Arama sonuçları

Özel okul devirlerine ilişkin hangi düzenleme yapıldı?

Özel okul devirlerine ilişkin hangi düzenleme yapıldı?

Özel okul devirlerine ilişkin düzenleme. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB,) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Okullar dışında özel öğretim kurumu açma yetkisini valiliklere bırakan, özel okullarda bahçe sınırını 250 metreden 500 metreye çıkaran değişiklikler yönetmelikte yer aldı.

Bir başka düzenleme de son bir yıldır finansal sorunlarla gündeme gelen ve Doğa Koleji’nde olduğu gibi ‘devir’ işlemleri olan özel okullarda gerçekleşecek devir işlemlerini içeriyor.

ÖZEL OKUL DEVİRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Öncelikte devir kararı ile ilgili “son 1 ay içinde alınmış yetkili kurul kararı” denilerek, eski devin kararlarının geçerliliği düşürülüyor. Yani eski alınmış devir kararı varsa bunun yenilenmesini istiyor.

İŞTE YENİ YÖNETMELİKTE DEVİR İŞLEMLERİ

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sayılan belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kurucu temsilcisine devir yetkisi veren son bir ay içerisinde alınmış yetkili kurul kararı” ibaresi.

(ç) bendinde yer alan “ait ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi ve aynı bentte yer alan “kiralık ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “bina” ibaresi,

(e) bendinde yer alan “devir alacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “yabancı uyruklu gerçek” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkranın başına aşağıdaki cümleler eklenmiş, birinci fıkranın

(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Devir senedinin noterlikçe düzenlendiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde devir için devralan tarafından millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Bu süre bitiminden sonra yapılan devir başvurusu işleme alınmaz.”

“c) Kurumu devralacak kişilerin kurumun vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, tüm borç ve alacaklarını ve devir almadan önce kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucunda verilen idari para cezalarını ve kapatma cezasını da kabul edeceğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi.”

“(3) Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi. Ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edildikten sonra devir işlemi gerçekleştirilir.

İdarî soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Kurumun devir işleminden sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

“Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşme, bölünme veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmez. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair ticaret sicil gazetesi ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat edilir.”

 

ESKİ YÖNETMELİK NE DİYOR?

Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği

MADDE 14 – (1) Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için; a) Yeni kurucu gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler.

b) Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri. c) Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi.

ç) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

d) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı.

e) Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı, tamamlanarak valiliğe müracaat edilir.

(2) Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde:

Herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merciin izni ile on beş iş günü  içinde yapılır.

(3) (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adlî veyahut idarî soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.

(4) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, değişikliğin yapıldığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile valiliğe müracaat eder.

19-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş