Arama sonuçları

2022 LGS: Eğitimciler aralık ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2022 LGS: Eğitimciler aralık ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haziran ayında yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için her ay örnek sorular yayımlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haziran ayında yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) her ay örnek sorular yayımlıyor. 2022 LGS  örnek sorularının yanı sıra bu 450 sorudan oluşan çalışma kitabı da eklendi.

Peki eğitimciler LGS örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: DİL BİLGİSİ SORULARI YER ALMADI

2021 Aralık ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımlarına uygun ayrıca kasım ayında yayımlanan örnek sorulara ve LGS’ye paralel olduğu görülmektedir. Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. Soruların içeriğindeki metinler, öğrenciye yaşamsal beceri kazandırma ve genel kültür düzeylerini arttırmaya yöneliktir.

Öğrencinin sadece bilgisini değil; okuduklarını anlama, yorumlama, derinlemesine düşünme,  söz ve söz öbeğinin anlamını bulma, parça-bütün ilişkisi kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, okuduklarından çıkarım yapma, ilişkilendirme ve akıl yürütme becerisini sorgulayan sorulardır. Ayrıca bu ayki örnek sorularda geçen aydan farklı olarak grafik-tablo ve görsel okuma, bilgiyi hatırlama düzeyindeki dil bilgisi sorularına yer verilmediği görülmektedir. Yazdıklarını düzenler kazanımını içeren büyük harflerin kullanıldığı yerler ve noktalama işaretlerinden virgül ile ilgili sorularda seçeneklerde yer alan kullanım yerlerinin metin ile ilişkilendirilmesi istenmiştir.

ZİNCİR SORUDAN OLUŞAN SÖZEL MANTIK

Çıkarım yapma ve akıl yürütme becerisini ölçen ve bir metne bağlı iki zincir sorudan oluşan sözel mantık sorusunda öğrenciden verilen bilgilerle iş ve işlem basamaklarını takip etmesi beklenmektedir.

SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birinci soruda, metindeki altı çizili söz öbeği ile verilen deyimin ilişkilendirilmesi istenmiştir.

İkinci soru, birden çok kazanımı içermektedir. Öğrencilerden okuduklarından çıkarım yapma ve metindeki düşünceyi geliştirme yollarını belirleme kazanımlarına hâkim olmaları istenmiştir. Birkaç kazanımı bir arada yoklayan sorular; kurgulama yoluyla ilişkilendirme, farklı açılardan bakabilme gibi üst düzey düşünme becerilerini yoklamaya yöneliktir.

Üçüncü soru, çıkarım ve analiz-sentez yapma basamaklarını yoklamaktadır. Daha önceki aylarda iki paragrafa ait ortak çıkarımlar yapmamız beklenirken bu ay, üç paragrafa ait ortak çıkarımlar yapmamız istenmiştir.

Dördüncü soruda, metnin bağlamıyla örnekler arasında ilişki kurulması istenmiştir.

Beşinci soruda, sorudan hareketle metnin konusunu belirlenmesi istenmiştir.

Altıncı soruda, verilen metin ile örneklerin ilişkilendirilmesi istenmiştir. Disiplinler arası düşünme becerisini ön plana çıkaran bir sorudur. Güncel bir konu olan ve Türkçe dersi öğretim programında da yer alan medya okuryazarlığıyla ilgili bir metin üzerinden kurgulanmıştır.

Yedi ve sekizinci sorular, akıl yürütme becerisini ölçen ve öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği bir sözel mantık sorusudur. Zincir soru şeklinde oluşturulmuştur.

Dokuz ve onuncu sorular, yazdıklarını düzenler kazanımıyla ilgilidir. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili kazanımlar, seçenekte verilen kuralları metinle ilişkilendirerek yoklanmak istenmiştir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HANGİ ÜNİTEDEN ÇIKTI?

MEB’in aralık ayı örnek soruları incelendiğinde soruların çoğunluğunun “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!“ ünitesinden “İstiklal ve İstikbalin Marşı: İstiklal Marşı” ,  “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” , “Maarif Kongresi” ve “Mudanya Ateşkes Antlaşması”  konu başlıklarından geldiği görülmektedir. Bu içeriklerle soruların çoğunluğu paragraftaki bilgilerden, Milli Mücadele yıllarına ait alıntılardan, öncüllerden hareketle doğru bilgiye ulaşma özelliği taşıyan orta güçlükte, çeldiricileri güçlü olmayan sorulardan oluşmaktadır. Metinle Mustafa Kemal’in sözünü ilişkilendirme sorusu paragraftaki bilgilerden hareketle doğru bilgiye ulaşma soruları açısından iyi analiz edilmesi gereken sorulardandır.   “Denge Politikası”, “Merkezi Otorite”, “Güçler Birliği” gibi kavramlara, “müstakil”, “sefalet”, “iktisadî”, “kabiliyet”, “irfan” gibi sözcüklere hâkim olmak, metni dikkatli okumak geçmiş yıllardaki örnek sorularda olduğu gibi önemini korumaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: HANGİ SORULAR AĞIRLIKLI?

Aralık ayı örnek sorularının, MEB Talim Terbiye Kurulu’nca yayımlanan aralık ayı sonuna kadar işlenmesi gereken “Zekât ve Sadaka” ünitesinin, konu, kazanım ve açıklamalarına paralel olarak hazırlanmıştır. 5. soru kader-kaza inancı ünitesiyle ilişkilendirilebilse de metin 4. Ünite olan “Hz. Muhammed’in Örnekliği” içeriğine uygun olduğu görülmektedir. Soruların, genel olarak yorumlama becerisine yönelik olduğu görülmektedir. Şema üzerinde sonuç çıkarma ve şiir, hikâye türü kurgusal metinlerle kazanımlarına ulaşmanın amaçlandığı sorulara bu sınavda da ağırlık verildiği görülmektedir.

İNGİLİZCE: GÜNLÜK KONUŞMA ÖRNEKLERİ

Yayımlanan Aralık ayı İngilizce örnek soruları 8. sınıf İngilizce MEB öğretim programı kazanımlarına paraleldir. Sorular, 1, 2 ve 3. ünite kazanımları kapsamındadır. Ağırlıklı olarak 2 ve 3.üniteye yer verilmiştir.  Soruların dili; açık, net ve anlaşılırdır. Genel olarak zorluk seviyesi orta olduğu düşünülmektedir ancak analiz yapmayı, verilen bilgileri transfer etmeyi gerektiren beceri temelli sorular olduğu için dikkat gerektirmektedir. 3 olumlu, 2 olumsuz soru kökü içermektedir. Örnek sorularda uzun okuma parçalarından daha çok günlük hayatta karşılaşılabilecek konuşma-diyalog, tablo, broşür örneği gibi çeşitli metin türlerine yer verilmiştir.

1.örnek soru diyalog tamamlama sorusu olup 1.ünitenin en sık kullanılan kalıplarını içermekte ve sadece uygun cümleyle diyalog tamamlama değil, aynı zamanda sorudaki kişinin ilgi alanlarının da göz önünde bulundurulup buna göre dikkat edilmesi gerekmektedir. 2.soru grafiği doğru yorumlayıp diyaloğun o doğrultuda doldurulması beklenen orta zorlukta bir sorudur. 3.sorunun ise diğer broşür sorularından farkı, kişilerin ilgi alanlarının da göz önünde bulundurularak çözülmesi ve daha fazla dikkat isteyen olumsuz soru köküne sahip olmasıdır.

Bunun yanı sıra sorular; görsellerde ve öncül bilgilerde verilen bilgiyi kullanabilme, transfer edebilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

MATEMATİK: AYIRT EDİCİ SORULAR

Aralık ayı sorularının konu tekrar çalışması yapan ve sistemli çalışan öğrencileri ayırt etmek için oldukça belirleyici nitelikte hazırlandığı görülmektedir. Sorular düşündürücü nitelikte olduğu için öğrenciler hangi işlemleri yapacağına ve hangi yöntemi izleyeceğine karar verdikten sonra yine müfredata uygun olan soruları çözebilirler. Ancak aritmetik işlemleri hızlı yapamayan öğrenci, zaman yönetiminde zorlanabilir çünkü soru türleri geçen ay yayımlanan sorulara göre daha fazla işlem gerektirmektedir.

FEN BİLİMLERİ: DENEY SORULARINA DİKKAT

Aralık ayı örnek sorularına baktığımızda basınç kazanımlarının harmanlanarak deney düzenekleri ile sorulduğunu görüyoruz. Sorular klasik olmasına rağmen soru kalıplarında kullanılan farklı dil ve görseller sayesinde öğrencilere farklı bakış açısı ve analiz becerisi kazandırmanın hedeflendiği söylenebilir. Örnek sorularda deney düzeneği oluşturmanın yanı sıra yapılan deneyden sonuç çıkarabilme noktasına da yoğunlaşılmıştır. Deney düzeneklerinde grafik yorumunun da sorulduğu bir örneğe rastlanmaktadır. Sorularda günlük hayatla ilişkilendirme yapıldığı görülmektedir. Öğrencinin bilgisini kullanarak günlük hayatta problem çözme becerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Analiz becerisi gerektiren sorular da örnekler arasında yer almaktadır. Ayrıca öğrencinin basınçla ilgili kavramları özümseyebildiğini test edebilecek ayrıntı gerektiren sorular bulunmaktadır.

UĞUR OKULLARI AKADEMİK KURUL ÜYELERİ

TÜRKÇE: ŞİFRELEME VE NOKTALAMA İŞARETLERİ SORULARINA DİKKAT

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke: Her ay MEB tarafından 8. sınıf LGS öğrencileri için yayımlanan örnek soruların aralık ayı kapsamında toplam 10 soru verilmiştir. Bu soruların konu dağılımı şu şekildedir:      

1. Soru: İnografik okuma.  2. Soru: Söz Sanatları.  3. Soru: Paragrafta yardımcı düşünce.            4. Soru: Sözcükte anlam.  5. Soru: Paragraf oluşturma.  6. Soru: Sözel mantık (sözcük şifreleme). 7. Soru: Paragraf tamamlama. 8. Soru: Paragrafta yardımcı üşünce.  9. Soru: Yazım kuralları. 10 Soru: Noktalama işaretleri.

Bu konu dağılımı göz önüne alındığında MEB müfredatı dışında herhangi bir konu bulunmamaktadır. Soruların zorluk seviyesi ortalama olarak bir önceki ay örnek soruları ile aynıdır. Dil bilgisi konuları örnek soruların oransal olarak yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Örnek sorular üç yıldır uygulanan LGS’lere göre bir kademe daha az zorlayıcı olmakla birlikte soru kökleri genel anlayışa bire bir uymaktadır. Şaşırtıcı ya da çok farklı denilebilecek bir soru kalıbı bulunmamaktadır. Özellikle şifreleme ve noktalama işaretleri sorularının son iki ay örneklerinde yer alması LGS’ de bu konulardan soru gelme olasılığını arttırmaktadır.

Sonuç olarak örnek sorular; yine çok dikkat gerektiren, çok uzun olmayan metinlerle kurgulanmış, hem analiz hem de sentez yeteneklerini yoklayan sorular şeklinde değerlendirilebilir. Metinlerin içerikleri düşünce ve bildirme yazısı ağırlıklı olarak sorulmuştur. Yapay zeka, medya metinleri gibi güncel konulardan bahsedilmiştir.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: UZUN PARAGRAFLAR VAR

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Sertkahya: Sosyal Bilgiler soruların incelendiğimizde paragrafların uzun olduğunu görüyoruz. Daha çok çıkarım yapmaya yönelik sorular bulunmakta. Sorularda ulusal bağımsızlık, milli egemenlik, güçler birliği kavramlarına vurgu yapılmış durumda. Genel olarak bakıldığında MEB müfredatı ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Soruların konu dağılımına bakıldığında ise sadece bir sorunun Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden geldiğini görüyoruz. Diğer sorular Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesi kapsamındadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUMA, ANLAMA VE YORUMLAMA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir: Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularına baktığımızda klasik anlayışa sahip soruların terk edildiğini ve görsel anlatıma dayalı sorulara ağırlık verildiğini görüyoruz. Kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuş ve öğrencinin bilgi seviyesi okuma, anlama ve yorumlama becerileri üzerinden ölçülmek istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin diğer derslerden alışkın oldukları grafik okuma sorularına artık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde de yer verilmeye başlanmıştır.

İNGİLİZCE: GRAFİK SORULARINA DİKKAT

İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem: Aralık ayı İngilizce sorularına baktığımızda 5 soru içerisinde ilk 4 ünite konularından soru örnekler verildiğini görüyoruz. Hazırlanan sorulardan soru 2 ve 4  yeni nesil sorularda çokça kullanılan grafik sorularından oluşmaktadır, diyalog tamamlama ve invitation card soruları da yer almaktadır. Durum sorusuna hiç yer verilmemiştir. Tablo ya da verilen bilgi üzerinden diyalog tamamlama soruları ağırlıktadır.

Broşür ve ayrıca verilen bilgiye dayalı okuduğunu anlama sorusu sorulara yer verilmiş olup, seçeneklerde görsellere yer verilmemiştir. Verilen örneklerde genel olarak olumlu soru köküne yer verilmiş yalnızca iki soru olumsuz soru köküne sahiptir.  İngilizce soruları genel itibari ile kolay hazırlanmıştır. Çok fazla çeldiriciye yer verilmemiştir, iyi bir grafik analizi ya da görsel analizi ile çok rahatlıkla çözülebilecek sorulardır. Herhangi bir şekilde kafa karıştırıcı ya da düşündürücü unsurlara soru ve şıklarda yer verilmemiştir.

FEN BİLİMLERİ: GÖRSELLERDEN OLUŞUYOR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat: 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 8. sınıftaki öğrencilerimiz için MEB tarafından Aralık ayı örnek soruları yayınlanmıştır. Bu sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular 3. Ünite olan basınç ünitesinden oluşturulmuştur. 1 ve 2. üniteden soru sorulmamış olup geçen seneden farklıdır. Soruların tamamı görsellerden oluşmuştur. Soruların aşamalı deney düzeneklerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu deney düzeneklerinde değişkenlerin (bağımlı, bağımsız ve kontrol) sorgulandığını söyleyebiliriz. Sorulardaki detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Sorularda sınıf içi etkinlikler ve günlük yaşamdan örneklere yer verilerek zenginleştirilmiştir.

Sorular bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine kurgulanmıştır. Aralık ayı soruları öğrencileri zorlayabilecek niteliktedir.

MATEMATİK:  GÖRSELLERLE DESTEKLENİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy:  Sorular iyi okuma, anlama ve yorumlamaya dayalı zor seviyede hazırlanmıştır. Bu durumda matematik okur yazarlığının önem kazandığı görülmektedir. Öğrencilerin bu sorularda analiz, sentez ve mantık yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. Üst düzey düşünme becerileri gerektiren ve bilgiyi yoklayan sorulardan oluşmaktadır. Problem sorularında ise  uzun hikayelere yer verilmemiş ve bu sorular görsellerle desteklenmiştir. Konulara hakim, yönergeleri dikkatle okuyan, bilgiyi doğru kullanan beceri temelli soru çözümlerine yer veren öğrencilerin daha rahat çözebileceği sorulardan oluşmaktadır.

IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ SORULARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: SÖZEL MANTIK SORULARINA DİKKAT

Türkçe öğretmeni Özlem Öztürk Tülü: MEB tarafından yayımlanan “Aralık Ayı Türkçe Örnek Soruları”nın müfredata paralel hazırlandığı ve yeni nesil soru tarzının ön planda olduğu görülmektedir. Aralık ayı sorularında, ekim ve kasım örnek sorularında olduğu gibi okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapabilme kazanımlarının yanında metinler arası karşılaştırma yapma, verileri yorumlayarak sorudaki örnek durumla ilişkilendirme ve mantık-işlem basamaklarına göre sıralama yapma kazanımlarına yönelik sorular ağırlıklı olarak yer almaktadır.

NASIL ÇÖZMEK GEREKİYOR?

Paragraf soruları öğrencinin genel kültürünü besleyen, orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden seçilmiştir. Soruların çözümünde metnin anlam bütünlüğünü yakalayabilmek, okuduklarını anlamlandırabilmek ve seçeneklerde yapılan çıkarımları metnin içerisinde tespit edebilmek önem taşımaktadır. Metinde vurgulanan ifadenin, cümle içinde deyim anlamı olarak karşılığını bulabilmek; metni düşünceyi geliştirme yolları ve cümlenin anlam özellikleri gibi farklı kazanımlar doğrultusunda inceleyebilmek, birden fazla metni okumak, çıkarım yapmak ve ortak özelliklerini belirleyebilmek gerekmektedir. Bu tarz soruları çözerken seçenekte verilen her bilginin doğruluğunun ve yanlışlığının sağlaması yapılmalıdır. 

Okuduğunu anlayarak mantık- işlem basamaklarına göre sıralama yapmayı gerektiren iki sözel mantık sorusu sorulmuştur. Önceki iki ayın örnek sorularında olduğu gibi soru çözümünü kolaylaştıran tablo-grafik verilerek öğrencinin sıralamayı yapması istenmektedir.

Yazım kuralları ve noktalama işaretleri soruları öğrencinin ezberci yaklaşımdan uzaklaştırılıp verilen bilgileri transfer edebilmesi üzerine kurulmuştur.  Her iki soruda yazım ve noktalama kuralları verilmiş, öğrenciden örnek kullanım üzerinde bu kuralları belirleyebilmesi istenmiştir.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Melek Duman Güngör: Aralık ayı örnek soruları incelendiğinde dört sorunun Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden, bir sorunun da Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden geldiği görülmektedir. Sorular; orta güçlükte, açık ve anlaşılırdır.

Sorular; öğrencinin özellikle kavram bilgisini sorgulayarak çıkarım yapabilme, okuduğunu anlama, metinden hareketle paragrafı yorumlama becerisini ölçmektedir. Sorularda geçen  "milli egemenlik, denge politikası, merkezi otorite, yürütme gücü, güçler birliği, irfan ordusu, iktisadi zafer, bağımsızlık" gibi kavramlarının bilinmesi sorunun çözümü için önem taşımaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YENİ NESİL SORULAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tarık Dikci: 2021 Aralık ayı örnek soruları MEB kazanımlarına uygun biçimde hazırlanmıştır. Sorular 1 ve 2.ünite kazanımlarını kapsamaktadır. Örnek soruların büyük bölümü yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Metinler, genellikle günlük hayatla ilişkilendirilmiş ayet ve parçalardan seçilmiştir; her öğrencinin okuyup anlayabileceği orta uzunluktadır. Seçeneklerin çeldiricisi güçlüdür ancak anlamları açıktır. Kavram ve konu bilgisi soruların çözümünde önemini korumaktadır. Sorular; okuduğunu anlama, görsel yorumlama ve konuyu ayet ile ilişkilendirme kazanımlarına yöneliktir. Özellikle Hz. Muhammed’in yaşadığı olayı anlatan soru, yorum becerisi açısından dikkat çekmektedir. Zekât ve Sadaka ünitesiyle ilgili sorulan soru dikkat ve görsel yorumlama becerisi gerektirmektedir.

Öğrencilerin okuma,  yorum yapabilme, bilgiyi transfer edebilme, çıkarım yapma, kavram bilgisi becerilerine sahip olması soru çözümünde etkili olmaktadır.

İNGİLİZCE: GÖRSELLERLE DESTEKLENİYOR

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Esra Kartal: Aralık ayı İngilizce örnek soruları incelendiğinde okuduğunu anlama, görseller aracılığıyla verilen bilgileri yorumlama, transfer edebilme ve analiz-sentez yapabilme becerilerinin ölçüldüğü görülmüştür. Soruların tamamında öğrencilerin dikkat becerisi önemli rol oynamaktadır. Özellikle görsel içerikli sorularda verilen bilgilerin dikkatli okunup anlaşılması ve öğrencilerin bilgileri doğru analiz etmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin kelime bilgisinin ölçülmesinin önemi her zaman olduğu gibi öncelikli tutulurken öğrencilerden okuma becerilerinde detayları fark edebilmeleri de beklenmektedir. Verilen bilgilere uygun cevap verebilme becerisi metnin bağlamı içerisinde değerlendirilmiştir. Soru köklerinde istenilen bilgiler açık ve net bir şekilde ifade edilmiş ve sorular öğrencilerin dil becerilerini ve dikkat becerilerini de ölçücü nitelikte hazırlanmıştır.  Öğrencilerin özellikle kelime çalışmalarını yaparken eş anlamlı kelime haritaları oluşturmaları ve kavram haritaları içerisinde verilen çalışmaları tamamlamaları önerilmektedir.

MATEMATİK: BECERİ ÖLÇEN SORULAR

Matematik Bölüm Başkanı Zehra Celep: Aralık ayı örnek sorularında “Çarpanlar ve Katlar”, “Üslü İfadeler”, “Kareköklü İfadeler” ve “Veri Analizi” konularını içeren kazanımlara uygun sorulara yer verilmiştir. Sorular müfredata uygundur.

Örnek sorular; kazanım ölçmenin yanında okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz ederek işleme dökme becerisini de ölçen niteliktedir. Soruların tamamı şekillerle desteklenmiştir. Özellikle 1 ve 3. sorular şekil üzerinden de yorum yapılması gereken sorulardır. Gündelik hayatla ilişkilendirilmiş problemlerin de ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir Öğrencinin bu problemlerde okuduğunu anlaması önemli yer tutmaktadır.  Ayrıca çeldiriciliği yüksek sorulara da yer verilmiştir. 2 ve 3. sorularda bunun örneği görülmektedir.

VERİ ANALİZİ SORUSU

Örnek soruların zorluğuna bakıldığında özellikle 6 ve 10. sorular üst düzey mantık muhakeme yapmayı gerektiren, ayırt ediciliği yüksek sorulardır. Üst düzey beceri soruları genel olarak “Veri Analizi” konusundan gelmiştir. Yine bu ayki örnek sorularda da birden fazla kazanımın ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Özellikle 7. soruda öğrencinin hem “Çarpanlar ve Katlar” hem de “Üslü İfadeler” konusuna hakim olması gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında önceki aylara paralel zorluk düzeyinde sorular sorulmuştur.

FEN BİLİMLERİ: GRAFİK BECERİSİ DE ÖNEMLİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Işın Hintoğlu: Aralık ayı örnek sorularının tamamı “Basınç” ünitesinden oluşmaktadır ve MEB kazanımlarına uygundur. Sorularda öğrencilerin fen bilimleri kazanımlarını günlük yaşamdan örneklerle ilişkilendirme becerisi ölçülmüştür. Geçen ay olduğu gibi bu ay da soruların metinleri kısadır ve görsel içeren sorular yer almaktadır.

Öğrencilerin doğru yanıtlara ulaşabilmesi için verilen görselleri dikkatli bir şekilde inceleyip, öğrendikleri kazanımlarla birleştirerek yorumlaması gerekmektedir. Soruların büyük bir kısmı deney düzenekleri üzerinden hazırlanmıştır. Bu deney düzenekleri, öğrencilerin çok kolaylıkla evde yapabileceği basınç düzenekleri üzerinden tasarlanmıştır. İki adet soruda grafik yorumlama becerisi ölçülmüştür.

07-12-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş