Arama sonuçları

Öğrenci başarısında anne ve öğretmen etkisi

Öğrenci başarısında anne ve öğretmen etkisi

Öğrenci başarısında anne ve öğretmen etkisi. Kamuoyunda Türk usulu PISA olarak da nitelendiriler ABİDE’nin ilk sonuçları öğrenci başarısı üzerinde anne ve öğretmenin etkisini de ortaya çıkardı. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen yıl Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi'ni yaşama geçirdi. ABİDE’nin ilk sonuçları da açıklandı. 81 il 495 ilçedeki 1299 okuldan 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada öğrencilerin yüzde 26.4'ü Matematik, yüzde 17.9'u Fen'de en alt düzeyde. Yani 4 öğrenciden biri matematikte en alt düzeyde yer alıyor. 

ÖĞRENCİ BAŞARISINDA ANNE VE ÖĞRETMEN ETKİSİ 

ABİDE 2016 raporunda, öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi arttıkça, öğrenci başarısının da yükseldiği görüldü. Annesi üniversite ya da yüksek lisans ve doktora mezunu öğrencilerin akademik başarılarının, diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

EVDE KİTAP VARSA BAŞARI YÜKSELİYOR

Öğrencilerin evlerindeki kitap sayısı arttıkça, başarılarının da yükseldiği görüldü. Raporda bu duruma ilişkin, ailenin kültürel zenginliği arttıkça, öğrencilerin başarılarının da arttığı yorumu yapıldı. Bunun, TIMSS 2011 bulgularıyla örtüştüğü tespit edildi.

AKRAN  ZORBALIĞI BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR

ABİDE araştırması kapsamında öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma durumları ile 4 alan arasındaki ilişki de incelendi. Elde edilen bulgular, öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma durumları ile öğrencilerin bütün derslerdeki başarıları arasında düşük pozitif yöndeilişki olduğunu gösterdi. Raporda, akademik başarısı yüksek öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma olasılığının az da olsa arttığının ileri sürülebileceği belirtildi. 

TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 çalışmalarından elde edilen bulgular, öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma sıklığı arttıkça puanlarının düşme eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu.

Öğrenci, öğretmen ve okul anketleri yoluyla toplanan verilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler derslerindeki başarı puanlarıyla ilişkilendirilmesinde genel olarak benzer sonuçlar elde edildi.

ÖZGÜVEN BAŞARIYI OLUMLU ETKİLİYOR

Raporda, öğrencilerin derslere ilişkin öz yeterlik algıları yükseldikçe derslerdeki başarılarının da arttığı sonucuna ulaşıldı. Ayrıca öğrencilerin dersler konusunda, öz güvenleriyle birlikte başarılarının da arttığı ortaya konuldu.

KURSA GİDEN DAHA BAŞARILI 

Çalışmada, destekleme ve yetiştirme kurslarına her iki dönem giden öğrencilerin tümalanlardaki başarı puanlarının, buna devam etmeyen ya da bir dönem devam edenlerden daha yüksek olduğu vurgulandı.

AİLE BASKISI BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR 

Raporda, ailelerin akademik çalışmalarla ilgili öğrencilere uyguladıkları baskının başarıyı olumsuz, onları desteklemesinin ise olumlu etkilediği sonucuna ulaşıldı. Ailelerin öğrencilere başarı konusunda baskı yapmasının da başarısızlığı getirdiği ortaya çıktı.

FAZLA ÖDEV BAŞARISIZLIK GETİRİYOR

Öğrencilerin ev ödevi için ayırdıkları süre arttıkça başarılarının düşme eğilimi gösterdiği sonucuna ulaşılması, araştırmada dikkati çekti. 

Ev ödevi için çok fazla zaman ayıran ya da öğretmeni daha fazla ev ödevi veren öğrencilerin başarılarının, buna makul bir süre ayıran ya da öğretmeni makul düzeyde ev ödevi verenlerin başarısından daha düşük olduğu görüldü.

ÖĞRETMENİN KIDEMİ BAŞARIYI OLUMLU ETKİLİYOR

Raporda, öğretmenlerin aldıkları akademik eğitim düzeyinden ziyade kıdemlerinin, öğrencibaşarısında daha etkili olduğu bulgusuna ulaşıldı. Çalışmada, öğretmenlerin aynı okulda çalışma süreleri arttıkça, öğrencilerin başarılarının yükseldiği sonucu ortaya çıktı. Ayrıca öğretmenlerin, belli bir okulda çalışma süreleri arttıkça buraya bağlılıklarının arttığı, öğrencileri ve okulun özelliklerini daha iyi tanıyabildikleri tespit edildi.

Raporda, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin, katılmayanlara göre, öğrencilerinin başarılarında etkili olduğu belirlendi.

SINIFTAKİ ÖĞRENCİ SAYISI BAŞARIYI NASIL ETKİLİYOR?

Sınıflardaki öğrenci sayısının 25 ile 30 arasında olmasının, öğrencilerin akademik başarılarını daha yükselttiği de rapora yansıdı.

 

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI NE OLDU?

 

81 il 495 ilçedeki 1299 okuldan 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler olmak üzere 4 dersten çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular yer aldı. Her dersten 51 soru yöneltildi. Çalışmada başarıyı etkileyen faktörler de ölçüldü. Araştırma ikinci kez 2018 Mart'ta 50 bin öğrencinin katılımıyla yapılacak ve değerler karşılaştırılacak. 

TÜRKÇE: % 3.6'sı temel altı, % 22.4'ü temel, % 44.6'sı orta, % 23'ü orta üstü, % 6.4'ü ileri. 
MATEMATİK: % 26.4'ü temel altı, % 33.6'sı temel, % 28.7'si orta, % 8.2'si orta üstü, % 3.1'i ileri yeterlik. 
FEN VE TEKNOLOJİ: % 17.9'u temel altı, % 34.4'ü temel, % 33.3'ü orta, % 10.3'ü orta üstü, % 4.1'ü ileri yeterlik. 
SOSYAL BİLGİLER: % 6.3'ü temel altı, % 25.7'si temel, % 40.9'u orta, % 16.8'in orta üstü, % 10.3'ü ileri yeterlik. 

TÜRKİYE’NİN PISA'DA DURUM NE?
15 yaşındaki öğrencilerin Matematik, Fen ve okuma alanındaki becerilerini 6 düzeyde ölçen OECD'nin yaptığı PISA 2015'te Türkiye 70 ülke içinde Matematik'te 49. Fen'de 52. ve okumada ise 50. sırada yer aldı. 34 OECD ülkesi içinde sondan 2'inci oldu. 
FEN: 5-6 düzeyi bir ülkenin bilim insanı potansiyelini de gösterir. 6 olan en üst düzeyin OECD ortalaması 1.1 iken, Türkiye'nin bu düzeyde oranı 0, yani en üst düzeyde tek öğrencisi bile yok. Yine üst düzey 5'de OECD ortalaması 6.7 iken Türkiye'de 0.3. Fen okuryazarlığı alanında Türkiye'de 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları % 44.4. OECD ülkelerinde oran % 23.3. 
OKUDUĞUNU ANLAMA (TÜRKÇE): PISA 2015'de 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları Türkiye'de % 30. OECD ortalaması % 20.1. En üst düzey (5-6) 0.06 iken OECO ortalaması 8.3. 
MATEMATİK: 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları Türkiye'nin 51.3. Bu oran OECD ülkelerinde 23.4 En üst düzey (5-6) toplam öğrenci oranı 2.01 iken OECD ortalaması 10.7. 

 

01-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş