Arama sonuçları

Formasyon da öğretmenin işsizliğine çare olmuyor

Formasyon da öğretmenin işsizliğine çare olmuyor

Formasyon da öğretmenin işsizliğine çare olmuyor. Pedagojik formasyon sertifika programları yıllardır eğitim fakülteleri dışında öğretmenliğe hazırlayıcı program olarak üniversitelerde uygulanmaktadır.

Eğitim fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin tamamında TTK’nın açıkladığı öğretmenlik programlarına yönelik pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları açılmaktadır. Eğitim fakültesi bulunmayan üniversiteler ilgili bölüm öğrencileri için yakın olan üniversiteler ile anlaşma yaparak öğrencilerinin sertifika programlarına katılıma olanağı sağlamaktadır.

 

FORMASYON DA ÖĞRETMENİN İŞSİZLİĞİNE ÇARE OLMUYOR

MEB’in okul türleri arasında özellikle ortaokul ve liselerin branş öğretmen ihtiyacı ağırlıklı olarak bu sertifika programlarından sertifika alan öğretmenlerin atanmaları ile karşılanmaktadır.

Sertifika programlarına ilgili bölümlerden mezun ya da 3 ve 4.sınıfta okumakta olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Eğitim fakültesi bulunan üniversiteler, formasyon kontenjanlarının büyük bir bölümünü kendi üniversite öğrencilerine ayırırken kalan bölümünü ise diğer üniversitelerin öğrencilerine ayırmaktadır.

Pedagojik formasyon sertifika eğitimi programlarının düzenlenmesi ve işleyişi üniversite yönetimi tarafından yayımlanan ve örneğinin bir bölümü aşağıda yer alan yönerge kapsamında yürütülmektedir.   

 

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Harran Üniversitesi bünyesinde Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerde lisans eğitimi gören örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerinin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2- Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerinin açılması, yarıyılların belirlenmesi, ders programları ve içeriklerinin düzenlenmesi, öğrenci kayıtları, öğrenci katkı payları, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak kurallara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge; Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin kararlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Üniversite: …… Üniversitesi’ni,

Rektör:…… Üniversitesi Rektörü’nü,

Senato: …… Üniversitesi Senatosu’nu,

Yönetim Kurulu: ……Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

Fakülte: ……. Üniversitesi bünyesinde mezunlara yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi veren ve öğrencileri Pedagojik Formasyon Eğitimi alan Fakülteleri,

Yürütme Kurulu Başkanı: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı’nı,

Yürütme Kurulu: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Eğitim, Fen Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri Dekanlarıyla, Üniversite Genel Sekreteri, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan Pedagojik Formasyon Programı Yürütme Kurulu’nu,

Öğrenci: Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”de bulunan alanlara yönelik lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören en az 5.yarıyıla gelmiş öğrenciyi,

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ NEDİR?

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi: Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından açılmasına izin verilen ve Üniversitemiz Lisans öğreniminin 5. yarı yılından itibaren eğitim-öğretime devam eden öğrencilere verilen formasyon eğitimini,

Dersler: Pedagojik Formasyon Programı dersleri’ni,

Eğitim-Öğretim: Mezunlara yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi’ni

Danışman: Pedagojik Formasyon Programına katılan öğrencilerin ders kayıtlarını, mezuniyet aşamasına gelenlerin not durum kontrolünü, sertifika belgesi alma vb. işlemlerini yürüten öğretim elemanını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜMDEKİ DÜZENLEMELER NEDİR?

 

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar Pedagojik Formasyon Eğitimi

Madde 4- Üniversitemizdeki Pedagojik Formasyon Eğitimi, “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”de bulunan alanlara yönelik lisans düzeyinde eğitim-öğretim uygulayan birimlerde verilir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı, lisans eğitimine devam edenler için 5. yarıyıldan başlayarak, lisans eğitim ve öğretimi sırasında dört yarıyıla yayılacak şekilde bir bütün olarak uygulanır.

 

BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI NEDİR?

 

Madde 5 - Aşağıda belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler pedagojik formasyon eğitimine başvurabilirler.

Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini almak üzere başvuracak öğrencilerin alt yarıyıllardan en fazla iki başarısız dersi bulunmalı ve 4’ lük sistemde Genel Not Ortalaması (GNO) 2,50 veya üzerinde olmalıdır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına, sadece “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”de yer alan programları yürüten ilgili Fakültelerde kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.

Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde, …..Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yürütme Kurulu’nca ilan edilen sürelerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca görevlendirilen Pedagojik Formasyon Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak yapılır.

Lisans eğitimine devam eden öğrencilerin kayıtları, 5. maddenin a bendindeki koşulları taşımaları ve başvurmaları halinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca görevlendirilen Pedagojik Formasyon Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak yapılır.

 

HUKUKİ ZEMİN TAMAM DA NASIL İŞ BULUNACAK?

 

Yukarıda yer alan yönergeye göre yazının sonunda bulunan listede üniversitelerin karşılarında tespit edilen pedagojik formasyon kontenjanları yer almaktadır. Bu sayılar 2017-18 yılı güz döneminde ilan edilmiş kontenjan sayılarını içermektedir. Karşılarında kontenjanları tespit edilmeyenler ise başvuru sayısına göre kontenjanlarını ilen edeceğini yaptığı duyurularda ilan etmektedir.

 

YAKLAŞIK 80 BİN BAŞVURU OLUR

 

İki dönem olarak uygulanan programlardan 2 bin 54 TL ücret alınmaktadır. Saptanabilenlerin kontenjanların sayısının toplamı 55 bin 461’dir. Kontenjanları başvuru sayısına göre ilan edilecek alt listede rakam bulunmayan üniversiteler ile bu listede yer almayan diğer üniversitelerin kontenjan sayılarının toplamının ardından 2017-18 yılı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılanların sayısının 75-80 bin arasında olacağı hesaplanmaktadır.

 

EĞİTİMDEN NE KADAR GELİR ELDE EDİLİR?

Sertifika satarak çeşitli akademik faaliyetlerini sürdürmek için döner sermayesini ve bütçesini güçlendirmeye çalışan akademinin bu ticari faaliyetten elde edeceği gelirin toplam rakamı yaklaşık 150 milyon lirayı bulmaktadır. Üniversite yönetimleri ile akademisyenlere sorulduğunda büyük bir bölümü, öğrencilerle girilen bu parasal ilişkiden vicdanen rahatsızlık duyduklarını ve etik bulmadıklarını ifade edeceklerdir. Rahatsızlığın en somut göstergesi ise,  formasyon programlarına katılanların neredeyse yüzde yüzünün başarılı sayılarak sertifika verilmesidir. Bütün eleştirilere rağmen bir yandan da uygulama genişleyerek devam etmektedir. Bir çelişki gibi görünen bu durum aslında akademi dünyasının bir zaafı olmaktan çok, ülkede uygulanan eğitim ve yükseköğretim ile ekonomi ve istihdam politikalarının yanlışlarının bir tezahürü olarak görülmelidir. Programların ağırlığını İlahiyat, Fen Edebiyat, İşletme, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar fakülteleri ile 4 Yıllık Yüksekokul öğrencileri oluşturuyor     

 

SONUÇ YİNE İŞSİZLİK OLUYOR

 

Her yıl on binlerce üniversite öğrencisi bu sertifikaları alarak MEB’in kapısına dayanıyor atanmak için. Peki, atanabiliyor mu? Hayır. Çünkü MEB’in her yıl yaptığı atanma alanlarına yönelik ilanlar ile atanma olanağı bulanların yüzde 70’ini eğitim fakültesi mezunları ya da geçmiş yılların mezunları oluşturuyor. Özel okulda iş bulma umudu ise giderek azalıyor. Özel okul sahipleri de maliyetleri düşürmek için çareyi ya emekli öğretmenleri düşük ücretle çalıştırmakta ya da halen devlette çalışmakta olan öğretmenlere haftada 8 saat ücretli ders vererek çalıştırmakta buluyor. Mezun olanların ve mezun olmaya aday olan gençlerin çıktıkları bu uzun yolculuk bir umut ve çare arayışı olmaktadır aslında. İşsiz kalma risklerine karşın çekilen onca çile ise işin cabası.

 

650 BİN ADAY ÜNİVERSİTEDE OKUYOR

 

Bakanlığın öğretmen strateji belgesinde bulunan verilere bakıldığında çeşitli programlarda pedagojik formasyon almaya aday 650 bin kişi lisans öğretim programlarına devam ediyor. Açıkçası YÖK,  Bakanlık ve Hükümette sorunu nasıl çözeceğini bilmiyor. Artık açık yama tutmuyor. 15 yılda 600 bin atama yapmakla övünenler kendince haklı olabilirler. Ancak ataması yapılmayan 420 bin öğretmen, halen öğretmen olmak için okumakta olan 225 bin eğitim fakültesi ile 650 bin pedagojik formasyon alma potansiyeli olan öğrencinin akıbetinin ne olacağı sorununa bir çözüm önerilir ve bu sorunda çözülme yolunu girerse övünme zemini daha da güçlenecektir. Atanmayanların durumunun ne olacağına ilişkin bir çözüm üretilmediği sürece övünmek anlam kaybına uğrayacak kendimizi kandırmaktan öte geçmeyecektir. Atama bekleyen 438 bin öğretmenin büyük bir bölümü pedagojik formasyon almış öğretmenlerden oluşmaktadır.

Atanamayanlar ile atanmak için öğretmenlik lisans programlarında öğrenim hayatlarına devam edenlere yönelik bir farkındalık yaratılmalı ve yaratılan bu farkındalık üzerinden geliştirilecek çözüm önerileri zaman kaybetmeden kamuoyunun tartışmasına açılmalıdır. İşsiz kalacağını bile bile sertifika satın almaya yönelmenin ücretini ödemekte gençlerin ne kadar zorlandığını bize ulaşan bilgilerden biliyoruz. Onlara her yıl 10 bin 20 bin yeni atama yapılacağını müjdelemek hiçbir derde deva olmamaktadır. Hele hele atamayı mülakat gibi çok zorlama ve tarafsızlığı tartışmalı bir yöntemle sürdürmekte ısrar etmek yeterlilik ve nitelik kazandırmaya katkıdan çok zarar vermektedir. Böyle giderse bu alanda işsizlik tablosu yönetilemez bir noktaya doğru sürüklenecektir.

 

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

 

-Öncelikle kimlerin öğretmen olma potansiyeli ve arzusu taşıdığını ortaokul sıralarında saptamak gerekmektedir. Bu belirlemede değişik türde testler, araştırma ve ölçme yöntemleri uygulanmalı çocukların en istekli olanları bu alana yönlendirilmelidir. Bu anlamda Anadolu Öğretmen Liselerini güçlendirecek politikalar uygulanmalıdır.  

 

ÖĞRETMENLİK ALANLARI TANIMLANMALI

 

-Bütün öğretmenlik alanlarına yönelik yeni bir tanımlama ve planlama yapılmalıdır. Öğretmenlik öğretim programları alanların ihtiyaç analizlerine göre yeniden belirlenmeli, bu belirlemeye uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

-Öğretmenlik eğitiminde teorik dersler kadar sahada uygulama (staj) pratikleri de çok önemlidir. Bu nedenle formasyon öğretiminin yanında okul uygulamalarının içerik ve niteliğine özen gösterilmesi ve önem verilmesi öğretmen yeterliliklerini geliştirip pekiştirecektir.  Bu yönüyle staj dönemini    

 

NOT ORTALAMASINA GÖRE İZİN VERİLMELİ

 

-Pedagojik formasyon programlarına, okuduğu programda not ortalaması dörtlük not sisteminde üç buçuk yüzlük not sisteminde seksen ve üzerinde olanlar kabul edilmelidir.

-Öğretmen akademileri kurulmalı, not ortalaması dört üzerinden 3,5 olanlar olanlar bu akademilerde en az bir buçuk yıl formasyon eğitimine tabi tutulmalıdır. Akademi eğitimine katılanlara öğretim sürecinin sonunda bitirme sınavı yapılmalıdır. Atanmada kriter, bir buçuk yıllık formasyon süresi içinde yapılan sınavlarda(staj değerlendirmeleri dahil) alınan not ortalamalarının yüzde 20’si, yıl sonu bitirme sınavında alınan puanın yüzde 30’u ile KPSS’de alınan puanın yüzde 50’sinden oluşacaktır.       

 

TİCARİ HALDEN ÇIKARILMALI

 

-Pedagojik formasyonun ticari bir muhtevaya bürünmüş hali sona erdirilmelidir. Akademilerde alınan formasyon eğitimi ücretsiz olmalıdır. Öğretmen akademilerinde ders veren akademisyenlerin ücretleri devlet tarafından karşılanmalıdır.

-Staj dönemlerinde okullarda “Mesleki Öğrenme Grupları” kurulmalı, bu gruplar içinde kadrolu öğretmenler ile staj yapmaya gelenlerin deneyim paylaşımına olanak sağlanarak staj süresinin verimli, etkili ve değişimlere uyum sağlama yeterliliklerini geliştirecek programlar uygulanmalıdır.

-Yetişkin yurttaşlarımız için,  “Kent Enstitüleri ve Yaşam Boyu Eğitim Okulları” kurulmalı, bu merkezlerde katılımcıların internet, teknoloji ve medya okuryazarlığını arttıracak ve onlara sanatsal, kültürel ve sportif bilgi, pratik ve değerler ile yeni bilgi ve beceriler kazandıracak programlar uygulanmalıdır. Söz konusu programları yürütmek üzere pedagojik formasyon eğitimi sertifikası almış olanlar ile birlikte eğitim fakültelerini bitirmiş farklı branşlarda ataması yapılmayan öğretmenlere istihdam olanağı yaratılmalıdır.

 

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE VERİLİYOR?

 

 

 

50-

 

Niğde Üniversitesi

------

51-

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

------

52-

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

------

53-

 

Pamukkale Üniversitesi

800

54-

 

Rize R.Tayyip Erdoğan

------

55-

 

Sakarya Üniversitesi

------

56-

 

Selçuk Üniversitesi

-----

57-

 

Siirt Üniversitesi

  942

58-

 

Sinop Üniversitesi

  500

59-

 

Trakya Üniversitesi

1500

60-

 

Uludağ Üniversitesi

2500

61-

 

Uşak Üniversitesi                                   

  400

62-

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

-------

63-

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  250

64-

 

Bülent Ecevit Üniversitesi

1564

65-Gebze Teknik          700

66-Ardahan                   438

67-Bartın                        914

68-Bilecik                       300

69-Bozok                        -----

70-Alanya Alaaddin Keykubat             500

71-Düzce                                                 450  

72-Süleyman Demirel                         1050

73-Ordu                                                 750

74-Necmettin Erbakan                        500

75-Mimar Sinan                                    350

76-Mardin Artuklu                               1600

77-İstanbul Medeniyet                        400

78-Ankara Üniv Eğitim Bilimleri         600

 

Vakıf Üniversiteleri

                            1-Başkent

   

                            2-Bilkent

   

                            3-Hasan Kalyoncu    200

   

                            4-İstanbul Aydın            200

   

                             5-Maltepe                       115

   

                             6-Ufuk

   

                             7-Yeditepe                      110

 

 

 

 

 

          

                                                                             

1-

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1750

2-

 

Adıyaman Üniversitesi                           

------

3-

 

Adnan Menderes Üniversitesi

2000

4-

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi                 

  922

5-

 

Ağrı Dağı Üniversitesi

  400

6-

 

Ahi Evran Üniversitesi

  550

7-

 

Akdeniz Üniversitesi

1500

8-

 

Aksaray Üniversitesi

-------

9-

 

Amasya Üniversitesi

  750

10-

 

Anadolu Üniversitesi

1300

11-

 

Artvin Çoruh Üniversitesi

--------

12-

 

Atatürk Üniversitesi

1200

13-

 

Balıkesir Üniversitesi   

  560

14-

 

Bayburt Üniversitesi

-------

15-

 

Boğaziçi Üniversitesi

--------

16-

 

Celal Bayar Üniversitesi

1240

17-

 

Cumhuriyet Üniversitesi

  800

18-

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üni.

1500

19-

 

Çukurova Üniversitesi

1269

20-

 

Dicle Üniversitesi

1500

21-

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

1250

22-

 

Dumlupınar Üniversitesi

  600

23-

 

Ege Üniversitesi

  700

24-

 

Erciyes Üniversitesi

------

25-

 

Erzincan Üniversitesi

  600

26-

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

------

27-

 

Fırat Üniversitesi

------

28-

 

Gazi Üniversitesi

2423

29-

 

Gaziantep Üniversitesi

-------

30-

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  964

31-

 

Giresun Üniversitesi

1000

32-

 

Hacettepe Üniversitesi

  505

33-

 

Hakkari Üniversitesi

------

34-

 

Harran Üniversitesi

-------

35-

 

İnönü Üniversitesi

-------

36-

 

İstanbul Üniversitesi

3200

37-

 

Kafkas Üniversitesi

-----

38-

 

Sütçü İmam Ün.   

  475

39-

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

  495

40-

 

Kastamonu Üniversitesi

1000

41-

 

Kırıkkale Üniversitesi

-----

42-

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   742

43-

 

Kocaeli Üniversitesi

1500-

44-

 

Marmara Üniversitesi

3000

45-

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

1600

46-

 

Mersin Üniversitesi

1000

47-

 

Muğla Üniversitesi

------

48-

 

Mustafa Kemal Üniversitesi

  665

49-

 

Muş Alparslan Üniversitesi

-------

50-

 

Niğde Üniversitesi

------

51-

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

------

52-

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

------

53-

 

Pamukkale Üniversitesi

800

54-

 

Rize R.Tayyip Erdoğan

------

55-

 

Sakarya Üniversitesi

------

56-

 

Selçuk Üniversitesi

-----

57-

 

Siirt Üniversitesi

  942

58-

 

Sinop Üniversitesi

  500

59-

 

Trakya Üniversitesi

1500

60-

 

Uludağ Üniversitesi

2500

61-

 

Uşak Üniversitesi                                   

  400

62-

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

-------

63-

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  250

64-

 

Bülent Ecevit Üniversitesi

1564

 

Üniversiteler ve eğitim Fakülteleri Pedagojik Formasyon Kontenjan Sayıları
 

 

 

 

Sonuç yerine, üniversiteleri bölerek ya da yenilerini açarak çoğaltabilirsiniz. Hatta bütün lise mezunlarına üniversite olanağı da sağlanabilir.

 

 

Ancak sorun çoğalttığınız üniversitelerden mezun ettiğiniz insanlara vereceğiniz diplomaların bir işe yarayıp yaramadığına bakmakta.

 

 

 

Eğer bu anlayışla hareket edilir ve böyle devam edilirse başka alanlar içinde daha çook sertifika programı açmak zorunda kalınacaktır. En sonunda üniversitelerden alınan ne diploma ne de diploma üstü sertifika bir işe yarayacaktır.

 

                                                                                                                                     

 

 

 

25-04-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş