Arama sonuçları

Yurtdışı üniversite denklik: Yönetmelik düzenlendi

Yurtdışı üniversite denklik: Yönetmelik düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurtdışı üniversite diploma denkliği ile ilgili yaptığı düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Hatırlanacağı gibi (YÖK) yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyenlere yönelik 15 Mart 2024 tarihinde bir düzenleme yapmış ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) dünyanın en iyi üniversitelerinde okusanız bile Türkiye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girme ve başarı sırası istenen bölümlerde bu baraja ulaşamadığınız takdirde denklik alınmasını imkansız hale getirmişti. Üstelik 15 Mart’ta yayımlanan yönetmelik değişikliği de YKS başvuruları son bulduktan sonra yayımlanmıştı. Gelen tepkiler üzerine de yeni değişiklik yapmıştı. 

Buna göre de YÖK’ün tanıdığı sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara YKS’ye girmeden doğrudan denklik alma hakkı tanınmıştı. Kural ise bu 4 sıralama kuruluşundan 3’ünde seçilen üniversitenin yer alması gerekiyordu. 

Bu sıralama kuruluşlarının ilk binde yer alan üniversitelerden mezun olanlar ise denklik başvurusunda bulunacak, yine YKS’ye girmek zorunda olmayacaklardı. Buradaki kural da en az 2 sıralama kuruluşunun ilk bin listesinde yer almasıydı. Bu mezunlar doğrudan denklik alamayacak ama denklik başvurusu yapabilecekti. 

İlk 1000 de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu söz konusuydu.  

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

İşte YÖK, bu yönetmelik değişikliğini 24 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Söz konusu değişiklikler şöyle yer aldı: 

“15/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SIRALAMAYA GİREMEYENE YKS ŞARTI

 “j) Ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanların; Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına denklik müracaatlarında, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sıralamaya giremeyen yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olmaları halinde, ilgili yılda ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında programın asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendinde yer alan “yapılan diploma” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende “denklik başvuruları” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ğ) bendi dışında” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

BÖLÜMLERİN İSİMLERİ YAZILDI

“ğ) Ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanların; Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına denklik müracaatlarında, beşinci fıkrada belirtilen sıralamaya giremeyen yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olmaları halinde ilgili yılda ÖSYM’nin yapmış olduğu merkezi yerleştirme sınavında, denklik müracaatında bulunulan programın puan türünde asgari başarı sıralaması şartını sağlamayanların başvuruları reddedilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruya esas diploma programına kayıt yaptıranlar hakkında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendi ile 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

AÇIKLAMALAR NEDİR?

Yönetmelikte sözü geçen maddelerin içeriği şöyle: 

g) (Ek:RG-15/3/2024-32490) Yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarının en az ikisinde ilk binde yer almayan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olanların Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına (Mülga ibare:RG-24/5/2024-32555) denklik başvuruları (Ek ibare:RG-24/5/2024-32555) (ğ) bendi dışında reddedilir.

ğ) (Ek:RG-15/3/2024-32490) (Değişik:RG-24/5/2024-32555) Ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanların; Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına denklik müracaatlarında, beşinci fıkrada belirtilen sıralamaya giremeyen yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olmaları halinde ilgili yılda ÖSYM’nin yapmış olduğu merkezi yerleştirme sınavında, denklik müracaatında bulunulan programın puan türünde asgari başarı sıralaması şartını sağlamayanların başvuruları reddedilir.

YÖK’ün sıralamada dikkate aldığı dünya üniversiteleri sıralamalarını yapan kuruluşlar şöyle: Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking.

HANGİ SIRALAMA KURULUŞLARI

YÖK’ün sıralamada dikkate aldığı dünya üniversiteleri sıralamalarını yapan kuruluşlar şöyle: Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking.

27-05-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş