Arama sonuçları

YKS 2019 raporu fazla söze gerek bırakmıyor

YKS 2019 raporu fazla söze gerek bırakmıyor

YKS 2019raporu fazla söze gerek bırakmıyor. ÖSYM iki yıldır doğru bir iş yapıyor. Üniversite sınav sonuçlarını her yönüyle analiz ederek ve raporlaştırarak eğitimde gidişatın iyi bir yolda olmadığını göstermye çalışıyor. Rapor içinde yer alan değerlendirmeler fazla söz gerektirmeyecek kadar yalın,sade ve anlaşılabilir. Aslında ÖSYM bu raporu ile eğitimde “alarm zillerinin” çalmaya devam ettiğini, eğer yeterli önlem alınmazsa gelecel yıllarda durumun daha da kötüleşebileceğini söylüyor. Raporda yer alan verilar zaman zaman değişik kurumların ve bizlerin gündeme getirmeye çalıştığı verilerle örtüşüyor. Raporda yer alan en önemli olgu, 2019 YKS’de oluşan bazı sayısal sonuçların geçen yıldan daha olumsuz olduğunu gösteren bulgularda saklı. Buna göre TYT’ye ve AYT’ye ilişkin veriler ayrı ayrı incelendiğinde karşılaştığımız sonuçlar bizde şok edici veya sğuk duş etkisi yaratmasa da, bu sonuçlara bakarak ülke ve toplumun geleceği açısından duymmakta olduğumuz kaygıları büyütmüştür.  

 

YKS 2019 RAPORU FAZLA SÖZE GEREK BIRAKMIYOR

 

TYT Genel Değerlendirme

TYT’ye giren adaylardan 1.360.087 kişi (%57.29) 100-200 puan aralığında puan alabilmiştir. 400-500 puan aralığında puan alan adayların sayısı 29.332 oranı %1.23’tür. TYT sayısal da 100-200 puan aralığının sayısı 860.007 oranı %70.59,sözel de 100-200 puan aralığının sayısı 456.250 oranı %39.95.eşit ağırlık ta 100-200 puan aralığının sayısı 828.483 oranı 58.78’dir. 400-500 puanaralığında sayısal sayısı 1.699 oranı %0.015,sözel sayısı 27.768oranı %2.26,eşit ağırlık sayısı 3.086 oranı %0.022 olarak gerçekleşmiştir. 2019-TYT’de 119 sorunun tamamını doğru cevaplayan 1 aday bulunmakta iken 28 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamamıştır.

 

TYT Türkçe

2019 yılında uygulanan TYT Türkçe testi doğru cevap sayısı dağılımı ortalamasının 2018 yılından daha düşük olduğu görülmektedir. Adayların doğru cevap sayılarının genel olarak 2018 yılında 11-29 aralığında, 2019 yılında ise 9-26 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. 2019-TYT Türkçe testindeki 40 sorunun tamamını 88 aday doğru cevaplamış iken 4.558 aday Türkçe testindeki hiçbir soruya doğru cevap verememiştir.

 

TYT Sosyal Bilimler

2019 yılında uygulanan TYT Sosyal Bilimler testi doğru cevap sayısı dağılımı ortalamasının, 2018 yılından daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 2019-TYT Sosyal Bilimler testi doğru cevap sayısı dağılımında en sık gözlenen değer 7’dir. 0 ile 8 doğru cevap sayısı aralığında adayların yaklaşık %54’ü bulunmaktadır.

 

2019-TYT Sosyal Bilimler testinde 20 sorunun tamamını 1.405 aday doğru cevaplamış iken 64.339 aday hiçbir soruya doğru cevap vere-memiştir. 2019 yılında hiçbir soruya doğru cevap veremeyen aday oranının 2018 yılına göre daha az olduğu görülmektedir. Sosyal Bilimler testini oluşturan alt testlerden Tarih alt testinde 437.455 (%18) adayın, Coğ-rafya alt testinde 419.010 (%18) adayın, Felsefe alt testinde 617.505 (%26) adayın, Din Kül-türü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 253.571 (%11) adayın ve İlave Felsefe alt testinde 20.023 (%61) adayın bu alt testlerde doğru cevabı bulunmamaktadır. Tarih alt testinde tamamını doğru cevaplayan aday sayısı 237.916 (%10) iken Coğrafya alt testinde 28.795 (%1), Felsefe alt testinde 105.321 (%4), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 111.613 (%5) ve İlave Felsefe alt testinde 232’dir.

 

TYT Fen Bilimleri

Fen Bilimleri testine ait doğru cevap sayıları-nın 2018 ve 2019 yıllarına görebu test grubunda doğru cevabı olmayan aday oranının, 2019 yılında uygulanan sınavda 2018 yılına kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Tüm grubun %80’i, dağılımın yoğunlaştığı 0 ile 5 doğru cevap sayısı aralığında bulunmak-tadır.  2019-TYT Fen Bilimleri testinde bulunan 20 sorunun tamamını 1.271 aday doğru ce- vaplamışken 787.506 (%33) aday hiçbir soru-ya doğru cevap verememiştir.   Fen Bilimleri testini oluşturan Fizik alt testin-de 1.131.330 (%47), Kimya alt testinde 1.163.813 (%49) ve Biyoloji alt testinde 1.477.782 (%62) adayın hiçbir soruda doğru cevabı bulunmamaktadır. Alt testlerde ta-mamını doğru cevaplayan aday sayısı ise Fizik alt testinde 7.058, Kimya alt testinde 55.257 ve Biyoloji alt testinde 16.581’dir.

 

TYT Matematik

TYT Temel Matematik testinin 2018 ve 2019 yıllarına ait doğru cevap sayıları arasında en sık gözlenen değerlerin 0 (%13) ile 1 (%10) olması ayrıca 10 ve altında doğru cevap sayısına sahip adayların tüm grubun %78’ini oluşturması Temel Matematik testinde adayların başarısının düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. 2019-TYT Temel Matematik testinde bulunan sorunun tamamını 671 aday doğru cevap-lamış iken 307.712 (%13) aday hiçbir soruya doğru cevap verememiştir.

 

AYT GENEL DEĞERLENDİRME

 

AYT oturumuna katılan 1.880.800 adayın %18’inin (329.626 aday) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde, %27’sinin (514.880 aday) Sosyal Bilimler-2 testinde, %10’unun (183.336 aday) Matematik testinde ve %30’unun (556.184 aday) Fen Bilimleri testinde hiçbir soruyu cevaplamadığı görülmektedir. 2019-AYT oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde en az 1 soruyu ce-vaplayan 1.551.174 aday içerisinde 39 sorunun tamamını 71 aday doğru cevaplamış iken 9.734 aday hiçbir soruya doğru cevap vere-memiştir.

 

AYT Sosyal Bilimler

AYT Sosyal Bilimler-2 testine ait 2018 ve 2019 yılları için adayların doğru cevap sayılarının genel olarak 2018 yılında 7-23 aralığında, 2019 yılında ise 5-21 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. 2019 yılında dağılım sağa çarpık bir eğilim göstermekte olup en sık gözlenen doğru cevap sayısı 11’dir.İstatistiksel analiz sonuçları incelendiğinde 2019 yılında uygulanan Sosyal Bilimler-2 testinin ortalama ayırt edicilik değerinin, 2018 yılına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

2019-AYT oturumunda Sosyal Bilimler-2 testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1.365.920 aday içerisindesorunun tamamını 27 aday doğru cevap-lamış iken 10.235 aday hiçbir soruya doğru cevap verememiştir. Toplam 40 soru bulunan Sosyal Bilimler-2 testinde 2019 yılında 30 ve daha fazla doğru cevap sayısına sahip adayların oranı yaklaşık %3 olup 2018 yılına göre daha fazladır.

 

AYT Matematik

AYT Matematik testine ait 2018 ve 2019 yılları için adayların doğru cevap sayısı dağılımları Şekil 16’da gösterilmiştir. Her iki yılda da en sık gözlenen doğru cevap sayısının 1 olduğu ve adayların 0 ile 7 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Doğru cevabı olmayan aday oranının, 2019 yılında uygulanan sınavda 2018 yılına kıyasla daha az olduğu görülmektedir. 2019-AYT oturumunda Matematik tes- tinde en az 1 soruyu cevaplayan 1.697.464 adaydan 40 sorunun tamamını 1.699 aday doğru cevaplamış iken 132.731 (%7,8) aday hiçbir soruya doğru cevap verememiştir. Toplam 40 soru bulunan Matematik testinde 2019 yılında 30 ve daha fazla doğru cevap sayısına sahip adayların oranı %3,4 olup 2018 yılına göre daha fazladır.

AYT Fen Bilimleri

2018 ve 2019 için en sık gözlenen doğru cevap sayısının 1 olduğu ve adayların 0 ile 8 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Doğru cevabı olmayan aday oranının, 2019 yılında uygulanan sınavda 2018 yılına kıyasla daha fazla olduğu görül-mektedir. 2019-AYT oturumunda Fen Bilimleri testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1.324.616 adaydan 40 sorunun tamamını 237 aday doğru cevaplamış iken 117.656 (%8,9) aday hiçbir soruya doğru cevap verememiştir. Toplam 40 soru bulunan Fen Bilimleri testinde 2019 yılında 30 ve daha fazla doğru cevap sayısına sahip adayların oranı yaklaşık %3 olup 2018 yılına göre daha fazladır.

 

YANLIŞ CEVAPLAYANLAR DAHA ÇOK

 

Doğru cevap verenlerin sayısının her alanda yanlış cevap sayısı verenlerden daha az olması aynı zamanda bu sayının alanlar toplamında yüz binlerle ifade ediliyor olması ve muhtemelen bunların alt gelir gurubundan ve yoksullardan oluşması,zengin ileyoksulun eğitim harcamalarında makasın her geçen yıl daha da açılması farklılaşmanın sınıfsal boyutunu yok sayma aymazlığına düşenlere bir uyarı niteliğindedir. Birilerinin çıkıp mütevazi davranarak bu olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlenmesi ve öz eleştiri yapması gerekmektedir. Hiçbir şey olmamış gibi davranarak kendi pozisyonumuzu koruma duygusu ile hareket ederek hedefleri grçekleştirmek mümkün değidir.

 

BU TABLONUN ALTINDA YATAN NEDENLER NEDİR?

 

Evet, eğitim bütçesi ve çağ nüfusunun okullaşma oranları arttı, 300 bine yakın derslik yapıldı, yüz binlerce öğretmen atandı, bir öğretmene ve dersliğe düşen öğrenci sayısı azaldı. Bunlar iyi ve doğru işler, ancak bu niceliksel gelişmeler niteliksel dönüşümü sağlamaya yetmedi. Sonuçlar, toplumun büyük bölümünün müspet karşılayacağı bir aşamaya ulaşmadan işlerin yolunda gittiğini söylemek kendimiz kandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Fen bilimleri, matematik, sosyal bilimlerde felsefe ve tarihhep kötü her zaman kötü olmak zorunda mı? Niye neden, niçin böyledir? Şimdi sorulmayacak da ne zaman sorulacak? Olumsuz tablonun altında yatan nedenleri bulup ortaya çıkarmak ve nedenleri ortadan kaldırmak daha başarılı sonuçlar elde etmenin başlangıç noktası olabilir. Niceliksel verilerde ki iyileşmeyi övünç kaynağı yapmayı kendilerine reva görenlerin, bilimselliği,teknolojik gelişmeleri ve demokratikliği geri plana iterek,bilgiyi metalaştırıp ve çocuklarımızı tüketim öznesi yaparak 21.yy dünyasını yakalaması, ülkeyi modernleşmiş ülkeler kategorisine ulaştırması zordur.

 

 

05-09-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş