Arama sonuçları

Özel öğretim kurumları yönetmeliği nasıl değişti?

 Özel öğretim kurumları yönetmeliği nasıl değişti?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği nasıl değişti? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişliği. Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde neler değişti?

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ NASIL DEĞİŞTİ?

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

ÖZEL OKULLAR DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “okullarından Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara ve Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre grubu belirlenen” ibaresi ile (n) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (i) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinde yer alan “motorlu taşıt sürücüleri kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “iş makineleri sürücü eğitim kursları,” ibaresi ve “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mesleki eğitim merkezleri” ibaresi eklenmiş, (p) bendinde yer alan “öğrenim seviyelerine,” ibaresi “ortaöğretim seviyesinde” olarak ve (ü) bendinde yer alan “e-Yaygın” ibaresi “e-Özel” olarak değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “hizmet içi eğitim merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belediyelerle yapılan eğitim işbirliği protokolü kapsamında açılan kurslar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve görevlendirileceği alanda öğrenim gördüğünü belgelendiren veya görevlendirileceği alanda Bakanlıkça düzenlenmiş sertifikaya sahip olanlar ile yabancı dil alanında 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda en az C düzeyinde ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre en az C düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendiren öğreticileri,”

“l) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Kanunun 13 üncü maddesinde öncelik verilen çocuklar için okulun öğretim süresi kadar, diğer öğrenci/kursiyerler için bir öğretim yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri,”

“aa) Mesleki eğitim merkezi: Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı fıkranın (k) bendinin son cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “üç adet” ibaresi, (e) bendinde yer alan “üç nüsha” ibaresi ile (o) ve (ö) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün” ibaresi “kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri” olarak, (j) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “alınmış Cumhurbaşkanı” olarak, (n) bendinde yer alan “diğer ülke veya ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan” ibaresi “denkliğinin kabul edildiğine dair Dışişleri Bakanlığından tasdikli, izin veren ülkenin eğitiminden sorumlu birimi tarafından düzenlenen” olarak, (r) bendinde yer alan “Kanunun 12 nci maddesi kapsamında eğitim öğretim desteği almak isteyen, organize sanayi bölgesi” ibaresi “Organize sanayi bölgesi içinde veya” olarak değiştirilmiş; (d) bendinde yer alan “yerleşim planı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları” ibaresi, (h) bendinde yer alan “kurucuya ait ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi, “binası kiralık ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi, “onaylı örneği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “binanın yapı kullanım izin belgesi,” ibaresi, (k) bendinde yer alan “düzenlenen teknik rapor” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ekleri” ibaresi, (p) bendinde yer alan “492 sayılı” ibaresinden önce gelmek üzere “2/7/1964 tarihli ve” ibaresi ve ikinci fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

HANGİ OKULLARDAN SAĞLAM BELGESİ İSTENMİYOR?

“b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”

“Ancak; 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.”

KURUM AÇMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE NASIL OKUL AÇILACAK?

“(3) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, açılacak kurum türü ve seviyesine göre ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, tüm belgelerin eksiksiz olarak alındığının ve müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.

(4) Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere valilikçe Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası verilir. Verilen idari para cezası, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir. Ayrıca bu yerler valilikçe kapatılır. İdari para cezası verilen bu kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, verilen bu para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvurusu işleme alınır.”

“u) Organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılacak ise ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı.

ü) Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi.

v) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisinin vesikalık fotoğrafı.

y) Vergi levhasının fotokopisi.”

 

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİNDE AÇILACAK KURUMLAR

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yapılan müracaatın; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, sosyal etkinlik merkezlerinde ise 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce beş iş günü içinde, maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacılardan en az iki kişi görevlendirilir. Ayrıca, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının açılışında 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışında 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen müracaat şartları da aranır. Görevlendirilen maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı inceleme raporunu görevlendirme yazısının/onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde düzenler ve teslim eder.

AĞUSTOS AYININ İKİNCİ HAFTASINDAN ÖNCE

(2) Birinci fıkra kapsamında düzenlenen inceleme raporunda kurum açılışının uygun görülmesi ve yetkili makamlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun belge ile tespit edilmesi durumunda okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerine ait belgeler, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş günü içinde, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarına ait belgeler ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere en geç Ağustos ayının ikinci haftasından önce valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara ise valilikçe uygun görülmesi halinde on beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.

(3) Bakanlıkça uygun görülen okullara kurum açma izni (EK-3) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3/A) ve sosyal etkinlik merkezlerine kurum açma izni (EK-3/B) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3/C) on beş iş günü içinde düzenlenir.”

“(5) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerinde değişiklik olması durumunda (EK-2), (EK-2/A), (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) belgeleri, veren makam tarafından yeniden düzenlenir. Ayrıca ruhsatı harca tabi kurumlardan ruhsat değişikliği nedeniyle harcın yatırıldığına dair belge istenir.”

“(11) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolünün imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.”

“(12) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

YABANCI İSİM KULLANILABİLİR Mİ?

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “kurum adını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısaltmasını” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Kurumlara, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmaları ile birlikte kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır. Sosyal etkinlik merkezlerinin isminde ilgili belediyenin adına yer verilir.”

“(3) Kurumların ad ve unvanlarının, başka kurumlar tarafından kullanılmasında, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlenen fiile” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aynı fiilin tekrarına” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “veya” ibaresi “ve/veya” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

RUHSATI İPTAL EDİLENLER 5 YIL OKUL AÇAMAYACAK

“(3) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde belirtilen fiillerin inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurum müdürü hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hizmet içi eğitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki eğitim merkezleri,” ibaresi eklenmiş, beşinci ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

ENGELLİLER İÇİN NASIL DÜZENLEME OLACAK?

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “belirlediği standartlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “okul ve diğer kurumların” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Kurum açılacak binaların, Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen şartlar ile kurum türüne göre aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

BAHÇE ALANI NE KADAR OLACAK?

a) Okul öncesi eğitim kurumları; okul binasının bulunduğu alan dışında her bir öğrenci için en az 1,5 m2 bahçesi bulunan, tamamı okula ait binada veya binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde ya da birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde yahut binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt ve art arda katlarında açılır.

b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulları, kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçesi bulunan müstakil bina/binalarda açılır.

c) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; bahçesi kurum binasının alanı dışında olan, kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır.

ç) Özel öğretim kursları; bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.

d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere her bina için bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek-2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.

e) Diğer kurumlar ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.”

DÖNÜŞÜM PROGRAMINA ALINAN OKULLAR

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda açılan okullar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “okul öncesi” ibaresi “Okul öncesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Aynı kurucu tarafından kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina/binalarda, belirli bölümlerin ortak kullanılması suretiyle farklı seviyelerde okullar açılmak istenmesi durumunda; okul öncesi eğitim kurumları için her bir öğrenciye 1,5 m2 alan düşecek şekilde, diğer okullarda ise her bir öğrenci için en az 2 m2 alan düşmesi ve her bir okul için ayrı ayrı en az 500 m2 bahçe bulunması şartıyla;

  1. İnşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan ve bu bina/binalarda okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim okullarından birkaçının ya da hepsinin bir arada açılmak istenmesi durumunda; ortaöğretim okulu/okulları için diğer seviyedeki okullardan ayrı bahçe, bina girişi, katlara erişim ile her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir. Okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokullardan birkaçının ya da hepsinin bir arada açılmak istenmesi durumunda ise bahçe, bina girişi, katlara erişim alanları ortak kullanılabilir. Ancak her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir.

TUVALET VE LAVABOLAR NASIL OLACAK?

b) Diğer binalarda;

1) Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokul öğrenci tuvalet ve lavabolarının, kendi dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda her okul için ayrı ayrı düzenlenmesi,

2) Ortaokul ve ortaöğretim okullarının aynı binada bulunması durumunda her okulun öğrenci tuvalet ve lavabolarının, dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda ve her okul için ayrı ayrı düzenlenmesi,

3) Birden fazla ortaöğretim okulu aynı binada açılacak ise her okulun öğrenci tuvalet ve lavabolarının, kendi dersliklerinin bulunduğu katta/ardışık katlarda ve her okul için ayrı ayrı düzenlenmesi, gerekir.”

 

MİLLETLERARASI OKULLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME

“(4) Milletlerarası okullarla diğer okullar aynı binada bulunamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından” ibaresi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “şube müdürü veya uygun görülen başka personel” ibaresi “il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak değiştirilmiştir.

“d) Okullara ilave edilecek anasınıfı için en az bir, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin her programı için en az dört derslik ve uygulama dersliklerine ilişkin yerleşim planı,”

“(3) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, okullar ve sosyal etkinlik merkezleri dışındaki kurumlara on beş iş günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak kurum açma izni (EK-2) yeniden düzenlenir. Okullar ve sosyal etkinlik merkezleri için hazırlanan dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça on beş iş günü içinde okullara kurum açma izni (EK-3), sosyal etkinlik merkezlerine ise kurum açma izni (EK-3/B) düzenlenir.”

KURUCU TEMSİLCİSİNE DEVİR

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sayılan belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kurucu temsilcisine devir yetkisi veren son bir ay içerisinde alınmış yetkili kurul kararı” ibaresi, (ç) bendinde yer alan “ait ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi ve aynı bentte yer alan “kiralık ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi, (e) bendinde yer alan “devir alacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “yabancı uyruklu gerçek” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkranın başına aşağıdaki cümleler eklenmiş, birinci fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Devir senedinin noterlikçe düzenlendiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde devir için devralan tarafından millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Bu süre bitiminden sonra yapılan devir başvurusu işleme alınmaz.”

“c) Kurumu devralacak kişilerin kurumun vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, tüm borç ve alacaklarını ve devir almadan önce kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucunda verilen idari para cezalarını ve kapatma cezasını da kabul edeceğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,”

 

DEVİR İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

“(3) Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edildikten sonra devir işlemi gerçekleştirilir.

İdarî soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Kurumun devir işleminden sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

“Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşme, bölünme veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmez. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair ticaret sicil gazetesi ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat edilir.”

 

BAŞKA BİR KURUMA DÖNÜŞMEK İSTERSE

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu okullar dışında bir başka kuruma dönüştürmek istemesi veya okulun tür ve seviyesini değiştirmek istemesi hâlinde 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgeler hariç diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan standartlarda belirtilen şartları yerine getirerek valiliğe müracaat eder. Kurumun okula dönüştürülmek istenmesi hâlinde aynı fıkranın (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler de istenir. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve 20 nci maddede üç aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi hâlinde on beş iş günü içinde eski kurum kapatılır ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) ve (EK-2/A) valilikçe, (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) Bakanlıkça düzenlenerek dönüşüm sağlanır.”

“(3) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğu tespit edildikten sonra; dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır. İdarî soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde, dönüşümü yapılan kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

NAKLEDİLMEK İSTENİRSE

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, kurumun türüne göre 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l), (m), (p), (u) ve (ü) bentlerinde belirtilen belgeler ve mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucunun yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; 6 ncı maddeye göre düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda, 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina, araç ve gereçle ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından (EK-2), (EK-2/A), (EK-3), (EK-3/A), (EK-3/B) veya (EK-3/C) düzenlenerek on beş iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, evrakın kayıt tarihinden itibaren hesaplanır. Kuruma, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.

 

DOĞAL AFETLERDE TERKETME OLURSA

(2) Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler hariç, diğer nakil şartları aranmaksızın kurumda uygulanan öğretim programlarına kayıtlı öğrenci veya kursiyer sayısına uygun başka bir binada kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciinin izniyle geçici olarak en çok bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun binaya nakli yapılmayan kurumlardan mazeretleri uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından bir yıl daha geçici izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartları uygun bina bularak nakil izni almayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(3) İller arasında kurumların nakli yapılamaz. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının ilçeler arasında da nakli yapılamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “(l) ve (m)” ibareleri “(l), (m) ve (p)” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel” ibaresi “maarif müfettişi/ il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “şube müdürü veya uygun görülen başka personel” ibaresi “il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “değişen bölümlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortak kullanım alanlarına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “çalışma ruhsatı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veren merci tarafından” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

İKİ AY SÜRE VERİLİYOR

 

“(1) 6 ncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile gerçek kişi olan kurucunun, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağlamadığının tespiti hâlinde, kurumunu kapatması veya devretmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içerisinde kurumun kapatılmaması veya devrin gerçekleştirilmemesi hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.”

“(3) 6 ncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü hâlinde, kurucu temsilcisinin değiştirilmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içerisinde değişiklik yapılmaması hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.”

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BAĞLANTISI

“(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organında bulunan kişilerin aynı fıkrada belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatının tespiti hâlinde 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri gereği süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci veya kursiyer bulunmaması, eğitim personeli ve diğer personelin özlük ve benzeri hakları açısından ilişiğinin kalmaması” ibaresi “öğrenci, kursiyer veya personelin MEBBİS Modülünde kaydının bulunmaması” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “kayıtlı öğrenci veya kursiyer” ibaresi “öğrenci, kursiyer veya personelin MEBBİS Modülünde kaydının” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Soruşturma sonucunda kapatılması teklif edilen kurumlar kurucu isteği ile kapatılamaz. Ancak soruşturması devam eden kurumun soruşturma konusunun kurumun kapatılmasına ve devredilmesine engel teşkil etmediğinin soruşturmayı yürütenlerce ön raporla tespiti halinde ve ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum kapatılabilir veya devredilebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “lise” ibaresi “ortaöğretim okulu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kurucuya ait bir kurumun personeli olarak çalışma izni düzenlenir. Gerekli şartları taşıması halinde genel müdür veya genel müdür yardımcılarına kurumlarda ders görevi verilebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Mesleki eğitim merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Çırak ve kursiyer sayısı 100’e kadar olan merkezlerde isteğe bağlı,100’ün üzerinde olan merkezlerde zorunlu olmak üzere en az bir müdür yardımcısı,

3) Alan öğretmenleri,

4) Uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri;

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür için kurucular veya kurucu temsilcileri,

b) (a) bendi dışındaki eğitim personeli ve diğer personel için müdür tarafından yapılır.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

(2) Bakanlıkça ön izin belgesi verilen yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(3) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin ve diğer personelin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağladığı yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna ilişkin yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilen ve diğer nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalışma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.”

“(7) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır.”

YÖK ONAYLI BELGE GEREK

 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Haziran ayı içerisinde ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent, (b) bendine aşağıdaki alt bent, (c) bendine aşağıdaki alt bent, (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” olarak değiştirilmiştir.

“5) Yabancı uyruklu yöneticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,”

“4) Yabancı uyruklu öğretmenin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,”

“3) Yabancı uyruklu uzman öğreticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge,”

“4) Yabancı uyruklu usta öğreticinin yurt dışından alınmış lisans diploması veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenir.”

“(2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenlenerek ilgili valiliklere gönderilir.”

DEVİR VE KAPATMA İŞLEMLERİ

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumun açılışı, kapanışı, devri, nakli, kontenjan değişikliği, öğretime ara verme ve öğretime başlama, program ilavesi, kademeli kapatma, kurum müdürlerinin görevlendirme ve çalışma izninin uzatılması teklifine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Gerekli şartları taşıyan kurucu veya kurucu temsilcisi kurumda eğitim personeli olarak da görevlendirilebilir.”

“(3) Kurucu temsilcisinin yetkisini devretmesine, kurucu tüzel kişiliğin yetkili karar organı tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, kurucu temsilcisi sadece personel alımlarına ilişkin yetkisini kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan üçüncü bir kişiye valiliğin izni ile devredebilir.”

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumlarında görevlendirilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki ve teknik Anadolu lisesi veya çok programlı Anadolu lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu” ibaresi, “diğer okullarda görevlendirilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisans mezunu” ibaresi, “Okullarda görevlendirilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “diğer” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”

“a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”

“(4) Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde çalışma izni iptal edilir.”

KAÇ SAAT DERSE GİRİLİR?

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “40 saati, okul öncesi eğitim kurumlarında ise dengi resmî okul öğretmenlerinin haftada girebileceği ders saati kadar ücretli olarak görev” ibaresi “en fazla 40 ders saati ücretli ders görevi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sona erenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “hariç” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Çeşitli sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz eğitim personelinden biri, valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Kurumda yukarıdaki şartları haiz eğitim personeli bulunmaması hâlinde kurumda görevli eğitim personelinden birisi valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilebilir. Vekâlet süresi dört aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler, vekâlet ettikleri personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse girebilirler.”

DERS ÇİZELGELERİ NEDİR?

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasının son cümlesi ve dokuzuncu fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “e-Yaygın” ibaresi “e-Özel” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Dengi resmî okullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarından farklı uygulama yapacak okullar yapacakları farklı uygulamalara kurum yönetmeliklerinde yer vererek Bakanlığın izninden sonra uygularlar. Milletlerarası okullar için Bakanlıkça onaylanan ilgili ülke ders programları ve haftalık ders çizelgeleri, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda aynı ülkenin yetkili kurumundan denklik belgesi almış olan yeni açılacak milletlerarası okullar tarafından da kullanılabilir.

(2) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kursları için geliştirilen ve Bakanlıkça onaylanan programlar her yıl Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre uygulamadan kaldırılmasına karar verilen öğretim programları Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır ve yayımından itibaren en geç altı ay sonra uygulamadan kaldırılır. Uygulamadan kaldırılan veya kaldırılacak program; programı hazırlayan, uygulayan veya sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilerek tekrar onaya sunulabilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

“(4) Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde öğrenci ve kursiyer başarısının tespitine ilişkin esaslar 46/A maddesi hükümleri doğrultusunda belirlenir. Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarı gösterenlere Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe 46 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 46/A maddesi eklenmiştir.

KURS BİTİRME VE SEVİYE TESPİT SINAVLARI

Sınavlar

MADDE 46/A – (1) Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkrası doğrultusunda yapılacak kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları ile programın gerektirdiği diğer sınavların uygulanışı, sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri, sınavlarda kimlerin görev alacağı ve ödenecek ücretler, sınavlarda kurulacak Bakanlık merkez sınav yürütme kurulu ve il/ilçelerde kurulacak il/ilçe sınav yürütme komisyonları, derslerin inceleme ve kontrolünde görevlendirilenler ile diğer görevlilere ödenecek ücretler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre görevlilerin harcırah giderlerine ilişkin hususlar ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri Bakanlık döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına yatırılır ve birinci fıkrada belirlenen ödemeler ile sınavın gerektirdiği mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler harcama yetkilisinin onayı ile bu hesap üzerinden yapılır. Bakanlıkça, yapılacak sınav türlerine göre ayrı hesap açılmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Sınav yapılan her ilde görev alan personele aynı günde aynı sınav için ödenebilecek toplam tutar, ilgili sınav günü o sınav için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “okul yönetimlerinin” ibaresi “kurucunun” ve “Kurum yönetimince” ibaresi “Kurucu tarafından” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

OKULLARDA SOSYAL ETKİNLİK FAALİYETLERİ

Okullarda oluşturulacak birlik, kurul ve komisyonlar ile kurumlarda sosyal etkinlik faaliyetleri

“(3) 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yürütülen öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri, sadece okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sosyal etkinlik merkezlerinde yapılabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendi ve 14 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik numarası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “adı ve soyadı, doğum tarihi ile” ve onuncu fıkrasında yer alan “hizmetiçi eğitim merkezlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, mesleki eğitim merkezlerine” ibaresi eklenmiş, onuncu fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulundan” ibaresi “Cumhurbaşkanından” olarak, on üçüncü fıkrasında yer alan “okullarda” ibaresi “ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

KAYIT ALANI DÜZENLEMESİ

“(1) Okullardan, kayıt alanı şartı dışında dengi resmî okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerini uygulayacaklar, ayrıca kurum yönetmeliği düzenlemezler. Kurum yönetmeliği düzenlemeyen ortaöğretim okullarına öğrenci kaydı ve nakli, başvuru öncelik sırasına göre yapılır.”

“(4) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Okuldaki toplam öğrenci sayısı kurum kontenjanından fazla olamaz.”

“(8) Hizmet içi eğitim merkezleri tarafından kayıt sırasında kursiyerlerin çalıştıkları iş yerlerinden; kursa katılacakların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi ve öğrenim durumunun yer aldığı liste ile listede yer alanların SGK aylık prim ve hizmet belgesi istenir.”

“(15) Mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

 
ORTAK SINAVLARI BAKANLIK YAPAR

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – (1) Merkezi ortak sınavlar Bakanlık tarafından yapılır. Bu sınavlara özel okullarda okuyan öğrenciler de girer.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 52/A maddesi eklenmiştir.

 

YATILI OKULLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Yatılılık hizmeti

MADDE 52/A – (1) Okullarda yatılılık hizmeti verilebilir. Yatılılık hizmetinin verileceği yatakhane ve pansiyonların standartları ile yatılılık hizmeti standartları Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “12 nci” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 13 üncü” ibaresi, “öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir önceki yılın ortalama” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “bir sonraki yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenebilir.” ibaresi “öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir.” olarak ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmaz.”

“(5) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır.”

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ NASIL AÇIKLANACAK?

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl Türk Lirası olarak tespit edilir. Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti ile Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tebliğde belirlenen alanlar dışındaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir.

Ancak Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liseleri destek kapsamındaki alanlarının, Bakanlıkça ödenecek ücretleri ilan edildikten sonra 15 gün içinde ücretlerini günceller. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirimler belirtilir. Yapılacak indirim oranı ilan edilen öğrenim ücretinin %50’sinden fazla olamaz. Ancak aynı kurucuya ait kurumlarda görev yapan personel çocuklarına % 50’den fazla indirim uygulanabilir. Ayrıca yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretler ayrı ayrı belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir.”

ÜCRETİNİ ÖDEMEYENİN KAYDI YENİLENMEZ

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okullar, ders yılı sonunda öğrenim ücreti ödemesi yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Kaydı yenilenmeyen öğrencinin nakli, veli/vasisi tarafından başka bir özel okula veya öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık öğretim lisesine alınır.”

AYRILANLARIN ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “öğretim yılı başlamadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kazanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

KURUMLARIN KURUM AÇMA İZİNLERİ

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube müdürü” ibaresi “maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonraki ilk denetimleri, kurum açılışında inceleme raporu düzenleyenler tarafından yapılamaz.”

“(6) Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerini denetleme yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde, öğrenci devamına ilişkin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi kayıtları incelenir. Usulsüzlük tespiti hâlinde Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılır.”

 

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 67/A maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “cezanın verildiği” ibaresi “fiilin işlendiği” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “para cezaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “valilikler tarafından” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “öğrenim gören” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ibaresi eklenmiş, birinci fıkrasının (d) bendine “olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Temmuz ayında Maliye” ibaresi “Mayıs ayında Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Temmuz ayında Maliye” ibaresi “Mayıs ayında Hazine ve Maliye” olarak ve aynı fıkrada yer alan “(Ek-10) de yer alan okul türleri ve gruplarına” ibaresi “özel eğitim okulları hariç, okul türlerine” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Ağustos ayı içerisinde MEBBİS ve e-Okul üzerinde” ibaresi “MEBBİS ve e-Okul üzerinden Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzunda belirlenen tarihlerde” olarak, onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ondördüncü fıkrasında yer alan “şube müdürü veya uygun görülen başka personel” ibaresi “il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı” olarak değiştirilmiştir.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ: TEŞVİKLER

“(11) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteği Kasım, Şubat ve Haziran aylarının ikinci haftasının ilk iş günü okulda kayıtlı öğrenci listesine göre, % 35’i Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında öğrencinin kayıtlı olduğu okula ödenir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

REKLAMLARDA ÖĞRENCİ RESMİ VE İSMİ KULLANILMAYACAK

EK MADDE 4 – (1) Kurumların reklam ve/veya ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz.

(2) Kurumların reklam, ilan veya her türlü tanıtıcı faaliyetlerinde, kurumu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu karekoda yer verilir. Karekod, kurumun girişinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulunur.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KURUM AÇMA İŞLEMİNE BAŞLAYANLAR

Kurum açma işlemine başlamış olanlar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kurum açmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuranlar veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen bina ve bahçeye ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci, geçici 11 inci, geçici 16 ncı ve geçici 18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinde yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin ekleri Ek-1, Ek-2, Ek-2/A, Ek-3, Ek-3/A, Ek-3/B, Ek-4, Ek-7, Ek-8 ve Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-2/B, Ek-13 ve Ek-14 yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe Ek-3/B’den sonra gelmek üzere ekte yer alan Ek-3/C eklenmiştir.

MADDE 55 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 56 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

19-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş