Arama sonuçları

Köy okulu 8 öğrenci varsa ve veli isterse açık kalacak

 Köy okulu 8 öğrenci varsa ve veli isterse açık kalacak

Köy okulu 8 öğrenci varsa ve veli isterse açık kalacak. Köy okullarının açık kalması için 8 öğrenci olması ve velilerin taşımalı eğitime karşı çıkması yeterli olacak. İmam hatip lisesi açılması için 8 derslik ile bahçede mescit olması yeterli. Oysa eski yönetmelikte geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması gerekiyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KÖY OKULU 8 ÖĞRENCİ VARSA VE VELİ İSTERSE AÇIK KALACAK

Bu değişikliklere göre 8 öğrencinin olduğu yerde velilerin tümü çocuklarının taşımalı eğitimle başka bir yerde eğitim görmesini istemezse bu okul kapanyacak. Yani bu da köy okullarını yakından ilgilendiriyor. 8 öğrencinin olduğu köy okulları velilerin talebi ve valiliğin de olur vermesi durumunda kapanmayacak.

Yönetmeliğin getirdiği bir başka değişiklik ise liselerde pansiyon açılması şartını düzenliyor. Lisede pansiyon açılabilmesi için kontenjanının en az 50’sini erkek, 50’sini kız öğrencilere ayırması gerek. Eski yönetmelikte pansiyon açılma şartı en az 100 öğrenci olarak nitelendiriyordu. Yeni yönetmelik bunu 50 kız 50 erkek olarak ayırıyor.

Bu arada okulların kapatılması için 80 öğrencinin altına düşme şartı da 40 olarak belirlendi.

 

İMAM HATİP LİSESİ AÇMAK İÇİN SADECE MESCİT YETERLİ

Yeni yönetmelik Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olmasını yeterli görüyor. Oysa eski yönetmelikte geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması gerekiyordu. Bu şartlar kaldırılmış durumda.

ANADOLU LİSESİ İÇİN VALİLİK TEKLİFİNE GEREK YOK

Bu arada yönetmelikte Anadolu lisesi açılabilmesi için; “9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekir” maddesi duruyor. Ancak eski yönetmelikte valilik teklifi istenirken bu madde kaldırılmış.

RAM HANGİ KOŞULLARDA AÇILACAK?

Yönetmelik bir merkezde rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) açılma koşullarını da düzenliyor. Buna göre toplam nüfusu 200 binin altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merkezinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilecek.

Eğitimci Alaaddin Dinçer, yönetmelik değişikliğini şöyle yorumladı:

KÖY OKULLARINA GERİ DÖNÜŞ

“Köy okullarının açık kalacak olması önemli. Buna karşılık imam hatip liselerinin açılması kolaylaşıyor. Sadece mescit olması yeterli. Geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması şartı kaldırılmış durumda. Ayrıca değişiklikle bir yerleşim yerinde ortaokul açılabilmesi için 40 ortaokul öğrencisinin bulunması yeterli olacak. Bunun için de 5'inci sınıfta 20 öğrenci olma şartı kaldırıldı. Böylece imam hatip ya da genel ortaokul açma kolaylaştırıldı."

 

ANADOLU VE İMAM HATİP ŞARTLARI TARTIŞILMIŞTI

Bu arada 24 Haziran 2017 tarihinde çıkan yönetmelikte  Anadolu Lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi açılma şartlarını düzenleyen maddeler tartışmalara neden olmuştu. Çünkü bu maddeye göre  Anadolu lisesi açılması için yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20 bin olması gerekiyordu.

Buna karşılık Anadolu imam hatip lisesi açılması şartları yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin  veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması yeterliydi. Bu ise “imam hatip olmayan ilçe kalmayacak, ama Anadolu lisesi açılamayacak” tartışmalarına neden olmuştu. Bakanlık da bu tartışmalar üzerine 15 Eylül 2017 tarihli yeni bir yönetmelik yayımlamak zorunda kaldı. Buna göre iki okul türü için de nüfus şartı kaldırıldı.

 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLDU?

İşte 10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yer alan haliyle değişiklikler:

 

MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi,  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Pansiyon: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullara bağlı olarak faaliyet gösteren ve yatılı öğrencilerin barınma,  beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanır, açılacak veya kapatılacak okullar bu Yönetmeliğin genel ve özel şartları ile diğer maddelerine uygunluğu yönünden incelenir, uygun görülmesi hâlinde toplu inha listesi şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

(2) Birinci fıkra dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, şubat ayı sonuna kadar valiliğin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

(3) Öğretmen akademileri ile hizmetiçi eğitim enstitüleri ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın; imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta ve baz istasyonlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca belirlenmiş olan güvenlik mesafesi kadar uzakta olması, doğal afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmış olması,

ç) Her kurumda; kurumun özelliğine uygun yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı mescit, mutfak/yemekhane/kantin/kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, teknisyen odası, yardımcı personel odası, tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması,

d) Her okulda; okulun özelliğine uygun yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, laboratuvar, bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunması,”

“j) Kurum açılacak binanın Coğrafi Bilgi Sistemine altlık olacak verilerinin valiliklerce Bakanlık İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına iletilmesi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında öğrenci sayısının en az 10 olması, dersliğin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması,”

“c) Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi hâlinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.”

“(4) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta en az 20 ya da toplamda 40 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, on ikinci fıkrası ve on üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu lisesi açılabilmesi için; 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekir.”

“(5) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması gerekir.”

“b) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde açılabilmesi için; açılacak her alanda en az bir grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek durumda olması,”

“(12) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü ve alan/dalların açılabilmesi için şubat ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararı ile birlikte;

a) Adalet alan/dallarının açılacağı kurumun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği adalet teşkilatına ait birim veya kuruluşlar bulunması gerekir.

b) Denizcilik alanı güverte işletme ve/veya gemi makineleri işletme dallarının açılacağı yerleşim biriminde liman başkanlığının bulunması, denizcilik alanı balıkçılık ve su ürünleri dalı için su ürünleri üretimine uygun deniz, göl veya baraj bulunması ve gemi yapım alan/dalları için yakın çevrede tersane veya tekne yapım işletmeleri bulunması gerekir.

c) Sağlık hizmetleri alan/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde en az 60 öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi yapabileceği kapasitede sağlık işletmesi bulunması, öğrencilerin mesleki eğitim/staj çalışması yapabilecekleri hastane/hastanelerle ilgili olarak; üniversite hastaneleri için ilgili üniversite, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürlüğü onaylı olmak üzere ilgili sağlık kuruluşları ile il millî eğitim müdürlüğü arasında en az on yıl süreli protokol yapılması, ayrıca hastane/hastanelerle kaç öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi yapacağını gösterir sözleşmenin yapılmış olması gerekir. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri dışındaki kurumlarda bu alan açılmaz.

ç) Uçak bakım alanı/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde veya yakınında havalimanı bulunması; okulda elektrik-elektronik teknolojisi ile motorlu araçlar teknolojisi alanları ile uçak hangarının bulunması gerekir.

d) Tarım alanı açılabilmesi için zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir ve ekilebilir en az otuz  (30) dekar arazi, tarım makineleri dalı için atölye ve hangarlar bulunması gerekir.

e) Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı açılabilmesi için büyük ve küçükbaş hayvanların barınacağı açık ve kapalı padoklar, kanatlı hayvanlar için kümes bulunması gerekir.”

“a) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretim türü değişikliği ile çok programlı Anadolu lisesi bünyesinde Anadolu imam hatip lisesi açılması veya kapatılması teklifi il millî eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor ile birlikte valilik görüşü şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

b) Aynı yerleşim biriminde fiziki kapasite yetersizliği veya öğrenci sayısının yetersizliği sebebiyle bir alanın fiziki kapasitesi ve donatımı uygun olan yeni veya mevcut bir başka mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna öğrenci, öğretmen, donatımıyla nakledilmesi teklifi; il millî eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor, valilik görüşü ile birlikte şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

c) Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Anadolu teknik programı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Anadolu teknik programı açılabilmesi için kurum bünyesinde Anadolu meslek programı bulunma şartı aranmaz.

ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezleri açma ve kapatma teklifinde EK-1; program türü, alan/dal ve alan/dal yabancı dilinin açma ve kapatma teklifinde EK-2 formlarının da yer alması gerekir.

d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü, alan/dal ve alan/dal yabancı dilinin açma veya kapama ile alanların birleştirilmesi/nakledilmesi ve öğretim türü değişikliği işlemleri Bakanlıkça gerçekleştirilir.”

“f) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bağlı uygulama oteli açılması için okul bünyesinde konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarının bulunması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “a) Toplam nüfusu 200.000’in altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merkezinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılır. Bunun dışında yerleşim birimi nüfusunun 200.000’den az olmaması ya da yerleşim birimi ile hizmet verilecek en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 150 km’den fazla olması hâlinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000’den az olmaması,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla 1000 m uzaklıkta olması, özel eğitim kurumları okul pansiyonu hariç diğer pansiyonlar için en az ayrı ayrı 50 erkek ve 50 kız olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli olması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

“b) Okullar hariç olmak üzere kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığının Bakanlıkça veya valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi,

c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisna hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında 40’ın altına düşmesi,”

“Kapatma işlemleri ders yılının bitiminden sonra gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

10-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş