Arama sonuçları

Polis Akademisi’ne de mülakatla girilecek

Polis Akademisi’ne de mülakatla girilecek

Polis Akademisi’ne de mülakatla girilecek. İçişleri Bakanlığı’nca Polis Akademisi bünyesindeki enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmelik ile yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve diğer faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümler belirlendi.   

Buna göre, lisansüstü programlar, enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılacak ve yürütülecek. Lisansüstü programlar, sırasıyla ilgili anabilim dalı ve Enstitü Kurulunun önerisi, Polis Akademisi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu (EÖYK) uygun görüşü, Başkanlığın YÖK'e teklifi ve YÖK'ün kararı ile açılacak.

Açılan programlar anabilim dalları ile aynı adları taşıyacak. Aynı usulle anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program açılabileceği gibi disiplinler arası lisansüstü program, yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilecek.

BAŞVURUSU UYGUN BULUNAN MÜLAKATA GİRECEK

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına uygunluğu ilgili enstitü müdürlüğünce onaylanan adaylar, mülakat sınavına alınacak. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların mülakat sınavına alınıp alınmayacaklarına EÖYK karar verecek.

Mülakat sınav jürisi, mülakat sınavı sonrası yapacağı genel değerlendirmede, ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ile mülakat sınavı notlarının EÖYK tarafından belirlenen yüzde ağırlıklarına göre hesaplayacağı genel başarı notuna göre adayları sıralayacak, eşitlik durumunda yabancı dil puanına bakılacak.

70’İN ALTINDA KALAN BAŞARISIZ OLACAK

Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar ile mülakat sınavı değerlendirme notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacak. Sınav belgeleriyle genel değerlendirme sonuçları bir tutanakla ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilecek ve enstitü müdürlüğünce ilan edilecek.

Lisans mezunları belirli bir konuda bilgisini artırmak amacı ile yüksek lisans programı derslerine, tezli yüksek lisans mezunları ise doktora programı derslerine özel öğrenci statüsünde devam edebilecekler.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA NASIL BAŞVURULACAK?

Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans diplomasına sahip olması gerekecek. Adayların hangi programlara hangi lisans alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenecek. Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile EÖYK’nın belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekecek. YDS veya ÖSYM'nin kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Polis Akademisi tarafından yapılan yabancı dil sınavından EÖYK'nın belirleyeceği taban puanı almış olması gerekecek.

EN FAZLA 6 YARIYILDA TAMAMLANACAK

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olacak, program en çok altı yarıyılda tamamlanacak. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde EÖYK'nın öngördüğü ek başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilgili enstitüden ilişiği kesilecek.

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların doktora programına başvurabilmesi için, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekecek. Adayların hangi programlara hangi yüksek lisans alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenecek.

Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile EÖYK’nın belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekecek. YDS veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından 55 puandan az olmamak üzere EÖYK'nın belirleyeceği taban puanı almış olması istenecek. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar, EÖYK tarafından belirlenecek.

6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilecek.

DOKTORA İÇİN SÜRE 12 YARIYIL OLACAK

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl olacak. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi ise dört yarıyıl olarak belirlendi. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya EÖYK’nın öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitüden ilişiği kesilecek.

Yeni düzenleme ile 25 Nisan 2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bu blog AA abonesidir

15-02-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş