Arama sonuçları

Sınavla öğrenci alan liseler hazırlık sınıfı açabilecek

Sınavla öğrenci alan liseler hazırlık sınıfı açabilecek

Sınavla öğrenci alan liseler hazırlık sınıfı açabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılan yeni düzenleme ile sosyal bilimler liseleri dışındaki sınavla öğrenci alan liselerde de normal eğitim sınıflarının yanında yabancı dil hazırlık sınıflarının açılabilmesine imkan tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER HAZIRLIK SINIFI AÇABİLECEK

Buna göre, daha önceki mevzuatta olduğu gibi sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfları yine açılabilecek. Ayrıca Bakanlıkça uygun görülen merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarında her yıl belirlenen kontenjanın tamamında ya da belirli bir kısmında hazırlık sınıfları oluşturulabilecek.

MEB'DEN HAZIRLIK SINIFLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Bu kapsamda aynı eğitim kurumunda yoğun bir program ile dil öğrenmek isteyen öğrencilerle buna ayrı bir zaman ayırmak istemeyen öğrencilerin tercihlerine uygun sınıflarda eğitim almalarına imkan verildi. Ayrıca uluslararası program uygulamak isteyen eğitim kurumlarının bu kapsamda ön koşullardan biri olan öğrencilerin ileri düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmalarına da zemin hazırlanmış oldu.

Yeni yönetmelikte ayrıca 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin "Ortaöğretimde çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlikler kazandırılacaktır" başlığı altında "Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturulacaktır" hedefine uygun da düzenleme yapıldı. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimsel olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgeler, elektronik ortamda e-Portfolyo olarak tutulacak. 

LİSELERDE IB DIŞINDA DA ILUSLARARASI PROGRAMLAR AÇILABİLECEK

Ayrıca resmi okulların Uluslararası Bakalorya Programı (IB) dışında diğer uluslararası programları da uygulanabilmelerine imkan veren düzenleme yapıldı. 

İşe giriş sağlık raporunun aile hekimleri tarafından düzenlenememesi, her ilde ve ilçede işe giriş sağlık raporu düzenleme yetkisine sahip iş yeri hekimi bulunmaması nedeniyle meslekieğitim merkezlerine kayıt olacaklar için rapor düzenlenmesi sorun olması dolayısıyla bu öğrencilerin sağlık durumlarının girmek istedikleri meslek eğitimine uygun olduğuna dair beyanın esas alınması, bilinen veya fiziken görülebilen engel veya sağlık sorunları ile ilgili olarak gerek kurum müdürlüklerince, gerekse mesleki eğitim sözleşmesi imzaladıkları işletme yetkililerince gerekli görüldüğü durumlarda en yakın yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan rapor alınması sağlanabilecek.

İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca gerçekleştirilen işlemlere konu olan hususlar yeniden düzenlendi ve bu konudaki karmaşaya son verilmesi amaçlandı.

Böylece, anne veya babası ölen, eğitim ve bakım tedbiri konulan, koruyucu aile yanına yerleştirilen, ikameti değiştirilmek zorunda kalan öğrencilerle harp ve vazife malulü sayılanların çocukları şehit ve gazi çocukları, milli sporcu, tutuklu ve hükümlü öğrencilerin nakillerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. 

Kamu görevlilerinin zorunlu yer değiştirmesi, can güvenliği ve doğal afet gibi nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalan velilerin bu durumları ile uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin okul değişikliği taleplerine uygun düzenleme getirildi,. Böylece "aynı tür okul" ve "zorunlu yer değişikliği" kayıtlarıyla da amacı dışındaki yaklaşımların önüne geçilmesi amaçlandı. 

Uzun süreli tedavi gerektiren kanser, diyalize bağlı böbrek rahatsızlığı ve organ nakli gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ikamet ettikleri yerdeki aynı tür okullara bir defaya mahsus olmak üzere nakil ve geçişlerinin yapılmasına imkan verildi.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA GEÇİŞLERE DÜZENLEME

Ayrıca merkezi sınava katılmış ancak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih etmemiş ya da yerleşememiş öğrencilerden, sonraki süreçte okulun taban puanı esas alınarak aynı tür ya da farklı türdeki okullara nakil ve geçiş yaparak oluşan kontenjan boşluğunun doldurulması yönünde düzenleme yapıldı. Bundan önceki düzenlemede öğrenciler sadece 9'uncu sınıfta sınavlı okullara geçiş yapabiliyordu, yeni düzenlemeyle öğrenciler artık taban puan ve kontenjan olması halinde diğer lise sınıflarında da geçişe hak kazanmış oldu. 

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi yetenek sınavıyla ve aynı mevzuat hükümlerine göre öğrenci alan klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar programları uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi belirli özelliklere sahip öğrencileri yetenek komisyonu kurulmadan alabilmesi, ayrıca Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin de milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler gibi değerlendirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardaki Anadolu meslek programlarındaki ilgili alanların da merkezi sınavla öğrenci almasının sağlanması amacıyla değişiklik yapıldı. 

Zümre öğretmenlerince hazırlanacak değerlendirme ölçeklerinin öğrencilere duyurularak uygulamada birlik ve bilinçli uygulamaya imkan verildi. 

Diplomanın yargı kararlarına bağlı olarak kişisel bilgilerin değişmesi gibi durumlarda nüfus cüzdanının yeniden düzenlenmesinde olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere yeniden düzenlenebilecek.

DİSPLİN CEZAYA DÖNÜŞMEDEN TEDBİR ALINACAK

Ortaöğretim kurumlarında meydana gelen disiplin olaylarını cezaya dönüştürülmeden önce tedbir almak, caydırıcı uygulamalar sayesinde önlemek, suç işlemelerinin önüne geçmek için eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı pedagojik yaptırımlar ile öğrencilerin iyi bir vatandaş, sorumlu bir birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla disiplin cezalarına başvurmadan önce yapılabilecek uygulamalara yer verildi ve buna uygun düzenleme yapıldı.

Ortaöğretim kurumlarında meydana gelen disipline konu davranış ve fiillere karşı verilecek cezaların tanımı yapıldı ve çerçevesi çizildi. 

Bu kapsamda öğrencinin kusurlu olduğu bir davranışı için uyarı yapılacak. Okul yönetimi, öğrencinin olumsuz davranışları sürdürmesi halinde veliyi okula davet edecek. Rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımlar veliye bildirilecek. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulacak.

TOPLUM HİZMETİ DİSİPLİN OLARAK İŞLENMEYCEK

Öğrenci ödül ve disiplin kurulunca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmaları disiplin, cezaları bölümünde yer alması ve ceza olarak algılanması nedeniyle başka maddede düzenlendi ve "disiplin" bölümünden çıkarıldı. 

Disiplin hükümleri içindeki "müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak" fiil ve davranış için öngörülen "kınama" cezası caydırıcı nitelikte olduğu görülmediğinden, "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezasına ait fiil ve davranışlara eklendi. 

Fiziki gücün de diğer yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler gibi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak amacıyla kullanılabildiği gerçeğinden hareketle madde metninde yer alan eksikliğin giderilmesi için düzenleme yapıldı. 

Pansiyonda kalan öğrencilerden disiplin olaylarına karışan ve sonucunda "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" veya "okul değiştirme" cezası verilenlerin, pansiyonda barındırılması ya da pansiyonunun değiştirilmesine yönelik hüküm de yeni mevzuata eklendi.

Cezası kaldırılan öğrencilerin mağduriyetini önlemek amacıyla kaldırılan cezalarının e-Okul sisteminden silinmesine ilişkin süre 5 iş günü ile sınırlandırılarak hükme bağlandı. 

TEMEL LİSELER MEVZUATTAN ÇIKTI 

5580 Sayılı Kanun'da yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlamaları nedeniyle kapatılan "temel liseler" de mevzuattan çıkarıldı.  

CEP TELEFONU KULLANIMINA DÜZENLEME

Öğrencilerin eğitim ortamlarına başta cep telefonu olmak üzere görüntü ve ses kaydedici özelliğe sahip bilişim araçlarıyla gelmesinin pek çok olumsuzluğu beraberinde getirmesinin ders başarılarını, derslere odaklanmalarını, sosyalleşmelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle bu tür bilişim araçlarıyla eğitim ortamlarına girilmemesinin esas olduğu hüküm altına alındı. 

Ancak ders programlarının işlenmesinde ders aracı olarak kullanılması, öğrencilerin özel durumları, pansiyon bulunması gibi durumlar göz önüne alınarak öğretmenler kurulunda dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul yönetimi, ders saatleri içinde ise öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmamak şartıyla bir kısmına veya tamamına belirli usul ve esaslarla izin verebilecek. 

05-09-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş