Arama sonuçları

Akademisyen ne zaman işten atılacak?

Akademisyen ne zaman işten atılacak?

TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı’sına göre YÖK Başkanı’nın doğrudan soruşturma açmayetkisi veriyor. Akademisyenlerin grev yapmasını kademe durdurma ve aylıktan kesme şeklinde düzenleyen tasarıda 

Tasarı akademisyenlerin “grev” yapmasını da kademe durdurma ve aylıktan kesme şeklinde cezalandırıyor.  

CEZALAR YENİDEN DÜZENLENİYOR: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları yeniden düzenleniyor. Tasarıya göre yükseköğretim kurulu başkanı, üst kuruluşlar ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri de disiplin amiri olabilecek.

HANGİ CEZALAR GELİYOR? Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında disiplin amirlerince verilebilecek tüm cezaların kanun ile belirlenmesi sağlanacak. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları olacak.

İşte tasarıda akademisyenler, rektör ve dekanlar ile vakıf üniversitelerini ilgilendiren değişiklikler: 

KINAMA CEZASI NE ZAMAN VERİLECEK?

- Mevzuat uyarınca bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

 - Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

 - Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak veya tahrif etmek.

 - Üniversite veya bağlı birimlerin sınırlan içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

 - Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

 - İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

 - İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

 - Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

 - Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

 - Araştırma ve deneylerde, mevzuata veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı çalışmalarda bulunmak.

 - Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.

 -Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

 - Yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

 - Aylıktan veya ücretten kesme cezası devlet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde gerçekleşecek.

 - Hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar verenlere aylıktan kesme cezası.

 AYLIKTAN KESME CEZASI HANGİ KOŞULLARDA VERİLECEK?

 - Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

 - Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.

 - Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.

 - Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

 - Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

 - Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

 - Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

 - Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.

 - Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.

 - Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.

 - Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.

 - Kişilerin özel hayatı ile ilgili rızası olmadan açıklama yapmak suç olacak.

 KADEME İLERLEME DURDURULMASI CEZASI NASIL VERİLECEK?

 -Tasarıda kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasının da koşulları belirleniyor.Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesi olarak belirleniyor. Bu ceza kapsamına giren fiiller şu şekilde sıralanıyor:

 - Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

 - Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.

 - Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemler yapmak suretiyle kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak.

 - Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.

 - Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

 - İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.

 - Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarlan doğrultusunda araştırma sonuçlarım tahrif etmek veya şekillendirmek.

 - Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

AKADEMİSYEN NE ZAMAN İŞTEN ATILACAK?

 -Tasarıda, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarma olarak tanımlandı. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ise, kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde hiç atıf yapmadan eserin bütünü dikkate alındığında önem arz edecek şekilde kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterme olarak düzenlendi.

 -Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller de bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak, amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek, hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek, kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak olarak belirlendi.

YÖNETİCİLERE KORUMA GELİYOR: Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle; yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada suç işlediklerinin iddia edilmesi halinde, buna ilişkin ihbar veya şikayet başvurusunun somut ve inandırıcı mahiyette bilgi veya belge olmaksızın yapılması halinde veya suçun işlenmediğinin kısa bir inceleme ile açıkça görülebildiği diğer hallerde bir inceleme yapılmasının ardından ceza soruşturması başlatılmamasına karar verilebilmesi olanaklı hale getiriliyor.

 ÜNİVERSİTE DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İFADESİ: Yükseköğretim Kanunu'nun Disiplin ve Ceza İşleri alt başlığındaki üniversite ifadesi "devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu" olarak değiştirilerek, üniversite dışındaki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları rektörleri ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkındaki ceza soruşturmasında da devlet üniversiteleri rektörleri gibi Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşekkül edecek üç kişilik kurulca son soruşturmanın başlatılıp başlatılmayacağına karar verilecek.

 YÜKSEKÖĞRETİM DİSİPLİN SORUŞTURMASI
 -Yükseköğretim Kanunu'na yapılan değişiklik ile "Disiplin soruşturması ve savunma hakkı" düzenleniyor. Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlar olacak:

 - Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatacak. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma ile birleştirilecek.

- Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunlu olacak.

 - Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep edilebilecek.

 - Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanından üst veya aynı düzeyde olacak.

 - Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi halinde soruşturma usulü ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenecek.

 - Soruşturulanın disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olması halinde disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür. Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu mevzuata göre belirlenecek.

 - Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haiz olacak.

 - Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin kendisine verilecek.

 - Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin disiplin amirine bildirecek.

 - Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunacak.

 - Soruşturmanın gizliliği esas olacak.

 - Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlacak. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verecek.

 - Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel olmayacak. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası, özlük' dosyasında saklanacak. Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim kurumunda göreve başlaması halinde uygulanacak.

 - Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilecek. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zaman aşımı süreleri duracak.

 - Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması; aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmeyecek.

 SAVUNMA HAKKI NE ZAMAN TANINACAK?

 Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar ise şöyle sıralandı:
- Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

 - Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilecek.

 - Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, tekrar savunma isteyebilecek. Ancak üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarında savunma imkanı verilmesi zorunlu olacak.

 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Görevden uzaklaştırma, devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olarak uygulanacak.

 3 AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA: Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilecek. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilecek. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilecek. Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Devlet yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkili olacak.

Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilecek. Soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilecek.

YÖK BAŞKANI DOĞRUDAN SORUŞTURMA AÇABİLECEK
-Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarında 1 ay içinde, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında 6 ay içinde, disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamayacak. Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından 6 yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemeyecek.

 -Uyarma ve kınama cezaları, sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından uygulanacak. Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalan Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilecek.

YÖK BAŞKANI SORUŞTURMA AÇACAK, CEZA VERECEK: Öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilecek. Soruşturmalar sonucunda kınama cezası Yükseköğretim Kurulu Başkanınca, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile kamu görevinden çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilen cezalara karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilecek.

KAÇ YIL SONRA GÖREVE DÖNEBİLECEKLER? Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar 3 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar 5 yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, ana sanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, daire başkanı dengi ve üstü kadrolara atanamayacak

Bu blog AA abonesidir

 

24-05-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş