Arama sonuçları

İlköğretim öğrencilerine hangi değerler öğretilecek?

İlköğretim öğrencilerine hangi değerler öğretilecek?

İlköğretim öğrencilerine hangi değerler öğretilecek? Yeni müfredatı açıklayan Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatta her dersin içinde değerler eğitimi bölümü olacağını söyledi. İlköğretim öğrencileri için değerler eğitimi bölümünde neler var?

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE HANGİ DEĞERLER? 

Her dersin kitabında en son cümleler dersin içeriğine göre değişiyor olsa da ana metinde değişiklik olmuyor. 

Hayat Bilgisi Öğretim Programı içinde yer alan bölümde değerler eğitimi başlığı altında şunlar yer alıyor:  

ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle değerlerle şekillenmiş bir etkinliktir. Bu bağlamda okullardaki değereğitiminin amaçlarından biri öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini sağlamaktır. Bunun için bireyin çok yönlü gelişmesi önem taşımaktadır. Ayrıca insanın tutum ve davranışlarını biçimlendirmede

önemli bir role sahip olan değerler, öğrencinin sağlıklı ve dengeli gelişimine katkı sağlamaktadır.

İYİ VATANDAŞ OLMALARINI SAĞLAMAK 

Türk Millî Eğitim Sistemi’nin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak

yer almaktadır. Bu bağlamda değerlerin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması hedeflere ulaşmada ve kültürel devamlılık açısından da son derece önem taşımaktadır.

SADECE AKADEMİK BAŞARI DEĞİL

Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede aile, toplum, medyanın yanı sıra öğretim programlarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

DERSLERİN KAZANIMLARINA GÖRE 

Öğretim programlarında derslerin doğasına uygun olarak kazanımlar içinde yer alan değer ifadeleri, öğrencilere hissettirilerek ve yaşantısal hâle getirilerek örtük bir biçimde kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bu doğrultuda kazanımların gerçekleştirilmesiyle değerlerin kazanılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

ÖĞRETMENİN FARKINDALIĞI ÖNEMLİ 

Ancak öğretim programının uygulayıcısı olan öğretmenin değerler eğitimineilişkin farkındalığının yanı sıra yeterliliği ve becerisi bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Değerlerin kazanılma sürecinde rehber olan öğretmen, öğretim programında yer verilen bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra neyin iyi ve doğru olduğunu model olarak ve etkinlikler yoluyla sunabilmelidir.

HAYAT BİLGİSİNİN DEĞERLERİ 

Bu doğrultuda Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda dersin doğasına ve kazanımlara uygun olarak “adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık (doğal çevreye duyarlılık, kültürel mirasa duyarlılık), doğruluk, dostluk, dürüstlük, estetik, güven, merhamet, misafirperverlik, paylaşma, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, vefa, yardımseverlik” değer ifadelerine yer verilmiştir.

 

18-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş