Arama sonuçları

2024 LGS örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2024 LGS örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için ikinci kez öğrencilere fikir vermesi için örnek soruları yayımlandı. Örnek sorular sınava hazırlanan öğrenciler için önemli.  Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. 

Peki eğitimciler örnek soruları nasıl değerlendirdi. İşte eğitimcilerin örnek sorularla ilgili yorumları: 

FMV IŞIK OKULLARI EĞİTİMCİLERİ 

TÜRKÇE: DİKKAT VE BECERİ ÖLÇÜLÜYOR

FMV Işık Ortaokulu Sözel Dersler Bölüm Başkanı Pınar Eldeş: MEB tarafından ikincisi yayımlanan “Türkçe Örnek Soruları”nın müfredata paralel hazırlandığı görülmektedir. Sorular, Türkçe dersinin sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlarına yer verme amacıyla hazırlanmıştır. Geçmiş yıllara ait LGS sorularında ve örnek sorularda olduğu gibi bağlamdan yararlanarak verilen boşluklara uygun sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tespit etme, okuduğunu anlama, yorumlama, şiirdeki söz sanatlarını belirleme, yazım yanlışlarını bulma, grafik ve tablo yorumlayarak çıkarım yapabilme ve cümlenin ögelerini belirleme kazanımlarına yönelik sorular ağırlıklı olarak yer almaktadır. Sorular, orta zorluk düzeyindedir. 

Paragraf soruları disiplinler arası öğrenmeyi destekleyecek, öğrencinin genel kültürünü besleyen, orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden seçilmiştir. Soruların çözümünde okuduklarını anlamlandırabilmek, metnin anlam bütünlüğünü yakalayabilmek ve yapılan çıkarımları metnin içerisinden doğru tespit edebilmek önem taşımaktadır. Yazım kuralları sorusunda öncüle yer verilmeyerek öğrencinin TDK kurallarına hâkim olması beklenmektedir. Yazılarında bu kuralları uygulama pratiği edinmiş öğrenciler bu soruların çözümünde zorlanmayacaktır. Tabloyla verilen bilgilerin sütun grafiğine aktarılması öğrencinin dikkat becerisini ölçen bir sorudur.  Örneklerine önceki yıllarda da sık rastlanılan bir soru tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cümlenin ögeleri sorusunun çözümünde öğrencinin geçmiş yılların kazanımlarından tamlamalara konusunda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Düzenli tekrar yapan, farklı türde metinler okumayı alışkanlık hâline getiren, çevresindeki olaylara farkındalığı yüksek öğrenciler bu soruları rahatlıkla çözebileceklerdir. 

MATEMATİK: FORMÜL GEREKTİREN SORULARA DİKKAT

FMV Erenköy Işık Ortaokulu Matematik Bölüm Başkanı R.Yiğit Yılmaz: Önceki yıllarda yayınlanan örnek soruların MEB tarafından düzenli olarak her ay verilmesine rağmen bu yıl farklı zaman dilimlerinde ve açık periyotlar halinde verildiği görülmüştür. En çarpıcı değişikliğin formül gerektiren sorularda olduğu görülmüştür. Daha önceki yıllarda yayınlanan soruların başında formül öncüllerinin verilmesine rağmen bu yılın örnek sorularında bu öncüller verilmemiştir. Buradan yola çıkarsak MEB’in ölçme değerlendirme biriminin bu tarz sorularda, soruların formülü ile birlikte verilmesi uygulamasından vazgeçmiş olduğu görülmektedir. Birinci dönem yayınlanan sorularla beraber incelendiğinde yapılacak LGS’nin bir kısmının kazanım odaklı temel bilgi düzeyini ölçen sorulardan olacağı tahmin edilmekle birlikte çoklu kazanım içeren ve beceri temelli sorular da içereceği düşünülmektedir. Birinci dönem yayınlanmış olan on sorunun dokuzunda tek kazanım içeren soruların verildiği fakat ikinci dönem yayınlanan örnek sorularda ise soruların yarıdan fazlasının birden çok kazanım içeren tarzda olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca her iki soru setinde de biri kolay, bir diğeri ise ayırt ediciliği yüksek olacak şekilde iki adet beceri temelli soruya yer verildiği de gözlemlenmiştir.

DENKLEM KURMA BECERİSİ 

Veri grafik sorularında ise son yıllarda çıkan LGS sorularına benzer şekilde, ortak bölen yardımı ile kat verme gerektiren veya denklem kurma becerisi gerektiren soru tarzlarına yer verildiği görülmüştür.

Soru bazında değerlendirme yapılırsa;

●      Birinci soru; beşinci ünite kazanımı olan Pisagor bağıntısı ve dördüncü ünite kazanımı olan eğim kazanımlarını içeren, orta zorlukta bir sorudur.

●      İkinci soru; üslü denklem içerse de, kazanım dışı sayılmayacak bir tarzda, kazanım odaklı kolay denilebilecek üslü sayılarda işlem sorusudur.

●      Üçüncü soru; beşinci ünite kazanımı olan üçgenin elemanları ve altıncı ünite kazanımı olan öteleme ve yansıma kazanımlarını içeren kolay düzeyde bir çoklu kazanım sorusudur.

●      Dördüncü soru; dördüncü ünite kazanımı olan eşitsizlikler ile birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler içeren ve görsel geometrik yorumlama becerisi gerektiren beceri temelli seçici bir sorudur.

●      Beşinci soru; tek kazanım içeren, kolay düzeyde bir EBOB problemidir.

●      Altıncı soru; birinci ünite kazanımı içeren ve ortak kat verilmesi gereken, zor denilebilecek düzeyde, ikinci ünite kazanımı olan veri grafik içeren çoklu kazanım sorusudur.

●      Yedinci soru; yine geometrik yorum gerektiren, kolay düzeyde ve beşinci ünite kazanımı olan Pisagor bağıntısı sorusudur.

●      Sekizinci soru; ikinci ünite kazanımları olan kareköklü sayılarda toplama ve çarpma, dördüncü ünite kazanımı olan denklem kurma ve çözme içeren orta üst seviyede çoklu kazanım sorusudur.

●      Dokuzuncu soru; beşinci ve yedinci sınıf kazanımı olan yüzdeler kazanımı ve sekizinci sınıf dördüncü ünite kazanımı olan doğrusal grafikleri içermektedir. Orta düzeyde önceki sınıf seviyelerinden de kazanım içeren bir sorudur.

●      Onuncu soru; son yıllarda LGS’de sıkça rastladığımız geometrik yorum içeren ve üçüncü ünite kazanımı olan kolay düzeyde bir çarpanlara ayırma sorusudur.

SORULAR SARMAL OLARAK İLERLİYOR

Yukarıdaki soru analizlerinden de görüleceği üzere MEB sadece sekizinci sınıfı değil, sarmal olarak ilerleyen tüm ortaokul müfredatına öğrencilerimizin hazır olmasını beklemektedir. İşlem yeteneği, veri analizi ve grafik okuma, geometrik şekilleri yorumlama ve problem çözme becerilerinin her birinin sorgulanacağı örnek sorularda açık şekilde görülmektedir. İlk ve ikinci örnek soruları birlikte yorumladığımızda ise bu sorgulamaların zaman zaman kazanım düzeyinde, zaman zaman beceri temelli sorular vasıtası ile yapılacağı anlaşılmaktadır. Geçmiş sınav sistemleri ile karşılaştırıldığında bu yıl yapılacak olan sınavın, LGS ile SBS sınavları arasında bir çizgide olacağını beklemek sürpriz olmayacaktır.

Yukarıdaki tüm ön bilgiler ışığında sınava hazırlanan öğrencilerin çalışmalarında kolay, orta ve zor seviyede ayrı ayrı kaynaklara yer vererek çalışmaları gerekmektedir. Gerek kazanım odaklı gerekse beceri temelli kaynaklar kullanmaları, sekizinci sınıf için gerekli olan sarmal tüm ortaokul müfredatına hâkim olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra daha önceki sınav sistemleri olan SBS, TEOG ve güncel olan LGS sistemlerinde tecrübesi olan uzman kadrolarla çalışmaları faydalarına olacaktır.

FEN BİLİMLERİ: OKUDUĞUNU ANLAMA

FMV Ispartakule Işık Ortaokulu Sayısal Dersler Bölüm Başkanı Sezin Şahin: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı şubat ayında yayınlanan fen bilimleri dersi örnek soruları MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış ve tüm senenin konularını içermektedir. Örnek sorularda ünite dağılımı aşağıdaki gibidir:

-       “Mevsimler ve İklim” - 1 soru 

-       “DNA ve Genetik Kod” - 1 soru

-       “Basınç” - 1 soru

-       “Madde ve Endüstri” - 2 soru

-       “Basit Makineler” 2 soru

-       “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” - 2 soru

-       “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” - 1 soru. Şubat ayında yayınlanan örnek sorular genel olarak okuduğunu anlama, deney yorumlama, grafik okuma ve bilgileri analiz edebilme, çıkarımda bulunma ve görsel okuma gibi üst düzey düşünme becerilerini sorgulamaktadır. Soruların 7 tanesinde öğrencilerin  bir deney ya da oyun kurgusu düzeneğini anlamaları ve yorumlamaları gerekmektedir. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş sorulara yer verilmiştir. Soruların zorluk düzeyi daha çok orta ve zor seviyededir. Çıkarılabilir  ve ulaşılabilir soruları ile kesinlik içerek sorulara yer verilmiştir. Örnek sorular incelendiğinde 2024 LGS’de ayırt edici soruların  basit makinelerden geleceği düşünülebilir. Soruların MEB kitabındaki kazanım, etkinlik ve sorularla örtüştüğü, sınava düzenli çalışan öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini de kullanarak  yapabileceği sorulardır.

HANGİ ÜNİTELERDEN SORU ÇIKTI?

Soru değerlendirmeleri aşağıda ayrıca yapılmıştır.

●      Birinci soru 1. ünitenin “Mevsimlerin Oluşumu” konusu ile ilgili sorulmuştur. Soru fen bilimleri dersi kazanımı açısından orta düzeyde olarak değerlendirilebilir ancak sorunun çözümünde öğrencinin oluşturulan modeli görsel okuma becerisi ile yorumlaması ve basit de olsa hesaplamalar yapması gerektiğinden sorunun zorluk düzeyi bunlarla artış göstermiştir.

●      İkinci soru 2. ünitenin “Kalıtım” konusu ile ilgili sorulmuştur. Soru görsel içermeyen sadece bir cümle ile deneyin anlatıldığı, zorluk seviye orta düzeyde olan bir sorudur. Geçmiş yıllarda sorulan LGS sorularına paralellik göstermektedir. 

●      Üçüncü soru 3. ünitenin “Sıvı Basıncı” konusu ile ilgili sorulmuştur. Soru güncel hayattan örnekleme yapılarak sorulmuştur. Soruda öğrencinin konu ile ilgili bilgisi sorgulanırken aynı zamanda görsel yorumlama becerisi de sorgulanmıştır. Sorunun zorluk derecesi orta düzeyde, çıkarım yapma sorusudur. ●      Dördüncü soru 4. ünitenin “Periyodik Sistem” konusu ile ilgili sorulmuştur. Bilgi düzeyindeki ifadeler oyunlaştırılarak sorulmuştur. Soruda öğrencilerin oyun kurgusunu yorumlaması ve soru ile birlikte görseli de dikkatli bir şekilde incelemesi gerekmektedir. Sorunun orta düzeyde olduğu söylenebilir.

●      Beşinci soru 4. ünitenin “Maddenin Isı ile Etkileşimi” konusu ile ilgili sorulmuştur. Soruda her yıl LGS de yer verilen öğrencilerin kontrollü deney değişkenleri ile ilgili becerileri sorgulanmaktadır. Sorudaki görsellerin dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Sorunun zorluk derecesi orta düzeydedir. 

●      Altıncı soru 5. ünitenin “Kaldıraçlar” ve “Makaralar” konuları ile ilgili sorulmuş, zorluk derecesi yüksek olan bir sorudur.. Soruda öğrencilerin basit makineler ile ilgili bilgilerini kullanabilmeleri için deney düzeneklerini iyi bir şekilde yorumlaması gerekmektedir.

●      Yedinci soru 5. ünitenin “Kaldıraçlar” konusu ile ilgili sorulmuştur. Öğrencilerin verilen düzenekte matematiksel hesaplamalara girmeden yorumlama yapmaları istenmiştir. Güncel hayattaki durumlar ile ilişki kurularak çözülebilecek orta düzeyde bir sorudur.

●      Sekizinci soru 6. ünitenin “Fotosentez” konusu ile ilgili sorulmuştur. Soruda öğrencilere temel bilgi verilmiş olsa da öğrencilerin sorudaki grafikleri yorumlamaları istenmiştir. Öğrencilere kazanımlar doğrultusunda verilen grafikler alışılmışın dışında olarak adlandırılmadan verildiği için  öğrencilerin yorumlaması zor olabilir. 

●      Dokuzuncu soru 6. ünitenin “Solunum” konusu ile ilgili sorulmuştur. Soruda öğrencilerin yapılmış bir deneyin sonuçlarını yorumlamaları gerekmektedir. Tablo okuma ve yorumlama becerisi ile deney yorumlama becerisi ölçülmüştür. Öğrencilerin görsel ve tablodaki verilenler ile çıkarımda bulunmaları istenmektedir. 

●      Onuncu soru 7. ünitenin “Elektrik Yüklü Cisimler” konusu ile ilgili sorulmuştur. Soruda öğrencilerin deney düzeneğini iyice anlamaları gerekmektedir. Soruda öğrencilerin konu ile ilgili temel bilgileri sorgulanırken aynı zamanda okuduğunu anlama ve görsel yorumlama bilgisini düzeneklerde de kullanabilmesi istenmiştir. 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:  YORUMLAMA BECERİSİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi örnek soruları incelendiğinde ikinci yarıyıl işlenecek konuları da kapsadığı görülmektedir. Soruların yorumları aşağıdaki gibidir. Birinci soru ilk öğrenme olan “Bir Kahraman Doğuyor”  öğrenme alanından olup kavram bilgisinin de kullanılması gerektiği görülmektedir.  Öğrencilerin meşrutiyet dönemi meclisinde halkın yönetime katıldığı bilgisi, sansür teriminin basın yayın hayatı ile ilişkisini kurmasını, Müslüman ve gayrimüslim ayrımını yapmasını beklemektedir. Soru orta zorluk derecesindedir. 

İkinci soru “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm” üçüncü öğrenme alanında olup çıkarım yapma becerisini ölçmektedir. Aynı zamanda öğrencinin bilgisini de kullanması gerektiği görülmekte olup kolay soru niteliğindedir.

Üçüncü soru “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” dördüncü öğrenme alanından olup paragraf yorumlama becerisini ölçen bir sorudur. Öğrenci önce paragraftaki bilgileri okuyacak ve paragraftaki bilgilere bağlı kalarak neyin amaçlandığı ile ilgili doğru yorumu bulacaktır. Soyadı Kanunu ile ilgili sorulan soru paragraf içinde yer alan kavramlar bilindiğinde kolaylıkla yapılacak düzeydedir.

Dördüncü soru “Demokratikleşme Çabaları” beşinci öğrenme alanından olup kavram bilgisi ve bilgiyi ayırt etme becerisini ölçmektedir. Bu soruda muhalif kavramını bilmek ve muhalefet için birden fazla partinin olmasını bilmek öğrenciye doğru soruya doğru yöneltecektir. Zorluk seviyesi kolay bir sorudur.

Beşinci soru “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” altıncı öğrenme alanından olup çıkarımda bulunma becerisini ölçen bir sorudur. LGS sürecinde öğrencilerin zorladığı tarz olan öncüllü bir sorudur. Soru aynı zamanda öğrencinin dikkatini de ölçmekte olup konu ile ilgili kavramlara hâkim öğrencinin yapabileceği bir sorudur. Genel olarak bakıldığında orta zorlukta bir sorudur. Örnek soruların geneline bakıldığında eleyici olarak bu soru gösterilebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ANLAMA VE YORUMLAMA

FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Keziban Erdoğan: Din kültürü ve ahlak bilgisi örnek sorularına bakıldığında ilk beş üniteden birer soru şeklinde hazırlandığı görülmektedir. Soruların yorumları aşağıdaki gibidir. Birinci soru, ilk ünite olan Kader ve Kaza ünitesinden anlama düzeyine yöneliktir. Okuduğundan çıkarım yapmayı esas almıştır. Zorluk derecesi orta düzeydir. İkinci soru Zekat ve Sadaka ünitesinden öncüllü şekilde gelmiştir. Paragraftan çıkarım yapmaya yönelik bir hatırlama sorusudur. Zorluk derecesi orta düzeydir. Üçüncü soru Din ve Hayat ünitesinden gelmiştir. Bu soru verilen ayetten hareketle vurgulanmak istenen noktayı öğrenciye buldurmaya yöneliktir. Anlama düzeyindedir. Zorluk derecesi ortadır.

Dördüncü Soru Hz. Muhammed ünitesinden gelmiştir. Paragraf verilerek bu paragrafta bahsedilen özelliklerden hangisinin şıklarda yer aldığı sorulmuştur. Zorluk kolaydır.

Beşinci soru da Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri ünitesinden gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’in bir özelliğinden bahsedilerek ayet olarak çıkarım yapılması istenmiştir. Anlama düzeyine yöneliktir. Zorluk derecesi ortadır.

İNGİLİZCE: GÖRSELLERİ YORUMLAMA

FMV Erenköy Işık İlkokul-Ortaokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Şeyda Baharoğlu: İngilizce dersi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 örnek soru yayımlanmıştır. Yayımlanan her örnek soru, Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soru dağılımı ve ünite çeşitliliğine bakıldığında her bir örnek sorunun farklı bir üniteden geldiği, ilk dönem ve ikinci dönemden ünite ve konulara yer verildiği görülmektedir. Oran olarak incelendiğinde ise ilk dönem işlenen ünitelerden üçüne, ikinci dönem işlenen ünitelerden ise ikisine yer verilmiştir. Bu bağlamda yayınlanan örnek sorular özelinde değerlendirilen kazanımların yıl boyunca işlenen konu ve ünitelerden seçilmiş olmasına rağmen ilk dönemdeki ünitelerden gelen soru ağırlığının biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

İlk örnek soruya baktığımızda 8. sınıfın ilk dönem ünitelerinden biri olan ve gençlerin günlük yaşamları, alışkanlıkları ve sosyal etkileşimleri gibi konuların ve bu konular çerçevesindeki kelime bilgisinin ele alındığı "Teen Life" ünitesinden bir soru geldiği görülmektedir. Bu soruda, öncül bilgi verilerek ve poster görseli kullanılarak öğrencilerden verilen bilgiyi ve görseli dikkatli bir şekilde okuyarak anlamaları, görselden doğru bir şekilde çıkarım yapmaları beklenmektedir. Soruyu cevaplarken görseldeki detaylara ve metindeki ipuçlarına dikkat edilmelidir.

İkinci soruda yine ilk dönem ünitelerinden olan "In the Kitchen" ünitesine yönelik bir soru hazırlanmıştır. Mutfakla ilgili terimlerin anlamını bilme, yemek yapma sürecini anlatabilme, okuyarak anlayabilme ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları gibi konuların ele alındığı ünite ile ilgili sorulan bu soruda da bir önceki soruya benzer şekilde görsel ve bilgi veren metin birlikte kullanılmıştır. Öğrencilerden, sunulan bilgiyi kullanarak verilen yaş gruplarına da dikkat ederek doğru yorumlama becerisi ile cevabı bulmaları beklenmektedir. Soruyu cevaplarken temayı bilmenin yanı sıra tek bir veri veya bilgiye göre değil verilenlerin tamamına yönelik bir anlama ve bağlantı kurabilme becerisini kullanabilmek de hem bu soru özelinde hem de paylaşılan diğer örnek sorular için önemli bir beceri olarak öne çıkmaktadır. 

Paylaşılan üçüncü soru, ilk dönem ünitelerinden "On the Phone" ünitesi kazanımları doğrultusunda hazırlanmış bir sorudur. Telefonla iletişim kurma becerilerini, telefon görüşmesi yapma ve mesajlaşma becerileri gibi temalar üzerinde yoğunlaşan ünite kazanımları paralelinde hazırlanan soru için verilen referans bilgi, not formatında olsa da öğrencilerden beklenen; verilen bilgiyi doğru yorumlayarak doğru çıkarımı yapmaları ve bunu yaparken çeldiriciye dikkat ederek soru kökünün ne istediğini fark etmeleridir.

Örnek sorulardan son ikisi, ikinci dönemdeki 7. ve 8. üniteler olan "Tourism" ve "Chores" ünitelerinden gelmektedir. "Tourism" ünitesi, öğrencilere seyahat etme alışkanlıkları, turistik yerleri ziyaret etme ve seyahat planlaması yapma becerilerini öğretirken "Chores" ünitesi, ev işleri ve günlük görevlerle ilgili terimleri ve ifadeleri işler. Dördüncü soruda öğrencilerden istenen, farklı kişilerin yorumları şeklinde turistik bir şehir ile ilgili verilen başlangıç bilgisini okuyarak anlamaları ve doğru çıkarımları yaparak cevabı bulmalarıdır. Yine bu soruda da hataya düşmemek adına soru kökünü doğru okumak ve sorunun ne istediğinin farkında olmak konuyu bilmek kadar önemlidir.

Son soru ise öncül bilgi ve görsel üzerinden bilgi okuma becerisinin birlikte ölçüldüğü bir sorudur. Ünite kazanımları doğrultusunda "günlük işler" ile ilgili verilen kısa metin ve görseldeki bilgi sayesinde öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin ölçüldüğü görülmektedir.

Paylaşılan örnek İngilizce sorularında göze çarpan ortak nokta, okuduğunu anlama ve yorum yapma becerisinin tüm sorularda ölçülmek istenen beceriler olarak öne çıktığıdır. Her soruda verilen bir öncül bilgi bulunmaktadır. Bazı sorularda bu öncül bilgiye, ek bilgi içeren poster ve resim gibi görseller de eşlik etmektedir. Verilen bilgi ve görsellerdeki veriler, öğrencilerin çıkarım yaparken yorum yapabilme becerilerini de kullanmalarını gerektiren örnek soruların olduğunu görüyoruz. Bu yorum ve çıkarımlarda bulunurken öğrencilerin soru kökünü ve çeldiricileri dikkatli bir şekilde okumaları, görselleri dikkatli incelemeleri ve verilen öncül bilgilerden doğru yorumlar çıkarmaları çok önemlidir. Örnek sorular içerisinde bire bir kelime veya bilgi ölçen sorular bulunmasa da öğrencilerin genel olarak ünite temalarına ve kelime bilgisine hâkim olması, sorulara doğru cevap verebilmeleri için önemli bir faktördür.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NE DEDİ?

TÜRKÇE: OKUMA BECERİSİ ÖLÇÜLÜYOR

Türkçe örnek soruları incelendiğinde soruların Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı’na uygun hazırlandığı görülmüştür. Sorularda ağırlıklı olarak içeriğin farklı disiplinler ile ilişkilendirilerek öğrencilerden verilen bilgiyi yorumlamaları, paragrafta verilenlerden hareketle yeni çıkarımlar oluşturmaları, metnin içeriği üzerine düşünmeleri, metinde boş bırakılan yerleri doğru biçimde tamamlamaları ve verilerden hareketle akıl yürüterek sonuca ulaşmaları istenmiştir. 

1, 3, 6 ve 7.  sorular öğrencilerin okuma anlama becerisini ölçmeyi, metnin üzerinde derinleşmeyi, çıkarım yapmayı ve metni anlamsal açıdan analiz edip yorumlamayı gerektirmektedir. 7. sorudaki metinde ele alınan konu, gündelik hayatımızda da sık sık karşılaştığımız “yapay zekâ” ile ilgilidir. Soruyu çözerken yapay zekânın özelliklerini ve uygulamayı kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri iyi analiz etmek gerekir. Bilişim ile ilgili olan bu soru da yine disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

BİLGİYLE ÇÖZÜLEN SORULAR

Söz sanatı ve yazım kuralı kazanımlarını içeren 2 ve 5. sorulara baktığımızda soruların, bilgiyi yorumlamaktan çok direkt bilgiye dayalı çözülebileceği görülmektedir. Tablo ile verilen birtakım veri ve bilgileri sütun grafiğine çevirme becerisini yoklayan 8. sorunun çözümü için dikkatli bir biçimde okunması, değerlendirilmesi ve zamanın iyi yönetilmesi önemlidir. Soru; okuma, anlama, mantıksal düşünme ve verileri doğru analiz etme becerilerini ölçer niteliktedir.

Metni uygun ifadeyle tamamlamayı gerektiren 9. soruda seçeneklerde yer alan “haz” sözcüğünü bilen ve “iyi hissetmek” anlamını yakalayan öğrenciler için sorunun çözümü oldukça kolaydır.

Genel olarak; okuma, anlama, mantıksal çıkarım yapabilme, grafik yorumlama ve dil bilgisi kurallarını uygulama becerilerine sahip öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği dili açık, anlaşır ve uzun olmayan sorulardır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:  ÖNCÜLLERE DİKKAT

MEB’in örnek soruları incelendiğinde soruların “Bir Kahraman Doğuyor”, “Milli Bir Destan:Ya İstiklal Ya Ölüm!” ve “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitelerinden hazırlandığı ve geçmiş yıllarda yayımlanan örneklerle benzerlik gösterdiği görülmektedir.  Genel olarak sorular, verilen metinlerden ve öncüllerden yararlanarak doğru yanıta ulaşmayı gerektirmektedir. Okuma anlama ve yorumlama becerilerini ölçer nitelikte hazırlanan şubat ayı örnek sorularının orta güçlükte olduğu bununla birlikte çeldiricilerin güçlü olmadığı görülmektedir. Bu durum, koymaktadır. Ayrıca sorularda “meşrutiyet”, “güçler birliği”, “mebusan meclisi” ve “sömürgecilik” kavramlarına yer verilmiş olmasının kavram bilgisine sahip öğrencilerde zaman yönetimi ve sınav başarısına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAMA

Din kültürü ve ahlak bilgisi örnek soruları, ilk 4 ünitenin kazanımlarına yöneliktir. Kader inancı ünitesinden hazırlanan soruda öğrencilerin kavram bilgisini kullanarak ilkelerden sonuca ulaşmasının beklendiği, zekât ve sadaka sorusunda uygulamanın ayetlerle ilişkilendirilmesinin gerektiği görülmektedir. Peygamberlerin ve özellikle Hz. Muhammed’in örnek kişiliğinin rol model alınmasının önemine vurgu yapılan sorulara da yer verilmiştir. Genel olarak örnek olaylardan çıkarım yapmayı ve okuduğunu anlamayı gerektiren soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: BECERİ TEMELLİ SORULAR

İngilizce örneklerinin 3. ünite “In the Kitchen”, 4. ünite “On The Phone” 6. ünite “Adventures”, 7. ünite “Tourism”, ve 8. ünite “Chores” ünitelerinden hazırlandığı görülmektedir.  Beceri temelli sorulardan oluşan örneklerin çok iyi anlaşılması için soru kökünün, öncül bilgilerin ve çeldiricilerin her birinin dikkatlice okunup çözülmesi gerekmektedir. Sorularda öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri metin türlerine yer verilmiştir. Örneğin 1. soruda poster, 3. soruda telefon notları, 5. soruda tablo kullanılmıştır. Öncül bilgilerde ve çeldiricilerde farklı dilbilgisi yapıları görülmektedir. (1. soruda wh-soru yapıları, 5. soruda should, must, has to, past simple bkz.)  Öğrencilerin “Chores” ünitesine ait olan 5. soruyu tabloda verilen bilgilere dayanarak; okuduğunu anlama, sözcük bilgisi, mantıksal çıkarım ve matematiksel hesaplama becerilerini kullanarak çözmeleri beklenmektedir. 3. ünite “In the Kitchen” kazanımlarını ölçen 2. soruda da öğrencilerden öncül bilgilerde verilen yaşları göz önünde bulundurarak çıkarım yapmaları istenmektedir.

Genel olarak görsellerle desteklenen, sözcük bilgisi, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi ölçülmek istenen şubat ayı sorularının orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

MATEMATİK: FORMÜLLER ARTIK YOK

   Örnek soruların LGS sınavına kadar olan kazanımları içerdiği görülmektedir. Matematik öğretim programının sonlarında yer alan “Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.” kazanımını içeren bir sorunun örnekler arasında yer aldığı, geometrik cisimler konusunun ise örnek sorulara dahil edilmediği görülmektedir.

Geçmiş örneklerde yer alan sorunun çözümü için gerekli içerikler (tanım, kural ya da formül vb.) şubat ayı örneklerinde yer almamaktadır. Sorularda gerçek yaşam ile matematiğin ilişkilendirilmesine yer verildiği görülmektedir. Örneğin; 1. soru bir eğim hesaplama problemidir. Kapadokya’da Peribacaları manzarası izlemek için üzerinde Türk bayrağı çizimi olan uçan balonlara yer verilmiştir. Bu soru aslında geometri sorusu olup ek çizim yapılarak üçgende pisagor bağlantısı kurgusu ile çözümü tasarlanmıştır. Bununla birlikte doğrusal denklem grafiği problemi olan 9.soruda bilgisayarın performans moduna göre bataryadaki şarj yüzdesi ve zaman arasındaki ilişki, yüzde hesabı ile yorumlanmaktadır. Kazanım olarak 7. sınıftaki yüzdeler ve orantı problemi gibi görünse de 8. sınıf konusu olan doğrusal denklemlerin grafiği de soruda yer almaktadır. 

   ANALİTİK VE SOYUT DÜŞÜNME

Örnek sorularda, kare ve dikdörtgenin alanı, çevresi veya kenar uzunluklarının hesaplanmasına önem verilmiştir. Şekillerin iç içe geçerek ya da farklı biçimlerde düzenlenerek hazırlanan sorularda analitik ve soyut düşünmenin önem kazandığı söylenebilir. Sorular, işlem becerisi yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla çözebilecekleri niteliktedir. 

  Genel olarak sorularda modellemelerin kullanıldığını görülmektedir. Problemlerin çoğunun çözümü için denklem kurulması gerekmektedir. Bu denklemlerin çözümleri de problemlere yönelik birden fazla kazanım özelliği uygulanarak gerçekleşmektedir.

   Ebob problemi, eğim hesaplama ve pisagor bağıntısı ile ilgili 3 sorunun MEB ders kitaplarındaki sorularla yakın olduğu gözlenmiştir.  Böylelikle öğrencilere LGS’de ders kitabındaki örneklere benzer sorularla karşılaşabilecekleri, matematik ders kitabını çözmelerinin önemli olduğu mesajı verilmektedir.

FEN BİLİMLERİ: DÜŞÜNME BECERİLERİ ÖLÇÜLÜYOR

Fen bilimleri örnek soruları incelendiğinde, geçmiş yılların aksine yıllık müfredatın tüm konularını kapsayacak biçimde düzenlendiği görülmektedir. Birkaç soru kökünde yer alan kesinlik ifadeleri dikkat çekmektedir. Mevsimler ve iklim sorusunda, 7. sınıf enerji dönüşümleri konusunda sıklıkla kullanılan salınım hareketi baz alınacak biçimde bir görsel verilmiştir. Bu modelleme ile Dünya’nın hareketinin ilişkilendirilmesinin alışılmışın dışında olduğu söylenebilir. Basınç sorusunda, II. öncül görsel okuma ve dikkat gerektirmektedir. Periyodik tablo sorusunda, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin ölçüldüğü söylenebilir. 6. soru, bilgiye hâkim olan öğrencinin, kaldıraç mantığında çalışan kolumuzun da çalışma prensibi üzerinden akıl yürüterek çözebileceği üst düzey bir bilgi sorusudur. Fotosentez sorusunda, iki grafiğin karşılaştırmalı olarak doğru yorumlanması gerekmektedir. Ayrıca fotosenteze etkiyen değişkenlerin analizlerini yaparak olasılıkların düşünülmesi gerekmektedir.  9. soruda verilen tabloda değişkenlerin sadece başlangıç ve son miktarları belirtilmiş ama miktarların süreçte değişiminin solunum hızını nasıl etkilediğini gösteren bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla solunum hızının değişimiyle ilgili bir yorum yapılamamaktadır. Verileri yorumlama becerisi gerektiren basit ancak güzel bir soru olduğu söylenebilir. Elektrikle ilgili olan 10. soruda ise öğrencilerin sistemi anlama, anlamlandırma ve ilişkilendirme yapabilmesi beklenmiştir. Örnekler arasında deney düzeneklerini inceleyip değişkenleri belirleme sorularına geçmişte olduğu gibi şubat ayı örneklerinde de yer verilmiştir. 

KORAY VAROL OKULLARI EĞİTİMCİLERİ 

FEN BİLİMLERİ: DENEY VE YORUM SORULARI

1.⁠ ⁠Soru: 1. Ünite mevsimler konusuna ait olan örnek soru matematiksel olarak muhakeme edip yorum geliştirilmesi gereken orta zorlukta bir sorudur. 2.⁠ ⁠Soru:⁠ 2. ünitenin alt başlık konusu olan kalıtım ile ilgili temel bilgilerin sorgulandığı bir sorudur içerik olarak tek karakter çaprazlaması verilmiştir kolay bir yorum sorusudur. 3. Soru: 3. ünite sıvı basıncı konusuna ait temel değişkenleri soran görsel yorumlama sorusudur. Ulaşılabilirlik sorusu olduğu için öğrencinin soruyu doğru analiz etmesi önemlidir. 4.⁠ ⁠Soru: 4. Üniteye ait periyodik tablo’nun özelliklerini yorumlatan temel kazanım sorusudur. Oyun ile eşleştirilen dikkat gerektiren bir muhakeme sorusudur.5.⁠ ⁠Soru: 4. ünite ısı sıcaklık konusuna ait olan değişkenleri belirleyen bir deney sorusudur. Bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişkenleri yorumlatan bir sorudur. 6.⁠ ⁠Soru:5. Ünitenin alt konusu olan makara ve kaldıraçın beraber tasarlandığı bir düzenek yorumlama sorusudur. Öğrenciden muhakeme ve analitik düşünme becerisi yüksek bir çözümleme beklemektedir. 7. Soru: 5. Ünitenin alt konusu olan kaldıraçlara ait analitik düşünme becerisi isteyen orta zorlukta bir sorudur. 8.⁠ ⁠Soru: 6. Üniteye ait fotosentez konusunu içeren grafik sorusudur. Fotosentez hızını belirleyen değişkenleri sorgulayan orta zorlukta bir sorudur. Kullanılan kesinlik ifadesi soruyu belirleyici bir muhakeme sorusuna dönüştürmüştür. 9.⁠ ⁠Soru: 6. Ünitenin solunum konusuna ait bir deney sorusudur. Deney sonuçlarını yorumlatan zor kategorisinde bir muhakeme sorusu olarak tasarlanmıştır.10.⁠ ⁠Soru: 7. Ünitesinin elektrik konusuna ait kazanım sorgulayan muhakeme yeteneği arayan güçlü bir sorudur.

İNGİLİZCE: TAHMİN YÜRÜTME SORUSU 

1. Soru: Bir macera kampı broşüründe kuduğunu anlama üzerine yazılmış bir soru. LGSye uyumlu. 2. Soru: Yemek hazırlama ve pişirme yöntemlerini içeren bir soru. LGSye  uyumlu.3. Soru: Verilen durumlara göre yapılmış olan konuşma ile ilgili tahmin yürütme üzerine bir soru. LGSye uyumlu ve öğrencilerin sıkça görmediği tipte bir soru.4. Soru:Okuduğunu anlama ve yorum yapma sorusu. LGSye uyumlu.5. Soru: Ev işleriyle ilgili okuduğunu anlama ve verilen tabloyla birlikte yorumlama sorusu. LGS uyumlu.

Gramer bilgisinin yanı sıra kelime bilgisi oldukça önemli.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: OKUDUĞUNU ANLAMA

1. Soru: Meşrutiyet ve meclis kavramlarını pekiştirmeye yönelik bilgi yorumlamayı gerektiren bir soru. Önermeler ve metnin birlikte değerlendirilmesi fayda sağlayacaktır. 2. Soru: ⁠Bilgiden ziyade okuduğunu anlama ve çıkarımda bulunmayı gerektiren bu soru ‘kurtuluş Savaşı’nın diplomasi dönemi’ kazanımına uygundur.3. Soru: ’Çağdaşlaşan Türkiye’ ünitesinden toplumsal alanda yapılan inkılaplar kazanımına uygun olan bu bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. 4. Soru: Muhalif kavramının anlamına hakim olan öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği bu soru bilgiyi ölçmeye yöneliktir. 5. Soru: Strateji ve siyaset kavramlarının bilinmesi önermeleri yorumlayabilmek ve çıkarımda bulunmak adına bu soruda önem teşkil ediyor yorum ve bilgi gücünü pekiştirmeye yöneliktir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

1. Soru: Metin’de verilen fiziksel yasa bilgisi ile kaza kavramının bilgisi ölçülmektedir. kaza kavramının gerçekleşme ile olan ilişkisini pekiştirmeye yönelik bilgi sorusudur. 2. Soru: ⁠Ayet yorumlamayı gerektiren bu soru yorum sorusu bağlamında değerlendirilir. Öğrencilerin süreç içerisinde ayet yorumlama ve ayetlerden çıkarımda bulunması bu tarz sorularda avantaj sağlayacaktır. 3. Soru: ⁠Ayet yorumlamayı gerektiren bu soru Hazreti Yusuf’un kıssası kazanımına uygun hazırlanmıştır. 4. Soru: Hazreti Muhammed’in örnekleri ünitesinden gelen bu soru bilgi ölçmeye yöneliktir. 5. Soru: ⁠Sünnet kavramının bilinmesi ve bilgi yorumlamayı gerektiren bir sorudur.

MATEMATİK: KAZANIM ODAKLI SORULAR

Şubat ayı yayınlanan örnek sorulara baktığımızda yine tüm konuları kapsayan, senenin geneline yönelik sorular açıklandığını görüyoruz. Sorular içerisinde hem kazanım odaklı hem de yeni nesil diyebileceğimiz tarzda sorularla karşılaşıyoruz.

1) Doğrusal denklemler konusu ile ilgili güzel bir eğim sorusu.

2) Üslü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri içeren bir kazanım sorusudur.

3) Dönüşüm geometrisi konusundaki öteleme yöntemiyle, üçgende kenarortayı bulmaya yönelik görsel bir sorudur.

4) Yeni nesil eşitsizlik sorusudur.

5) Çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili Ebob problemidir.

6) Veri analizi ile ilgili bir soru. İki daire grafiği arasındaki ilişki kurulup çözülmesi gereken bir yeni nesil sorusudur.

7) Kareköklü ifadeler konusunda kenar – alan bağıntısı ve üçgenler konusundaki Pisagor bağıntısı birlikte kullanılarak çözülebilecek geometrik bir sorudur.

8) Kareköklü ifadeler konusuyla ilgili alan – kenar geçişi yapılan ve temel işlemler yapılan bir sorudur.

9) Doğrusal denklemler konusuyla ilgili gerçek hayat örnekli bir grafik sorusudur.

10) Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusu ile ilgili cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma ve temel kazanımlara yönelik bir soru.

TÜRKÇE: KAZANIMLARA DİKKAT

1.soru metinde boş bırakılan yerlere uygun sözcük ve söz öbeklerinin getirilmesini isteyen bir boşluk doldurma sorusudur. Metnin anlam bütünlüğü ve akışı göz önünde bulundurularak doğru ifadeler boşluklara getirilmelidir. Kazanıma uygundur.  2.soru söz sanatları kazanımına yönelik bir sorudur. Dizelerdeki söz sanatları belirlenip yanlış verilen söz sanatı belirlenmelidir. Kazanımlarda verilen söz sanatlarıyla kurulmuş kolay bir sorudur.  

3. soru yardımcı düşünce sorusudur. Sözü edilen kişiyle ilgili metinde verilen ifadeler tespit edilmeli, daha sonra şıklarda verilen özellikler metinle eşleştirilerek metinden ulaşılamayacak özellik belirlenmelidir. Orta zorlukta kazanıma uygun bir sorudur.

 4.soru görselle desteklenmiş bir yardımcı düşünce sorudur. Görselle desteklenen metindeki bilgiler dikkatle okunduğunda sonuca rahatça ulaşılabilecek kazanıma uygun bir sorudur.

 5. soru yazım kurallarıyla ilgili bilgileri ölçen bir sorudur. Yazım kurallarına hakim olan öğrenciler tarafından çözülebilecek orta zorlukta bir sorudur. Kazanıma uygundur.

 6.soru metinde verilen bilgilerin doğru yorumlanması ile çözülebilecek dikkat ölçen bir yardımcı düşünce sorusudur. Soru kökünü doğru okumak ve metne bağlı kalmak önemlidir. Kazanıma uygundur.

 7.soruda yapay zekanın doğru kullanımının nasıl olması gerektiği ile ilgili yönergeler sıralanmıştır. Öğrencinin bu yönergelerden yola çıkarak en doğru şıkkı belirlemesini isteyen orta zorlukta bir sorudur. Bilgiyi analiz etme ve sınırlama becerisine dayanan bu soru kazanıma uygundur.

 8.soru satır ve sütunlarda verilen bilgilerin dikkatle incelenmesini bekleyen bir grafik yorumlama sorusudur. Verilen bilgilerin hangi grafikte doğru verildiğini bulabilmek için odaklanma yetisi gerektirir. Dikkat ölçen kazanıma uygun bir sorudur.

 9.soru metne bağlı bir boşluk doldurma sorusudur. Bu tip sorularda metnin bağlamına sadık kalmak, bağlantı unsurlarına dikkat etmek gerekir. Metin doğru anlaşıldığında çözüme rahatça ulaşılabilecek kazanıma uygun bir sorudur.

 10. soru cümle ögeleri konusuna yönelik bir sorudur. Cümle ögeleri konusunda akademik bilgi yeterliliğine sahip öğrenciler tarafından rahatça çözülebilecek kazanıma uygun bir dil bilgisi sorusudur.

UĞUR OKULLARI ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANLARI

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: MEB tarafından hazırlanan 2. dönem örnek sorularına baktığımızda tüm soruların MEB müfredatına uygun olduğunu görmekteyiz. Matematik dışında diğer derslerde soruların zorluk düzeyinin orta ve ortanın altında olduğunu matematik dersinde ise daha zorlayıcı sorulara yer verildiğini görmekteyiz. Sayısal derslerde sorular görsellerle desteklenirken sözel derslerde ise sorularda yer yer görsellere yer verilmiştir. Dikkatli okuyan ve bilgiyi kullanabilme becerisini geliştiren öğrenciler soruları zorlanmadan yanıtlayabilecektir.

TÜRKÇE: GÜNCEL KONULARDAN SORULAR

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke: MEB tarafından Şubat ayında yayımlanan Türkçe örnek sorularına bakıldığında soruların zorluk düzeyinin orta ve kolay seviyede hazırlandığını görmekteyiz. Sorular, ağırlıklı olarak anlam bilgisinden sorulmuş olsa da dil bilgisi ünitesi olan cümlenin ögeleri ile yazım kurallarından da birer soru sorulduğunu görmekteyiz. Sorular, geçmiş yıllardaki sorular ile benzerlik göstermektedir. Sadece grafik yorumlama sorusunda tablo ve grafik yorumlama kazanımları tek bir soru üzerinde deneyimlenmiştir. Bazı metinler güncel konulardan (yapay zekâ sorusu gibi) seçilmiştir. Metinler orta ve kısa uzunluktadır. Hoba Gök Taşı ile ilgili olan 4. sorunun görseli metni vermede bir araç olarak kullanılmış ve görsel üzerinden sorgulama yaptırılmamıştır. Sorulara bakıldığında ağırlıklı olarak okuma düzeyinin, kelime bilgisinin ölçüldüğü görülmektedir. Son soru olan cümlenin ögeleri sorusu klasik tarzda salt bilgiyi ölçecek şekilde sorulmuştur. 

MATEMATİK: SEÇİCİ SORULAR VAR

Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar: Matematik sorularında zorluk seviyesinin geçtiğimiz dönem yayımlanan örnek sorulara göre arttığı görülmektedir. Eşitsizlik, veri analizi, doğrusal ilişkiler ve kareköklü ifadeler ile ilgili sorulan birer soru seçici sorular olarak karşımıza çıkmıştır. İki soru dışında tüm sorularda sorudaki görseli veya grafiği yorumlama ön planda tutulmuştur. Örnek sorularda dikkat çeken diğer bir nokta da LGS’de benimsenen bir soruda bir kazanımın sorgulanması eğiliminin dışında kalan sorulara yer verilmesidir. İlk soruda özel üçgenler ve eğim kazanımları birlikte sorgulanmıştır. Tek satırdan oluşan üslü sayılar sorusu ise ilk bakışta kolay algısı yaratsa da iyi bir işlem becerisi gerektirmekte ve sorunun sonunda yine bir yoruma ihtiyaç bırakmaktadır. Örnek sorularda alışık olduğumuz ihtimalli sorular dediğimiz birden fazla durumun değerlendirilmesi durumu ise bu örnek sorularda karşımıza çıkmamıştır.

FEN BİLİMLERİ: YOĞUN GÖRSELLER KULLANILMIŞ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat: 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. dönem örnek soruları yayınlanmıştır. Hazırlanan bu sorular Milli Eğitim Bakanlığının 8. sınıf konularına ve kazanımlarına uygundur. Yayınlanan bu soruların tüm üniteleri kapsadığı görülmektedir. Sorularda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Soruların daha iyi anlaşılması ve çözülmesi için ifadelerin dikkatli okunması ve görsellerin doğru incelenmesi gerekmektedir. Sorular; öğrenilen bilgiyi kullanma, sorularda verilen grafiklerdeki ve tablolardaki verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneği gibi becerileri ölçmektedir. Birçok soru deney düzenekleri içermektedir ve bu düzeneklerden bazılarında bağımsız, bağımlı ve sabit değişkenler sorgulanmaktadır. Bu tarz sorularda değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. 1. Soruda 7. sınıfta anlatılan ‘’Enerji Dönüşümleri ‘’ konusundaki sarkaç görseli ile “Mevsimlerin Oluşumu” konusu birleştirilmiştir. “Kalıtım” konusuna ait çaprazlama sorusunda yavru döllerde oluşacak tüm olasılıklar gözden geçirilmelidir. 4. soruda oyun ile kurgulanan soruda yatay ve dikey kısımları tespit edemeyen öğrenciler yanılgıya düşecektir. 5. soruda hipotezde istenilen özellik iyi analiz edilmelidir. Aksi takdirde güçlü çeldiriciler öğrencileri yanlış cevaba yönlendirecektir. Öğrenciler 7. soruda seçeneklerde yapılan işlemleri zihinlerinde canlandırarak aşamalı olarak çözmelidir. Bazı sorularda soyut düşünebilme becerisi çeldiricinin aşılmasını ve doğru yanıta ulaşılmasını sağlayacaktır. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verilmiştir. Sorular zorluk derecesi bakımından orta düzeydedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: PARAGRAF SORULARI

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Burcu Aksoy Sertkahya: MEB tarafından yayımlanan Şubat ayı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları incelendiğinde; sorular sınav müfredatını oluşturan Bir Kahraman Doğuyor (1. Ünite), Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! (3. Ünite), Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye (4. Ünite), Demokratikleşme Çabaları (5. Ünite) ve Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (6. Ünite) ünitelerinden oluşmaktadır. MEB müfredatına uygun, paragraflardan oluşan sorulara yer verilmiştir. Paragraflar genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Kavram bilgisini gerektiren sorulara yer verilmiştir.

İNGİLİZCE: DİYOLOG VE GRAFİK SORULARI

İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem: Şubat ayında yayınlanan İngilizce örnek soruları Friendship, In the Kitchen, On the Phone, Tourism, ve Chores Ünitelerinden hazırlanmıştır.  Toplamda 1 adet olumlu ve 3 adet olumsuz soru köküne ait soru bulunmaktadır. Son soruda soru cümlesi bulunmamakta bunun yerine cümle tamamlama şeklinde bir soru yer almaktadır. Sorular Ocak ayı örnek sorularında olduğu gibi verilen bilgileri yorumlama becerisini ölçen sorular olup okuduğunu anlayabilen ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çok zorlanmayacağı sorulardır. Şubat ayı örnek sorularında daha önce sıkça örneklerini gördüğümüz diyalog ve grafik yorumlama sorularına yer verilmemiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Aydın: LGS Şubat ayı örnek sorularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 5 soru yer almıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları daha çok okuduğunu anlama, yorumlama, bilgiyi kullanma, eleştirel düşünme gibi becerileri ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Soru tarzında herhangi bir değişiklik olmamakla beraber benzer kazanımda sorular sorulmuştur. MEB, soruları çözerken ders kitabından hangi kısımların referans alınabileceğini de birkaç örnekle bizlere göstermiştir. Örnek sorular ile ders kitaplarındakine benzer soru / etkinlik örneklerinden oluşan ayrı bir kitapçık yayınlanmıştır. Soru çözüm videolarının yayınlanması da öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

16-02-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş