Arama sonuçları

Yeni KYK Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği yayımlandı

Yeni KYK Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği yayımlandı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği, bugün 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.    

1999'da yürürlüğe giren Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nde 2016 yılına kadar 7 kez değişiklik yapıldı. Bu süre içerisinde yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklerde belirtilen düzenlemer de dahil edilerek oluşturulan yeni yönetmelik bugün 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, yeni yurtların açılması, yurtların idaresi, işletilmesi, öğrenci disiplin işlemlerine ait usul ve esasları kapsayan yönetmelikte özellikle disiplin ve uzaklaştırma kararları ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Örneğin; yürürlüğe girdiği 1999 yılında yönetmelikte yer almayan “Sosyal  medyada yurt öğrencilerine, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek” 2014'te yapılan düzenlemeyle yurtlardan atılma nedeni oldu. “Yurdun bulunmasına esas Üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi” de “yurtların olağanüstü kapatılması” maddesi içinde yerini aldı.

3/1/1999 tarihli yönetmelik üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte yeni yayımlanan yönetmelikte öne çıkan başlıklar şöyle:

ASGARİ ÜCRETTEN ÇOK KAZANAN KALAMIYOR: 2014 yılında yapılan düzenlemeyle yurtlara kabul koşullarına “Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması” koşulu getirildi. Bu koşul yeni yönetmelikte yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrenciler için “Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması” ifadesiyle yer aldı.

BU ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK VAR: Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik ve başarı durumlarından hepsi veya bazıları dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendiriliyor. Ancak bazı özel şartları taşıyan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgelerle durumlarını belgelendiren yüksek öğrenim öğrencileri, öncelikli olarak yurtlarda barındırılır. Yurtlara yerleştirmede öncelik verilen öğrenciler ise şöyle:
-Şehit ve gazi çocukları
-Yüzde 40 ve üzerinde engel durumu olan öğrenciler.
-Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler.
-3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hâle gelenlerin çocukları.
-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler.
-Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayan öğrenciler.
-“Milli Sporcu Belgesi” almış öğrenciler. 
-Gönüllü ve geçici köy korucusu çocukları.
-Kalkınma planı, yıllık programlar, hükümet programı, eylem planları, Bakanlık hedef ve politikaları ile Kurum stratejik planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülenler.

BESLENME YARDIMI: Yurtlarda kalan öğrenciler ile ilgili  “Kurum yurtlarında barınan öğrencilere beslenme yardımı yapılır. Beslenme yardımına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir” açıklamasıyla beslenme yardımı maddesi de eklendi.

YURTLARIN OLAĞANÜSTÜ KAPATILMASI: Yönetmelikte “Yurtların olağanüstü kapatılması” maddesine “Yurdun bulunmasına esas Üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi” durumu yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılan durumlar arasında yer aldı.

DİĞER YURTLARDA GEÇİCİ BARINMA: Yurtlarda barındırılan öğrenciler son aya ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz kalabiliyor.

HANGİ ŞARTLARDA ÖĞRENCİNİN İLİŞİĞİ KESİLİYOR?
“Öğrencinin süresiz veya geçici olarak yurtla ilişiğinin kesilmesi” maddesine eklenen koşul kapsamında eylemlerden dolayı haklarında dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın, yurt ve yükseköğretim kuruluşlarında veya dışında terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin yurtla ilişiği kesilecek. Öğrencinin yurtla ilişiğinin kesilmesine yol açan diğer sebepler ise yönetmelikte şöyle belirtiliyor: -Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı haklarında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanlara disiplin soruşturma işlemi başlatılarak yurtla ilişikleri süresiz olarak kesilir.
-Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan 3 ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir. Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.

SOSYAL MEDYA YURTTAN ATILMA SEBEBİ
Yönetmelikle “Yurttan süresiz çıkarma cezası” maddesinin içeriği genişletildi. Buna göre basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencilerine, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak yurttan süresiz çıkarma cezası kapsamında. Ayrıca; devlet büyüklerine karşı yurt içinde ve dışında hakarette bulunmak ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılmış olmak; yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurmak; Yurt içinde veya dışında yasadışı örgütsel eylemlere katılmak veya başkalarının bu eylemlere katılması için baskıda bulunmak, terör örgütlerinin eleman temini amaçlı düzenlenen faaliyetlere katılmak ve fiziki kuvvet uygulayarak yurt öğrencileri üzerinde baskı uygulamak, hakimiyet kurmak, sindirmek de yurttan atılma sebebi.

09-08-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş