Arama sonuçları

Öğrenci disiplin yönetmeliği nasıl değişti?

Öğrenci disiplin yönetmeliği nasıl değişti?

Öğrenci disiplin yönetmeliği nasıl değişti? Üniversite öğrencilerine soruşturma, uzaklaştırma hatta atılma ile ilgili disiplin suçlarını düzenleyen Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği değiştirildi.  

Bugün Resmi Gazete'de Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Buna göre öğrenci disiplin yönetmeliğinde neler değişti?   

HUZURU BOZUCU EYLEME 1 AY UZAKLAŞTIRMA 

MADDE 6 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

Eski madde a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,

Yeni madde “a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak”

Bu değişiklik içeren maddeye göre herhangi bir öğrenci eylemi örneğin rektör atamalarını protesto etme "işleyiş ve huzuru bozucu eylem" olarak öğrencilere bir ay uzaklaştırma cezası olarak kabul edilip, öğrenciler üniversiteden uzaklaştırılabilecek.

ÖĞRENCİ BİR YARIYIL NE ZAMAN UZAKLAŞTIRILACAK?

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,

b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,

c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,

ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,

d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.

Bu maddeye ek bir madde eklendi. 

“g) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara uymamak.”

2 YARIYIL UZAKLAŞTIRMA HANGİ KOŞULLARDA VERİLECEK?

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8 - (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,

b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,

c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,

ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,

f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,

g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.

Bu bölüme de ek bir madde geldi: 

Ek madde “ğ) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.”

ÖĞRENCİ HANGİ DURUMLARDA ATILACAK?

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 12 - (1) Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır;

a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,

b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,

c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı müdür,

ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar müdürü,

d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri.

Bu bölümde 2'inci madde değiştirildi. 

Eski madde (2): Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.

Yeni madde “(2):  Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler; gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilirler.”

Bu madde ile öğrenci ile ilgili atılma kararını verecek soruşturmacı başka bir üniversiteden de atanabilecek. Bu da "üniversite öğrenciyi atmazsa" olasılığına karşı başka üniversitelerden soruşturmacı atanmasına yol açacak.

SAVUNMA HAKKINDA NELER DEĞİŞTİ?

Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı

Savunma hakkı

MADDE 15 - (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.

Burada 2'inci madde değiştirildi. 

Eski madde (2) Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.

Yeni madde “(2) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.”

Bu değişiklik ile öğrenciye yazılı savunma talep etmesi durumunda verilen süre kaldırıldı

(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir.

(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.

YÖNETMELİĞE GEÇİCİ MADDE DE EKLENDİ

Eklenen yeni geçici madde 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devam eden disiplin soruşturmaları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında, bu Yönetmeliğin değiştirilen 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

Bu geçici maddeye göre şu anda tamamlanmamış soruşturmalar için öğrenciye ek süre verilmesi kararı devam edecek. 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE NASIL YER ALDI?

Resmi Gazete'de Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik şu şekilde yayımlandı.

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara uymamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler; gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devam eden disiplin soruşturmaları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında, bu Yönetmeliğin değiştirilen 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

OHAL'E UYGUN DÜZENLEME YAPILDI

Yönetmelik değişikliklerini pervinkaplan.com için inceleyen eğitimci Alaaddin Dinçer değiştirilen yönetmelik ile ilgili olarak "OHAL'e uygun bir yönetmelik değişikliği hazırlanmış" dedi.  

23-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin