrencilerin muhakeme yapması, soruda yorum gücünü kullanması gerekmektedir. 4. soru ise birden fazla konu ve kazanım içeren bir sorudur. Bu iki sorunun da diğer yayımlanan örnek sorulara oldukça benzer ve daha az işlem içeren nitelikte olduğu görülmektedir.

İŞLEM GEREKTİREN SORULAR

5. soru cebirsel ifadeler konusundan hazırlanmış olup oldukça anlaşılabilir nitelikte bir sorudur. Cebirsel ifadelerdeki temel kazanımlardan oluşmaktadır.

 6. sorunun bir olasılık sorusu olduğunu ve geçen senelerde sorulan örnek sorulardan farklı olarak sadece tek kazanımdan oluştuğu gözlemlenmektedir.

7. sorunun görsele dayalı işlem gerektiren bir soru olduğu ve öğrenciden analiz yaparak çözmesinin istendiği görülmektedir.

8. soru, görsele dikkat ederek çözülmesi gereken bir soru olup, çözüm aşamalarında verilen şekle çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

9. soru, görsel yorumlama yapılarak özdeşlikler yardımıyla kolaylıkla çözülebilmektedir. Bu soruda çözüm yapılırken şekillerin aynı kalmasına dikkat edilmelidir.

10. soruda birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kullanılmaktadır. Şekilde verilen ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Alanlar arasındaki ilişkiyi kullanarak kenarların oranlarının belirlenmesinin önemli olduğu bir soru olarak değerlendirilmektedir.

FEN BİLİMLERİ: HANGİ FORMÜL ÖNEMLİ

İkişer soru ile ilk 3 üniteyi ve 4 soruyla 4. üniteyi içeren, birinci dönemin genel tekrarı niteliğinde hazırlanan şubat ayı fen bilimleri örnek soruları genel hatlarıyla okuduğunu anlama, teorik bilgiye hâkim olma ve kazanım kavrama üzerine yazılmış sorulardan oluşmaktadır. Soruların zorluk seviyesini bu eğitim-öğretim yılında hazırlanan fen bilimleri örnek sorularıyla kıyasladığımızda kolay olduğunu, 2021 LGS soruları ile benzer nitelikte yazılmış sorular olduğu düşünülmektedir. Müfredatta yer almamasına rağmen Q=mcΔt formülü ile rahatlıkla çözülebilen 10. sorunun, bu formülü bilmeyen ancak analiz yeteneği olan, matematik dersindeki teorik bilgiyi uygulamaya koyabilen ve sayısal düşünme becerisi güçlü olan öğrencilerin çözebileceği düzeyde olduğu görülmektedir.

UĞUR OKULLARI AKADEMİK KURUL ÜYELERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ? 

TÜRKÇE: SÖZEL MANTIK SORULARINA DİKKAT

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke: Sorular MEB müfredatına ve kazanımına uygun olarak hazırlanmış. Konu dağılımında dil bilgisi sorusuna yer verilmediği gözlemlenmiştir. Noktalama işaretlerinden bir soru sorulmuştur. Kalan sorular anlam bilgisinden oluşmaktadır. Sözel mantık yorumlama sorularından biri şifreleme sorusu diğeri ise cümlede anlam, metin yorumlama vb. kazanımlarının bir arada kullanılmasıyla oluşmaktadır. Her iki soru da daha önce sorulan sözel mantık yorumlama sorularından farklı tarzda hazırlanmıştır. 7. Soru matematik kazanımının günlük hayatla ilişkilendirilmesiyle oluşmuş çıkarım yapma ve ilişkilendirme basamaklarında oluşan parçada anlam sorusudur.8. soru parçada anlam sorularından olan akışı bozan cümle sorusudur ve biçim olarak metin sıralaması yerine cümle sırası şeklinde verildiği için farklı bir soru örneği oluşturmuştur. Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir. 

MATEMATİK: DÜŞÜNME BECERİSİ ÖNEMLİ

Matematik Bölüm Başkanı Zühal Namlısoy: Sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8.sınıf konularına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Yayınlanan soruların analitik düşünme becerisi gerektirdiği gözlenmektedir. Sorular sadece bilgiyi, ölçmekle kalmamakta okuduğunu anlama yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisini ölçmektedir. Önceki yıllarda sorulan sorular ile karşılaştırdığımız da soruların tekrar ettiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak yayınlanan tüm soruların beceri temelli olduğunu, görsellerle desteklendiğini ve kazanım odaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Öğrencilerin yayınlanan soruları başarılı bir şekilde çözebilmeleri için edindikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekmektedir. Çözümlerde dikkatli davranılmalı hatta stratejik düşünerek sorudaki her sözcükten bir anlam çıkarmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin kitap okumalarının, okuduğu soruyu anlama açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun için de anlam bilgisi içeren soruları çokça çözmek öğrencilerin görevi olmalıdır.

FEN BİLİMLERİ: YOĞUN GÖRSEL KULLANIMI

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat: Örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8.sınıf konularına ve kazanımların uygundur. Sorular ilk dört ünitedeki konulardan oluşturulmuştur. Örnek sorularda görsellerin yoğun olduğunu görmekteyiz. Sorularda aşamalı bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığını, soruların gözlem ve araştırmaların üzerine kurgulandığını görüyoruz. Sorular; bilgiden çok bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verilmiştir. Ayrıca sorularda çizelge, tablo ve grafik okuma üzerinde durularak analitik düşünme becerisini geliştirme amaçlanmıştır. Sorulardaki ifadelerin dikkatli okunması gerekmektedir. Sorular zorluk derecesi bakımından orta düzeydedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: UZUN PARAGRAFLAR VAR

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya: MEB tarafından yayınlanan Şubat ayı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları incelendiğinde; sorular Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ünitesinden (2. Ünite) oluşmaktadır. Genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik uzun paragraflar dikkat çekiyor. Harita okuryazarlığını ölçmeye yönelik; harita üzerinden iki dönemi karşılaştırma sorusuna yer verilmiştir. Kavram bilgisini ölçmeye yönelik; ulusal irade, egemenlik hakkı, Misak-ı Milli gibi kavramlardan oluşan sorulara yer verilmiştir. Dönemi yansıtan edebiyat eseri verilerek buradan çıkarımda bulunulması istenmiştir. Burada dönemsel eserlere önem verildiği görülmektedir.

İNGİLİZCE: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

İngilizce Bölüm Başkanı  Serra Erdem: Şubat ayı MEB örnek sorularında daha önceki aylarda olduğu gibi öğrencinin görseli anlayıp soru kökündeki olumlu- olumsuz kalıbı düşünerek soruyu çözmesi  istenmiştir. 5 sorunun 3 tanesi olumsuz soru köküne sahiptir. 2 soru da ise günlük konuşma kalıplarını soruya yansıtmıştır. Orta düzeyde zorluk derecesi mevcuttur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA ÖNEMLİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı- Muhammed Yasin Bekir

Şubat aynı LGS örnek sorularında yine öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ölçülmek istenmiştir. Günlük hayata ilişkin örnek metinler verilerek öğrencilerden bu metinleri yorumlamaları istenmiştir. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecelerinde hazırlanmış olup öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği seviyededir.

FMV IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖLÇÜLÜYOR

Türkçe - Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Pınar Eldeş: MEB tarafından yayımlanan “Şubat Ayı Türkçe Örnek Soruları”nın müfredata paralel hazırlandığı görülmektedir. Yayınlanan örnek sorularda Türkçenin temel becerisi olan “okuduğunu anlama” ölçülmektedir. 

Ocak ayı sorularında geçtiğimiz aylarda olduğu gibi okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapabilme, verilerden yola çıkarak tablo yorumlama kazanımlarının yanında mantık-muhakeme ve noktalama işaretleri kazanımlarına yönelik sorulara yer verilmiştir.

Ezbere dayalı sorulara yer verilmemekle birlikte sorular, açık ve anlaşılırdır. Soruların disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. Metinler farklı bilim ve sanat dallarından alıntılanmıştır. Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir.

Birinci soruda; sözcüklerin anlamları verilmiş, bu anlamlarla metinde kullanımlarının tespit edilmesi  istenmiştir ve dikkat gerektiren bir sorudur. İkinci soru,  2020 LGS ve örnek sorularda sıklıkla karşımıza çıkan cümlede anlam sorusudur. Üçüncü soruda öğrencinin verileri doğru yorumlaması ve bu verilerin tablo gösterimini doğru eşleştirmesi beklenmektedir.

4, 5, 7 ve 8. sorular ana fikir, başlık ve yardımcı düşünce kazanımlarını içeren paragraf sorularıdır. Metnin anlam bütünlüğünü yakalayabilmek, okuduklarını anlamlandırabilmek ve seçeneklerde yapılan çıkarımları metinden tespit edebilmek bu soruların çözümünde önem taşımaktadır.

Noktalama işareti sorusu, öğrencinin ezberci yaklaşımdan uzaklaştırılıp verilen bilgileri transfer edebilmesi üzerine kurulmuştur. 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAZANIMLARA UYGUN SORULAR

T.C. İnkılap ve Atatürkçülük Öğretmeni Melek Duman Güngör: Ocak ayı örnek sorularına bakıldığında soruların tamamının dördüncü üniteden geldiği ve müfredatın çok ilerisinde soruların olduğu görülmüştü. Ancak Şubat ayı örnek sorularına bakıldığında soruların MEB müfredat ile uyumlu ve kazanımlara uygun olduğu görülmüştür.

Sorular genel olarak doğrudan bilgiyi sorgulamaktan uzak, okuduğunu anlama ve paragrafı yorumlama gücünü ölçen,  öğrencinin tarih bilgisini kullanmasını gerektiren, analiz becerisini destekler niteliktedir.

KAVRAM BİLGİLERİNE DİKKAT

Özellikle “milliyetçilik, demokrasi, ulus devlet, milli irade, teşkilatlanma, uzlaşmacı” gibi kavramlarına yer verilen sorular, öğrencinin kavram bilgisini sorgulayarak çıkarım yapabilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada kavram bilgisine sahip olmanın soruları çözmedeki önemi, geçmiş dönemdeki örnek sorularda olduğu gibi bu ay ki örnek sorularda da dikkat çekmektedir. 

Soruların dağılımına bakıldığında birinci ünite “Bir Kahraman Doğuyor” ve ikinci ünite “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”dan ikişer soru; üçüncü ünite “ Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm”den bir soru sorulduğu görülmüştür.

Birinci soruda verilen bilgi tablosundan yola çıkarak öğrencilerin çıkarım yapması beklenmektedir.  İkinci soruda metinden çıkarım yapılmasını gerekmektedir. Özellikle milliyetçilik, ulus devlet kavram bilgisi sorgulanmış ve bu kavramların sorunun çözümde önemli olduğu söylenebilir. Üçüncü soru milli mücadeledeki tarihi kararların yer aldığı bilgiler yer almaktadır. Bu soruda D seçeneğine ulaşabilmesi için öğrencilerin “Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir” ifadesinin ne anlam ifade ettiğini bilmesi gerekmektedir. Yine C seçeneğindeki uzlaşmacı kavramının anlamını öğrencilerin bilmesi gerekmektedir. Konunun temel bilgisinin önemli olduğu görülmektedir. Dördüncü ve beşinci soru verilen metinden yola çıkarak çıkarım yapmaya yöneliktir. Özellikle beşinci soruda ikinci öncülde yer alan teşkilatlandırma kavramanın ne anlam ifade ettiğini öğrenci bilmiyorsa eğer doğru seçeneğe ulaşması güçleşecektir.

Genel olarak sorular; konuya hâkim, metni dikkatle okuyarak yorum yapabilen, kavram bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği niteliktedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÖRSEL YORUMLAMA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tarık Dikci: 2022 Şubat ayı örnek soruları MEB kazanımlarına uygun biçimde hazırlanmıştır. Sorular 1, 2 ve 3. ünite kazanımlarını kapsamaktadır. Şubat ayı örnek sorularında okuduğunu anlama kazanımının yanında, görsel yorumlama, günlük hayatla ilişkilendirme ve konuyu ayet ile bağdaştırma soruları bulunmaktadır.

1. ünitemiz olan Kader ve Kaza ünitesinden sorulan görsel yorumlama sorusunun dikkat ve görsel yorumlama becerisi gerektirmektedir. 2. ünitemiz olan Zekât ve Sadaka ünitesinden daha çok ayet ve metin yorumlama sorularının olduğu görülmektedir.  3. ünite olan Din ve Hayat ünitesinden ise görsel yorumlama ve surenin anlamı üzerinden çıkarım yapma soruları vardır. Örnek soruların çoğunluğu yeni nesil sorulardan oluşmaktadır.

Metinler genellikle günlük hayatla ilişkilendirilmiş ayet ve parçalardan seçilmiş, her öğrencinin okuyup anlayabileceği orta uzunluktadır. Seçenekler açık, cevaplar nettir. Kavram ve konu bilgisi soruların çözümünde önemini korumaktadır.

Öğrencilerin okuma,  yorum yapabilme, bilgiyi transfer edebilme, çıkarım yapma, kavram bilgisi becerilerine sahip olması soru çözümünde etkili olacaktır.

İNGİLİZCE: ANALİZ-SENTEZ ÖNEMLİ

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Esra Kartal: Örnek sorular incelendiğinde bütün sorularda okuduğunu anlama, görseller aracılığıyla verilen bilgileri yorumlama, transfer edebilme ve analiz-sentez becerilerinin ölçüldüğü görülmüştür.

Görsel içerikli sorularda verilen bilgilerin dikkatli okunup anlaşılmasının yanı sıra öğrencilerin bilgileri doğru analiz etmesi gerekmektedir.

Kelime bilgisinin önemi her zaman olduğu gibi öncelikli tutulurken özellikle kelimelerin eş anlamlarını bilmek soruları cevaplama konusunda önem arz etmektedir. Okuma becerilerinde okuduğunu anlamanın yanı sıra detayları fark edebilme becerileri ölçülmektedir. Verilen bilgilere uygun cevap verebilme becerisi bağlam içerisinde değerlendirilmiştir.

Soru köklerinde istenilen bilgiler açık ve net bir şekilde ifade edilmiş ve sorular sadece öğrencilerin dil becerilerini değil, dikkat becerilerini de ölçücü nitelikte hazırlanmıştır. Özellikle soru köklerinde kullanılan olumsuz ifade, öğrencilerin dikkat becerilerini ayrıştıran detaylardan biridir. 

Yeni sorular, MEB müfredatında “In the Kitchen”, “On the Phone” ve “The Internet” ünitelerinden sorulmuş ve daha önce yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermiştir.  Öğrencilerin özellikle kelime çalışmaları yaparken kavram haritaları üzerinden çalışmaları önerilmektedir.

MATEMATİK: SORULAR YORUM İSTİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Zeliha Celep: Şubat ayı örnek sorularında “Çarpanlar ve Katlar”, “Üslü İfadeler”, “Kareköklü İfadeler”, “Veri Analizi”, “Olasılık”, “Cebirsel ifadeler ve Özdeşlikler” ve “Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler” konularını içeren ve şubat ayına kadar olan müfredat dâhilinde sorular yer almaktadır.

Sadece kazanım ölçmeye dayalı sorular sorulmamıştır. Anlatımda yalın bir dil kullanılmıştır ancak öğrencilerin dikkatli okumaları gerekmektedir. Üst düzey olmayan sorularda dahi öğrencilerin yorum yapmaları, bilgilerini soruya uyarlayıp farklı durumları düşünmeleri gerekmektedir. Bu ayki örnek soruların tamamı okuduğunu anlamayı, yorumlamayı ve analiz ederek işleme dökmeyi gerektirmektedir.

Aynı zamanda 2.soru haricinde soruların tamamı şekillerle desteklenmiştir. Özellikle 1, 7, 8, 9 ve 10. sorularda öğrencinin şekil üzerinden de yorum yapması gerekmektedir. Cebirsel ifadelerde modelleme ile ilgili soru sorulmuştur ancak yine sorunun modelleme sorusu olduğunu görebilmek için şekli yorumlayabilmek, şekle farklı açılardan bakabilmek gerekmektedir. Bazı sorularda kullanılması gereken bilgiye de yer verilmiştir. Buradan öğrencinin muhakeme ve analiz etme becerilerini ölçmeye yoğunlaşıldığı görülmektedir.

Jeton, traktör ve veri analizi sorularında olduğu gibi gündelik hayatla ilişkilendirilmiş problemlere yer verilmiştir. Öğrencinin bu problemlerde okuduğunu anlaması önemli yer tutmaktadır.

Özellikle veri analizi konulu 3.soru, çarpanlar katlar konulu 4.soru ve birinci dereceden denklem konulu 10. soru üst düzey mantık muhakeme yapmayı gerektiren, ayırt ediciliği yüksek sorulardır. Önceki aylar da dikkate alındığında üst düzey beceri sorularının genel olarak “Veri Analizi” konusundan geldiği görülmektedir. Birden fazla konuyu içeren örnek soru bulunmamaktadır ancak aynı konunun birden fazla kazanımını içeren sorular yer almaktadır.

Önceki aylara göre yorum gerektiren daha fazla soruya yer verildiği ve bütüncül anlamda daha zorlayıcı soruların yer aldığı görülmektedir.

FEN BİLİMLERİ: AÇIK VE ANLAŞILIR SORULAR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Işın Hintoğlu: Şubat ayı örnek sorularının bundan önceki aylarda olduğu gibi ünite bazlı hazırlanmadığı, yayınlanan soruların tamamının I. dönem konularını kapsadığı görülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan örnek sorular ve LGS sorularında karşımıza çıkan bilgi, beceri ve yorum soruları bu ay yayınlanan sorularda da yer almaktadır.  Sorularda yorumlama becerisi ön plana çıkmaktadır.

Açık, anlaşılır ve müfredata uyumlu hazırlanan sorular görsellerle zenginleştirilmiştir.  Günlük hayat ile ilişkilendirilen sorular; okuduğunu anlama, verilen bilgilerden yola çıkarak yorumlama, tablo ve grafiklerden çıkarım yapma becerilerini ölçmektedir. Soruların zorluk seviyesi orta ve ileri düzeydedir. Fen bilimleri sorularında alışılageldiği gibi deney sorularına da yer verilmiştir.

Klasik bir çaprazlamayı içeren 3. soru, verilen öncüllerdeki cümlelerin dikkatli okunmaması durumunda öğrenciler için zor bir soru hâline gelebilecek niteliktedir.  7. soruda günlük hayatta karşımıza çıkan bazı maddelerin asit-baz-nötr olma durumları dolaylı yoldan sorulmuştur. Soruda verilen maddelerin MEB kitabındaki maddelerden seçilmiş olması, MEB kitabını dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerektiğini göstermektedir. 8. numaralı kimyasal tepkime konulu deney sorusu asit-baz konusu ile birleştirilerek sorulmuştur ve soru konular arasında bağlantılar kurmamız gerektiğini göstermektedir. 10. soru ısı enerjisi, kütle ve sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi tam olarak özetleyen ve bunu grafik yorumlama ile birleştiren dikkat çekici bir sorudur.

BİLFEN ORTAOKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirağ Tuncer: Sınava hazırlık sürecinde uzun bir maratonun önemli bir bölümünü geride bıraktık. 2. döneme başlarken tüm derslerde ilgili kazanımların büyük bir bölümü tamamlandı. Bu sebeple çalışmalarımızı hem yeni konuları öğrenmek hem de eski konuların tekrarını yapıp pekiştirmek şeklinde planlamak durumundayız. Türkçe dersinde özellikle anlam bilgisi kazanımları doğrudan bilgi gerektirmeyen ve okuduğunu anlamaya dayalı kazanımlar olduğundan öğrencilerimizin bu konulardan bolca soru çözmeleri ve kelime hazinelerini zenginleştirecek çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Dil bilgisi kazanımları ise biraz daha bilgiye dayalı ve kolay unutulabilen nitelikte olduğu için bu konulara çalışırken not tutmak, kavram haritaları hazırlamak ve sık aralıklarla tekrar yapmak bilgimizin kalıcılığı açısından önem arz etmektedir.

LGS başladığından bu yana yayımlanmakta olan örnek sorular sınav hazırlığında hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için bir pusula niteliğindedir. Şubat ayında ve öncesinde yayımlanan tüm örnek sorulara baktığımızda Türkçe dersi adına öğrencilerin anlama becerilerini ölçmeye yönelik, doğrudan bilgi gerektirmeyen ayırt ediciliği yüksek nitelikte sorular olduğunu görüyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin de bu tür soruları çözebilmek ve sınavda hedefledikleri başarıyı yakalayabilmek adına yapmaları gereken, özellikle kelime hazinelerini geliştirecek çalışmalara ağırlık vermek olmalıdır. Çalışmalarımızın en önemli ayağı anlamını bilmediğimiz her kelime için sözlüğe müracaat etmek ve bu çalışmalarla nihai noktada okuduğumuz metnin bağlamından hareketle anlam inşa etmeye çalışmak olmalıdır.  Bunu yapmak için de soru çözerken her zaman titizlikle üzerinde durduğumuz analiz yaparak soru çözmek, soru çözerken kalem ve sözlük kullanmak Türkçe dersi için son derece önemlidir.

Dilimizin en önemli zenginliklerinden olan deyim ve atasözlerini sıklıkla kullanmaya çalışmak, genel kültürlerini ve entelektüel birikimlerini artıracak makale, deneme, fıkra tarzında yazılar okumak da sınava hazırlık sürecinde hem Türkçe dersine hem de diğer derslere önemli katkı sağlayacaktır. Sınavdaki “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” soruları üst düzey bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken; kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, resimler; öğrencilerin çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme gibi becerileri kullanmalarını gerekli kılmaktadır.

Türkçe dersi adına okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve temel dil becerilerini kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu maksatla öğrencilerimizin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında geliştirmeleri gerekmektedir. Soru çözerken tüm derslerde olduğu gibi süreci baştan sona analiz ederek ve soruda verilen tüm verileri detaylıca inceleyerek çözüme gitmeye çalışmalılar. Okuduğunu anlama ve yorumla üzerine inşa edilmiş bir Türkçe sınavına hazırlanırken elbette soru çözerek pratik yapmak son derece önemlidir.

Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser: 2021-2022 Öğretim yılının 2. Döneminin başlaması ile 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşecek LGS’ye 4 aydan az bir süre kalmış bulunmakta. Matematik dersi adına 2018 yılından beri uygulanan sınavları incelediğimizde pandemi sebebiyle sadece ilk dönemden soru sorulan 2020 sınavı haricinde, ikinci dönem konulardan, yapılan iki sınavda 11’er soru bir sınavda ise 7 sorulduğunu görüyoruz. Bu da bize ikinci dönem konularının sınav içerisindeki önemini göstermiş oluyor.

Öğrencilerimize ikinci dönem için öncelikle yeni öğrenecekleri konuları günü gününe öğrenmeye gayret etmelerini tavsiye ediyoruz. Sınavın yaklaşması bu konular için ayrıntılı tekrar yapılma şansını azaltıyor. Bu dönemdeki matematik dersi konu içeriklerine baktığımızda denklemler konusu ile başlayıp geometri konuları ile sonladığını görüyoruz, bu konuların çözümlerinde öğrencilerimizin önceki yıllarda ve ilk dönemde öğrendikleri bilgileri sıkça kullanacakları konular olarak karşımıza çıkıyor. İkinci dönem konuları çalışılırken sık sık önceki bilgileri de tekrar etme gerekliliği öğrencilerimizin sadece konu bazlı çalışmak yerine dersimizin sarmal yapısına uygun bir şekilde günlük tekrarlarla ders çalışmaya devam etmesi sonucunu ortaya çıkarıyor. Bir sorunun çözülememesinin sebebi soruların yapısı gereği sadece bir eksikliğe bağlı olmayabiliyor. Öğrencilerimizin çözümüne ulaşamadıkları soruları mutlaka öğretmenlerine danışıp, çok aşamalı sorularda nerede eksik olduklarını tespit edip sorunun o bölümü ile ilgili önlem almalarını tavsiye ediyoruz.

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Neslihan Saçal: 8. sınıf öğrencilerimiz, 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak olan LGS’de Fen Bilimleri dersine ait 7 ünite ve 61 kazanımdan sorumlu olacaklar. Geçmiş yıllarda yapılan tüm LGS Fen Bilimleri soruları incelendiğinde her bir kazanıma denk gelen soru çıktığını görmekteyiz, bu nedenle ikinci dönem itibari ile konu tekrarları yapılırken kazanımlar göz önünde bulundurulmalıdır.

2. dönem, öğrencilerimizin hem yeni konular öğrenecekleri hem de 1. dönemde öğrenmiş oldukları konuları pekiştirecekleri bir dönem olduğu için çalışma temposunun arttığı bir dönem. Öğrencilerimiz; derslere düzenli katılım sağlayıp, iyi ders dinleyerek, bol tekrar yapıp çok soru çözerek, yanlış yaptığı soruları öğretmenlerinden öğrenerek, olabildiğince çok deneme sınavı çözüp bu sınavlarda yapılan yanlışlara uygun çalışmalar yaparak, Fen Bilimleri derslerinden başarı sağlayabilirler.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayınlanan örnek sorular sınavın içeriği ile ilgili kılavuz niteliğindedir. Tüm çalışmaların yanında örnek soruları takip etmek ve geçmiş yıllarda sorulmuş olan sınav sorularını iyi analiz etmek öğrencilerimizi sınava giden yolda başarıya götürecektir.

Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı Havva Güneş: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi MEB 2022 LGS şubat ayı örnek soruları 8. sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygundur. Yayımlanan sorular incelendiğinde, 1.ve 2. soruların, 1.ünite olan “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinden, 3.ve 4.soruların 2.ünite olan “Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitesinden,5.sorunun ise 3.ünite olan “Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” ünitesinden hazırlandığı görülmektedir.

1.soruda Osmanlıcılık ve Batıcılık fikir akımlarının özellikleri verilmiş ve bu bilgilerden hareketle fikir akımlarının ortak amaçlarının yorumlanması istenmiştir. Öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tarzlarından biri olduğu söylenebilir. 2.soru Fransız İhtilali’nin sonuçlarıyla ilgilidir. Soruda “ulus devlet, çok ulusluluk, milliyetçilik, imparatorluk” gibi kavramların yer alması, soru çözümünde kavram bilgisinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

3.soruda Millî Mücadelenin Hazırlık sürecinde yaşanan bazı gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda alınan bazı kararlara yer verilmiştir. Soru kurgusunda, verilen bilgilerin yorumlanması ve yanlış olan seçeneğe ulaşılması istenmektedir. 4.soru Havza Genelgesiyle ilgili. Dersimizde sıkça görmeye alıştığımız verilen bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış.

İngilizce Bölüm Başkanı Mediha Narin: Ekim 2021 itibariyle MEB tarafından aylık periyotlarla paylaşılan İngilizce testi örnek soruları incelendiğinde soruların MEB ünite takvimine uygun olarak hazırlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca sorular önceki yıllardaki soru tipleriyle benzerlik göstermektedir. MEB tarafından yayınlanan şubat ayı örnek sorularındaki konu dağılımı geçmiş yıllarda olduğu gibi genellikle; kelime bilgisi, metin okuma, okuduğunu anlama, görsel ve tablo yorumlama şeklinde olmuştur. Sorulardaki ayırt edici çeldireçlerin öğrencilerin dikkat seviyesini ölçmeye yönelik hazırlandığı gözlemlenmektedir. Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde, soruların temelinin çıkarım yapmaya dayandığı görülmektedir.

Örnek sorularda, öğrencilerimizin metin veya görsellerde yer alan anahtar kelimelerin birebir aynısını seçeneklerde bulmaya çalışmak yerine, bu kelimelerin İngilizce karşılıklarını veya açıklamalarını seçeneklerde bulmaya çalışmalarının daha doğru olduğu söylenebilir. 

İkinci dönemin başlaması ile birlikte sınava dört aydan daha az bir zamanın kaldığını göz önünde bulundurursak, öğrencilerimizin daha önce öğrendikleri tüm kelimeleri tekrar etmeleri, dikkat seviyelerini arttıracak çalışmalara ve özellikle görsel okuma sorularına odaklanmaları sınavda başarılı olmalarını sağlayacaktır. Deneme sınavlarında, İngilizce bölümüne önerilen süreyi ayırarak, soruları köklerini dikkatli okuyarak ve soru çözümünü yaparken ezbere hareket etmek yerine kalem oynatarak soruları çözmeye çalışmak, sınavda bir adım öne geçmelerine yardımcı olacaktır.

Son olarak Şubat Ayı Örnek Soruları, LGS İngilizce testinde tam başarı sağlanabilmesi için öğrencilerin İngilizce seviyelerinin iyi olması kadar, sınav esnasında soruların çözümü için önerilen zamanı iyi kullanarak soruların dikkatli bir şekilde okunmasının ve her bir sözcüğe dikkat edilerek soruların çözülmesinin çok önemli olduğunu bizlere açık bir şekilde göstermiştir.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden yayınlanan örnek sorular genel olarak iyi bir kavram bilgisi üzerine bina edilerek çıkarımlar yapmayı gerektiren sorulardan oluşuyor. Bu sebeple LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimizin kalan süreçte derslerini çok iyi takip ederek 8. sınıf müfredatındaki konuları ve ünitelerin anahtar kavramlarını içselleştirmelerini, bunun yanı sıra geçmiş yıllara yönelik temel dini kavramlara da hâkim olmalarını öneriyoruz. Muhakeme gücünü ölçen sorularda, müfredattaki konulara bağlı kalarak sorulara yaklaşmalarını, gerekli tekrarlarını yapıp derse yeterli vakti ayırmalarını ve bol bol soru çözmelerini tavsiye ediyoruz.

İDE OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: NOKTALAMA İŞARETLERİNE DİKKAT

Türkçe Bölüm Başkanı Dilek Tamer: Dil bilgisi, yazım, metin türleri alanlarından soru bulunmamaktadır. Ocak ayı örnek sorularında yazım kurallarından soru varken şubat ayı sorularında sadece noktalama işaretlerinden bir soru yer almaktadır.

8. sınıf Türkçe müfredatıyla uyumlu kapsam ve içerikte sorular olduğunu görmekteyiz. Okuma, anlama, muhakeme etme, sözel akıl yürütme becerilerinin ölçüldüğü sorular yer almaktadır. Soru kalıplarının özellikle sözcükte çok anlamlılık, cümle birleştirme/oluşturma sorularında tersten düşünebilme becerisine evrildiğini görmekteyiz. Bu da analiz becerisini etkili kullanan öğrencileri ayırt etmeye yönelik olmuştur. Görsel yorumlama sorusu ise hem okunan metni akılda tutma hem de görsel hafızanın birbirini desteklediği bir sorudur, dikkat süresinin de uzun olması gereken bir soru. Düşünceyi geliştirme yollarından da orta güçlükte bir soru karşımıza çıkıyor. Özetle öğrencilerin bilgiden ziyade okuma-anlama, analiz etme, yorumlama becerilerini ortaya koydukları sorular mevcuttur. Ayrıca güncelle bütünleşen, gündemi takip eden paragraflarla da öğrencinin dikkati çekilmiştir.

MATEMATİK: BECERİLERİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER İÇİN

Matematik Bölüm Başkanı Gamze Bağrıaçık: Genel olarak Şubat ayı örnek soruları yayınlanan diğer örnek sorularla ve çıkmış LGS sorularıyla benzer zorluktadır. Tamamı beceri temelli sorulardan oluşmakta ve sadece kazanım bilinmesi soruları çözmek için yeterli olmamaktadır. Mantık muhakeme ve analiz etme becerileri yüksek çocukların çözebileceği soruları içermektedir. 

Kare köklü sayılar konusuyla ilgili 1. Soru öğrencilerin yapmakta zorlanmadıkları bir soru düzeyindedir. 

Üslü ifadeler konusuyla ilgili 2. Soru öğrencilerin yorumlama becerisini de kullanmaları gereken bir sorudur. 

GÜNDELİK HAYATA İLİŞKİN

Daire grafiği konusuyla ilgili 3. Soru öğrencilerin daire grafiği üzerindeki ürün çeşitlerine göre hesaplamanın zor olmadığı ancak tablo ile grafik arasındaki geçişi sağlarken gündelik hayattaki alışveriş seçeneklerini de düşündüren bir sorudur. Günlük hayatta alışveriş seçenek değerlendirmelerine uygun yetiştirilen çocukların anlamaları zor olmamıştır. 

Çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili 4. Soru MEB’in yayınladığı beceri temelli sorularda benzerleri çok sorulmuş örneklerden biridir. 

Cebirsel İfadeler konusuyla ilgili 5. Soru yorum becerisini ve görsel hafızasının dikkatli kullanılarak daha kısa sürede çözülebilecek düzeydedir. Görseli hafızasında canlandırabilecek öğrenciler için ortalama düzeyde bir sorudur. 

Olasılık konusuyla ilgili 6. Soru dikkat edildiğinde rahat yapılabilecek sorular arasında yer almaktadır. Temel bilgi sorunun içerisinde verilmiştir. 

Cebirsel ifadeler ve denklemler konularını bir arada içeren 7. Soru dikkatli okumanın yanı sıra, 7. Sınıf kazanımlarını da içerisinde barındırmaktadır. Bilgi, yorumlama ve dikkat gerektiren bir sorudur. 

Cebirsel ifadeler konusunu içeren 8. Soruya benzer bir soru 7. Sınıf cebirsel ifadeler beceri temelli soruları arasında da yer almaktadır. Dikkat gerektiren ve yorum yeteneğinin yüksek olması gereken sorulardandır. 

7. SINIF BİLGİLERİNİ DE SORGULUYOR

Cebirsel ifadeler konusunu içeren 9. Soru parça ve bütün arasındaki alan ilişkisinin iyi kurgulanması gereken bir sorudur. Temel kazanımlara sahip olmanın yanı sıra öğrencilerin 7. Sınıftaki alan bilgilerini iyi bir şekilde 8. Sınıfa taşımaları gerektiğini gösterir niteliktedir. 

Denklemler konusunu içeren 10. Soru Şubat ayı örnek soruları arasında yer alan en zor sorudur. Alan-kenar arasındaki bağıntının iyi kurulması sorunun daha kısa sürede çözülmesini sağlamaktadır. 

Sarmal eğitimle devam eden matematik ders konularından 7. Sınıftan taşınan kazanımsal bilgi ve beceri düzeyinin yüksek olması öğrencilerin Şubat ayı örnek sorularını daha kısa sürede çözmeleri açısından çok büyük önem taşımaktadır. 7. Sınıf matematik konularıyla ilgili bilgi birikiminin fazla olması beklenmektedir. 

FEN BİLİMLERİ: BİLGİNİN YORUMLANMASI GEREKİYOR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Ayça Ulucan: Çeldiricileri kuvvetli olan, mantık muhakemeye dayalı, görsellerle ve deneylerle desteklenen, konu iyi anlaşıldıysa ve tam anlamıyla pekiştirildiyse öğrencilerin başarılı olabileceği sorulardan oluşuyor. Soru kaliteleri gayet iyi. Ancak bilginin yorumlanmasıyla yapılabilecek sorularda konuda eksiği olan öğrencinin yapması mümkün olmayan sorular

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ İSTİYOR

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Tesfire Güneş: Sorulara göre istenen beceriler:

  1. Soru: Resimlere bakarak yorum yapma ve karşılaştırma, anlamlandırma sorusu
  2. Soru: Sonuca ulaşma
  3. Soru: Muhakeme, yorumlama, bilgi hatırlama
  4. Soru: Kavram bilgisi, yorumlama, ilişkilendirme
  5. Soru: Yorumlama ve ilişkilendirme

İnkılap Tarihi soruları, öğrencilerden kavramlara hakim olmalarını, kavramların eş anlamlılarını hatırlamalarını, muhakeme ve ilişkilendirme yapmalarını, harita yorumlamalarını ve verilen bilgilere göre sonuca ulaşmalarını beklemektedir.

Çoğunlukla  bilgiyi çağırıcı sorular yerine konuyu hiç bilmeyen kişilerce bile iyi yorum yapıldığı takdirde çözülebilecek sorular

 

İNGİLİZCE: DOĞRU YORUM İSTİYOR

İngilizce Öğretmenleri Özlem Bostan – Nergis Kasımoğlu: 1-5. Sorular öğretim programı kazanılmalarına uygundur. 3-5 ünitelerden sorulmuştur. Sorular açık ve nettir. Zorluk seviyesi başlangıç seviyesindedir. 3 olumsuz ve 2 olumlu soru kökü kullanılmıştır. 1 soruda posteri doğru yorumlama gerektiren bir sorudur, olumsuz kökü içerdiği için dikkatli okumayı gerektiren ve ayırt edici  özelliğe sahip bir sorudur. 2 soruda kısa bir metin verilmiştir, yorum yapmayı ve aynı zamanda kelime bilgisini sormaktadır, olumsuz kökü içerdiği için dikkatli okumayı gerektiren  ve yine ayırt edici özelliğe sahip bir sorudur. 3-5 soruda birden fazla kişi ile ilgili verilen bilgiyi yorumlamayı gerektirir. Ve yine 3. soruda olumsuz kökü içerdiği için dikkatli okumayı gerektiren bir başka ayırt edici  sorudur. 4. soruda olumlu soru kökü ve son soruda verilen görselle göre yorum yapma becerisi ölçmektadir, bu soru güzel bir diyalog analizi sorusudur. 5. soruda da olumlu soru kökü kullanılmıştır , görsele göre kişilerin ihtiyacını içeren bilgiler verilmiş ve en uygun  cevabı bulma becerisi ölçülmüştür olumsuz soru kökü içeren sorulara göre zorluk seviyesi daha düşüktür.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNLÜK HAYATA UYGUN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Hasan Avcı: Din K. ve Ahlak Bilgisi soruları, günlük hayatta olaylara duyarlı yaklaşan bir insanın hissiyatını ortaya koyacak özellikte hazırlanmış. Gayet yalın, güzel düşününce doğru cevaplanabilecek nitelikte.

08-02-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş