Arama sonuçları

Hukuk fakülteleri için başarı sırası barajı 100 bine yükseltildi

Hukuk fakülteleri için başarı sırası barajı 100 bine yükseltildi

Hukuk fakülteleri için başarı sırası barajı100 bine yükseltildi. YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.

YÖK, Adalet Bakanlığı’nın talebini de dikkate alarak hukuk fakültelerinde başarı sırası barajını 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldı.

HUKUK FAKÜLTELERİ İÇİN BAŞARI SIRASI BARAJI 100 BİNE YÜKSELTİLDİ

Öğrencilerin en fazla tercih ettiği bölümler arasında yer alan hukuk fakültesine getirilen yeni başarı sırası barajı bu yılın adayları için geçerli değil. Bu baraj 2022 YKS’ye girecek adaylar için uygulanacak. Türkiye’de 47’si Devlet, 37’si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi bulunuyor.

YÖK açıklamasında nitelik ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu kararı aldığını vurgularken şunları dile getirdi:

ASGARİ YETERLİLİKLERİN KORUNMASI İÇİN

“Hukuk fakültelerindeki asgari yeterlilikler konusunda aldığımız tedbirlere devam ediyoruz. Yeni YÖK olarak, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açmamak için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davranmaktayız. Bu hususu teminen ülkemizdeki Devlet ve vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri için bir dizi tedbir almış olup, almaya da devam edeceğiz.”

Açıklamada hukuk fakülteleri ile ilgili olarak başarı sırası barajının yanı sıra öğretim üyeleri ve meslek icra sınavı ile ilgili de alınan kararlara yer verildi. Açıklamada bu düzenlemeler şöyle anlatıldı:

ASGARİ ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI

Aldığımız tedbirlerden ilki: “Asgari öğretim üyesi sayısı. Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde eğitim öğretime başlayabilmek için kadrolu 6 farklı anabilim dalında asgari 8 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunması şart koşulmaktadır. Bir kısmı yeni kurulmuş bazı hukuk fakültelerine ise öğrenci kontenjanı tahsis edilmemiştir. Bu hukuk fakültelerimize öğretim elemanı yetiştirmek üzere anabilim dalları kurulmuş, bu anabilim dallarına atanan öğretim elemanları lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere ülkemizin akademik kadro bakımından en zengin hukuk fakültelerine görevlendirilmişlerdir. Yeni kurulan fakültelerimiz için bu hukuk fakültelerinde yetiştirilmek üzere alınan “öncelikli alan” araştırma görevlileri dâhil olmak üzere 1.013’ü kız, 888’i erkek olmak üzere toplam 1.901 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.

Öğrenci kontenjanı tahsis etmediğimiz, fakat araştırma görevlisi yetiştirdiğimiz hukuk fakültelerine, “kamu zararına yol açmamak için” dekan ataması, idari kadro ve bina tahsisi yapılmamıştır. Bu fakültelerimizde dekanlıklar, başkaca üniversitelere doktora eğitimi için gönderilen araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibini yapmak üzere Rektörler (uhdesinde) veya vekaleten görevlendirdikleri bir öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Kamuoyundaki kimi hukuk fakültelerimizde “hukukçu” olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki bilgi, esasen bu fakültelerle ilgili uygulamaya dayanmaktadır.

MESLEK İCRA SINAVI

Aldığımız tedbirlerden ikincisi: Yükseköğretim Kurulu olarak yıllardır dile getirdiğimiz ve en nihayet yasal zemine kavuşan “Hukuk Meslekleri İcra Sınavı”dır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı” ile avukatlık veya noterlik stajına başlamak, adli ve idari yargı hâkimliği sınavlarına girebilmek için bu mesleklerin kanunlarında öngörülen şartlarla birlikte bu sınava girip başarılı olmak şarttır. Yükseköğretim Kurulu olarak, meslek icra sınavlarının sadece “hukuk” ile sınırlı kalmamasına ve genişletilmesinin doğru olacağına inandığımızı da burada ifade etmek isteriz.

BAŞARI SIRASI ŞARTI

 

Aldığımız tedbirlerden üçüncüsü:  Adayların ilgili puan türündeki “başarı sıralaması şartı”dır. Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmek için öğrencilerimizin, YKS’deki başarı sıralaması belirleyicidir. Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için bu şart, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 190 bin iken; 2019/2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulanmıştır.

ADALET BAKANLIĞI’NIN TALEBİ DİKKATE ALINDI

Yeni YÖK olarak, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sırası şartının yükseltilmesini önemsemekteyiz. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı’nın 23.09.2020 tarihli yazısında ilettiği talebi de dikkate alınarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu’nun 11.02.2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125.000’den 100.000’e yükseltilmiştir.

Bu konuda birkaç hususu vurgulamak gerekir. “Rasyonel ve bilimsel planlamalar” sonucunda tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190.000 başarı sıralamasının geçerli olduğu 2019 yılında 15.721; başarı sıralaması şartının 125.000’e yükseltildiği 2020 yılında ise 15.070 öğrencimiz yerleşmiştir

2020-YKS’de, Devlet üniversiteleri hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralaması 33.813; vakıf üniversiteleri hukuk fakültelerine yerleşen en düşük puanlı adayın başarı sıralaması ise 125.000’dir. Bu rakamlar başarı sıralaması şartının yükseltilmesinin önemine de işaret eden bir husustur.

Hem üniversiteye hazırlanan adaylarımız ile ailelerinin beklentilerinin ve idareye olan güveninin korunması hem de vakıf üniversitelerinin, gerekli tedbirleri almaları ve kontenjan planlamalarını gerçekçi, daha rasyonel ilkeler çerçevesinde yapmalarına fırsat tanınması elzemdir. Bu sebebe binaen hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının 100.000’e yükseltilmesine, fakat bu değişikliğin, 2022 yılında yapılacak YKS sınavında uygulamaya girmesine karar verilmiştir.

16-02-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş