Arama sonuçları

Alacakaranlıkta eğitim son mu buluyor?

Alacakaranlıkta eğitim son mu buluyor?

Alacakaranlıkta eğitim son mu buluyor? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi nedeniyle kış aylarında çocuğunu gün ağarmadan okula göndermekten şikayetçi olan bir veli, uygulamaya konu olan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için Danıştay 10. Dairesine başvurdu. Daire, söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

ALACAKARANLIKTA EĞİTİM SON MU BULUYOR?

Davacı adına avukat Bürgehan Emrağ, karara itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesinin kararını kaldırarak, "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar"ın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

2016’DA KARAR ALINMIŞTI 

Kararda, 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar"ın 1. maddesinde "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla, bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır" hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2. maddesinde "Griniç'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" kuralına yer verildiği belirtildi.

KARARDA NE DENİLDİ?

Kararda, söz konusu yasa hükmü uyarınca, ülkede esas olarak uygulanması gereken saatin anılan yasanın 2. maddesinde düzenlenen kış saati olduğu, bunun istisnasını ise maddenin devamında yer alan "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek" ve "bir saati aşmamak şartıyla" yaz saati uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin oluşturduğu vurgulandı.

BAKANLAR KURULUNA BU KONUDA TANINAN YETKİ SINIRLI

Bakanlar Kuruluna bu konuda tanınan yetkinin sınırlı olduğunun altı çizilen kararda, bu yetkinin "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek" ve "bir saati aşmamak şartıyla" kullanılabileceği, süreklilik arzedecek şekilde bir yetki verilmediği kaydedildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesi incelendiğinde, 697 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile Bakanlar Kuruluna başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek suretiyle yaz saati uygulanması konusunda verilen yetkinin sürekli hale getirilerek Kanun'un verdiği yetki kullanımının aşıldığı, başka bir ifadeyle yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiği ve bu haliyle anılan kararın 697 sayılı Kanun'un ilgili maddesni değiştirir netilektiolduğu sonucuna varılmıştır.

Nitekim, davaya konu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Başbakanlığa gönderilen 6 Eylül 2016 günlü, 24005 sayılı 'Yaz Saati Uygulaması' konulu 'Kararname Taslağı'nda, '27 Mart 2016 tarihinde 03.00'ten itibaren saatler bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülerek, yaz saati uygulamasının kalıcı kılınması' denilmek suretiyle yaz saati uygulamasının kalıcı olmasının amaçlandığı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, davacı itirazının kabulü ile Danıştay 10. Dairesinin kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir."

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

8 Eylül 2017 9 Eylül 2017 tarihli MEB genelgesi ders saatlerinde düzenlemeye giderken, hangi ilde hangi saatte derslerin başlaması ile ilgili kararı da valiliklere bırakmıştı.   “Sene Başı İş ve İşlemleri” konulu genelgeye göre hazırlanacak il çalışma takvimi ile ilgili şu düzenlemeler yapılmıştı: 

DERS SAATLERİNİN BELİRLENMESİNDE GÜN IŞIĞI ETKİLİ 

"Hazırlanacak il çalışma takviminin coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak ve 2017-2018 öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceği  göz önünde bulundurularak ve illerimizin özellikleri dikkate alınarak, gerek taşımalı sistemle öğrencilerin, gerekse özel öğrenci servisi ile taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi bakımından gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temel edecek şekilde ilk dersin başlama saati valiliklerce belirlenecektir." 

27-09-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş