Arama sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığından Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge

Diyanet İşleri Başkanlığından Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge

Diyanet İşleri Başkanlığından Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge. Diyanet İşleri Başkanlığının "Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi" yayımlandı.

Yönergede, Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik kurslar ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim işleri, çalışma usul ve esasları ile personelin görevleri yer aldı.

Buna göre A, B, ve C olarak gruplandırılan Kur'an kurslarının açılış ve kapanış işlemleri ilgili il müftülüğünün teklifi ve Diyanet İşleri Başkanlığının onayı ile gerçekleştirilecek.

A ve B grubu Kur'an kurslarının açılış şartlarını taşıyıp taşımadıkları ise Başkanlık müfettişlerince, C grubu Kur'an kurslarının açılış ve kapanışa uygunlukları ise il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsü tarafından bizzat yerinde görülerek tespit edilecek.

Kur'an kurslarının grup değişiklik işlemlerinde, dönüştürülmek istenilen grubun açılışında aranan şartlara riayet edilecek.

Kurslarda eğitim öğretime ara verme, yeniden başlatma, isim değişikliği işlemleri, il müftülüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile yapılacak, elektronik sistem üzerinde Başkanlığa gönderilecek.

Kursun, bir yerden başka bir yere naklinde açılışındaki şartlar aranacak. Nakil ve kursun bağlı bulunduğu müftülüğün değişmesi işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla il müftülüğünün teklifi ve valiliğin onayıyla gerçekleştirilecek.

İl ve ilçelerde ihtiyaç olması ve yeterli sayıda öğrenci bulunması halinde gerekli donanıma sahip kurslarda engellilere yönelik eğitim öğretim verilen sınıflar açılabilecek.

Vakıf ve dernekler de dahil olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından Kur'an kursu açılamayacak.

D grubu Kur'an kursları açılış ve kapanış işlemleri ilgili il müftülüğünün teklifi ve Başkanlığın onayıyla eğitim öğretime açılacak.

Bu grupta uygulanacak eğitim öğretim programı ve öğrencilerle ilgili bilgiler müftülükçe yetki verilen öğretici tarafından elektronik sisteme girilecek. Bu grup kurslarında görevlendirilen geçici öğreticiler müftülüğün belirleyeceği A, B veya C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinde görevlerini yerine getirecek.

D grubu Kur'an kurslarında eğitim öğretim sonlandırıldığında kursta bulunan defter ve evraklar ilgili müftülükçe muhafaza edilecek. 

İhtiyaç olması halinde gerekli şartları taşımak kaydıyla yatılı olarak açılan D grubu kurslar, her yıl yaz Kur'an kursu bitimi itibarıyla kapanacak.

Çeşitli nedenlerle Kur'an kurslarına gelemeyen veya bu hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlar için uygun görülen yerlerde müftülüğün teklifi, mülki amirin onayı ile Kur'an eğitim ve öğretim kursu düzenlenebilecek.

Her eğitim öğretim yılı sonunda, kursların yıllık faaliyetlerini içeren detaylı rapor yurt yöneticisi, özet rapor ise kurs yöneticisi tarafından müftülüğe sunulacak. Bu raporlarda yeni yıl için ihtiyaç duyulan hususlar hakkında eğitimin geliştirilmesine yönelik tekliflere de yer verilecek.

HAFIZLIK TAKİP KOMİSYONU KURULACAK

En az bir sınıf hafızlık eğitimi yapılan il veya ilçelerde müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla kurulan Hafızlık Takip Komisyon üyeleri müftü veya görevlendireceği personelin başkanlığında, en az ikisi hafız olmak şartıyla kurs çeşidine göre belirlenecek. Bu belirlemede, aşere-takrib, tashih-i huruf mezunu veya hafızlık eğitiminde tecrübeli olma hususları göz önünde bulundurulacak.

Bir il veya ilçede tek komisyon oluşturulacak. Ancak öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak ihtiyaç olması halinde her yüz öğrenciye bir komisyon olacak şekilde birden fazla da kurulabilecek.

Yurt içinde ve yurt dışında Hafızlık Tespit Sınavı Komisyonları da Başkanlıkça belirlenecek. Hafızlık tespit sınavları Başkanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde sözlü olarak, bu komisyonlar tarafından yapılacak.

YAYGIN DİN EĞİTİMİ TAKİP KOMİSYONU OLUŞTURULACAK

Hafızlık eğitimi hariç Kur'an kurslarında uygulanan tüm eğitim öğretim programları için il veya ilçelerde müftünün teklifi ve mülki amirin onayı Yaygın Din Eğitimi Takip Komisyonu oluşturulacak. Bu komisyonlara illerde il müftüsü veya görevlendireceği müftü yardımcısı, ilçelerde ilçe müftüsü veya görevlendireceği personel başkanlık edecek.

Komisyon, İl Eğitim Kurulunca alınan kararların, mevzuata ve Başkanlığın eğitim anlayışına uygun, etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlayacak ve takibini yapacak. Yaygın din eğitimi hizmetlerinde il veya ilçe genelinde uygulama birliğini sağlayacak ve kursların fiziki açıdan eğitim öğretime elverişli olup olmadığını tespit edecek.

4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARI UYGULAMASI

Yönergede, Başkanlık tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan Kur'an kursları eğitim öğretim programlarına da yer verildi.

Buna göre  A, B, C veya D grubu Kur'an kurslarında, 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim öğretim vermek üzere sınıflar açılabilecek veya Kur'an kurslarının tamamı 4-6 yaş gurubuna yönelik eğitim-öğretim veren sınıflardan oluşabilecek. Bu kurs ve sınıflara, ilgili eğitim öğretim yılında eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılacak. Taleplerin çok olması halinde öncelik daha önce hiç kayıt yaptırmamış ve okula başlama yaşına en yakın olana verilecek.

Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurs/sınıf açılamayacak. 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim-öğretim verilen sınıfların bulunduğu Kur'an kursu, niteliğine göre A, B, C veya D grubu Kur'an kurslarında aranan şartları taşıyacak.

21-12-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş