Arama sonuçları

Yargı, sınavsız atamaya ‘dur ‘ dedi

Yargı, sınavsız atamaya ‘dur ‘ dedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yönetmelik değişikliğiyle ilçe milli eğitim müdürü atamalarında sınav şartı kaldırılmış, bu uygulama da tepki çekmişti. Ancak yargı bu uygulama için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Türk Eğitim Sen yaptığı açıklamada, bu yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtıklarını hatırlattı. Açıklamada,  Danıştay 2. Dairesi’nin yönetmeliğin 23. Maddesinde “yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla” ibaresine yer verilmemesine dair işlemin yürürlüğünü durdurduğu ifade edildi.

YARGIDAN UYGULAMAYA DURDURMA

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: Danıştay 2. Dairesi’nin  2021/18678 E. sayılı ve 23/03/2022 tarihli yürütmeyi durdurma kararında; “…iş bu dava konusu 05/11/2021 günlü Yönetmelik değişikliği ile, anılan maddedeki ‘yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla’ ibaresine yer verilmemek suretiyle, eğitim kurumu müdürlüğü ve şube müdürü kadrosuna sınavsız olarak atananların ilçe milli eğitim müdürü olarak atanmalarına imkan sağlanmıştır.

657 sayılı Kanun'un 3. maddesinde tanımlanan kariyer ve liyakat ilkelerinin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesiyle sağlanabileceği tabiidir. Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde de; bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

TEMEL İLKELERE AYKIRI BULUNDU

Bu durumda; Genel Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler hakkında verilen yargı kararları da dikkate alındığında, ilçe millî eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda aranan sınav şartının kaldırılması suretiyle bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engelleyen dava konusu eksik düzenlemede; 657 sayılı Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmiş kariyer ve liyakat ilkeleri ile Genel Yönetmeliğin amacına uygun olmaması nedeniyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile üst hukuk normlarına  uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen icrailiğinin devam etmesi,  tüm işlem ve  eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, ilgililer nezdinde  güven zedelenmesine yol açacak ve telafisi güç zarara neden olacaktır.” denilerek, dava konusu ibareye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.

Danıştay 2. Dairesi'nin vermiş olduğu bu karar ile ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda bugünden itibaren yazılı veya yazılı ve sözlü sınav yapılarak atama işlemi yapılacaktır."

15-04-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş