Arama sonuçları

2023 LGS: Eğitimciler nisan ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2023 LGS: Eğitimciler nisan ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için nisan ayı örnek sorularını yayımladı. Her ay olduğu gibi soruları yine eğitimcilerle değerlendirdik.

FMV IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: KAZANIMLARA YÖNELİK SORULAR

Türkçe-Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Pınar Eldeş: MEB tarafından yayımlanan “Nisan Ayı Türkçe Örnek Soruları”nın müfredata paralel hazırlandığı görülmektedir. Nisan ayı sorularında, daha önce yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi bağlamdan yararlanarak anlamı verilen sözcükleri tespit etme, okuduğunu anlama, yorumlama, metnin tür özelliklerini kavrama, cümlelerin anlam özelliklerini belirleyebilme, görselden yola çıkarak verileri yorumlayıp çıkarım yapabilme kazanımlarına yönelik sorular ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ayrıca ortak bir metin üzerinden hem anlam hem de yazım yanlışı sorusuna yer verilmiştir.

GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ

Paragraf soruları öğrencinin genel kültürünü besleyen, orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden seçilmiştir. Soruların çözümünde metnin anlam bütünlüğünü yakalayabilmek, okuduklarını anlamlandırabilmek ve seçeneklerde yapılan çıkarımları metnin içerisinde tespit edebilmek önem taşımaktadır.

Metinleri doğru okumak ve her şıkta verilen bilgilerin doğruluğunun ve yanlışlığının sağlamasının yapılması soru çözümünde ön planda tutulmalıdır. Verilen görsel üzerinde iyi çalışılmalı, görselde verilen bilgilerden doğru çıkarımlar yapılmalıdır.

Yazım kuralları sorusu, 2022 LGS sorusuna benzer şekilde öncül verilmeden sorulmuştur. Öğrenciden büyük harflerin, birleşik sözcüklerin, ek ve bağlaçların yazımı gibi dilin kurallarına hâkim olması beklenmektedir.  Cümlenin ögeleri sorusunda ise öncül verilmiştir ancak öğrencinin her cümlenin ögelerini incelemesi gerekmektedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ SORGULANIYOR

TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük öğretmeni Melek Duman Güngör:  Nisan ayı örnek soruları incelendiğinde ilk dört sorunun ikinci üniteden, bir sorunun ise üçüncü üniteden sorulduğu görülmektedir. Sorular verilen bilgilerden ve metinden hareketle öğrencinin kavram bilgisini sorgulayarak çıkarım yapabilme ve verilen bilgiyi yorumlama becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Özellikle metin içerisinde yer alan “kamuoyu, lehine, aleyhine, ikmal, ihtilal,  rejimi” kavramlarına yer verilen sorular, öğrencinin kavram bilgisini sorgulayarak çıkarım yapabilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada kavram bilgisine sahip olmanın soruları çözmedeki önemi, önceki örnek sorularda olduğu gibi bu ayki örnek sorularda da dikkat çekmektedir.  Aynı zamanda öğrencinin tarih bilgisini kullanmasını destekler nitelikte soruların da olduğu görülmektedir. Özellikle birinci soruda bu çok net bir şekilde verilmektedir.

SORULAR ORTA DÜZEYDE

Birinci soru, ikinci ünitede yer alan Birinci Dünya Savaşı cepheler konusundan gelmiştir. Çanakkale Cephesi’yle ilgili soruda verilen metinden çıkarım yapılması amaçlanmış, Bolşevik İhtilali’nin sonucunda Rusya’nın savaştan çekilmesine değinilmiştir. Burada tarih bilgisi iyi olan öğrenci Rusya’da çarlık rejiminin yıkılma sürecine gittiği sonucuna seçeneklerden rahatlıkla ulaşabilecektir.

İkinci ve üçüncü sorular, ikinci ünitedeki Milli Mücadele sürecinde gazetelerin işlevine yönelik hazırlanmış sorulardır. Özellikle bu sorularda kamuoyu, lehine ve aleyhine kavramlarını bilen öğrenciler doğru seçeneğe rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

Genel itibariyle sorular orta zorluktadır; konuya hâkim, metni dikkatle okuyarak yorum yapabilen, kavram bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği niteliktedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAMLARLA EŞLEŞTİRME

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Tarık Dikci: 2023 Nisan ayı örnek soruları MEB kazanımlarına uygun biçimde hazırlanmıştır. Sorular 1, 2 ve 3. ünite kazanımlarını kapsamaktadır. Nisan ayı örnek sorularında okuduğunu anlama, konuyu ayet ile bağdaştırma soruları bulunmaktadır. “Kader ve Kaza” ünitesine ait soruda, var olan bilgiyi kavramlarla eşleştirmek gerekmektedir. 

“Zekat ve Sadaka” ünitesine ait kazanımlardan metin yorumlama sorularına yer verildiği görülmektedir. Genellikle Hz. Muhammed’ in sözlerinden yola çıkarak hadisleri yorumlama ve metinle ilişkilendirme soruları bulunmaktadır. Metinler günlük hayatla ilişkilendirilebilecek ayet ve hadislerden seçilmiştir ve her öğrencinin okuyup anlayabileceği orta uzunluktadır. Seçenekler açık, cevaplar nettir. Soruların önceki aylarda yayımlanan örnek sorulardan daha basit düzeyde olduğu görülmektedir. Kavram ve konu bilgisi soruların çözümünde önemini korumaktadır.

İNGİLİZCE: OKUMA BECERİLERİ SORGULANIYOR

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Esra Kartal:  Örnek sorular incelendiğinde okuduğunu anlama, görseller aracılığıyla verilen bilgileri yorumlama, transfer edebilme kazanımlarının ağırlıkta olduğu ve analiz - sentez becerilerinin bütün sorularda ölçüldüğü görülmektedir. Görsel içerikli sorularda verilen bilgilerin dikkatli okunup anlaşılmasının yanı sıra öğrencilerin bilgileri doğru analiz etmesi de gerekmektedir. LGS’ye dâhil edilmiş ilk beş ünitenin her birinden birer soru sorulmuştur. Her zaman olduğu gibi bu ay yayımlanan sorularda da kelime bilgisi öncelikli tutulurken özellikle kelimelerin eş anlamlılarını bilmek soruları doğru cevaplama konusunda önem arz etmektedir. Okuma becerilerinde okuduğunu anlamanın yanı sıra detayları fark edebilme becerileri de ölçülmektedir. Verilen bilgilere uygun olarak cevap verme becerisi, bağlam içerisinde değerlendirilmiştir.

Soru köklerinde istenilen bilgiler açık ve net bir şekilde ifade edilmiş; sorular sadece öğrencilerin dil becerilerini değil, dikkat becerilerini de ölçecek nitelikte hazırlanmıştır. Özellikle soru köklerinde kullanılan olumsuz ifade, öğrencilerin dikkat becerilerini ön planda tutan detaylardan biridir. 

Yaklaşmakta olan sınav için öğrencilerin özellikle kelime çalışmaları yaparken kavram haritaları üzerinden ilerlemeleri ve farklı tarzda sorular çözmeleri önerilmektedir.

MATEMATİK: DİKKATLİ OKUMA GEREKİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Zeliha Celep: Nisan ayı örnek sorularında “Çarpanlar ve Katlar”, “Üslü İfadeler”, “Kareköklü İfadeler”, “Veri Analizi”, “Olasılık” ve “Cebirsel ifadeler ve Özdeşlikler” konularını içeren kazanımlara uygun sorulara yer verilmiştir. Sorular birinci dönem müfredatı dahilindedir.

Anlatımda yalın bir dil kullanılmış ancak öğrencilerin dikkatli okumaları gerekmektedir. Örnek sorular kazanımları ölçmekle birlikte öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz ederek işleme dökmesini gerektiren niteliktedir. Soruların 9 tanesi şekillerle desteklenmiştir. 4 ve 10. sorular haricindeki bütün sorularda şekil üzerinde yorum yapılması gerekmektedir. Bazı sorularda ise kullanılması gereken bilgiye de yer verilmiştir. Buradan öğrencinin muhakeme ve analiz etme becerilerini ölçmeye yoğunlaştıkları görülmektedir.

OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

Sorularda gündelik hayatla ilişkilendirilmiş problemlerin de ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Bunlara örnek olarak flama, kâğıt katlama, okul mevcudu hesaplama, tahtalarla fotoğraf çerçevesi oluşturma soruları verilebilir. Öğrencinin bu problemlerde okuduğunu anlaması önemli yer tutuyor.

Özellikle 3, 8 ve 9. sorular üst düzey mantık muhakeme yapmayı gerektiren, ayırt ediciliği yüksek sorulardır. Üst düzey beceri soruları “Çarpanlar Katlar”, “Üslü İfadeler” ve “Veri Analizi” konularından gelmiştir. 5. soru ise çeldiriciliği yüksek olan bir sorudur. Öğrencinin 5. soruda iki tane mavi alan olduğunu ve 2 katını alması gerektiğini düşünmesi gerekmektedir. 4. soruda hem “Üslü İfadeler” hem de “Olasılık” konularının kazanımları yer almaktadır. Bunun gibi birden fazla kazanımın ölçüldüğü başka sorulara da yer verilmiştir.

Genel olarak bakıldığında soruların zorluk düzeyi önceki ayların örnek sorularına paralellik göstermektedir.

FEN BİLİMLERİ: BİLGİ, BECERİ VE YORUM

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Nil Şahinoğlu: Nisan ayı örnek soruları, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan örnek sorularla ve LGS sorularıyla paralellik göstermektedir. Buralarda karşımıza çıkan bilgi, beceri ve yorum soruları, bu ay yayınlanan sorularda da yer almaktadır.  Sorularda yorumlama becerisi ön plana çıkmaktadır

Soruların büyük bir kısmı görsellerle zenginleştirilmiş olup, açık, anlaşılır ve müfredata uyumlu sorulardan oluşmaktadır. Günlük hayat ile ilişkilendirilen sorular; okuduğunu anlama, verilen bilgilerden yola çıkarak yorumlama becerilerini ölçmektedir. Soruların zorluk seviyesi orta ve ileri düzeydedir. Fen bilimleri sorularında alışılageldiği gibi deney sorularına da yer verilmiş ama tablo sorusuna yer verilmemiştir. 

Konu olarak Mevsimlerin Oluşumu, DNA,  Adaptasyon, Tek Karakter Çaprazlama, Katı Basıncı, Sıvı Basıncı, Açık Hava Basıncı, Periyodik Sistem, Kimyasal Tepkimeler ve Asit-Bazlardan birer adet soru gelmiştir. Deney soruları,  MEB kitabında ve pek çok kaynakta karşılaşabileceğiz düzenekler olarak verilmiştir. Periyodik tablo sorusunda bir çark düzeneği kullanarak oyunlaştırma yapılmıştır.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: PARAGRAF SORULARINA DİKKAT

2023 Nisan ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programında yer alan 1. dönem kazanımlarına ve LGS’ye paralel olduğu görülmektedir. Temel dil ve okuma becerilerini; özellikle okuma, anlama, yorumlama, sözcük bilgisi ve okuduklarından çıkarım yapabilme düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır.

Paragraf sorularında öğrencilerden verilen mesajı ve yardımcı düşünceleri bulmaları, metnin içeriği üzerine düşünmeleri, bilgiyi yorumlamaları ve değerlendirmeleri istenmiştir. Paragraflarda birden fazla kazanım yoklanmış, disiplinler arası ve bir paragrafa bağlı birden fazla soruya da yer verilmiştir.

SÖZCÜK BİLGİSİ ÖN PLANDA

Okuduğunu anlama-yorumlama becerisinin ölçüldüğü 1. soruda, sözcük bilgisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Paragrafta geçen “edebiyat, kitle, doruk, fasikül ve merak” sözcüklerini verilen anlamlardan tespit edebilen öğrenciler bu soruyu doğru çözebilecektir. Öğrencinin sözcük bilgisinin yanı sıra zamanı yönetme ve dikkat becerisini de ölçen bu sorunun seçici bir soru olduğu düşünülmektedir.

Öğrencilerden destan türünün özelliklerini yansıtmayan metni bulmalarını isteyen 3. soru, deneme ile sohbeti ayırt edebilen öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği bir sorudur. Metin türlerinin örnekleriyle eşleştirilmesi istenen bu soru, bilgiyi doğrudan yoklamamıştır. Öğrenciden metin üzerinden çıkarım yapması istenmiştir.

Metindeki cümlelerin özelliklerinin sorgulandığı ve cümlede anlam ile ilgili birden çok alt kazanımın yoklandığı 4. soruda öğrenciye metinle birlikte etimolojik bilgi de verilmesi dikkat çekicidir.

NESİL NESİL SORU

Kişinin yaşamını tanımlayan başarı çemberi ile ilgili 6. soru dikkat çekici ve yeni nesil bir sorudur. Bu soruda öğrencilerin yönergede verilen iş ve işlem basamaklarını takip ederek şekiller arasında karşılaştırma yapması beklenmiştir. Bunun yanı sıra öğrencinin zaman yönetimi ve dikkat becerisini de ölçen bir sorudur.

7. soruda anlatımın kaçıncı kişi ağzından yapıldığı sorulmaktadır. Soru kökünde örtülü olarak verilen bakış açısı ile ilgili bilginin dikkatli okunması ve soruya transfer edilmesi gerekmektedir.

Mart ayında LGS kapsamında dil bilgisi kazanımlarından fiilimsiler ile ilgili soru sorulmuştu. Bu ayki örnek sorularda da cümlenin ögelerinden nesne ile ilgili sorunun yer aldığı görülmektedir. Bu soruda öğrencilerden, öncülde yer alan bilgiyi soruya transfer etmesi beklenmektedir.

Bu ayki örnek sorularda öğrencilerin bilgiden çıkarım yapma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri yoklanmıştır.  Sözcük dağarcığı zengin olan ve okuma alışkanlığı edinmiş öğrenciler rahatlıkla yanıtlayabilecektir. Soruların zorluk derecesi genel olarak bir önceki aya ait sorular gibi her öğrencinin yapabileceği orta güçlüktedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: METİN UZUNLUKLARINDA ARTIŞ

MEB’in nisan ayı örnek soruları incelendiğinde soruların “Milli Uyanış” ve “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitelerinden geldiği ve önceki aylarda yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Metin uzunluklarının görece arttığı soruların genel olarak verilen metinlerden, öncüllerden yararlanarak doğru yanıta ulaşmayı hedeflediği, öğrencinin okuduğunu anlama becerisini ölçen, yorumlamaya dayalı, anlaşılır, çeldiricisi güçlü olmayan, orta güçlükte sorular olduğu düşünülmektedir.

Nisan ayı sorularında “Bolşevik İhtilali”, “Misak-ı Milli”, “Hıyanet-i Vataniye” kavramlarına yer verilmiş olup bu kavramlara hâkim olmak her zaman olduğu gibi soruların çözülmesini, zaman yönetimini, sınav başarısını önemli ölçüde etkileyecektir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BİLGİDEN ÇIKARIM YAPMAK

Nisan ayı örnek sorularının, MEB Talim Terbiye Kurulunca yayımlanan birinci dönem işlenmesi gereken 1, 2 ve 3. ünitelerin konu ve kazanımlarını içerecek biçimde hazırlandığı görülmektedir. Hz Muhammed’in söz ve davranışlarından, verilen bilgilerden çıkarım yapmayı gerektiren soruların yanı sıra kavram bilgisinin yoklandığı sorular da örnekler arasında yer almaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: GÖRSELLER ÖN PLANDA

Yayımlanan nisan ayı İngilizce soru örneklerine bakıldığında soruların 8. sınıf İngilizce MEB Öğretim Programı 1. dönem kazanımlarına paralel olduğu ve sınav kapsamı içinde bulunan ünitelere dengeli dağıldığı görülmektedir.

Görsellerin ön planda olduğu yeni nesil sorulara ağırlık verilmiştir. Tüm sorular orta güçlükte olmakla birlikte, günlük hayatta öğrencilerin karşılarına çıkabilecek durumları içermektedir. Metin sorularında okuduğunu anlama, analiz yapma ve çıkarım yapabilme becerisi test edilmektedir. Bunun yanı sıra bağlantı kurarak ilişkilendirme ve verilen görseli yorumlayabilme becerisi de oldukça önem taşımaktadır. Soruların dili, açık ve anlaşılırdır. Nisan ayı soruları; okuduğunu anlama, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, grafik-tablo okuma becerilerine sahip olan, okuma alışkanlığı edinen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği niteliğe sahiptir.

Sözcük bilgisi ve dikkat gerektiren metin sorularının yanı sıra öğrenciler genel itibarıyla en çok yorumlama ya da sebep-sonuç ilişkisi içeren soru kökleriyle karşılaşmaktadır. 4. soruda olumsuz soru kökü karşımıza çıkmaktadır ve soru köklerindeki olumsuz belirteçler çok dikkat edilmesi gereken çeldiriciler olarak değerlendirilmektedir. Bu sorunun, belirleyici bir soru olduğu düşünülmektedir.

Görsellere geniş yer verilen yeni nesil soruların çözümünde öğrencilerin zamanı etkin kullanmaları için soruları çok dikkatli okumaları oldukça önemlidir.  Soruların çoğunun eleme yöntemiyle de çözülebileceği görülmektedir.

MATEMATİK: DÜŞÜNME VE ANALİZ ETME BECERİSİ

Nisan ayı örnek sorularında üst düzey düşünme ve analiz etme becerisi gerektiren soruların yoğun olduğu görülmektedir. Özellikle 5, 6, 8 ve 9. sorular güçlük düzeyi yüksek ve zamanı etkili yönetmeyi gerektiren sorulardır.

Problemler, gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Birden fazla öncülün kullanılmasıyla bazı soruların güçlük derecesi artırılmıştır. Bu sorularda, öncüllere dikkat ederek planlama yapabilen öğrencilerin zorlanmayacağı düşünülmektedir.

Genel olarak nisan ayı örnek soruları; dikkatli okumayı, zamanı iyi yönetmeyi, okuduğunu anlamayı ve odaklanmayı gerektirmektedir.

FEN BİLİMLERİ: DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ

Nisan ayı örnek soruları 1.ünite “Mevsimler ve İklim”den 1 soru, 2.ünite “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden 3 soru, 3.ünite “Basınç”tan 2 soru, 4. ünite “Madde ve Endüstri”den 3 soru olacak biçimde hazırlanmıştır. Sorular incelendiğinde deney düzenekleri ve kontrollü deney düzeneklerinde değişkenlerin tespit edilebilmesinin çok önem kazandığı görülmektedir. Örnekler üzerinden bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Çaprazlama ile ilgili olan 3. soruda olabilirlik ifadesi olduğu için tartışmaya açık bir soru olduğu söylenebilir. 10. soruda kullanılan bilgi alışılmışın dışında karşımıza çıkmakla birlikte soru çözümünde verilen bilgi kullanılacağı için bu durum sorun yaratmamaktadır. Bu ay yayımlanan soruların önceki aylara göre oldukça kolay olduğu düşünülmektedir.

KORAY VAROL OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMAYA DAYALI

Nisan ayı örnek sorularında birinci dönem dil bilgisi kazanımlarından sadece cümle ögelerinden soru bulunmaktadır. Geçen ay eylemsiden gelen dil bilgisi sorusu bu ay cümle ögesinden gelmiştir. Ayrıca bu ay yazım kurallarından soru gelmiş ama noktalama işaretlerinden soru gelmemiştir. Bu ay diğer aylardan farklı olarak metin türlerinden soru gelmiştir. Türkçe bölümünde her ay olduğu gibi okuduğunu anlamaya dayalı yorum sorularına daha fazla yer verilmiştir.

1.SORU: Bu soruda metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir, bu sözcükleri metinden bulup bulmacaya yerleştirilmesi gerekmektedir. Metni düzgün bir şekilde okuyup metinden doğru sözcükleri seçmek biraz zaman alacağı için orta zorlukta bir sorudur.

2.SORU: Metindeki yardımcı düşünceleri buldurmaya yönelik kolay bir paragraf yorumu sorusudur.

3.SORU: Bu soru, her seçenekte farklı bir metin türünün örneklendirildiği orta zorlukta bir soru. C seçeneğindeki metin destan türünün özelliklerini taşımadığı için cevaptır.

4.SORU: Bu soru, metindeki cümlelerin anlamlarını sorgulayan bir cümlede anlam sorusudur. Metin düzgün bir şekilde okunduğunda cevaba kolaylıkla ulaşılabilecek kolay bir anlam sorusudur.

5.SORU: Metinde geçen yardımcı düşünceleri sorularla sorgulayan bir paragrafta anlam sorusudur.

6.SORU: Başarı çemberi verilerek üç öğrencinin durumu karşılaştırılmıştır. Her öğrencinin başarıçemberi dikkatle incelendiğinde orta zorlukta bir görsel grafik sorusudur.

7. SORU: Anlatımın üçüncü kişi ağzından yapıldığı bazı metinlerde anlatıcı okura kahramanın zihninden geçenleri aktarır, bilgisi verilerek tanrısal bakış açısıyla yazılan metin sorulmuştur. Metnin anlatım özelliklerini sorgulayan bir sorudur.

8.SORU: Okuduğunu anlamaya dayalı kolay bir paragraf sorusudur.

9.SORU: Metinde geçen sözcüklerin altı çizilerek yazım kurallarının yoklandığı orta kolay bir yazım sorusudur.

10.SORU: Cümlenin yardımcı ögelerinden nesnenin tanımını vererek nesnenin bulunmasının istendiği bir dil bilgisi sorusudur.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: FARKLI SORU FORMATI

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nisan ayı soruları incelendiğinde mart ayında yayınlanan örnek sorulardan farklı bir soru formatı ile karşılaşmamaktayız. Konu dağılımına bakıldığında Milli Uyanış ve Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlardan 4 soru, Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden bir soru sorulmuştur. Burada dikkat çekici olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden soru gelmemiş olmasıdır.

Sorularda görsel ifadeler, grafik tablo ya da harita okuma bilgisine yer verilmemiştir. Soruların bazılarının uzun paragraflardan oluşması üzerinde durulması gereken bir ayrıntı olmuştur. Soruların genelinde yorumlama, bilgiyi ayırt etme ve bilme becerilerinin yanında kavram bilgisini ölçmesi açısından önemlidir.

1. SORU :  Verilen metinden yola çıkarak bilgiyi ayırt etmesini ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

2. SORU : Verilen metinden yola çıkarak bilgiyi ayırt etmesini ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

3. SORU : Verilen metinden yola çıkarak bilgiyi ayırt etmesini ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

4. SORU : Verilen metinden yola çıkarak bilgiyi ayırt etmesini ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

5. SORU : Verilen metinden yola çıkarak bilgiyi ayırt etmesini ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

Genel olarak zorluk açısından bakıldığında kolay ve orta güçlükte öğrencinin kolaylıkla kavram ve bilme becerisini kullanarak çözebileceği bir sorulardan oluşmuştur

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM YORUMLARI

Metin analizi merkezli kavramlar yorumlanmıştır. Soruların orta düzeyde olduğu söylenebilir

1. SORU :  1. Ünite ile ilgili temel kavramların bilinmesi  istenmektedir. Cüzi irade -emek, külli irade ve tevekkül gibi kavramlar içeriğiyle birlikte tam öğrenilmelidir.

2. SORU : 2.ünite ile ilgilidir. Zekat ibadetinin gerekleri sorulmuştur. Sorgulanan bilgiler daha önceki örnek sorularda olduğu gibi zekatın tüm yönleriyle bilinmesini istemektedir.

3. SORU :  1. Ünite ile ilgilidir. Doğal yasaların özellikle fiziksel ve biyolojik yasaların bilinmesi ve bunlara uygun davranılması vurgulanmıştır. Çevre yasaları ile sünnetullah arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir.

4.SORU :  3.üniteyle ilgilidir. Malın korunmasıyla ilgili bir hadis paylaşılmış, bu hadiste yorum çıkarılması istenmiştir.

5. SORU :  3.üniteyle ilgilidir. Hz. Muhammet’in hurafelerle ilgili tutumu ve bu konuda Müslümanlara verdiği öğütlere dikkat çekilmiş ve metin analizi yapılması istenmiştir.

İNGİLİZCE: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

Nisan ayı örnek soruları, ilk dönem ünitelerini kapsamaktadır. Sorular, genel olarak orta zorluktadır, okuma becerilerini kullanabilme, okuduğunu anlayıp yorumlayabilme, çıkarım yapabilme ve kelime bilgisi genel olarak sorgulanmaktadır. Soruların dili anlaşılır ve açıktır. Soru köklerinin, yapısal olarak ve anlamca kapsamlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 1. SORU : Soruda, olumlu soru kökü kullanılmıştır, soru kökünün üzerindeki bilgiye dikkat edilerek çıkarım yapılmalıdır. Bu soruda kelime bilgisi, özellikle sıfatlar önemli rol oynamaktadır. Hedef kazanım, öğrencilerimizin okuduğunu anlayıp, çıkarım yapabilmeleridir.
 2. SORU : Soruda, olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Olumsuz soru kökü, LGS sınavında önemli bir yer kaplamaktadır. Soruda, verilen bilgilere göre çıkarım yapabilmek önemlidir. Kolay bir soru olup çeldirici şıkları orta derecede kuvvetlidir. Hedeflenen kazanım, öğrencilerimizin verilen bilgileri okuyup mantıklı çıkarım yapabilmeleridir.
 3. SORU : Soruda, olumlu soru kökü kullanılmıştır. Hedef kazanım, verilen bilgiyi anlayıp çıkarım yapabilmektir. Orta zorlukta bir sorudur. 3. Ünite olan ‘In The Kitchen’ ünitesinin kelime bilgisini sorgulamaktadır.
 4. SORU : Soru, kolay olarak ele alabileceğimiz bir sorudur. Olumlu soru kökü kullanılmıştır. Ortak ilgi alanları sorgulanmaktadır. Hedef kazanım, verilen verileri okuyabilmek ve çıkarım yaparak sonuca ulaşabilmektir.
 5. SORU : Soruda, hedef kazanım, verilen bilgileri okuyup, anlayıp, yorumlayabilmektir. Soru, ‘The Internet’ ünitesine aittir. Soru kökü olarak olumlu bir sorudur. Zorluk değeri diğer sorulara göre daha yüksektir. Bu ayki İngilizce sorularında en çok dikkat gerektiren sorudur. Soru kökünü anlamak, bu soruda oldukça önemlidir. Yine kelime bilgisi, bu soruda da önemli bir yer kaplamaktadır. Kelime bilgisi ve dikkatli veri analizi yaparak sonuca ulaşılabilmektedir.

 

MATEMATİK: AĞIRLIK ŞEKİLLİ SORULAR

Nisan ayı örnek sorularını incelediğimiz zaman soruların tamamının birinci dönem konularından oluştuğunu, 10 sorunun 9’unun şekil içerikli olduğunu ve denklem çözümü ve oran-orantı konusunu iyi bilmenin ve kullanmanın soruları çözmede oldukça kolaylık sağladığını görüyoruz. Denklem çözümü kısmı her ne kadar ikinci dönemin ilk konusu olsada 7. Sınıftan gelen bir konu olduğunu unutmamak gerekir.

 1. SORU : Sorumuz çarpanlar katlar ünitesinin alt başlıklarından basit bir ebob bulma sorusu ancak hem hangi iki sayının ebobunu bulacağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca soruda dikkat ölçen bir kısım olarak yeşil bayrakların kaç aralık oluşturduğunu fark etmek gerekir. Bunlara dikkat ederek çözebileceğimiz güzel bir soru.
 2. SORU : Sorumuz geometri tabanlı güzel bir soru, şekilde 4 eş kare olduğunu görmek kolayca çözmemizi sağlayabilir. 4 eş kareden birinin alanı 75 santimetrekare olur, beyaz bölgelerden birinin alanına 60 santimetrekare dediği için mavi parçalardan birinin alanı 15 santimetrekare olur. Bu bilgileri dikkatli şekilde kullanarak soruyu çözebiliriz.
 3. SORU : Sorumuz güzel bir veri analizi sorusu. Soru içerisinde 3 grafik verilmiş, grafikler arasındaki geçişi çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekir. Ayrıca sorunun çözümünde hem oran-orantı hem de denklem çözümü (içler-dışlar çarpımı) kullanmak soruyu daha rahat çözmemizi sağlayacaktır.
 4. SORU : 4. Soru Nisan ayında açıklanan matematik sorularından seviye olarak kolay sayılabilecek bir soru. İlk olarak en küçük değeri doğru belirlemek gerekir. Ardından elimizde kalan sayılarla 1 sonucuna ulaşabileceğimiz durumları belirleyebiliriz. Dikkat edilmesi gereken durum sayıları üs olarak yazarken parantezli bir şekilde yazmamız gerektiğini unutmamak.
 5. SORU : Sorumuz basit sayılabilecek bir özdeşlik sorusu. Verilenleri düzgünce yerleştirdiğimiz zaman istenen bölgenin kenarlarını bulup alanına ulaşabiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken kenarları cebirsel olarak bulduğumuz zaman paranteze alıp iki kare farkı özdeşliğini doğru bir şekilde yazmaktır.
 6. SORU : Karşımıza yine bir basit sayılabilecek bir cebirsel ifade sorusu çıkıyor. İki kare farkı özdeşliği ile soruyu rahatça çözebiliyoruz.
 7. SORU : Sorumuz geometrik tabanlı güzel bir soru. Kaç tane kısa kenarın bir uzun kenara denk geldiğini görmek çözümün büyük bir kısmına ulaşmamızı sağlıyor.
 8. SORU : Açıklanan nisan ayı soruları arasında seçiciliği en yüksek olan soru olarak görülebilir. Çerçevelerin iç kısımlarının uzunlukları verilmiş. Bu bilgiyi dikkate alarak her bir çerçeveyi oluşturmak için gereken uzunlukların 56 cm ve 72 cm olduğunu görebiliriz. Bu sayıların ekokunu bularak ikisinden de kaçar adet yapıldığına ulaşabiliriz.
 9. SORU : Bu soru karmaşık gibi gözüken ancak belirli bir akış ile rahatça çözülebilecek bir soru. Bize verilen sayıların hangi sütunlara gelebileceğini belirleyerek şıklardan eleme yoluna gidebiliriz. Bunu uyguladığımız zaman cevap A şıkkında karşımıza çıkacaktır.
 10. SORU : Nisan ayında açıklanan matematik örnek sorularında şekil içermeyen tek soru olarak karşımıza çıkıyor.  3. soruda olduğu gibi hem oran-orantı hem de denklem çözümü (içler-dışlar çarpımı) kullanmak soruyu daha rahat çözmemizi sağlayacaktır.

 

FEN BİLİMLERİ: BİLGİYİ KULLANMA VE YORUMLAMA

Nisan ayı örnek soruları da bir önceki ay yayınlanan örnek sorular gibi yapılabilirliği yüksek kolay sorulardan oluşmaktadır.  Mevsimler ve İklim ünitesinden bir,  DNA ve Genetik Kod, Basınç , Madde ve Endüstri ünitelerinden ise üçer soru bulunmaktadır.

Sorulara genel olarak bakıldığında genellikle bilimsel bilgiyi kullanma ve yorumlama ya yönelik olup deney, grafik ve görsel yorumlama sorularına da yer verilmiştir.

1. SORU : Mevsim başlangıç tarihleri ile gece gündüz süreleri arasındaki ilişki kullanılarak çözülebilecek, bilgiyi ölçen kazanıma uygun kolay - orta düzeyde bir soru.

2. SORU: Adaptasyonların tür içinde genetik çeşitlilik oluşturduğunu bilgisinin sorgulandığı bilgiyi ölçmeye yönelik kolay bir sorudur.

3. SORU : Bezelyelerde tek karakter çaprazlaması ile ilgili problemler çözerek sonuçları  hakkında yorum yaptıran alışılmış bir kalıtım sorudur.

4. SORU: Adaptasyon ve modifikasyon  kavramlarını karşılaştıran bilgiyi yorumlatan kolay bir sorudur.

5. SORU : “Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.” Kazanımını katı basıncının ağırlık ve yüzey alanı değişkenlerine göre nasıl değiştiğini deneyle ölçen  dikkat gerektiren ve bilgiyi kullanarak çıkarım yaptıran bir sorudur.

6. SORU :  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin ederek grafik üzerinden bunlarla ilgili muhakeme yapması istenen orta seviyede bir sorudur. 

7. SORU : Açık hava basıncını günlük hayatla örneklendirerek, Açık hava basıncının etkilerini yorumlatan kolay bir kazanım sorusudur.

8. SORU : Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırılması ile  görsel okuyarak , okuduğunu anlayarak  periyodik tablodaki gruplar arasında ilişki kurması beklenen  kolay bir sorudur. Soruda şıklar daha çeldirici olabilir. Oyunda sadece üçündü çevirmeye bakılarak  sorunun cevabına ulaşılıyor olması soruyu kolaylaştırmıştır.

9. SORU : Kimyasal tepkimelerin oluşumu ve  kütlenin korunumu kavramlarını ölçmeye yönelik deney yorumlama ve çıkarım yapma sorusudur. D şıkkındaki “Kimyasal tepkimelerde kütle azalmış ise bunun nedeni nedir?” ifadesinde “kimyasal tepkimelerde” yerine “yapılan deneyde” denilmesi anlatılmak istenen  ifadeyi daha net anlatırdı.

10. SORU: Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini  ve ayraçları kullanarak deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları istenmiş. Bu soru verilen bilgiyi anlama ve dikkati ölçen bir sorudur. Verilen bilgiye dikkat edilirse kolaylıkla çözülebilecek bir sorudur.

24-04-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş