Arama sonuçları

İşte yeni liseye geçiş sistemi

İşte yeni liseye geçiş sistemi

İşte yeni liseye geçiş sistemi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Şapkadan tavşan çıkarmamı bekleyecek şekilde bakmayı" sözleriyle tanıtımını yaptığı  Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu'ndan, yeni sınav sistemi çıktı. Vizyon belgesi 2020 yılından itibaren liseye geçişte nasıl bir sistem geleceğini de gösteriyor. Bu yeni sistemde de sınav olacak ama soru tipleri farklı olacak. Sınavla öğrenci alan liselerin sayısı azaltılacak, öğrenciler esnek bir yerel yerleştirme ile liselere yerleşecek. Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirmelerde okul notları da etkili olacak. Sınava ise her öğrenci değil “belirli yönelimleri” olanlar girebilecek.

SOSYAL VE FEN LİSELERİNE AYRI SINAV MI?

Vizyon belgesinde fen ve sosyal bilimler liseleri de ayrı bir bölüm olarak yer alıyor. Bu liselerdeki müfredatın değişmesi söz konusu. Aynı zamanda da “Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenci seçme ve sınav yaklaşımları gözden geçirilecek” cümlesi bu liseler için ayrı bir sınav mı geliyor sorusunu akla getiriyor. Aynıca bu liseler için öğretmenlerin özel olarak seçileceği de vurgulanıyor. Oysa MEB, bu liselere öğretmen olabilmek için yapılan sınavı kaldırmıştı.

 

ÖĞRETMENLER NORM KADRO FAZLASI MI OLACAK?

Bu arada ders saatlerinin azaltılacak olması da öğretmenlerin norm kadro fazlası olmasına neden olacak.  Yine

İŞTE YENİ LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ

Yine 2023 Eğitim Vizyonu’nu belgesinde liseye geçiş sınav sistemine dönelim. Yeni bir ölçme ve değerlendirme sistemiyle birlikte liseye geçişte yeni bir sınav sistemi gelecek. Buna göre hem liseye hem üniversiteye geçişte orta vadeli hedef yarışma ve elemeye dayalı sınava olan ihtiyacın azalması.

Bunun yolu da okullar ve bölgeler arası farkın yani eşitsizliğin giderilmesinden geçiyor. Mesleki eğitimin iyileştirilerek güçlendirilmesinin sınava olan talebi azaltacak.

SINAVA KİMLERİN GİRMESİ İSTENİYOR? 

Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek. Merkezî sınavlar orta vadede sadece belli amaç ve yönelimlere sahip çocuklar ve okullar için yapılandırılacak.

 

SINAVA GİRECEKLERİ KİM SEÇECEK?

 

Burada akla gelen soru ise hangi çocukların sınava gireceğine kim karar verecek? LGS ilk gündeme geldiğinde MEB böyle benzer bir sistemden söz etmiş, ancak yüzde 10’luk dilimdeki öğrencilerin bu sınava girebileceklerini dile getirmiş ve kıyamet kopmuştu. Eğer kimin sınava girip girilmeyeceğini belirleyecek bir sistem gelecekse işte o zaman kıyamet yine kopacak demektir.

 

SINAVLAR VE SORU TİPLERİ NASIL OLACAK?

Eğitim sistemindeki tüm sınavlar, amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. Akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacak.

 

EZBER BİLGİ OLMAYACAK

Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecek.

 

HER AY ÖRNEK SORU YAYIMLANACAK

 

Sınav öncesi her ay paylaşılacak, örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacak.

 

YERLEŞTİRME PUANINA OKUL BAŞARISI ETKİLİ OLACAK

 

Sınav sonrası yerleştirme puanının hesaplanmasında öğrencinin okul başarı puanı da dikkate alınacak.

 

Yeni ölçme ve değerlendirme sisteminin nasıl olacağı da 4 hedef halinde açıklanıyor

İşte bu hedefler ve bunların gerçekleştirilmesi için yapılacaklar

HEDEF 1: EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÖLÇME VE  DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ETKİNLEŞTİRİLECEK

-Eğitim sistemindeki tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek.

-Akademik başarının ölçülmesinde kullanılan ölçütler ve değerlendirme biçimleri çeşitlendirilecektir.

-Ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayış ortaya konulacak.

-Belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın sistemin/alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılacak.

-Okullar ve bölgeler arası farkları azaltmak, eğitim sistemini bir bütün olarak görmek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme Araştırması sonuçları yıllar içerisinde akademik dünyayla birlikte çalışılarak takip edilecek ve sistemde gerekli iyileştirici tedbirler alınacak.

-Erken çocukluk eğitiminden başlayarak üst öğrenim kademelerinde de devam edecek şekilde çocukların tüm gelişim alanlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik e-portfolyo çocuğa ait verilerin korunması esasıyla oluşturulacaktır

-Dijital ölçme değerlendirme uygulamaları konusunda veliler için özel eğitimler tasarlanacaktır

 

HEDEF-2: ÖĞRENCİLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL ve SPORTİF ETKİNLİKLERİ İZLENECEK

-Çocukların sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak tüm illerde ölçme değerlendirme birimleri kurulacak.

-Tüm çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecek.

-Ortaya çıkacak dosyanın verileri öğrencinin ihtiyacı olan çeşitli değerlendirme süreçlerinde kullanılacak.

 

HEDEF-3: KADEMELER ARASI GEÇİŞ SINAVLARININ EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ BASKISI AZALTILACAK

-Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacak.

-Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkânları genişletilecek.

-Sınavla öğrenci alan okul sayıları kademeli bir şekilde azaltılacak.

-Bakanlık tarafından sağlanan kaynakların adalet temelli dağıtılması sağlanacak.

-Öğrencileri akademik, sosyal ve fiziksel olarak destekleyen mekanizmaların bakanlık, il, ilçe ve okul düzeyinde yapılandırılması sağlanacak.

-Okul Profili Değerlendirme verileri izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit için karar destek mekanizması oluşturulacak .

-Elverişsiz koşullardaki aileler, diğer bakanlıklarla birlikte oluşturulacak mekanizmalarla desteklenecek.

-Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek.

-Yapılacak olan kamuoyu iletişim çalışmalarıyla, sınava olan ihtiyacın azaltılması için yapılan iyileştirmelere yönelik farkındalık artırılacak.

 

HEDEF 4: YETERLİK TEMELLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPILACAK

-Farklı konu alanlarında yeterlilik tanımları yapılarak standartlar oluşturulacak, müfredatların bu standartlara uygunluğu sağlanacak.

-Yapılacak uygulamalarla hedeflenen gruplarda tanımlanan yeterlilik seviyelerine göre öğrenci dağılımları belirlenecek ve öğrenme analitiğine iletilecek.

-Hedeflenen öğrenci nüfusunun (okul türü, bölge, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü) yeterlilik seviyeleri belirlenecek, yıllar içindeki değişimlerini takip etmek üzere veri üretilecek.

-Farklı yeterlilik gruplarında bulunan öğrenciler öğrenme analitiği ile riskleri açısından izlenerek, yerinde ve zamanında tedbirler alınacak. 

 

NASIL BİR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ OLACAK?

ÖĞRENCİ BAŞARI İZLEME ARAŞTIRMASI: Belirlenecek olan sınıf düzeylerinde sistemin ve alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görmek amacıyla herhangi bir notlandırma olmaksızın “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” yapılacak.

YETERLİLİK TEMELLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME: Bu bağlamda, günümüzde etkili eğitim sistemlerinin de kullandığı, öğrencilerin yapabilirliklerinin tanımlanarak net bir şekilde ortaya konulduğu “Yeterlilik Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi”, Bakanlığın önemli araçlarından biri olacak.

 

YETERLİLİK SEVİYELERİ BELİRLENECEK: Standart belirleme çalışmalarına da kılavuzluk edecek bu sistemde, yapılacak uygulamalar sonucunda yeterlilik seviyeleri dağılımlarının eğitim sistemi, okul, sınıf ve öğrenci bağlamında belirlenmesi mümkün olacaktır. Bununla beraber, bu sistem dönemsel performans hedeflerinin ve okul gelişim planlarının tanımlanmasını ve takibini kolaylaştıracaktır.

 

MODELLER ORTAYA ÇIKACAK: Bu bilgileri işleyecek olan öğrenme analitiği hizmetleri ise okul iklimi, sınıf içi etkinlikler ve öğrenciyle ilgili diğer değişkenlerle yeterlilik seviyelerini ilişkilendiren modeller ortaya koyacaktır. Bu modeller hem okullar arası hem de okul içindeki performans farklarının kapatılmasıyla ilgili yöntemlere ışık tutacak, dolayısıyla etkili müdahaleler yapılabilmesi için stratejik karar destek işlevi görerek alt yeterlilikteki grupların üst yeterlilik seviyelerine çekilmesi sürecini hızlandıracaktır.

 

KİŞİLEŞTİRİLMİŞ DENEYİMLER SUNULACAK: Bu modeller aynı zamanda her bir öğrenci için kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak, çocukların kendi öğrenme süreçlerini kontrol edebilmelerini ve öğrenme sorumluluğu almalarını sağlayacaktır.

 

 

 

24-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş