Arama sonuçları

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nasıl değişti?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nasıl değişti?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nasıl değişti?  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ NASIL DEĞİŞTİ?

MEB neden yönetmelik değişikliğine gittiğini şöyle açıkladı: "Temel eğitimden ortaöğretime geçişle ilgili değişikliğe gidilmesine bağlı olarak ortaöğretim kurumlarına yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlere yönelik esaslar, ilkeler ve yöntemlerin yeniden belirlenmesine yönelik hususlara yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğdu."

MEB tarafından yapılan açıklamada yönetmelikte yapılan düzenlemeler şu şekilde:  

'MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKUL' İFADESİ GİRDİ

1- Yönetmeliğin dayanak maddesine, öğrencinin tamamlamış olduğu ortaokul ile bu ortaokulun ilişkilendirildiği ortaöğretim kurumunun bulunduğu ortaöğretim kayıt alanı tanımlamasına kaynak olması nedeniyle 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu eklenmiştir.

2- Tanımlara; merkezi sınav, merkezi sınav puanı, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul, ortaokul başarı puanı, ortaöğretim kayıt alanı, proje uygulayan eğitim kurumunun tanımı yapılmıştır.

3- Yönetmelikte ortaöğretim kurumlarında, ilgili mevzuatı çerçevesinde destekleme ve yetiştirme kurslarının açılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞTE 5 SEÇENEK

4- Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;

a) Merkezi sınav puanıyla,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak,

c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı puanıyla,

d) Yetenek sınav puanıyla.

ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacakları hususu hükme bağlanmıştır.

KILAVUZ YAYIMLANACAK

5- Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ve kayıt ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge, kılavuz ve genelgelerde detaylı olarak belirleneceği hükme bağlanmıştır.

6- Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri; 

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, 

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre, 

ç) Merkezi sınav puanı ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

7- Özel ortaöğretim okullarına geçişlerin 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacağı belirtilmiştir.

 TERCİH ÖNCELİĞİ VE OBP ÜSTÜNLÜĞÜ  

8- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının yetkileri kapsamında yapmaları gereken yerleştirmelerde; ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirebileceği, ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve/veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim  kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirecekleri hususları hüküm altına alınmıştır.

9- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları; yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanları da dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemlerini yürüteceği hususu hükme bağlanmıştır.

10- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının; ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilen öğrencilerin il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacaktır.

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME

11- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının; önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne bağlı olarak kayıtlarını yapacağı hususu hükme bağlanmıştır. 

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

12- Anne veya babası ölen, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenlere birden fazla nakil yapılması imkânı verilmiştir.

KONTENJAN ŞARTI ARANMADAN

13- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının; öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapması hususu hükme bağlanmıştır.

ÖZEL OKULDAN TERCİHE BAĞLI OLARAK

14- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki öğrencilerin; ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanı da dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemlerini yapacağı belirtilmiştir.

BİR ŞUBEYE 30 ÖĞRENCİ  OLACAK

15- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 30 olacağı belirtilmiştir.  

 40'A KADAR ARTIRILABİLECEK 

16- Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olmasının esas alınacağı, ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hâllerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayının 40’a kadar artırılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

17- Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısının 5 şube, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısının 2’şer şube olmasının esas alınacağı belirtilmiştir.

HEM YETENEK HEM ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI

18- Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrencilerde; yetenek sınav puanı ile birlikte ortaokul başarı puanı kullanılacağı belirtilmiştir.

19- Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakillerinin; denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

MERKEZİ SINAV PUANIYLA YERLEŞTİRME

20- Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecektir.

21- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıfı doğrudan geçen öğrenciler, geçiş yapmak istediği Anadolu teknik programının kontenjanı bulunan alanlarına başvurabileceklerdir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

10'UNCU SINIFIN SONUNDA

22- Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirileceği, Anadolu meslek programlarında alan seçiminin 9 uncu sınıfın sonunda yapılacağı,  Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işleminin ise 10 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılması hususu hükme bağlanmıştır.

MESLEK PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME

23- Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanının, öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirleneceği, yerleştirme işleminin tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak e-Okul üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.

24- Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekeceği, ancak öğrenci sayısının çeşitli nedenlerle azalması hâlinde alan ve dal eğitimine devam edileceği hükme bağlanmıştır. 

 NAKİLLER NASIL OLACAK? 

 25- Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanların istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edileceği hükme bağlanmıştır.

PROJE OKUL VE FEN LİSELERİNE NASIL GEÇİŞ OLACAK?

26- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler; 

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,
b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,
c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,

ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10 uncu sınıf sonuna kadar,

d) Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara; kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar,

e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek, 

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak,

Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılacağı hususları hüküm altına alınmıştır. 

KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR

27- Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişlerin ise; 

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Okul türleri arasında 10 uncu sınıf sonuna kadar,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar, 

ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri,mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilerek,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına dokuzuncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılacağı belirtilmiştir. 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ GEÇİŞLERİ

28- Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; 

a) Alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılacaktır.

b) Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilecektir.

c) Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilecektir. 

ç) Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfta ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekecektir.

MESLEKİ EĞİTİM ALMAYAN ÖĞRENCİNİN GEÇİŞİ

d) Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacaktır. Ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmeyecektir. 

e) Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakillerinin kabul edileceği belirtilmiştir.

29- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

SINAV PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

30- Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler;

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacağı,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılacağı,  

c) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri, bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde yapılacağı,

belirtilmiştir.

NAKİLDE 34 ÖĞRENCİ KURALI VAR

31- Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda okul türlerinde ise 34 öğrenci olmasının esas olacağı belirtilmiştir.

32- Sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 30, bir bireyin bulunduğu sınıflarda ise 35’i geçmemesinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

33- Nakil ve geçiş başvurusunun, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALIYORSA SINAV PUANI

34- Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara merkezi sınav puan üstünlüğü dikkate alınarak okulların açık kontenjanlarına göre, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

35- Hazırlık/dokuzuncu sınıflardaki olağan nakil işlemlerinin, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümlerine ve takvimine göre yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacağı belirtilmiştir.

AÇIK KONTENJANI BAŞARI PUANI ÜSTÜNLÜĞÜ

36- Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne göre yapılacağı belirtilmiştir.

37- Ortaöğretim kurumları arasında yapılan nakil ve geçişlerde;  

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanın eşitliği hâlinde yaşı küçük olana, 

KAÇI KÜÇÜK OLANA ÖNCELİK VAR

b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8, 7 ve 6  ncı sınıf yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılır,  eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılır, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana,

öncelik verileceği hükme bağlanmıştır.

38- Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçiş başvurusunun, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılacağı hususu hüküm altına alınmıştır.

39- Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçiş başvurularının açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için ortaokul başarı puanı üstünlüğüne;diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasınınesas alınacağı ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılacağı, eşitlik hâlinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verileceği hüküm altına alınmıştır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NE OLACAK?

40- Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin; ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilecekleri belirtilmiştir.

41- Bu Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsayacağı hususu geçici madde olarak belirtilmiştir.

42- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin; bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği geçici madde olarak belirtilmiştir.

'TEOG GERİ GELDİ Mİ' TARTIŞMASI

Bu yıl liseye geçişte düzenlenecek merkezi sınavla ilgili uygulamaların eklendiği yönetmelikte yer alan "nakil ve geçişler" hakkındaki madde kafaları karıştırdı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda “TEOG geri döndü” gibi yorumlar yer aldı. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise "Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor" dedi.      

GÜNCELLEME YAPILINCA TARTIŞMA BAŞLADI

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak merkezi sınavla ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi. Bugün resmi gazete yer alan yönetmeliğe eklenen nakil ve geçişlerle ilgili madde ise kafaları karıştırdı. Düzenlenen yönetmelikte yanılgıya neden olan ‘Geçiçi Madde 9’ da, “Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler yeni sistemin gelecek yıl uygulanacağı şeklinde yorumlandı.

TEKİN: YÖNETMELİĞİ YANLIŞ YORUMLADILAR

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan MEB Müsteşarı Tekin ise yönetmeliğin yanlış yorumlandığını belirtti. Değiştirilen yönetmelikte yer alan nakil ve geçişlerle ilgili madde doğal olarak 2018-2019 eğitim yılında uygulanacak. Çünkü yeni sisteme göre nakil ve geçişler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında yapılacak. Yani TEOG kalktı ve bu yıl yeni liseye giriş sistemi uygulanacak. 

GEÇİCİ MADDE 9. SINIFA BAŞLAYANLAR  İÇİN 

İşte Yusuf Tekin'in açıklamaları:  

Ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor. Hep kötü niyetten kaynaklanıyor. Düzeltme gereği hissettim. Yönetmelik şu an 8. Sınıfta okuyup 9. Sınıfa YERLEŞECEK bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise NAKİL VE GEÇİŞLERİ düzenliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. Sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişleri. Yani eski öğrenciler eski hükümlere göre nakil yaptıracaklar demek. Daha açık yazayım: yanlış arayanlar okuma yazma bilmiyor. Herhangi bir yanlışlık yok. Açıklamak istedim. Herkese hayırlı olsun.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsayacağı hususunun  geçici madde olarak belirtildiği ifade edilirken  yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin; bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği geçici madde olarak yer aldı. 

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSAYACAK? 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yönetmeliğin kapsamına ilişkin açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14/2/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna ilişkin detaylı açıklamalar Bakanlığımızın resmî internet sayfalarında yapılmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen yani 9 uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı; hâlihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği açık ve net olarak ifade edilmiş olmasına ve ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde “TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı” şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yer almıştır.
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi; adı geçen Yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiş olup 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci sınıfını tamamlayacak ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsamaktadır. Buna ilişkin kılavuz hazırlama çalışmasına başlanmış olup tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

14-02-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş