Arama sonuçları

Yüz yüze sınav hayal mi, online sınava mı geçilecek?

Yüz yüze sınav hayal mi, online sınava mı geçilecek?

Yüz yüze sınav hayal mi, online sınava mı geçilecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ‘Sınavların online yapılmasına hazırlık mı yapılıyor?’ sorusunu akla getiriyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak "uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz" şeklindeki hükmünü yürürlükten kaldırdı.

YÜZ YÜZE SINAV HAYAL Mİ, ONLİNE SINAVA MI GEÇİLECEK?

Yılın son günü yapılan yönetmelik değişikliği dikkat çekti. 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile liselerde online sınavların yapılması da mümkün oldu.

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

İŞTE DÜZENLEME YAPILAN MADDE

 

Ek Madde 2 - (Ek madde: 08.05.2020 - 31121 s. R.G. Yön./1. md.)

 (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında;

a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,

b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;

1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek, 

2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçer. 

(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

İLKOKUL VE ORTAOKULDA İPTAL, LİSEDE ERTELEME GELMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada,Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda, yüz yüze sınav konusunun yeniden ele alındığını belirtmiş ve şunları dile getirmişti:

"Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz."

Ardından da liselerde yüz yüze sınavların ikinci dönemin başlayacağı 15 Şubat'tan sonra yapılacağı duyurulmuştu.

 

02-01-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş