Arama sonuçları

2023 Eğitim Vizyonu: Neler değişiyor?

2023 Eğitim Vizyonu: Neler değişiyor?

2023 Eğitim Vizyonu: Neler değişiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu’nu açıkladı. 140 sayfadan oluşan 2023 Eğitim Vizyonu eğitim sisteminde önemli değişiklikler getirecek. Güçlü Yarınlar sloganı taşıyan bu vizyon eğitimde neleri değiştirecek?

Gelin bu değişikliklerin neler olduğuna bakalım:

5 YAŞ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA, DESTEK VAR

5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Şartları elverişsiz okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı karşılanacak, ailelere materyal desteği sağlanacak. 

FARKLI OKUL TÜRLERİ GELİYOR

Buna göre, farklı okul türleri ve programları dikkate alınarak çocukların öncelikle gereksinim duyduğu beceriler geliştirilecek. 

 

TEMEL EĞİTİMDE BASİT VE SADE

Vizyonun "Temel Eğitim " başlıklı bölümüne göre, temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin basit, sade ve çocuğun doğasına saygılı bir yaklaşım benimsenecek. Öğrenme ekosistemi içerisinde çocukları geleceğe hazırlayacak vasıfta bir bilinç ve farkındalık geliştirmek temel eğitimde esas olacak. 

Tüm çocukların bilimsel düşünme, tutum ve değerleri kademelerine uygun olarak içselleştirebilecekleri, bilgiden ziyade görgü temelli bir müfredat anlayışı benimsenecek.  

İLKOKUL TÜRKÇE VE MATEMATİK İLE KÜLTÜR

İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanat-spor ekseninde şekillenmesi öne çıkarılacak. Bu bağlamda Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak. Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi gereği için kayıt bölgelerinde "okul-mahalle spor kulüpleri", çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik de "tasarım-beceri atölyeleri" kurulacak. 

OKUL MAHALLE SPOR KULÜPLERİ KURULACAK

Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi gereği için kayıt bölgelerinde "okul-mahalle spor kulüpleri", çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik de "tasarım-beceri atölyeleri" kurulacak. 

TENEFFÜS SÜRELERİ ARTACAK

Vizyona göre, ilkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak teneffüs süreleri artırılacak. İlkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak. 

İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak. Ders çizelgeleri ilkokul ve ortaokul için ayrı düzenlenecek. 

İlkokul ve ortaokullarda çocukların izleme ve değerlendirilmesinde, e-portfolyo temelli bir gelişimsel izleme raporu kullanılacak. 

İKİLİ EĞİTİM KALDIRILACAK

Vizyon kapsamında ikili eğitim tümüyle kaldırılacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak. 

YARDIMCI KAYNAK KALKACAK

Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler de hayata geçirilecek. 

Mevcut ödev verme uygulamaları, öğrenmeye katkısı açısından yeniden
yapılandırılacak. Okul Gelişim Planlarını izleme çalışmalarında hedefledikleri başarıyı
gösteremediği belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları başlatılacak. 

ORTAÖĞRETİMDE ZORUNLU DERS SAATLERİ AZALACAK

Ortaöğretimde ise esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders çizelgesine bağlı olarak zorunlu ders saatleri azaltılacak. 

DERS ÇİZELGELERİ DEĞİŞECEK

Bu kapsamda haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak
ve dersler yükseköğretimle uyumlu hale getirilecek. Ortaöğretimdeki alan
derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacak. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacak. 

SERTİFİTAYA DAYALI YETERLİLİKLER GELECEK

Ortaöğretimdeki çocuklara sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacak, alan seçimi 9. sınıfta başlatılacak. 12. sınıf ise pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek. 

ALANLAR ARASI YATAY GEÇİŞ OLACAK

Çocukların ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkanı tanınacak, ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacak. 

Azalan ders çeşitliliğine bağlı olarak alan derslerinde proje ve uygulama çalışmalarıyla derinleşme fırsatı yaratılacak. Kurumsal projeler aracılığıyla, çocukların iş ve üniversite çevreleriyle birlikte çalışmasına imkan sağlanacak. 

AÇIK LİSE ÖĞRENCİ SAYISI AZALTILACAK

Açık Öğretim Lisesindeki öğrenci sayısının azalması için tedbirler alınacak. Pansiyon hizmetlerinin niteliğinin iyileştirilmesinin hedeflendiği vizyona göre, ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi arttırılacak ve yatılılık imkanlarının ihtiyaç duyan tüm öğrencilere ülke geneline yayılımı sağlanacak.  Bu şekilde taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin kısmen azaltılması hedeflenecek. 

 

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİ İÇİN

Yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliliklerini geliştirmeye yönelik lisansüstü programlar açılacak ve uluslararası sertifika programlarına devam etmelerine ilişkin imkanlar sunulacak.  Öğrencilerin dil yeterliliğini, haftalık ders saatlerinden ziyade yaş grupları bazında kullanılan yöntemlerin belirlemesi yaklaşımı dikkate alınacak.

İNGİLİZCE İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bu kapsamda, yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme-değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2. sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak. Türkiye genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak. 

OYUN TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Yeni uygulamayla, 2-4. sınıflarda "Oyun Tabanlı Öğrenme" yaklaşımı benimsenirken, 5-8. sınıflarda "Farklılaştırılmış Eğitim" modeli uygulamaya konulacak. Bu modelde öğrencilerin hazır bulunma seviyelerine göre, bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacak. 

9-12. sınıflarda ise lise türüne göre "Özel Amaçlı İngilizce" modeliyle ilgili İngilizce becerileri öncelikli olarak geliştirilecek.

FARKLI DİL BECERİLERİ

Ayrıca okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacak. Örneğin, turizm ve otelcilik meslek liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, sosyal bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak. 

DİL ÖĞRETMENİNE DEĞERLENDİRME

Yabancı dil öğretmenlerinin lisansüstü ve sertifika düzeylerindeki
hizmet içi eğitim çalışmalarına uluslararası ve ulusal düzeydeki kaynakların kullanımıyla özel bir önem verilirken, deneyimli öğretmenlerin birikimleri kurumsal bir yapı içinde değerlendirilecek. 

TEK TİP ÖĞRETİM PROGRAMINDAN VAZGEÇİLECEK

Vizyona göre, yabancı dil konusundaki öğretim programlarının ülke sathında tek tip olarak uygulanmasından vazgeçilecek. Okul ve program türlerine göre yabancı dil beceri ve ihtiyaçları yapılandırılacak. 

Disiplinler arası yaklaşımla matematik, fen, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerin İngilizce dil eğitimine  entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları mümkün kılınacak. 

Zorunlu, seçmeli yabancı dil dersleri ihtiyaçlar doğrultusunda tanzim edilecek, ders saati sürelerine ilişkin esnekleştirilmiş düzenlemeler yapılacak. 

DİL EĞİTİMİNE MOBİL TEKNOLOJİ DESTEĞİ

İngilizce öğrenimi çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecek, erken çocukluk için etkileşimli, oyun temelli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanılacak. Yabancı dil eğitiminde öğrenci merkezli bir yaklaşım ortaya konularak, öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun metodolojiler ele alınacak.

Ayrıca TRT ile iş birliği yapılarak çizgi film animasyon gibi konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar hazırlanacak. 

DİJİTAL ORTAMLAR OLUŞTURULACAK

Vizyon kapsamında öğrencilerin anadili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrimiçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için "dijital ortamlar" oluşturulacak. 

Yeni modelde, 4. sınıflarda video oyunları, şarkılar, interaktif etkinlikler, interaktif oyunlar ve hikayeler yer alırken, 5-8. sınıflarda her bir öğrencinin bireysel gereksinimine cevap verecek seviyelendirilmiş çevrimiçi hikaye kitapları, yazma etkinlikleri, kelime çalışmaları sağlanacak. 

9-12. sınıflarda ise öğrencilerin devam ettikleri okul türünün öncelikleri uyarınca konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirecek içerikler hazırlanacak. 

ULUSAL YABANCI DİL EĞİTİM KONSEYİ

Yeni vizyonla yabancı dil eğitiminde öğretmenlerin nitelik ve yeterliliklerini yükseltmeye yönelik yeni uygulamalar da gündeme gelecek. Bu kapsamda uluslararası kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yabancı dil öğretmenlerinin tümü için üç yıllık bir projeksiyonda yüksek lisans, uluslararası sertifikalandırma, temalı sertifikalar ve benzeri eğitim çalışmaları çevrimiçi, çevrim dışı ve yüz yüze gerçekleştirilecek. 

Nitelikli yabancı dil eğitimi için, yabancı dil eğitimde dil politikalarını, dil öğretim standartlarını ve sınıf içi uygulamalar ile öğretmen yeterliklerini belirleyecek olan "Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi" oluşturulacak. Ayrıca "Merkezi Sınavlar Komisyonu" ile "Eğitim Malzemeleri Komisyonu" da kurulacak. 

YURTDIŞI SERTİFİKA PROGRAMLARI

Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika
programlarına gönderilecek. 

Öte yandan "Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu" ile eğitim sisteminde öğrenme süreçlerinde "dijital içerik ve beceri destekli" bir dönüşüm başlatılacak. 

Bu kapsamda farklı aktör ve kurumların katılımıyla "dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi" oluşturulacak. Dijital eğitim ve öğretim materyallerini belli kalite standartlarında kullanıma sunacak "Ulusal Dijital İçerik Arşivi" de hayata geçirilecek. 

Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler de desteklenerek
teşvik edilecek. 

ÖĞRENME SÜREÇLERİNE ENTEGRASYON

Yapılan planlamaya göre, 3 yıllık dönemde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde okulda ve okul dışında öğrenciye, öğretmene, eğitim  yöneticilerine, kamuya, müfredata, eğitsel içeriğe yönelik yapılacak çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacak. 

Bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik, öğrencilerle kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecek. 

GÜVENLİ İNTERNET İLKOKUL MÜFREDATINA GİRECEK

Müfredatta yapılacak değişiklikle, güvenli internet, siber güvenlik, siber zorbalık ve veri güvenliği gibi kavramlar ilkokul derslerinin kazanımı haline getirilecek. 

Ayrıca öğretmenlerin dijital eğitim konusunda kendilerini geliştirmelerine yönelik istedikleri zaman faydalanabilecekleri video içerikler geliştirilecek ve çevrimiçi atölyeler düzenlenecek.

Matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilimler, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilecek.

ANAOKULU ZORUNLU OLACAK

Vizyon kapsamında 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. MEB yetki ve organizasyonunda farklı kurumlar tarafından yürütülen erken çocukluk eğitiminin niteliğini artırmak için ortak kalite standartları geliştirilerek uygulanacak. 

ESNEK ZAMANLI EĞİTİM MODELİ

Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için de esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri başlatılacak. Şartları elverişsiz okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı karşılanacak, ailelere materyal desteği sağlanacak. 

Yaz dönemlerinde çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları pilot okullardan
başlayarak açılacak. 

Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında
merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak. 

ORTAK KALİTE STANDARTI

 

Resmi ve özel, farklı kurum ve kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları oluşturulacak ve uygulamalar izlenecek. Farklı kurum ve kuruluşlar ile halk eğitim merkezleri iş birliğinde anne-babalara yönelik çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimler yaygınlaştırılırken, göçmen, geçici koruma altındaki ve mevsimlik tarım işçisi çocuklarla okulsuz köy ve köy altı yerleşim yerlerindeki
çocukların bulunduğu okullarda hızlandırılmış, yoğun ve bir arada yaşamı destekleyici müfredatlar oluşturulacak. 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR

Erken çocukluk eğitiminde özel gereksinimli çocukların uyumunun sağlanması için gerekli öğretmen eğitimlerinin verilmesine ilişkin pilot uygulamalar başlatılacak. 

 

 

 

23-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş