Arama sonuçları

Öğretmen ataması: Yönetmelik çıktı, dava açıldı

Öğretmen ataması: Yönetmelik çıktı, dava açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen atamaları için “Yüzde 50 sınav, yüzde 50 mülakat” ile atama yapılacağına ilişkin yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından eğitimciler de yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)  sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre atamalar KPSS puanının yüzde 50'si ile mülakat puanının yüzde 50'si ile yapılacak. İlk olarak da 20 bin öğretmen ataması bu değişikliğe göre gerçekleştirilecek. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından eğitim sendikaları yaptığı açıklamada söz konusu düzenlemeye ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle dava açacaklarını dile getirmişti.

İLK DAVA AÇILDI

Türk Eğitim Sen ise harekete geçerek davayı açtı. Sendika yaptığı açıklamada söz konusu yönetmeliğe “Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir” hükmünün eklendiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

HER TÜRLÜ SUİSTİMALE AÇIK

“Bilindiği üzere, sözlü sınav sistemi, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkânsız bir sınav şeklidir. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak sözlü sınava karşı olduğumuzu her platformda dile getirmekteyiz. Ayrıca 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümlerinin iptali talebiyle daha önce de Danıştay nezdinde sendikamızca dava açılmıştır. Söz konusu maddenin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali ile dava konusu düzenlemenin dayanağını oluşturan 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle Danıştay 2. Dairesinin 2024/1725 E. Sayılı dosyası ile dava açtık.”

Eğitim Sen de yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıllarda sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavında sorulan sorular üzerinden ortaya atılan iddialar, mülakat uygulamasının iktidar tarafından siyasi kadrolaşma amacıyla nasıl kullanıldığını gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Mülakat sonuçları açıklandığında, yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen çok sayıda öğretmenin düşük puan verilerek elendiği görülmüştür. Son olarak 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesine “(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.” fıkrası, aynı yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenerek değişikliğe gidildi.  Sözleşmeli öğretmen istihdamında, AKP iktidarı döneminde “torpil” kelimesi ile eş anlamlı hale gelen ve yüksek yargı tarafından “objektif olmama”, “taraflılık” gibi gerekçelerle defalarca iptal edilen “sözlü sınav” uygulamasında ısrarın inatla sürdürülmek istendiği anlaşılmaktadır.

SINAVDA YÜKSEK NOT ALAN ELENİYOR

MEB’in, kayırmacılık, torpil, liyakatsizlik ile özdeşleşen, kaldırılmasını her fırsatta dile getirdiğimiz sözlü sınav/mülakat sistemine ilişkin yeni ve kapsamlı bir değişiklik içinde olduğu anlaşılmaktadır. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in savunduğu yeni mülakat sisteminde her adaya kod verileceği, bu sayede mülakatı yapılacak adayın kimlik bilgilerinin sınavı yapan heyet tarafından bilinmeyeceği, sözlü sınav süresinde değişikliğe gidilerek 45 dakika olarak belirleneceği ve kamera kaydı altına alınacağını belirtilmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarına sınavdan önce sorumlu oldukları ders ve konular hakkında bir mesaj gönderileceği ve sözlü sınavda bu konular dışında sorular sorulmayacağı, ayrıca önceki dönemlerde büyük tartışmalara sebep olan genel kültür sorularının yeni sistemde yer almayacağı vurgulanmaktadır. Sınav değerlendirme komisyonunun adayın sınav sonucunu sınav bitmeden puanlayacağı ve böylece sınav sonucunun daha sonra değiştirilemeyeceği ve bu sistemin yapılacak 20 bin öğretmen ataması için geçerli olacağını anlaşılmaktadır.

Eğitim sistemine yönelik olarak yapılmak istenen değişiklikler başta olmak üzere, yapılan her atama ve sınavın şaibeli olduğu yönünde kamuoyunda geniş bir yargı bulunmaktadır. Bugüne kadar mülakatlarda yüksek puan almasına rağmen düşük sözlü not verilerek elenenlerin durumu bu düşünceyi pekiştirmektedir.

Öğretmen atamalarında liyakatsizliğin yapısal bir sorun haline geldiği eğitim sisteminde yapılması planlanan yeni mülakat düzenlemesinin atamalardaki adaletsizliği azaltma yönünde bir adım olarak atıldığı ifade edilse de, MEB’in bu konudaki sicilinin bozuk olması liyakatli ve adaletli bir ölçme ve değerlendirme yapılmasını güçleştirmektedir.”

Sendika mülakatın tamamen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

MÜLAKATI KABUL ETMİYORUZ

Eğitim İş Sendikası da yaptığı açıklamada mülakatı kabul etmediklerini ve düzenlemeyi yargıya taşıyacaklarını dile getirdi. Sendika açıklamasında şunları dile getirdi: Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik öngören bu düzenlemeye göre, sözleşme öğretmen atamalarında “sözlü sınav başarı puanı” adı altında bir uygulama getirilmektedir. Buna göre sözlü sınav başarı puanının; KPSS’den alınan sınav puanının %50’si ile Bakanlık tarafından yapılacak mülakattan alınacak puanın %50’sinden oluşacağı öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanının seçim öncesi mülakatı kaldıracağız vaatlerine karşın, akıllara zarar ve sırf mülakatın dayanağı olan 652 Sayılı KHK’daki düzenlemeye uydurmak için mantık ve Türkçe anlam bilgisinin dahi sınırlarının zorlandığı bir düzenleme karşımıza çıkmıştır. Bu düzenlemeye göre KPSS puanının sözlü sınav içinde yer aldığı bir garabet yaratılmıştır.

Bu da kamuoyuna, atamalarda mülakat kalkmasa da eskiye nazaran daha objektif bir kriter getirildiği izlenimi yaratılarak sunulmaktadır. Getirilen bu düzenlemenin hiçbir olumlu ve iyimser tarafı bulunmamakta olup tamamıyla bir aldatmacadır. Kimse bu kandırmacaya da alet olmamalı, olumlu bakmamalıdır.

YARGIYA GİDİYORUZ

 Fiilen nasıl gerçekleştiğini herkesin bildiği mülakatların %50’sinin dikkate alınması hiçbir şeyi değiştirmeyecek, bu oranda bile yapacağı değerlendirmelerle zaten Bakanlık yönetmelikte yer alan yer alan sözlü sınav için 60 puan barajını kaldırmadığı sürece yine atamalardaki liyakata dayanmayan anlayışını aynen sürdürebilecektir.  Eğitim-İş atamalarda sözlü sınav öngören tüm düzenlemelere karşı davalar açmış ancak ne yazık ki bu davalar Danıştay nezdinde reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından da son verilen karar nazarında sözlü sınav uygulamasına geçit verilmiştir.

Son gelinen durum ve getirilen garabet uygulama bir kez daha ne denli haklı olduğumuzu ortaya koymuş, sözlü sınav inadı uğruna yaratılan mantık dışı yöntemler her gün farklı bir boyutuyla karşımıza çıkmıştır. Sorunun çözümü bellidir ve tek çözüm de atamalarda mülakatların tamamıyla kaldırılmasıdır. Eğitim-İş olarak yine ve tekraren bu garabet mülakat uygulamasının tümüyle kaldırılması için yargı yoluna başvuracağımızı ilan ediyoruz.”

14-05-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş