Arama sonuçları

Akademik Teşvik Yönetmeliği nasıl değişti?

Akademik Teşvik Yönetmeliği nasıl değişti?

Akademik Teşvik Yönetmeliği nasıl değişti? Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Resmi Gazete'nin 1 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eski yönetmeliğe göre yeni yönetmelikte getirilen değişiklikler şöyle oldu: 

1- "ALAN ENDEKSLERİ" ile ilgili eski yönetmelikte herhangi bir düzenleme yer almazken, yeni yönetmelikte alan endeksleri, "Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp YÖK tarafından onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen" şeklinde tanımlanmıştır.

2- Yeni yönetmelikte "ARAŞTIRMA" kavramının tanımı ile ilgili değişikliğe gidilmiş olup, aşağıdaki tabloda eski ve yönetmelik gösterilmiştir.

3- Yönetmelikte "HAKEMLİ DERGİ"lerin tanımında düzenlemeye gidilmiş olup, eski yönetmelikte yer alan "en az beş yıl yayımlanma şartı"nda esnekliğe gidilmiştir.

4- Yönetmelikte "ÖDÜL"ün tanımında düzenlemeye gidilmiştir. Yeni yönetmeliğe göre, ödül veren kurum ve kuruluşların heyetlerinde araştırmacının alanından uzmanların da bulunması gerektiği ifade edilmiştir.

5- Yönetmelikte "PROJE" tanımında düzenlemeye gidilmiştir. Eski yönetmelikte yer alan "sosyal problemlerin çözümlenmesi için" ifadesi madde metninden kaldırılmıştır. Buna göre sadece teknolojik problemlerin çözümlenmesine yönelik yapılan projeler akademik teşvikte dikkate alınacaktır.

6- Yönetmelikte "TASARIM" tanımında düzenlemeye gidilmiştir. Yeni yönetmeliğe göre bir çalışmanın tasarım olarak akademik teşvikte dikkate alınabilmesi için "öğretim elemanının akademik faaliyet alanında" olması şartı getirilmiştir.

7- Yönetmelikte "ULUSAL YAYINEVİ" tanımında yer alan yıl şartı ile ilgili düzenlemeye gidilmiş olup, akademik teşvike esas faaliyetlere değerlendirebilmek için bir ulusal yayınevinin en az 5 yıl faaliyette olması ve 20 kitap yayımlama şartı getirilmiştir.

8- Yükseköğretim kurumlarında Akademik Teşvik Ödeneği işlemlerini yürütmekle görevli komisyonun adı ve yapısı yeni yönetmelikte değiştirilmiştir. Yeni adı "Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu" olarak belirlenmiştir. Senato tarafından seçilen üyelerin görev süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülmüştür. Ayrıca, komisyon başkanlığı görevi daha önce üyelerin kendi arasında yapacağı seçimle belirlenirken, yeni düzenleme sonrasında Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı Komisyon Başkanı olacaktır.

9- Üniversitelerin akademik birimlerine yapılacak akademik teşvik başvurularını incelemek ve üst komisyona göndermek amacıyla eski yönetmeliğe göre "Ön İnceleme Heyetleri" kuruluyordu. Yeni yönetmeliğe göre bu görevi yapmak üzere her bölüm/anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşan "Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu" kurulacaktır. Komisyon üyeleri üç yıl için ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından seçilecektir.

10- Eski yönetmelik hükümlerine göre akademik teşvik işlemlerinde itiraz mercii ilgili üniversitenin Senatosu olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemeye göre, akademik teşvik ödeneği başvurusunda hata olduğunu iddia eden öğretim elemanı itirazını "Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu"na yapacaktır.

11- Eski yönetmelik hükümleri uyarınca, içeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış kitap veya kitap bölümlerinin tekrar baskıları veya ISBN numaraları değişse dahi akademik teşvik puanına etki etmiyordu. Ayrıca tekrar eden sergiler, gösteriler de dikkate alınmıyordu. Ancak, yeni yönetmelikte bu konu ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir. Bundan böyle, tekrar eden bilimsel faaliyetler hakkında alt faaliyet oranının %50'si dikkate alınacak.

12- Akademik teşvik puanı hesaplanırken, birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyetlerinde puan teşvik oranlarında belirlenmesinde dikkate alınan yüzdelerde artışa gidilmiştir.

13- Akademik teşvik puanı hesaplanırken, birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen projelerde faaliyet oranlarının belirlenmesinde dikkate alınan yüzdelerde değişikliğe gidilmiştir.

14- Geçen yıl en çok sorun yaşanan ATIF'ların hesaplanması ile ilgili önemli bir düzenleme yeni yönetmelikte yer almıştır. Yeni hükme göre; Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmayacak, her bir araştırmacı için ayrı puanlama yapılacaktır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilecektir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır.

15- Faaliyet puanı hesaplanırken kullanılan katsayılarla ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Profesör ve doçentler için 1; yardımcı doçentler için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 olarak uygulanması devam edecektir.

16- Yeni yönetmelikte yapılan önemli düzenlemelerden biri de puan hesaplaması ile ilgilidir. Bundan böyle, puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının "teşvik başvurusu yaptığı tarihteki" kadro unvanı esas alınacaktır. Eski yönetmelikte ise, "faaliyetin gerçekleştiği tarihteki" kadro unvanı esas alınmaktaydı.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar yönetmeliğin madde metninde gördüğümüz değişikliklerle ilgilidir. Ayrıca, yönetmeliğinde ekinde yer alan "FAALİYET VE PUAN TABLOSU"nda düzenleme yapılmıştır.

Yeni yönetmeliği incelediğimizde; 7 alt bilimsel faaliyetin kaldırıldığını, 7 yeni alt bilimsel faaliyetin eklendiğini, 9 alt bilimsel faaliyetin oranın yükseltildiğini ve 17 alt bilimsel faaliyetin ise oranlarının düşürüldüğünü görüyoruz. Kaynak, Memurlar net haber sitesi.

02-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş